1 KURINTIYA 15

1Gà dàmər gà, kinèhe ka, a sèsiŋ bazlam ŋgwal ŋa ana i ɗif a kurum dər akahər ata ya, mə̀ mà a kurumara a gər a asa. Aɗàbà kàa gə̀sum nda gə̀zlə̀ŋ, dìte megìse kurum ata tèkeɗè, ɓəŋɓəŋ lèlè. 2Ŋgwal bazlam ata ka, biy na Mbulum a mbil a dər à kurum a, na bə̀la kurum ihər ki dwim a dər aka miɗ aka miɗ nda magə̀sà ŋa nda gə̀zlə̀ŋ ilik, kàmala ana i tsik a kurum a ya. Na kataya tsə̀ka, megìse kurum ata a ne a taf masak ŋa. 3Sərum dər ka, yàa ɗif a kurum à dukw ana Yesuw Kiristi a ɗifiŋ dər a mbàŋa. Dukw ana i tsik a kurum malàhalàh ŋa ya ka, araha: Yesuw Kiristi aka mə̀t aɗàbà bakal kwa, kàmala ana ta wetse i wàkità Mbulum piŋŋè, ta gwa, a ta ge a ba ya. 4A mə̀t ka, ti le ŋgat a bìye. Ama i huɗ mehine màkər a ka, a mbəlara i məmə̀ta ya, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum, ta gwa, a ta ge a ba ya. 5I dəba ŋa ya ka, a pàt àba a Piyer, dìte a pàt àba a gà kurwa gəra sula ŋa aaha kuɗa. 6Dìte ka, a pàt àba a gà àsìŋ gà dàmər kwa ŋgìɗ ana ika vatwa Mbulum, ku mege tə zà də̀rmə̀kà ə̀zləm a asa. Gà tar ata tserdze ya, ta ŋgatar a tə̀v ilik ŋa. Aà gər mendze tar ata ya ka, gà àsìŋ ŋa ika màgə̀r tar a ka, tàa mata. Ama bagwal ŋa ka, tar riŋ aà bəra mbà hiywe haa kinèhe. 7I dəba ŋa ya asa ka, a pat àba a Yakuba, dìte a gà àsìŋ gà ɓə̀zla meslire Mbulum tserdze kuɗa. 8Aka mandə̀vandə̀v ŋana ka, a dara, a pètiŋ àba a ìye mbàŋa. Ama ìye ka, nìheɓiɓiɓɓè kàmala kəla ana ta wa ka, kiye ŋa aka ndze aɗəm tsìye, na ika miɗ Mbulum a. 9Iye ka, kəla ŋa na ika màgə̀r gà ɓə̀zla meslire Mbulum tserdze ya. I pə̀r aàba ka, ì sle duwa tsà na ti zeliŋ a mala meslire Mbulum a. Aɗàbà yàa sèwèr are a gà mburma Yesuw akahər ata ka, hinne. 10Ama ka, Mbulum aka giŋ ŋgwal ŋa, na dìte ka, ì ne mala meslire ŋgar kàmala ana kurum ihər ki ŋgetwimiŋ a kinèhe ya. Taŋa megè ŋgwal ŋgar ata a giŋ a ka, aka ne taf masak ŋa tsà. Seyiŋ tsà, yàa ge megè ìmir ka, hinne, a zà biy gà ɓə̀zla meslire Mbulum ana tserdze ya ìvaɗ. Ama ka, ìye tsà na a ge megè ìmir ata ya kəla. Mbulum nda ŋgwal ŋgar ata a giŋ a, na a ge megè ìmir ata nda tə̀v ga ya. 11Ama ku mege ìye na a tsik a bazlam ŋgwal ŋa ata a mburma ya, nda gà bə̀la gà mburma ata tèkeɗè ka, a tsik a duwa tsà. Aɗàbà mə̀r tserdze ka, bazlam ŋgwal ŋa ata ilik, na mìi ɗif a dər a mburma ya, kàmala ana ìye ihər i tsik a kurum a kinèhe, dìte kə̀ gə̀sum nda gə̀zlə̀ŋ kurum lèlè ya mbàŋa. 12Ŋgwal bazlam ata mì ɗifewa dər a ka, araha: Mbulum a mbəlara à Kiristi i məmə̀ta ya. Na kataya ana, dìte meme na gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum ta gweɗe a ka, mburma a mbilere a i məmə̀ta ya asa tsìye? 13I gwaɗa a tar ka, na mege ta mbilere a i məmə̀ta ya tsə̀ka, taŋa ka, Kiristi tèkeɗè, aka mbəlara iɗəm a tsà mbàŋa. 14Ama na mege ŋgat aka mbəlara iɗəm a tsə̀ka, taŋa ka, kàmala megweɗe ya ka, bazlam Mbulum ana mì ɗifewa dər a mburma ya ka, a ne dukw taf masak ŋa. Dìte kurum tèkeɗè, megìse kurum ana kə̀ gə̀sum bazlam mə̀r a ka, a ne biy taf masak ŋa mbàŋa. 15Na mege kataya ka, taŋa mì sasa pàrsa aà Mbulum, aɗàbà ana màa mbə̀r metsike a mburma parakkà, Mbulum aka mbəlara à Kiristi i məmə̀ta ya ya, tsàatsà, pàrsa ya. Ama na Mbulum a mbilere a à mburma i məmə̀ta ya tsə̀ka, taŋa ka, aka mbəlara à Kiristi iɗəm ɓàv tsà mbàŋa. 16Kàmala taŋa ya, wùra a mbilere a i məmə̀ta ya tsə̀ka, taŋa Kiristi tèkeɗè, aka mbəlara iɗəm a tsà mbàŋa. 17Ama na Kiristi aka mbəlara i məmə̀ta ya tsə̀ka, taŋa megìse kurum ana kà gə̀sum ŋgat a tèkeɗè, a ne taf masak ŋa, Mbulum aka pə̀l a kurum à bakal kurum tsà haa kinèhe mbà. 18Taŋa ka, kàmala megweɗe ya: Gà na ta gə̀s Kiristi ya, tàa mata ka, tàa dzeye kweleŋ mbàŋa. 19Na bə̀la kà tikikwa madzàlà gà gər kwa aka Kiristi ka, dìte mà zlàk kwa, ma gekwa ŋgùlùm a mendze kwa ana kinèhe ɗa ika gər àhə̀ɗ pəra, taŋa ka, mburma ti tiwe a kwa, à zè a dər biy gà mìsle ŋgìɗ tserdze. 20Ama ka, kataya tsà. Kiristi aka mbəlara i məmə̀ta ya ndzer kaɗə̀ŋ. Ŋgat na a làh mimbilera i məmə̀ta ya ya. Aɗàbà taŋa, gà àsìŋ gà mburma ana tserdze ta mata ya tèkeɗè, ti ta mbilere a i məmə̀ta ya mbàŋa. 21Aɗàbà gà mburma ta mete a ɗa ika gər àhə̀ɗ ka, agəra mburma ilik na a zlara məmə̀ta ya ya. Kàmala taŋa ya tèkeɗè, mìsle ŋgìɗ ilik na a hə̀ndə̀k i vatwa ya, na dìte mburma ti ta mbilere a i məmə̀ta ya ya mbàŋa. 22Aɗàbà taŋa, mburma tserdze ta mete a ka, agəra ana tar gà ɓə̀za Adama ya. Ta mete a kàmala ŋgat a mbàŋa. Ama na tàa gə̀s Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ tar ka, ti ta mbilere a i məmə̀ta ya kàmala ŋgat a mbàŋa asa. 23Ama dukuməŋa a ge a ba ndaka vatwa ŋa, tsə̀ka, a ndeb aaka a tsà. Taŋa Kiristi ka, ŋgat na a làh aà məmbə̀lara i məmə̀ta ya ya. A pat ana à mère a ya ka, Mbulum a ta mbele a à gà na ti ne gà mburma ŋgar a mbàŋa kuɗa. 24I dəba ŋa ya ka, sùndàl Kiristi a ti dze a iɗəm à gà ɓə̀zla menè are Mbulum ana tserdze ya, ku mege gà ə̀bay nda gà na ndzə̀ɗa tar a riŋ hinne tèkeɗè ya fit. Aka dzeye iɗəm à tar a ka, dìte gər àhə̀ɗ à ndìv a kuɗa. Ŋgat tèkeɗè, à mè a à mekwere ə̀bay ŋgar ahər a Mbulum Tsir ŋgar, a kwere a kuɗa. 25Aɗàbà say Kiristi a kwere a tə̀ma, haa a pat ana Mbulum à dzèr a gà ɓə̀zla menè are ŋgar tserdze aà huɗ sik ŋgar a dzekwiŋ. 26Mandə̀vandə̀v mala menè are Mbulum ata a dzeye a dər a ka, məmə̀ta ana ta mete a ya. 27Aɗàbà mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum ka, a gwa: "Mbulum aka dzà gà dukw tserdze aà huɗ sik Kəla ŋgar." A tsik ba kàmala taŋa ya ka, Mbulum nda ba ŋgar ŋa dze tsà na Kiristi a kwere a ya. Aɗàbà ŋgat ŋa ìvaɗ na à dzè a gà dukw tserdze aà huɗ sik Kəla ŋgar ata ya. 28I tə̀v ana Kəla Mbulum a ta kwere a gà dukw ata tserdze ya ka, dìte tiɓìzl a hine a à gər a bə̀ɗ a Mbulum Tsir ŋgar ana a vəlar ndzə̀ɗa ata tserdze ya. Kàmala taŋa ya, Mbulum ka, a ti ne a Əbay ika gər gà mburma nda gà dukw ana tserdze ya kuɗa. 29Ama ka, dzalum gà gər aka bazlam ŋgìɗ aaha asa dzekwiŋ. Aàla na gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ a riŋ ika màgə̀r kurum ka, a sàs a tar ti tsilwiɓ a àba a yam avùkw wele ana aka mbə̀r mimìte, tàa tsilwiɓ dər a yam tsìye ya? Na gà mburma ta mbilere a i məmə̀ta ya nda ndzer tsə̀na, metsìlwìɓè tar ata ti tsilwiɓ àba a yam avùkw gà məmə̀ta ya ana, dukùla na a ge a ter a iɗəm ŋgùlùm dze ya? 30Kàmala taŋa ya, ku mege mə̀r tèkeɗè, na mì sər gà mburma ta mbilere a i məmə̀ta ya tsə̀na, dìte aàmala na mì zla akaba mesèwère are kə̀la pat a? 31Sərum dər ndzer, gà dàmər ga, kəla pat tserdze ìye ka, i ɗa məmə̀ta. I tsik a kurum taŋa ka, aɗàbà ana ì ŋgaya ba agəra kurum a. I ŋgaya ba ka, agəra ana kurum nda gà mə̀r tserdze magàwà ba ŋa nda gà Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya. 32Gà àsìŋ gà mburma ana ɗa i kwite Efesiya ya, tàa sèwèriŋ are ka, hinne. Ar ka, kàmala ana ì ge gùvəl aà gà dukw dala ana gà ŋgwal ŋa tsìye. Na bə̀la i dzele a ka, kàmala ana gà mburma gər àhə̀ɗ ti dzele a ya ana, dìte gùvəl ata i ge a ya ana, a giŋ a ŋgùlùm la? Na mege Mbulum a ta mbilere a à mburma i məmə̀ta ya tsə̀ka, ana ka, ŋgùlùm zazamakwa bazlam minew ata, a gwa ka: "Gekwa muburnun, zəmakwa àba dukw mezime ya, kà sakwa gùzum, aɗàbà pat ŋgìɗ ka, sìkwèɗ duwa kwa a ta ge a riŋ asa tsà, ki metekwe a fit." 33Aɗàbà taŋa, ka banum ba kurum tsà. Sərum dər ka, na ki ndzwim a i tə̀v ilik ŋa nda gà na ta ge a bakal a ka, kurum tèkeɗè, ki dìɗwim a a bakal bìse, kàmala tar a mbàŋa. Ti nis a à mede kurum ana ŋgwal ŋa ya. 34Agəra taŋa, kinèhe ka, pìɗekeywim i mekweye ya, ki gwim bakal asa tsà. Aɗàbà ì sàmata, gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum a ka, tàa sər Mbulum zùkw tsà. I tsik a kurum taŋa ka, dìte gurɓə̀ts hwarwa ma ge a kurum. 35Taŋa biytsà mìsle ŋgìɗ a gweɗe a ka: "Gà mburma ti ta mbilere a i məmə̀ta ya dze ana, meme? Dìte i tə̀v ana, Mbulum aka mbəlara à tar ana, ba tar a ti ndze a dze ana, meme asa ya?" 36Na wùra a tsik a kataya ka, ndə̀fakkà wele ata ka, metsèhe ŋgar a riŋ tsà. Aɗàbà taŋa, ar ka, kàmala hwilfe ana ki slige a ya. Say ti tike a a bìye dzekwiŋ, na dìte a slil a ya. 37Hwilfe ana ti slige a ya ka, ku mege wur daw, mege wur dukùla tèkeɗè ka, taŋa wur ŋa ɗekɗek tə̀ma tsə̀ka, slàmbah ŋa zùkw tsà. 38I dəba ŋa ya, Mbulum na a ge a ya, na dìte a slil a ka, a ɗe a kuɗa ya. A ge a ba kàmala ana ŋgat a sàsar a. Taŋa Mbulum na a vəl medzìbe ba ata nda gà wùr gà duwa pàmpàm kataya ya. 39Ba gà àsìŋ gà dukw ŋgìɗ ana mesife iɗəm a tèkeɗè, Mbulum a ge ba tar pàmpàm mbàŋa. Ba mburma ka, pàm nda biy gà dukw ata. Dìte ba gà ɗiyeŋ tèkeɗè, pàm nda biy kilif asa mbàŋa. 40Ama gà medzìbe gà dukw ata a riŋ pàmpàm a ka, ika gər àhə̀ɗ ɗekɗek tsà. Aɗàbà gà dukw ana tar riŋ madzàvàyà ŋa aà gə̀zà mbulum a tèkeɗè, tar ka, pàmpàm mbàŋa. Metsèhine tar tèkeɗè, ar ka, kàmala biy gà dukw ana ɗa ika gər àhə̀ɗ a ɓàv tsà. 41Ama gà dukw ana aà gə̀zà mbulum a pàmpàm mbàŋa. Aɗàbà pat ka, medìve ŋgar pàm nda biy kiye. Dìte kiye tèkeɗè, medìve ŋgar pàm nda gà màwùsàwus asa. Dìte ika màgə̀r gà màwùsàwus ìbam, tì dìv a ka, pàmpàm asa mbàŋa. 42I tə̀v ana Mbulum a ta mbilere a à mburma i məmə̀ta ya tèkeɗè, a ta ge a ka, kàmala taŋa ya mbàŋa. Ba mburma aka mə̀t ka, a ndzìkìɗ ba wur daw ana tàa slige ya. Tàa le a bìye ka, gùdzuɓ a ndze a tsà, a gwinekiŋa. Ama ba ana Mbulum a mbil a dər a ka, a gwineke a asa tsà, a ndze a ka, aà biybiy. 43Məmə̀ta ana ti le a a bìye ka, gwilwìmber gwilwìmber ndzə̀ɗa iɗəm tsà, a tsàhən tsà. Alə̀ka aka ta mimbile ka, ndzə̀ɗa ŋa, à tsèhin a lèlè ndzer kuɗa. 44Aɗàbà tə zlawa mburma a bìye ka, slu ba gər àhə̀ɗ ɗekɗek pəra. Alə̀ka i tə̀v ana a ta mbil a ya ka, a ŋget a ba awiya ŋa ana Mèzìte Mesife Mbulum a viler a ya. Kàmala ba kwa ana kinèhe ya ka, ki ta ŋgetekwe a ba ana Mèzìte Mesife Mbulum a vil a kwe a ya aka miɗ tèkeɗè, kataya mbàŋa. 45Aɗàbà a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka, a gwa: "Adama malàhalàh ŋa na Mbulum a vəlar mesife ya." Wele ana a ndə̀vara àba i dəba Adama ya ka, Kiristi. Tar ka, ilik nda Mèzìte Mesife Mbulum ana a vil a mesife awiya ŋa a mburma ya. 46Ama kə̀ ŋgatawukwa malàhalàh ŋa ka, ba ana biy Mèzìte Mesife Mbulum ata ya zùkw tsà. Kə̀ ŋgatawukwa ka, ba ana biy gər àhə̀ɗ masak ŋa ya dzekwiŋ, dìte i dəba ŋa ya, ki ŋgetekwe a ba awiya ŋa ana Mèzìte Mesife Mbulum a vil a kwe a ya kuɗa. 47Malàhalàh mburma ka, Adama, ŋgat a ne mburma gər àhə̀ɗ pəra. Mbulum a ge ŋgat ka, nda àhə̀ɗ. Ama wele ata a mbe aka Adama ka, ŋgat a dara i mbulum i gər ŋa ya. 48Gà mburma gər àhə̀ɗ ti ndzìkìɗ ba ka, kàmala Adama ata Mbulum a ge ŋgat nda àhə̀ɗ a. Dìte gà mburma ana ti ti ndze a i tə̀v Mbulum i gər ŋa ya tèkeɗè, ti ndzìkìɗ ba ka, mìsle ŋgìɗ aaha a dara i mbulum i gər ŋa ya mbàŋa. 49Ama kinèhe ka, kà ndzìkìɗekwe ba wele ata Mbulum a ge ŋgat nda àhə̀ɗ a tə̀ma. Aka miɗ mbà ka, ki ti ndzìkìɗekwe a ba wele ata a dara i mbulum i gər ŋa ya kuɗa. 50Gà dàmər ga, ìye ihər i tsik a kurum a nda ndzer: Wùra a sle aà mede a a mekwere Mbulum nda gà slu ba ŋgar nda mesife kataya tsà. Aɗàbà dukw ana à mìt a ya ka, ti sle a aà mendze akaba a nda dukw ana a ndze a aà biybiy a tsà. 51Tsarakum kwaŋ, i ɗif a kurum a à dukw ana makàhà ŋa ya: Ba kwa tserdze ka, a ta mete a fit tsà, àma ba kwa ata tserdze ya ka, sùwùɗ ki ta mbìɗekwe a ba ŋgìɗ. 52Aka mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ ka, tà vèt a mèzleliŋ. Tàa vàt ka, ki ta mbìɗekwe a ba ŋgìɗ sùrat kataya tsàra, kàmala ana wùra a ge a mbitsèkw a. Na bə̀la tàa vàt mèzleliŋ ata ka, gà na tàa mbə̀r mimete ya, ti ta mbilere a i məmə̀ta ya. Ti ta ŋget a ka, ba ana à mìt a asa tsìye. Ama kwa ana kinèhe kwa riŋ nda mesife hiywe mbà ya ka, ki ta ŋgetekwe a ba ana awiya ŋa ya asa mbàŋa. 53Aɗàbà ba kwa ana kinèhe à mìtiŋa, dìte a gwineke a ya ka, say a ti ne a ba ana à mìt a asa tsà, a ndze a aà biybiy a. 54I tə̀v ana ba kwa à mbìɗ a ba ŋgìɗ kàmala taŋa ya ka, taŋa dukw ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum a, a ge a ba kuɗa. Ta gwa ka: "Məmə̀ta a riŋ asa tsà, Mbulum aka dzeye dər fit kweleŋ. 55Taŋa a kər məmə̀ta, ndzə̀ɗa yak ŋa ana, i ŋga kuɗa ya? Dìte simir yak ana, kà mbalawuwa dər mburma ya ana, ar i ŋga na kinèhe ya? Aɗàbà taŋa, àma kinèhe kər ka, ki sle a aà megè dukw ana ŋgwal ŋa tsìye a mburma asa tsà." 56Yaw, taŋa məmə̀ta a ŋgat ndzə̀ɗa aà megè dukw ana ŋgwal ŋa tsìye a mburma ka, agəra ana ta gewa bakal a. Dìte i huɗ megè dukw ata ya tèkeɗè, kà sərakwa, naha ana bakal a ka, agəra məpàlà àhəm Mbulum. 57Ama ka, gekwa kəkaàha a Mbulum, aɗàbà ana a vil a kwe a ndzə̀ɗa aà məmbà dər aà gà bakal nda məmə̀ta fit, nda ahər Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya. 58Aɗàbà taŋa, gà dàmər gà ana ì waya kurum hinne ya. Ndzum ka, nda ndzə̀ɗa ɓəŋɓəŋ lèlè, ka ti yum ba tsìdze. Gwim megè ìmir Yesuw Batsàh kwa ŋa ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik aka miɗ aka miɗ. Kurum kà sərum, megè ìmir ana ki gwim a aɗàbà ŋgat a ka, a ne a taf masak ŋa tsà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\