1 KURINTIYA 16

1Kinèhe ka, a sèsiŋ i fèfil a kurum a aka gər bazlam siŋgwè ana ki yehwimer a gər, aà mazlàkà dər gà mburma Mbulum ana i Yeruzalem a. Ama ki gwim a dər ka, kàmala ana i tsik a gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum ana ika àhə̀ɗ Galatiya ya mbàŋa. 2Kə̀la ladà, ku mege weke, tsə̀nə̀hum akaba siŋgwè zàakwa zàakwa kàmala dukw ana kàa ŋgatum, Mbulum aka vəl a kurum a. Ki gwim a dər kataya, na dìte ə̀lə̀k aka tə̀v ana yàa ndzeha a tə̀v kurum ka, siŋgwè ata aka sle, kàa mbə̀r mayahumar gər a. 3Yàa daha ka, i wetse a wàkità, i vil a ahər a gà na kà palum tar aà megè ìmir ŋa ya, dìte ka, i slir a dər tar a Yeruzalem. 4Na bə̀la yàa sàmata, a ge a ba ka, mìi de akaba a nda gà tar tserdze a tə̀v ilik ŋa. 5A sèsiŋ ka, i de a aka àhə̀ɗ Makaduniya, dìte na i dehe a a tə̀v kurum a. Aɗàbà ì waya ka, i lìm a aka gà mayàhàba gər gà mburma Mbulum ana i fata ya tserdze. 6Alə̀ka na yàa ndzeha a tə̀v kurum ka, i ti ndze a riŋ ika màgə̀r kurum zàakwa dukw ŋgar. Kàmala taŋa ya, na mege a ge a ba ka, i ndze a riŋ i tə̀v kurum, haa a tə̀v ana mə̀tasl aka dzà ahər ba, dìte aka ndə̀v iɗəm a ya. Alə̀ka i tə̀v ana i mèhe a ba ya asa ka, ki zlèkwim a ìye nda tə̀v mesìweye gà ana i de a ku mege a ŋga ya. 7Na yàa daha aà məfə̀rà aka kurum ata ka, a sèsiŋ tsà na i ndze a i tə̀v kurum ràɂàts zàakwa pəra ka, i de a aà kurum a tsàra ya. Na Batsàh kwa ŋa aka waya ka, ki ti ndzekwe a zàkwayiya lèlè dukw ŋgar i tə̀v ilik ŋa. 8Ama kinèhe kəla ka, a sèsiŋ, i ndze a ɗa i kwite Efesiya mbà, haa a pat megìrìve Pentakwasta. 9Aɗàbà yàa ŋgat vatwa aà megè ìmir Mbulum parakkà lèlè, a de a aka miɗ aka miɗ. Dìte asa ka, agəra ana gà ɓə̀zla menè are gà ɗa hinne i faha, ti nisiŋ a à megè ìmir a. 10Na Timute aka ndzeha a tə̀v kurum ka, gə̀sum ŋgat lèlè, na dìte a ge a magə̀ɗa tsìye. Aɗàbà ŋgat ka, a gewa megè ìmir Batsàh kwa ŋa kàmala ana ìye ì gewa ya mbàŋa. 11Aɗàbà taŋa, wùra ilik ma ta fə̀r ahər ka, kàmala za ya tsà. Zlàkum ŋgat nda tə̀v mesìweye ŋgar ata a dere a ya, na dìte a de a dər aka miɗ aka miɗ nda zayya lèlè, tsìm a ndzere a a tə̀v ga ya tèkeɗè, lèlè asa mbàŋa ya. Aɗàbà mə̀r tserdze nda gà àsìŋ gà mburma Mbulum ana ɗa i faha ya ka, mə̀r ihər mìi veve a ɗa ŋgat. 12Ama dàmər kwa Apalus ka, yàa tsiker sik dìŋ, ì gwaɗar ka, tə daha a tə̀v kurum nda gà àsìŋ gà mburma Mbulum, dìte ta ge a kurum wusa te. Ama ka, a niw medeha kinèhe tə̀ma. Aka miɗ zàakwa ka, bə̀la a ŋget a vatwa, a dehiŋa. 13Ndzum ka, nda metsèhe lèlè. Dìte megìse kurum ana kə̀ gə̀sum ŋgwal bazlam ata nda gə̀zlə̀ŋ ilik a ka, ka dum dər aka miɗ aka miɗ. Arə̀v ma da aà kurum a tsà, gə̀zlə̀ŋ kurum ma ndza ka, ɓəŋɓəŋ lèlè. 14Dukw ana ki gwim a tserdze ya ka, gwim nda mawàyà ba ana ki weywim a dər gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ a. 15Gà dàmər ga, kurum kà sərum gà Sitefanas nda gà mburma ana i ma ŋgar a tserdze. Dìte kà sərum mbàŋa ka, tar na tə làh aà magə̀sà Yesuw Kiristi ika àhə̀ɗ Akaya a riŋ i faka ya. Tar ka, ta vəl ba tar aà megè ìmir Mbulum, na dìte tì zlèk a gà mburma Mbulum lèlè ya. I ge a kurum kamkam: 16Gə̀sum àhəm aà gà medzìbe gà mburma ata. Hənum à gər a bə̀ɗ a gà àsìŋ gà na a ta ge a megè ìmir Mbulum ika màgə̀r gà mburma Mbulum a lèlè, a tə̀v ilik ŋa nda gà tar ata tserdze ya mbàŋa. 17Iye ihər i ŋgeye a ba ka, hinne, agəra ana gà Sitefanas nda Fartunatus, nda gà Akayus, tə dara a tə̀v ga ya ya. Tə dara ka, avùkw kurum ana ki dwimer a, ki zlèkwim a ìye zləmana ya. 18Tàa mìŋaha à àrə̀v, kàmala ana ta mà a kurumaha à àrə̀v a mbàŋa. Medzìbe gà mburma ata ka, zlə̀bum à tar lèlè. 19Taŋa gà mayàhàba gər gà mburma Mbulum ana pàmpàm ɗa ika àhə̀ɗ Asiya i faha ya, ta ge a kurumaha wusa hinne. Gà Akila nda daala ŋgar Piriskila nda gà àsìŋ gà mburma Mbulum ana ti yahawabaha gər a tə̀v tar a, ta ge a kurumaha wusa tserdze mbàŋa, nda zləm Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa. 20Gà àsìŋ gà mburma Mbulum ana ɗa i faha ya tserdze, ta ge a kurumaha wusa mbàŋa. Geywim a ba wusa ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze nda gə̀zlə̀ŋ ilik. 21Taŋa kinèhe, ìye ihər i wetse a kurumehe a nda ahər gà ŋa kuɗa. Iye Pul, ì ge a kurumaha wusa mbàŋa. 22Na wùra a waya Batsàh kwa ŋa nda gə̀zlə̀ŋ ilik tsə̀ka, Mbulum mə vəlar mezelme. Gər a gwa, |itMarana ta|re, kàmala megweɗe ya ka: "Batsàh mə̀r ŋa, dara te." 23Yesuw Batsàh kwa ŋa ma ge a kurum ŋgwal ŋa aka miɗ aka miɗ. 24I waya kurum tserdze ka, agəra ana kwa mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\