1 KURINTIYA 2

1Gà dàmər gà, akahər ata i tə̀v ana ì dara a tə̀v kurum a, aà meɗìfè a kurum à dukw Mbulum ana makàhà ŋa, dìte a pàt a kwa dər ndərzayya ya ka, yàa tsik a kurum bazlam ana a geye a kurum a gà ndə̀kə̀zlə̀zlə̀mma, kà tsarakum tsìye tsà, dìte yàa zle à duwa nda metsèhe mburma ɓàv tsà asa mbàŋa. 2Ələ̀k ì dara a tə̀v kurum a ka, ì dzala, ì gwa: Yàa daha aka màgə̀r kurum ka, i tsik a kurum a bazlam Yesuw Kiristi ɗekɗek, tsə̀ka, i dzele a duwa ŋgìɗ tsà. I ɗif a kurum a dər ndeyndey ka, à məmə̀ta ŋgar ana a mə̀t aà dìzl magə̀làwà ŋa ya. 3Aka tə̀v ana ìye riŋ ika màgə̀r kurum a ka, ndzə̀ɗa aà ìye lèlè tsà. I gewa magə̀ɗa hinne, i dzedzeriŋa. 4I màwa a kurum à bazlam Mbulum, i ɗifewa a kurum dər. Dukw ana ì tsikewa a kurum a ka, a dara i metsèhe mburma ya tsà. Yàa bana kurum nda bazlam ilik tsìdze. Ama Mèzìte Mesife Mbulum na a ɗif a kurum à bazlam gà ata nda ndzə̀ɗa ŋgar ndzer kaɗə̀ŋ a. 5Aɗàbà taŋa, megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum a ka, agəra ana kə̀ ŋgatum ndzə̀ɗa Mbulum a, tsə̀ka, agəra ana kà dzùm zləm a metsèhe mburma ya tsà. 6Gà na tàa sime ika vatwa Mbulum a ka, i ɗif a ter a à dukw ana metsèhe iɗəm a mbàŋa kaɗə̀ŋ. Ama taŋa ka, metsèhe gà mburma gər àhə̀ɗ nda biy gà ə̀bay ana ta kwere a tar a iɗəm tsà kəla. Aɗàbà ndzə̀ɗa ata ka, à ndìv a aà tar a. 7Seyiŋ tsà, aɗàbà metsèhe ana ì zla a kurumara ya ka, biy Mbulum ìvaɗ. Ama taŋa ka, dukw ana makàhà ŋa, Mbulum aka ɗif dər a mburma akahər ata tsìye. I tə̀v ana aka dzà ba aà megè gər àhə̀ɗ zùkw tsìye ka, a səraba pat ana a ti ɗif a kwe a à dukw ata ya, na dìte ka, ki ti ndzekwe a nda gà ŋgat i tə̀v ndzə̀ɗa ŋgar ana tì zlìb a dər a ya. 8Wùra ilik ika màgə̀r gà mburma ana ta kwere a gər àhə̀ɗ a ka, aka sər aà metsèhe ata tsìdze. Na mege tàa sər zləmana ka, ana ka, ti ndwendwey a Batsàh kwa ŋa, wele ana mezlìbe ŋgar a zà duwa tserdze ya, aà dìzl magə̀làwà ŋa tsà. 9Dukw ata Mbulum a ge ya ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità ŋgar a kaɗə̀ŋ. A gwa ka: "Dukw ana are mburma aka ŋgatar ilik tsìye, ndəna zləm tar aka tsaraka ilik tsìye mbàŋa, ku mege tàa zlaŋa aaka gà gər tsà tèkeɗè, taŋa ka, dukw ana Mbulum a yaha agəra gà na ta waya ŋgat a." 10Ama kwa kinèhe ka, Mbulum aka ɗif a kwa à dukw ata a yaha aɗàbà kwa ya, nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife ŋgar. Aɗàbà Mèzìte Mesife ata ka, a sər duwa tserdze. Ku mege dukw ana Mbulum a dzala i gə̀zlə̀ŋ ŋgar a tèkeɗè, a sər mbàŋa. 11Weke na a sər dukw mìsle ŋgìɗ ana a dzele a i gər ŋgar a? Awaŋ, wùra a sər tsà. Say i huɗ madzàlà gà gər ŋgar ilik na a səraba ya. I tə̀v Mbulum tèkeɗè, kàmala taŋa ya mbàŋa. Say Mèzìte Mesife ŋgar ŋa ilik na a sər dukw ana ŋgat a dzele a ya, tsə̀ka, mìsle ŋgìɗ a sir a tsà. 12Ama madzàlà gà gər ana kinèhe ki dzelekwe a ya, a dara ka, i gər mburma ya tsà. A dara ka, i huɗ Mèzìte Mesife Mbulum ana a slərra a tə̀v kwa ya, dìte na kà sərakwa gà dukw ana a vəl a kwa biy taf a ahər tserdze ya ya. 13I tə̀v ana mì fàfəlawa aka gà dukw ata Mbulum a ɗif dər a mburma ya ka, mì tsikewa gà bazlam ana gà mburma ti ɗif a mə̀r dər nda metsèhe tar a tsà. Ama mì tsikewa ka, dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum a ɗif a mə̀r dər a. Kàmala taŋa ya, mìi ɗif a ka, à dukw ana ndzer, a dara i tə̀v Mbulum a ya, a gà na tàa ŋgat Mezìtè Mesife Mbulum ata a gə̀zlə̀ŋ tar a. 14Wele ana aka ŋgat Mezìtè Mesife Mbulum ata a gə̀zlə̀ŋ ŋgar tsà, a zezem a madzàlà gà gər ŋgar pəra ya ka, à gìs a dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum ata a vil a a mburma ya ɓàv tsà asa mbàŋa. A sir a tsà, à fìr ahər a ka, kàmala dukw falày taf masak ŋa ya. Aɗàbà na Mèzìte Mesife Mbulum a riŋ à zlèk a ŋgat tsə̀ka, a sle aà metsereke a tsìdze. 15Ama wùr ana Mèzìte Mesife Mbulum a riŋ i gə̀zlə̀ŋ ŋgar a ka, a sir a ikaba à gà duwa ya tserdze, wànà naha ana, ŋgwal ŋa ya, tsə̀na, ŋgwal ŋa tsìye ya? Ama ŋgat ka, mburma ti sle a aà mesirereha ikaba à dukw ana a dzele a i gər ŋgar a tsà. 16Ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum, a gwa ka: "Weke na a sir a dukw ana Mbulum a dzele a i gər ŋgar a ya? Dìte weke na a ne mala meɗìfer à duwa ya?" Ama kwa ana Mèzìte Mesife Mbulum i gə̀zlə̀ŋ kwa ya ka, kà dzalawukwa gà gər kalkal kàmala ana Yesuw Kiristi a dzele a ya mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\