1 KURINTIYA 3

1Gà dàmər gà, akahər ana ìye riŋ ika màgə̀r kurum a ka, ì fàfəlawa a kurum kàmala ana i fèfil a ka, a gà mburma ana tàa ŋgat Mèzìte Mesife Mbulum a gə̀zlə̀ŋ tar a tsà. Aɗàbà kurum akahər ata ka, kàmala gà ɓə̀za ya mbà, na i tə̀v megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi ya, agəra ana ki zezemwim a dukw gər àhə̀ɗ a. 2Aɗàbà taŋa ì dzeŋgewa a kurum ka, dukw ana kuɗa ihər tsìye pəra, tsə̀ka, yàa dzeŋge a kurum dukw ana mawùràba ŋa ya tsìdze. Kà nwim ka, kàmala gà ɓə̀za ndirkiz ana ta vil a ter a ka, àwàh ɗekɗek, ɗaf ka, ti sle a aà mazə̀mà ŋa zùkw tsìye. Ama haa kinèhe tèkeɗè ka, kà slwim aà mazə̀mà ŋa zùkw tsà. 3Aɗàbà kurum ka, hiywe kàmala gà mburma ana ti dzele a aka dukw gər àhə̀ɗ a mbà. Kurum ihər ki gwim a are aka gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum, dìte ki geywim aàba a maaga asa mbàŋa dze ana, meme? Na kurum ihər ki gwim a kataya asa ana, taŋa ana, kàmala gà mìsle ŋgìɗ ana ti zezem a gər àhə̀ɗ mbà ya tsìye. Kaɗə̀ŋ, taŋa ka, kà zùm aba nda gà tar tsìdze. 4Na wùra a gweɗe a ka, a zezem a ìye Pul, dìte mìsle ŋgìɗ pàm asa, a zezem a Apalus ana, taŋa ana, kurum kà nwim ka, kàmala gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ana taf masak ŋa ya tsìye? 5Apalus dze ana, weke? Dìte ìye Pul ana, weke ɗar ɓàv a? Mə̀r ka, gà ɓə̀zla megè ìmir Mbulum məfara ŋa, a slər mə̀r a tə̀v kurum, na dìte ka, ki gìswim a Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum a ɗekɗek pəra. Kərgà taŋa ya, mìi ge a ka, ku weke, kàmala ana Mbulum a ɗifer dər a. 6Mə̀r mì ne ka, kàmala gà ɓə̀zla mifìte ya. Iye na ì dzà ba aà metsìkè bazlam Mbulum ika màgə̀r kurum, kàmala wele ana a dzava duwa ya. Dìte Apalus ŋgat ka, a daha, a sə̀kàh à megè ìmir Mbulum ika màgə̀r kurum asa mbàŋa, kàmala wele ana a dzè a yam aà dukw ata ya, dìte ka, ma ge ba ya. Ama Mbulum na mala meɗè dər ŋa, dìte na a ge a ba ya. 7Kàmala taŋa ya, wele ana a dzeve a duwa ya ka, a sle duwa tsà. Dìte wele ana à dzè ahər a yam a tèkeɗè, a sle duwa ɓàv tsà. Say Mbulum ilik na a sle a aà duwa ya. Aɗàbà ŋgat na a sìkèh a dər, dìte a ge a ba ya. 8Gà wele ana a dzeve a duwa ya, nda wele ana à dzè ahər a yam a ka, tar ka, ilik. Ama kəla ka, Mbulum a vil a ter a dukw mayàba tar, ku weke a ŋget a ka, kàmala biy megè ìmir ŋgar ana a ge ya. 9Kàmala taŋa ya, mə̀r nda Apalus ka, mì gewa akaba megè ìmir Mbulum i tə̀v ilik ŋa məmà, mə̀r gà ɓə̀zla megè ìmir ŋgar. Ama kurum kà nwim ka, kàmala gùvàh Mbulum a. Dìte kurum kà nwim asa ka, kàmala ga ana Mbulum à zlèzle a ya asa mbàŋa. 10Mbulum a giŋ ŋgwal ŋa hinne, na dìte a slər ìye, ì dzàr ba aà megè ìmir ŋgar ika màgə̀r kurum a. Iye ì ne ka, kàmala wùr ana à zlèzle a ga ka, a sər are mazlàzlà ŋa ya. I dzàha ka, ɓəŋɓəŋ lèlè. Ama kinèhe ka, gà mìsle ŋgìɗ ti zlèzl aaka a kuɗa. Ku weke na à zlèzl aaka a ka, ma ge metsèhe lèlè, na dìte a de a ndaka vatwa ŋa ya. 11Mbulum aka mbə̀r metike aɗəm Yesuw Kiristi, a ne kàmala ga ata ya. Wùra ilik a sle aà madzàha biy ŋgìɗ pàm asa tsìdze. 12Ama madzàha ga ata ka, gà mìsle ŋgìɗ tì zlèzl aaka a nda gura, gà biy ŋgìɗ nda ndzemdè ana à wìwizl a are ya, gà biy ŋgìɗ asa ka, nda kur ana tsakala ŋa hinne, à sìkim a ba tsìye. Ama gà mìsle ŋgìɗ ìbam, tì dzè aaka a dìzl, kige tsà, ti ndir ahər a vəza, dìte gà naha asa ka, nda gùvùkw. 13Ama pat ana Mbulum a ta ge a sèriyè a gà mburma ya ka, ku mege weke, dukw megè ìmir ŋgar à pèt a àba ndərzayya lèlè. Aɗàbà a pat ata ka, Mbulum a ti dzik a à megè ìmir gà mburma ŋgar tserdze nda akwa, dìte ku weke a sir a dər kuɗa, wànà megè ìmir ana a gewa ya ana, ŋgwal ŋa ya, tsə̀na, ŋgwal ŋa tsìye ya. 14Wùr ana akwa ata à gìs a ga ŋgar ana a ge ya tsə̀ka, a ta ŋget a dukw mayàba ŋgar lèlè. 15Ama na bə̀la akwa ata ndìrɓek à gìs a ga ŋgar ata a ge ya ka, a ta ŋget a dukw mayàba ŋgar tsìdze. Mbulum ka, a ta mbil a à ŋgat dukw ŋgar, àma ŋgat kəla ka, kàmala wele ana pitsew a bera i akwa ya gireŋ a. 16Kurum kà sərum te tsìye, kurum gà mburma Mbulum, kà nwim ka, kàmala ga Mbulum batsàh ŋana ŋgat mandzà ŋa iɗəm, dìte ka, Mèzìte Mesife ŋgar ìbam, a riŋ mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ kurum a? 17Wùr ana a nis a à ga Mbulum batsàh ŋa ata ya ka, Mbulum tèkeɗè, a dzeye a à ŋgat mbàŋa, aɗàbà ga ata ka, tsəɗaŋŋà biy ŋgar ŋa. Na a ne ga ata ŋgat mandzà ŋa iɗəm a ka, kurum. 18Wùra ilik ma ta bana ba ŋgar tsà. Na wùra a gweɗe a: Waytsà ìye ka, mala metsèhe kàmala biy gà mburma gər àhə̀ɗ aaha ta ŋgat a ka, ma ne kàmala wùr ana a sər duwa tsìye, ika màgə̀r kurum a ìvaɗ, na dìte ka, a ŋget a metsèhe ndzer ŋana ya. 19I tsik kataya ka, aɗàbà dukw ana gà mburma gər àhə̀ɗ ti tsik ahər, ta gwa: Ŋgwal metsèhe iɗəm a ka, Mbulum à fìr ahər a kàmala dukw falày taf masak ŋa ya. Ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Mbulum ka, à gìs a gà ɓə̀zla metsèhe a sèriyè i huɗ wirwir tar ana ta geyewa ya." 20Ika tsèke ŋgìɗ mewètsè ŋa a riŋ asa mbàŋa ka, ta gwa: "Əbay Mbulum a sər madzàlà gà gər gà ɓə̀zla metsèhe. A sər, metsèhe tar ata ka, taf masak ŋa." 21Aɗàbà taŋa, ìye ihər i tsik a kuruməŋa: Wùra ilik ma ge àba zlapa nda mburma i tə̀v dukw ana wele ata a ge a ya tsà. Sərum dər, dukw tserdze ka, i ahər kurum ìvaɗ. 22Mə̀r nda Apalus nda gà Piyer ka, mì ne gà biy kurum, ku mege gər àhə̀ɗ, ku mege kwiye i tə̀v məmə̀ta nda tə̀v mesife ana a ndze a ya tèkeɗè, i ahər kurum mbàŋa. Nda gà ku mege gà dukw ana ta ge a ba kinèhe ya, nda na a ta ge a ba aka miɗ mbà ya tèkeɗè, taŋa tserdze ti ne gà biy kurum mbàŋa asa. 23Ama kurum ka, gà mburma Yesuw Kiristi, dìte Yesuw Kiristi tèkeɗè ka, biy Mbulum mbàŋa asa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\