1 KURINTIYA 4

1A sèsiŋ ka, ku weke ma sər dər, mə̀r ka, gà ɓə̀zla megè ìmir Yesuw Kiristi. Aɗàbà Mbulum a dzà dukw ŋgar ana makàhà ŋa akahər ata ya ka, ahər a mə̀r, na dìte mìi ɗif a dər a mburma parzakkà ya. 2Ama kəla ka, wele ana mala ga ŋgar aka məsakar à duwa a ahər a ka, a waya ŋgat ma ne ka, mala ndzer. 3Iye ka, dukw ana ki dzelwim a nda tə̀v ga ya ka, aka giŋ i gər a ndzìhhe tə tsà. Ku mege gà mìsle ŋgìɗ a sàs a tar mesire dər, wànà yàa ge kalkal a, tsə̀na, yàa ge tsìye tèkeɗè ya ka, i dzele a duwa ɓàv tsà. Ku mege ìye ŋa tèkeɗè, i sle aà megweɗe a ka, yàa ge ìmir kalkal, kige tsà, yàa ge tsà tèkeɗè ka, i sle a tsà. 4Ama ìye ka, ì sər bakal ana ika gər gà ya tsà kəla. Kàmala megweɗe ya ka, ìye mala ndzer. Ama ì sər ɓàv tsà. Yesuw Batsàh kwa ŋa ilik na a ta giŋ a sèriyè ga ya, tsə̀ka, mìsle ŋgìɗ a riŋ tsà. 5Aɗàbà taŋa, ka ta geywim àba sèriyè ika màgə̀r kurum ŋgaŋ ŋgaŋ kataya tsàra tsà. Vavum pat ana Batsàh kwa a tike məpàslà ahər ŋa ya ìvaɗ. A pat ana aka màra ya ka, ŋgat na à pèt a à gà dukw ana makàhà ŋa i lùvuŋ kinèhe ya parzakkà lèlè ya. Dìte gà dukw ana gà mburma ti dzele a i gà gə̀zlə̀ŋ tar a tèkeɗè ka, a ta pèt a àba parakkà lèlè mbàŋa. A pat ata ka, Mbulum a ti zlìb a à ku mege weke kalkal kàmala megè ìmir ŋgar ana a ge ya. 6Gà dàmər gà, ì tsik gà bazlam ata aka gər mə̀r nda Apalus ka, aɗàbà kurum, dìte na ì waya ka, ka sinkwim ba à duwa ilik te ya. A sèsiŋ ka, ka walum ikaba mburma ya tsà. Ki gwim a ka, kàmala ana a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum a, tsə̀ka, ka tə sə̀kàhum dər aaka tsà. Kàmala megweɗe ya, wùra ilik ma ge zlapa nda wele ana a ɗifer a à duwa ya, dìte ka, à fìr a aà mìsle ŋgìɗ kàmala za ya tsà asa mbàŋa. 7Weke na a gwaɗak, kər ka, kà zà gà mìsle ŋgìɗ nda dukw ana kə̀ ŋgat nda tə̀v megìse ya? Mbulum tsìye na a ge ìmir ata dze ya? Dìte aàmala na ki ge a dər zlapa kàmala ana kì ge ka, nda ahər yak a? 8Ama kurum ki dzelwim a, ki gweɗwim a ka: Waytsà màa mbə̀r meŋgete dukw ana Mbulum a vil a ya tserdze. Ki gweɗwim a asa: Mə̀r ka, gà ə̀bay ŋa na ika vatwa Mbulum a. Na kataya ka, kurum tserdze ka, gà ə̀bay ŋa, ku mege mə̀r gà ə̀bay ŋa tə tsà tèkeɗè ya. Na mege kurum gà ə̀bay i tə̀v Mbulum ndzer ka, ana ka, ŋgùlùm. Na mege kataya ka, ana ka, mə̀r tèkeɗè, ki gekwe akaba a ə̀bay ata nda gà kurum tserdze mbàŋa. 9Ama ka, kataya tsà. Mə̀r gà ɓə̀zla meslire Yesuw Kiristi, ì sàmata ka, kàmala ana Mbulum aka ne à mə̀r gà ɓə̀zla dəba mburma tserdze ya. Mə̀r mì ne asa ka, kàmala gà mburma ana sèriyè aka gə̀s tar, dìte ta bets a tar ika miɗ mburma ya. Mə̀r ka, kàmala gà ɓə̀zla mesèwère are ana ti sèwèr a ter a ɗa ika gər àhə̀ɗ ka, fìyye mburma tà fìr ahər a ya, nda gà ku mege ika miɗ gawla Mbulum tèkeɗè ya. 10Kàmala taŋa ya, mə̀r ka, kàmala gà ɓə̀zla falày ana taf masak ŋa ya, na aɗàbà Yesuw Kiristi ya. Ama waytsà kurum ka, gà ɓə̀zla masə̀rà duwa lèlè, na i tə̀v magàwà ba kurum ana kə̀ gawum ba nda gà ŋgat a. Mə̀r ka, ndzə̀ɗa mə̀r a riŋ tsà, àma kurum ka, ɓəŋɓəŋ gà ndzə̀ɗa ŋa hinne. Mə̀r ka, tà fìr aà mə̀r a bəsənnà kàmala za ya. Ama kurum ka, tì zlìb a à kurum a ìvaɗ. 11Haa kinèhe mbakum, mə̀r ka, may a ge a mə̀r a hinne. Dìte yam tèkeɗè, à kìɗ a mə̀r mbàŋa. Mì dzàyawa akaba ka, gà makwàtsak gà petek duwa kìtsèw kìtsèw masak ŋa pəra. Ta gazlawa mə̀r ka, hinne. Mì sùwayawa ku mege a ŋga, tə̀v mendze mə̀r a riŋ araha tsà. 12Mì gewa megè ìmir bàlaarì nda ahər mə̀r ŋa, na dìte mìi mete a à may tsìye. Na bə̀la mburma tàa vəl a mə̀r mezelme ka, mìi heme a a Mbulum, dìte a pise a ter a àhəm a ìvaɗ. Na bə̀la tàa vəl a mə̀r mesèwère are ka, mì gə̀sawa gə̀zlə̀ŋ pəra, mì màwa a tar dər aɗəm tsà. 13Na bə̀la gà mburma tàa ndavaya a mə̀r ka, mì fàfəlawa a tar aaka nda himmè bazlam lìfèɗìɗe ìvaɗ. Mə̀r mì ne ka, kàmala gwastak a masak ŋa, na i tə̀v are gà mburma gər àhə̀ɗ tserdze ya. Haa kinèhe mbakum, ta fə̀rawa aà mə̀r ka, kàmala àrùwaŋ ana mburma ta faɗawa, səlak səlak tə ndàwa dər a dala ya. 14Dukw ana i wetse i faha ya, ì tsik taŋa ka, aà mandàɗà dər aka kurum hwarwa agəra dukw ana ki gwim a ya tsà. Awaŋ, ì tsik a kurum kàmala taŋa ya ka, aɗàbà ana, kurum gà ɓə̀za gà, ì waya kurum hinne ya. A sèsiŋ ka, i ɗif a kurum a à metsèhe, dìte ka, ki mwimere a aka vatwa ana ŋgwal ŋa ya. 15Ku mege gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ a riŋ lufùw na ti ɗif a kurum a à duwa aka gər Yesuw Kiristi ya tèkeɗè, dède kurum ka, ilik pəra. Iye na ì ne dède kurum a. Kurum kà nwim gà ɓə̀za gà ka, aɗàbà ana akahər ata, ìye ì làh metsike a kurum bazlam ŋgwal ŋana, dìte kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum ilik a. 16Aɗàbà taŋa, ìye ihər i ge a kurum a kamkam: Zazamum ka, mede gà ana i de a ya. 17A sèsiŋ ka, ki gwim a kàmala taŋa ya. Aɗàbà taŋa na ì sləraha Timute a tə̀v kurum mbàŋa ya. Dìte ma daha ka, mə̀ mà aka meɗìfè kurum à mede gà ana ì dawa ika vatwa Yesuw Kiristi ya. Dukw ana i dzeŋge a kurum a ya ka, kàmala ana ì dzeŋgewa a gà mburma tserdze, ku mege i ŋga ya mbàŋa. Ŋgat ka, kəla gà ana mandərkwasla ŋa ika vatwa Mbulum a. Dìte ŋgat asa ka, a ge a megè ìmir Mbulum ndaka vatwa ŋa lèlè asa mbàŋa. 18Ama ì sər, gà mìsle ŋgìɗ a riŋ ika màgə̀r kurum a, tì sìŋgìr a à ba tar, aɗàbà ana tə dzala ka, i dehe a a tə̀v tar asa tsìye. 19Ama na mege Batsàh kwa ŋa aka waya ka, i dehe bìse. Na yàa daha ka, i ŋget a a gà na tə sə̀ŋgèrawa à ba tar ata ya kuɗa. Tsam ka, i ti sir a dər, wànà gà bazlam tar ata ŋgùrà ŋgùrà ya ana, taf masak ŋa pəra ya, tsə̀na, tàa ŋgat ndzə̀ɗa i tə̀v Mbulum a nda ndzer a ya. 20I tsik kàmala taŋa ya ka, aɗàbà ana mekwere Mbulum ana a kwere a ya, a sir a àba ka, i ndzə̀ɗa ya, tsə̀ka, bazlam ɗekɗek ka, a ge a ŋgùlùm tsà. 21A sàs a kurum ana, dukùla? Wànà i tə̀v ana i dehe a a tə̀v kurum ana, i daha nda gà megwiymbiɗ i ahər a, na dìte i ɗif a kurum a dər à metsèhe ya ya? Tsə̀na, ki mbiɗwim a à madzàlà gà gər kurum, na dìte i dehe a ka, nda gà ŋgwal bazlam ana lìfèɗìɗe, ki sirwim a dər ka, ì waya kurum a ya?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\