1 KURINTIYA 5

1Araha, ì tsarakawa ka, ta gwa là, bazlam mawùràba ŋa a riŋ ika màgə̀r kurum. Kurum riŋ ihər ki gwim a mezelme, kàmala megweɗe ya ka, mìsle ŋgìɗ ilik tàa həna nda mə̀kəs tsir ŋgar. Assàh, taŋa dze ana, meme? Ku mege gà na tə sər Mbulum tsìye tèkeɗè ka, tàa ge medzìbe bakal ata kàmala taŋa ya ilik tsìdze. 2Dìte ka, kurum riŋ ihər ki sìŋgìrwim a à ba kurum ìvaɗ asa dze ana, meme na taŋa ya? Ama ka, ŋgùlùm ki tiwwim a ba kurum ìvaɗ, na ki delewim a wele ata ika màgə̀r kurum a ya. 3Iye ka, yàa mbə̀r mesèseha ikaba sèriyè ŋa ya, kàmala ana kwa tserdze mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa ya, tsàatsà, ìye ka, dìriŋ aà kurum a. Ama madzàlà gà gər gà ka, a riŋ mandzà ŋa i tə̀v kurum. 4I ge sèriyè ata ka, nda zləm Yesuw Batsàh kwa ŋa. Araha, na dukw ana ki gwim a ya. Yahum ba gər, dìte madzàlà gà gər gà tèkeɗè, a ndze a i tə̀v kurum nda ndzə̀ɗa Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa mbàŋa. 5Na kàa yahum ba gər kataya ka, miyakum à wele ata a ahər ə̀bay sitene, ma dzeye à slu ba ŋgar, dìte bə̀la Mbulum a ta mbil a à mesife ŋgar, a pat ana Yesuw Batsàh kwa ŋa ata a ge a sèriyè a gà mburma ya. 6Aàmala na ki gwim a zlapa kataya dze ya? Ŋgwala tsà na taŋa ya. Kurum kà sərum ti tsìye, na bazlam ata ta gwa ka, giɗe ana a kwasawa à duwa ya, ku mege tə ndà aaka kwizikw tèkeɗè ka, a kwese a dər hinne ya? Kàmala taŋa ya, bakal ŋa, ku mege kwizikw tèkeɗè ka, wànə̀nə̀nna à sìkèh a aka miɗ aka miɗ, haa a nis a à mayàhàba gər kurum fit kweleŋ. 7Aɗàbà taŋa, zlum iɗəm bakal ata à sìkèh a kàmala giɗe ata a kwasawa à duwa ya ika màgə̀r kurum a. Kàmala taŋa ya ka, ki ndzwim a tsəɗaŋŋà, kàmala ɗaf ana giɗe ata ikəka tsə̀ka, a kwese a tsìye. Taŋa ì sər ndzer, Mbulum aka bara gə̀zlə̀ŋ kurum agəra Yesuw Kiristi ana a mə̀t aɗàbà kwa ya. Ŋgat a ne ka, kàmala kəla təmaŋ ana ta kə̀ɗ a Mbulum biy megìrìve Paska ya. 8Aɗàbà taŋa, gə̀rə̀vakwa lèlè, àma ki gìrìvekwe a kəla ka, dukw bakal mege iɗəm tsà. Aɗàbà dukw bakal ata à sìkèh a, a ne a kàmala giɗe ata a kwasawa à duwa ya. Dìte ka, ki nekwe a gà mburma ana gà ndzer ŋa tsəɗaŋŋà, ki gekwe a dukw ana ŋgwala tsìye nda tə̀v bakal asa tsà. 9Wàkità ana ndavana aaka ì wetse a kurumaha ya ka, yàa tsik a kurumaha aɗəm, ì gwaɗa a kurum ka, ka ndzawum i tə̀v ilik ŋa nda gà na ta gewa mezelme nda tə̀v muva ya tsà. 10I tsik taŋa ka, agəra gà mburma ana tə sər Mbulum tsìye tsà. Aɗàbà gà ɓə̀zla megè mezelme nda gà ɓə̀zla muburnun, nda gà ɓə̀zla akəl nda gà na tə dzàwa gùrmits a bə̀ɗ ika miɗ gà dukw ana ti neye dər mbulum tar a ka, tar ika megè dukw gər àhə̀ɗ dukw tar. Na mege ki gìswim a mendze nda gà tar tsə̀ka, ana ka, bàlaarì, ki ndzwim a à gər kurum i kùsak pàm. 11Ama dukw ana ì wetse a kurumaha ya ka, ì tsik ka, agəra gà mburma ana ki zezemwim a Yesuw Kiristi ya seyiŋ ìvaɗ. Na wùra a gweɗe a, waytsà ìye ka, mala mazàzàmà Yesuw, dìte ka, a ge a mezelme nda gà bə̀la a ge a muburnun aka dukw mburma, nda gà a dze a gùrmits a bə̀ɗ a dukw ana a zeler a mbulum ŋgar a, nda gà a wele a aà mburma ya nda pàrsa, kige tsà a kweye a à gùzum, nda gà bə̀la a ge a akəl ka, taŋa ka, ka ndzawum i tə̀v ilik ŋa nda gà ŋgat tsà, ku mege ɗaf tèkeɗè, ka zəmum akaba nda gà ŋgat tsà asa. 12- 13Megè sèriyè gà mburma ana tə sər Mbulum tsìye ka, àhəm gà tsà. Mbulum na a ti sès a ter a ikaba sèriyè tar a dukw tar. Ama biy kwa ka, ki gekwe a sèriyè gà na tar riŋ i tə̀v mayàhàba gər kwa ya seyiŋ ìvaɗ. Ki gekwe a ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum a, a gwa ka: "Dalawum wùr ana a gewa bakal a, ika màgə̀r kurum a."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\