1 KURINTIYA 6

1Na bə̀la wùra a riŋ ta ge a maaga nda mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum, dìte ka, a de a a sèriyè ŋa aka miɗ gà na tə sər Mbulum tsìye asa ana, meme? Taŋa ka, lèlè tsà. Say a wiz a ka, aà gà mburma Mbulum, na dìte ti sès a ter a ikaba sèriyè tar a ìvaɗ. 2Kurum kà sərum te tsìye, gà mburma Mbulum na ti ta ge a sèriyè a gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze ya? Na kataya ana, dìte meme na ki slwim a aà masàsà ikaba kəla bazlam ata ika màgə̀r kurum a te tsìye? 3Kurum kà sərum, ku mege gà gawla Mbulum tèkeɗè ka, kwa na a ta ge a ter a sèriyè ya mbàŋa ya. Na ki gekwe a sèriyè a gà taŋa seyiŋ ana, sakwàn nda gà bazlam ana ɗa ika gər àhə̀ɗ a ya? 4Ama na bə̀la hùrùm bazlam aka hitse ika màgə̀r kurum a ka, ki dwim a à sèriyè ŋa aka miɗ gà na tə̀v mendze tar a riŋ ika màgə̀r kurum gà mburma Mbulum tsìye ana, meme? 5Hwarwa a ge a kurum a te tsìye? Wùra a riŋ ilik na ika màgə̀r kurum matsàhà ŋa, a sle a aà masàsà ikaba bazlam a gà àsìŋ gà mburma Mbulum ana, a riŋ te tsìye? 6Dìte aàmala na ki gwim a sèriyè aà gà àsìŋ gà mburma Mbulum ŋgìɗ ika miɗ gà na tàa gə̀s Yesuw Kiristi tsìye ya? 7Kaɗə̀ŋ, megè bazlam ana a riŋ ika màgə̀r kurum ki gwim a ya, na a sər ba ka, kurum riŋ ihər ki gwim a bakal a. Na bə̀la wùra aka ge a kurum dukw ana ŋgwala tsìye, bə̀la a zla aà kurum duwa nda akəl a ka, ŋgùlùm ki gìswim a gə̀zlə̀ŋ pəra, tsə̀ka, ki dwim a àba a sèriyè aka miɗ mburma ka, ŋgwala tsà. 8Ama kurum ka, ki gìswim a gə̀zlə̀ŋ tsà. Kurum riŋ ihər ki gwim a dukw ana ŋgwala tsìye a gà mìsle ŋgìɗ ìvaɗ dze ana, meme? Ki ndzekwim a duwa aà gà mburma ya nda akəl, ku mege tar ka, gà dàmər kurum ana ika vatwa Mbulum tèkeɗè ìbam a ya. 9Kurum kà sərum ndzer: gà na ta gewa dukw ana ŋgwala tsìye ka, ta ŋget a tə̀v mendze i mekwere Mbulum ana a ta kwere a ya tsìdze. Ka banum ba kurum tsà, sərum dər: gà mburma ana ta gewa mezelme nda tə̀v muva ya, nda gà na ti dze a gùrmits a bə̀ɗ a dukw ana tə zalar mbulum tar a, nda gà na ta gewa muva ya, nda gà na ta waya mehineha aà gà asləka ŋgìɗ kàmala gà zal nda mə̀kəs a, 10nda gà ɓə̀zla akəl, kige tsà gà ɓə̀zla muburnun, nda gà na ta kweye a à gùzum a, nda gà na ta wele a aà mburma ya nda pàrsa ya, nda gà ɓə̀zla makàzàlà duwa aà mburma ya nda ndzə̀ɗa, gà ɓə̀zla bakal ata tserdze ya ka, ti sle a aà madà a mekwere Mbulum tsìdze. 11Akahər ata piŋŋè ka, gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum ta gewa gà dukw ata mbàŋa. Ama kinèhe ka, Mbulum aka bara gə̀zlə̀ŋ kurum tsəɗaŋŋà lèlè. A ne à kurum gà mburma ŋgar gà tsəɗaŋŋà ŋana, ti ne gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a. A ge dər kàmala taŋa ya ka, aɗàbà ana kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa nda gə̀zlə̀ŋ kurum a, dìte ka, Mèzìte Mesife ŋgar ìbam, mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ kurum mbàŋa ya. 12Bə̀la gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum a ka, ta gweɗe a: "Waytsà vatwa a riŋ aà megè gà dukw pàmpàm tserdze." Haya kaɗə̀ŋ, ti sle aà megè ŋa. Ama i tə̀v gà dukw ata ta ge a tserdze ya kəla ka, gà biy ŋgìɗ a riŋ iɗəm ta ge a ter a ŋgùlùm tsìdze. Ku mege vatwa a riŋ aà megè ŋa tèkeɗè, i waya tsà. Aɗàbà a sèsiŋ tsà na i ne a ɓele gà dukw ata ya. 13Kurum kə̀ gwaɗum: "Dukw mezime ka, aɗàbà hitwis. Hitwis tèkeɗè ka, aɗàbà dukw mezime mbàŋa." Haya, ar ka, kàmala taŋa ya dukw ŋgar. Ama pat ŋgìɗ kəla ka, ku mege hitwis, ku mege dukw mezime tèkeɗè, Mbulum a dzeye akaba à tar a sula məmà fit mbàŋa. Ama i tə̀v ba mburma ka, kataya tsà, aɗàbà Mbulum a ge ka, aà megè mezelme nda tə̀v muva tsà. A ge ka, na dìte ki zèmbeɗekwe a dər à Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya ìvaɗ. Aɗàbà ŋgat na a kesle a ba kwa ya mbàŋa. 14Mbulum na a mbəlara à Batsàh kwa ŋa ata i məmə̀ta ya ya. Kàmala taŋa ya, kwa tèkeɗè, a ta mbilere a à kwa ya nda ndzə̀ɗa ŋgar a mbàŋa. 15Kurum kà sərum te tsìye: ba kwa ka, magàwà ŋa nda ba Yesuw Kiristi ya? Wànà i zle a mezèha ba Yesuw Kiristi, dìte i ge a dər muva ya? Awaŋ, a ge a ba tsà. 16Aɗàbà kurum kà sərum ndzer: na wùra a vil a ba ŋgar a mə̀kəs ana muva ŋa ya ka, ba tar a ne ka, ilik nda mə̀kəs ata. Aɗàbà a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Gà mburma ata sula ya ka, ba tar a ne ka, ilik." 17Ama wùr ana a vəl ba ŋgar a ahər a Batsàh kwa ŋa ya ka, madzàlà gà gər ŋgar, nda biy Batsàh kwa ŋa a ne ka, ilik. 18Aɗàbà taŋa, ki gwim mezelme nda tə̀v muva tsìdze, tsàkàlàk ndzum ihər a. Gà àsìŋ gà bakal ana pàmpàm gà mburma ta gewa ya ka, a ndze a aà ba tsà, makàhà ŋa. A dara ka, i madzàlà gà gər ŋgar a pəra. Ama wùr ana a ge a mezelme nda tə̀v muva ya ka, a nis a à ba ŋgar fit nda ahər ŋgar ŋa. 19Kurum kà sərum te tsìye: ba kurum a ne ka, ga Mèzìte Mesife Mbulum a? Mbulum a vəl a kurum Mèzìte Mesife ŋgar ata ka, aà dìte ma ndza i gə̀zlə̀ŋ kurum a. Aɗàbà taŋa, ba kurum a ne ka, biy kurum asa tsà. 20Mbulum aka mbùrùɗara kurum a tə̀v ŋgar a nda dukw ana tsakala ŋa hinne ya. Aɗàbà taŋa, zlə̀bum à Mbulum nda gà dukw ana ba kurum a ge a ya fit dze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\