1 KURINTIYA 7

1Kinèhe ka, a sèsiŋ i fèfil a kurum a aka gər dukw ana kà wizwim aà ìye, kà wetswim a huɗ wàkità kurum ata ya. I gwaɗa a kurum ka: Na wùra a zle a daala tsə̀ka, a ge ŋgwal ŋa. 2Ama ka, ŋgwal ŋa mbàŋa na asləka a zlebe a daala ya, də̀m ŋa ìbam, a de a a zal a, na dìte ka, ta ge a mezelme nda tə̀v muva asa tsìye. 3Asləka ma ge a mə̀kəs ŋgar ka, dukw ana a dar a gər lèlè ya. Mə̀kəs tèkeɗè ka, ma niw àba a zal ŋgar tsà mbèete. 4Ba mə̀kəs ka, biy ŋgar ɗekɗek tsà. A ne ka, biy zal ŋgar mbàŋa. Asləka ìbam, ba ŋgar ka, biy ŋgar ɗekɗek tsà asa. A ne ka, biy mə̀kəs ŋgar mbàŋa asa. 5Kàmala taŋa ya, gà zal nda gà mə̀kəs ka, ti niweyeba à ba tar tsà. Say na bə̀la kà dzum akaba bazlam nda lìfèɗìɗe ŋa, a sàs a kurum ki ndzwim a iba ya pàmpàm zàakwa ya pəra, na dìte ki slwim a aà mahàmà a Mbulum lèlè ya. Ama ka, ka tə ndzum àba ya hinne tsà, dəlfay ki mwim akabiŋa, tsə̀ka, ki ti slwim a aà makwàrà ba kurum asa tsà, ə̀bay sitene a ta bene a kurum, a dzeye a à kurum ika vatwa Mbulum a. 6Dukw ana ì tsik a kurum aka gər mazlà daala ya ka, yàa gwaɗa a kurum ka, bàlaarì, ki gwim a kàmala taŋa ya tsà. Seyiŋ tsà, ì gwaɗa a kurum ka: Na a sàs a kurum megè kàmala taŋa ya ka, bakal iɗəm tsà ìvaɗ. 7I waya ka, ŋgùlùm mburma tserdze tə ndza magamza ŋa kàmala ìye ya mbàŋa. Ama ka, ŋgwal ŋa ɓàv tsà na taŋa ya, aɗàbà Mbulum aka vəl mendze pàmpàm, ku mege a weke. A mìsle ŋgìɗ ka, a viler a mə̀kəs, dìte a biy ŋgìɗ aaha ka, a viler a ndzə̀ɗa də̀kka aà mandzà magamza ŋa kàmala taŋa ya. 8Kinèhe ka, ìye ihər i fèfil a a gà na tàa zla daala ilik tsìye, nda gà də̀m ana tàa da a zal ilik tsìye, nda gà madakwa gà mə̀kəs tserdze. I gweɗe a ter a: Ŋgwal ŋa ka, ki ndzwim a kàmala ìye ana magamza ŋa ya mbàŋa. 9Ama na bə̀la ki slwim a aà makwàrà ba kurum tsə̀ka, ŋgùlùm ki zlwim a daala. Gà də̀m nda gà madakwa gà mə̀kəs ìbam, ti deye a zal, ndəna meèweke gà mə̀kəs nda biy gà zal ɓìlè ɓìlè à gìs a kurum hinne ya. 10Kinèhe ka, ìye ihər i fèfil a a gà na tàa ndzə̀k daala ya, nda gà mə̀kəs ana tàa daya a zal a. I tsik a taŋa ka, dukw ana a dara i madzàlà gà gər gà ya tsà. 11Ama bazlam ata ka, i Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, a gwa ka: Mə̀kəs ma ta miyak à zal ŋgar tsà. Ama na bə̀la aka miyak à ŋgat ka, ma tə da a zal ŋgìɗ asa tsà. Na bə̀la a sàsar gà zal ŋgìɗ tsə̀ka, mə̀ mbə̀ɗ gər a bəra zal ŋgar aaha ndeɗiŋa ya. Tə sər ba ìvaɗ. Zal ŋa tèkeɗè ka, ma tə dalawa mə̀kəs ŋgar tsà mbàŋa. 12Kinèhe ka, ìye ihər i fèfil a a gà mburma ana tserdze ya. Dukw ana i tsik a ya, a dara ka, i bazlam gà ya, tsə̀ka, i bazlam Yesuw Kiristi ya tsà. I gweɗe a: Na bə̀la wùra a riŋ, ŋgat mala mazàzàmà Yesuw Kiristi, daala ŋgar a riŋ, àma daala ŋgar ata ka, aka gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ zùkw tsà. Na bə̀la a waya mandzà nda zal ŋgar ata ka, wele ata ma dalawa ŋgat tsà. 13Kàmala taŋa ya, na i tə̀v mə̀kəs ana ŋgat mala mazàzàmà Yesuw a mbàŋa. Na bə̀la zal ŋgar ka, mala mazàzàmà Yesuw tsà, àma na aka sàsar ti ndze a nda mə̀kəs ŋgar ata ka, mə̀kəs aaha tèkeɗè, mə̀ miyak à ŋgat tsà. 14Aɗàbà mə̀kəs ana zal ŋgar mala mazàzàmà Yesuw zùkw tsìye ka, Mbulum a fìr a aà wele ata pàm i ba nda gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ana tə sər Mbulum tsà ndeyndey a, agəra mə̀kəs ŋgar aaha mala mazàzàmà Mbulum a. I tə̀v mə̀kəs ana ŋgat mala mazàzàmà Yesuw zùkw tsìye tèkeɗè, ar ka, kàmala taŋa ya mbàŋa. Mege kataya tsə̀ka, ana ka, gà ɓə̀za kurum tèkeɗè, ti ne a kàmala gà na tə sər Mbulum tsìdze ya mbàŋa asa. Ama kinèhe i tə̀v gà ɓə̀za kurum ka, ŋgùlùm, tsə̀ka, kàmala taŋa ya asa tsà. Mbulum a fə̀r aà tar ka, pàm. 15Ama kəla ka, na bə̀la wùr ana ŋgat mala mazàzàmà Yesuw tsìye, aka sàsar mimìyàkà à biy ŋgìɗ aaha aka gə̀s a ka, tə da ikaba ya pəra. Biy ŋgìɗ aaha ta miyak dər a, ku mege mə̀kəs, ku mege zal tèkeɗè ka, ma dzala duwa tsà, aɗàbà biy ŋgar ka, bakal ŋgar a riŋ tsà, a ziwe a gər ŋgar. Mbulum a zal a kurum ka, na dìte ki ndzwim a nda zay lèlè ya. 16A kər mə̀kəs ana kər kàa gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ yak a, meme na ki sir a dər ka, Mbulum a ta mbil a à zal yak aɗàbà kər a? Kige tsà kər zal ŋa mbàŋa, meme na ki sir a dər ka, Mbulum a ta mbil a à mə̀kəs yak aɗàbà kər a? Ki sirwim a tsà. 17Araha kəla ka, ku weke ma zazam dukw ana Əbay Mbulum a vəlar a. Dìte ka, ma ndzawa ka, kàmala ana akahər ata Mbulum a zalar a mbàŋa asa. Taŋa ka, dukw ana ì ɗifewa dər a gà mburma Mbulum i gà tə̀v ga mayàhàba gər tar ana ti yahawa ba aɗəm gər tserdze ya. 18Kàmala taŋa ya, na bə̀la Mbulum a zalak, kàa mbə̀r mesèse ba ka, ki ndzebe a masàsà ŋa kataya dukw yak. Nda gà bə̀la i tə̀v ana Mbulum a zalak, kər masàsà ŋa zùkw tsə̀ka, ka tə sàs ba tsà mbàŋa. 19Na bə̀la kər masàsà ŋa, kige tsà bə̀la masàsà ŋa tsà ika miɗ Mbulum ka, ilik, duwa a riŋ a ge a ŋgùlùm tsà. Dukw ana a ge a ŋgùlùm a ka, tà gə̀s àhəm aà Mbulum lèlè. 20Ku weke ma zazam ka, vatwa ŋgar ana akahər ata Mbulum a zalar a. 21Na bə̀la kər ɓele akahər ana Mbulum a zalak a ka, ka dzala duwa tsà. Ama na bə̀la vatwa a riŋ, na ki ndze a nda mezìwè gər yak ka, ki gìs a taŋa pəra. 22I gwa: Na bə̀la kər ɓele ka, ka dzala duwa tsə̀ka, aɗàbà ɓele ana Mbulum a zalar a ka, ndzəɗakkà a ndze a ka, a ziwe a gər ŋgar kuɗa, agəra ana mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda Yesuw Kiristi ya. Kàmala taŋa ya mbàŋa, wele ana a ziwe a gər ŋgar, Mbulum aka zalar a ka, ŋgat aka ne ka, ɓele Yesuw Kiristi mbàŋa. 23Mbulum aka mbùrùɗara kurum a tə̀v ŋgar a nda dukw ana à sìkim a ba tsìye. Aɗàbà taŋa, ka nwim à ba kurum ka, gà ɓele mburma asa tsà. 24Ga dàmər gà, ìye ihər i tsik a kuruməŋa: ku mege weke ma ge ka, megè ìmir ana a ge akahər ata Mbulum a zalar dər a. Tə ndza i tə̀v ilik ŋa nda Mbulum. 25Ka wizwim aà ìye bazlam agəra gà magamza ana ti ndzeye a ya, nda gà də̀m ana tàa da a zal ilik tsìye mbàŋa. Dukw ana i tsik a ya ka, ì tsarakara ka, i tə̀v Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya tsà. I tsik a ka, dukw ana ì dzala nda madzàlà gà gər gà ya ɗekɗek. Ama ŋgùlùm ka, ki dzwìmiŋ aaka a zləm mbàŋa, aɗàbà ìye ka, mala ndzer, agəra ana Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa a giŋ ŋgwal ŋa ya. 26I gwa ka, ŋgùlùm gà asləka ti ndzeye a gà magamza ŋa, gà də̀m ìbam, ti ndzeye a aà ga ma. I tsik kataya ka, aɗàbà ì sàmata, mesèwère are ana ki sèwèrwim a kinèhe ya ka, a beha. 27Na bə̀la mə̀kəs a riŋ aà kər ka, ka yaha vatwa aà madàlàwà ŋgat tsà. Na bə̀la ar aà kər tsə̀ka, ka yaha vatwa aà mazlà ŋa ɓàv tsà asa. 28Ama ku mege i tsik kataya tèkeɗè ka, na bə̀la ki zle a ka, bakal iɗəm tsà. Kige tsà də̀m ga ma a waya a de a a zal tèkeɗè ka, bakal iɗəm ɓàv tsà asa mbàŋa. Ama sərum dər, gà na tàa zla daala ya, kige tsà gà na tàa da a zal a ka, tàa ŋgat mesèwère are hinne ika gər àhə̀ɗ. Aɗàbà taŋa na ì gwa, ki gwim kataya, tsə̀ka, aɗàbà i waya tsà na mesèwère are ata a le aà kurum a ya. 29Gà dàmər gà, wur bazlam ana a sèsiŋ i tsik a kurum a ya ka, araha: Aɗàbà məpàslà ahər ana Mbulum a tike a mə̀r a ka, hinne asa tsà na a zeha ya, aka nìkìɗ. Agəra taŋa, dàgà aà kinèhe ya, gà na mə̀kəs aà tar a ka, ta ge megè ìmir Mbulum ka, kàmala ana mə̀kəs aà tar tsìye. 30Gà na ti tiwe a ya tèkeɗè, ta ge ka, kàmala ana duwa à tsìɓ a ter a tsìye. Dìte gà na ta ŋgeye a ba ya ìbam, ta ge ka, kàmala ana ta ŋgeye a ba tsìye. Gà na tə sakamawa gà duwa ya tèkeɗè ìbam, tə ndza ka, kàmala ana tàa sakama duwa tsìye mbàŋa. 31Gà na ta ge a megè ìmir nda dukw gər àhə̀ɗ aaha ya tèkeɗè, tə ndza ka, kàmala ana tàa tike aaka madzàlà gà gər tar tsìye. Aɗàbà gər àhə̀ɗ aaha a ndza kàmala naha kinèhe ya ka, kwilkwèndeh à ndìviŋa. 32Ama a sèsiŋ ka, ka dzalum duwa tsà. Wùr ana mə̀kəs ihər tsìye, a tike a madzàlà gà gər ŋgar ka, aka megè ìmir Batsàh kwa ŋa ɗekɗek, na dìte à tsèhin ahər a lèlè ya. 33Ama wele ana mə̀kəs ihər a, ŋgat a tike a madzàlà gà gər i ŋgar ka, aka dukw ana ika gər àhə̀ɗ a. A sàsar a ge a ka, dukw ana à tsèhin a aà mə̀kəs ŋgar, 34dìte aà Mbulum mbàŋa ya, fit sula məmà. Kàmala taŋa ya, madzàlà gà gər a de a ka, vatwa sula wàkit wàkit. I tə̀v gà mə̀kəs tèkeɗè, ar ka, kàmala taŋa ya mbàŋa. Mə̀kəs ana zal ŋgar a riŋ tsìye, kige tsà, də̀m ana aà ga ma ya, tar ti tike a madzàlà gà gər tar ka, aka megè ìmir Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ɗekɗek pəra. A sàs a tar ta vil a gə̀zlə̀ŋ tar ka, a Mbulum, na dìte ti zezem a ŋgat, ku i tə̀v dukùla ya tserdze ya. Ama mə̀kəs ana zal ŋgar a riŋ a, ŋgat a dzele a ka, aka dukw gər àhə̀ɗ, a sàsar a ge a ka, dukw ana à tsèhin a aà zal ŋgar a mbàŋa. 35I tsik a kurum gà dukw ata ka, dìte mà zlàk kurum, tsə̀ka, ì pala a kurum àhəm tsà. A sèsiŋ ki gwim a ka, dukw ana a de a ndaka vatwa ŋa ya ìvaɗ, dìte ki gwim a megè ìmir Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa nda gə̀zlə̀ŋ kurum ilik. 36I fèfil a kinèhe agəra gawla ana makasl ŋgar a riŋ a mbàŋa. Na bə̀la wele ata a dzele a, a gweɗe a: I miyek a à ŋgat. Tsàatsà, a tsik kataya ka, àrə̀v tar ikaba, a waya mandàɗà hwarwa aka də̀m aaha à gər ŋgar tsà, dìte meèweke ba tar tèkeɗè, ar ikaba ka, ŋgùlùm ma zla ŋgat kaɗə̀ŋ, kàmala ana a waya ŋgat ndeɗiŋa ya, bakal iɗəm tsà. 37Ama na bə̀la wele ata aka dzalara i gə̀zlə̀ŋ ŋgar a nda ndzer, a gweɗe a: I zle a makasl gà ata asa tsà. A ndze a də̀kka, a sle a aà makwàrà ba ŋgar ka, wùra a peler a àhəm tsà. Taŋa ka, lèlè mbàŋa na a zle a tsìye. 38Kàmala taŋa ya, wùr ana a zle a daala ya ka, a ge lèlè. Wùr ana a zle a tsìye tèkeɗè, a ge taŋa ka, ŋgwal ŋa lèlè ndzer, à zè a dər wele ana aka zla ya. 39Aɗàbà taŋa, naha i fèfil a ka, a mə̀kəs ana zal ŋgar a riŋ nda are mbà ya. I ŋgar ka, vatwa a riŋ aà madà a zal ŋgìɗ tsìdze. Say na bə̀la zal ata aka mə̀t a dzekwiŋ, taŋa ka, a sle a aà madà a zal ŋgìɗ kuɗa kàmala ana ŋgat a waya ya, bakal iɗəm tsà. Ama madà a zal kəla ka, a bəra wùr ana ŋgat mala mazàzàmà Yesuw a mbàŋa. 40Iye ì dzala asa ka, ì gwa: Na a ndze a kataya, a de a a zal asa tsə̀ka, maŋgàyà ba ŋgar a zè a biy na aka da a zal a ìvaɗ. Ama ì sər, dukw ana i tsik a i faha ya ka, Mèzìte Mesife Mbulum na a ɗifiŋ dər a mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\