1 KURINTIYA 8

1Kà wizwim aà ìye, aɗàbà slu dukw ana ta kə̀ɗ, tə tàwàl dər fəla ya. Kurum kù gwaɗum, kwa tserdze ka, kà sərakwara iɗəm dukw ndzer ŋana ya. Haya kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. Ama masə̀rà dukw ata kàmala taŋa ya ka, a vil a masə̀ŋgə̀rà àba a gà mìsle ŋgìɗ. Dukw ana à zlèk a mburma ìvaɗ a ka, say masə̀rà ba ana ki sirekwe a ba ika màgə̀r kwa ilik ilik tserdze ya. 2Na wùra ŋgàkŋgàkə̀kka à sìŋgìr a à ba ŋgar, a gweɗe a, waytsà ì sər duwa hinne, taŋa ka, ma sər dər, ŋgat ka, aka sər duwa kàmala ana a da ndaka biy Mbulum a zùkw tsà. 3Ama wùr ana à sìŋgìr a à ba ŋgar tsà, a waya Mbulum ìvaɗ a ka, ŋgat na Mbulum a gweɗe ahər a parakkà, wele aaha ka, biy ga ya. 4Aɗàbà slu ana ta kə̀ɗ, tə tàwàl dər duwa ya dze ana, wànà ki pèpìɗekwe a ya? Ama dukw ana ìye i zlaŋa ya ka, araha: Kwa kà sərakwa dər dukw ana gà mburma gər àhə̀ɗ ta ger a gər hirek hirek, ti ne dər mbulum tar a ka, mesife iɗəm tsà. Dìte kà sərakwa mbàŋa, Mbulum ka, ilik, tsə̀ka, biy ŋgìɗ a riŋ asa tsà. 5Ama ka, gà duwa ŋgìɗ a riŋ hinne i gər ŋa i mbulum, nda gà ika gər àhə̀ɗ seyiŋ, na ga mburma ti zembeɗeye à ter a kàmala ana gà mbulum tar a. Gà dukw ata ka, hinne, a ɗeme a ba tsà, na ta kwere a mburma ya. 6Ama ku mege kataya tèkeɗè, i tə̀v kwa ka, Mbulum ka, ilik pəra. Ŋgat na Tsir kwa ya. Gà dukw ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya, tə dara ka, i ahər ŋgar a. A ge kwa mbàŋa, na dìte kinèhe kwa gà biy ŋgar a. Kàmala taŋa ya, Batsàh kwa ŋa tèkeɗè, ilik pəra mbàŋa, kàmala megweɗe ya ka, Yesuw Kiristi. Mbulum a geye gà dukw tserdze ka, nda ahər ŋgar. Ki ŋgetekwe a mesife awiya ŋa ka, i tə̀v ŋgar a mbàŋa asa. 7Mə̀r ka, mì sər, na gà dukw ata gà mburma ata tì zèmbeɗe a dər a ka, mesife iɗəm tsìye. Ama gà mìsle ŋgìɗ pàm ika màgə̀r kwa ka, tə sər tsà. Tar ka, na bə̀la tàa pàpə̀ɗ slu ana tə tàwàl dər duwa ya ka, ti dzele a i gər tar, ta gweɗe a, mì zèmbeɗe a taŋa ka, à dukw ata ndzer. Aɗàbà tar, tə zàmbaɗawa dər ka, kàmala taŋa ya, tàa sər vatwa Mbulum fit zùkw tsà. Aɗàbà taŋa, na tàa pàpə̀ɗ ka, a vil a ter a madzàlà gà gər hinne, ta gweɗe a, màa nəs ika miɗ Mbulum a. 8Ama kà sərakwa, dukw mezime ka, a sle a aà melèmbeɗe à kwa ika miɗ Mbulum tsà. Na kàa zəmakwa tèkeɗè, à zlèk a kwa tsà. Na bə̀la kàa zəmakwa tsà ìbam ka, a tsik a duwa tsà asa mbàŋa. 9Kurum ka, ki ziwim a gər kurum aà mazə̀mà gà duwa ya tserdze kàmala ana a sàs a kurum a dukw kurum. Ama kəla ka, gwim metsèhe lèlè, tsə̀ka, gà na tàa sime ika vatwa Mbulum zùkw tsìye ka, ti ta ge a bakal aɗàbà kurum. 10Sàmatum kwaŋ, na bə̀la kər wele ana kà səraba dukw aaha ka, a lèh a duwa tsìye, kər mandzà ŋa i ga ana tì zèmbeɗe a iɗəm à dukw ata ti ne dər mbulum tar a, kər riŋ ihər ki pèpìɗ a slu ana ta vəl a dukw ata ya, dìte wùr ana aka sime ika vatwa Mbulum zùkw tsìye, aka ŋgatak aaka ana, meme? Kà dzala ana, à pèpìɗ a mbàŋa tsìye? 11Kàmala taŋa ya, dukw ana ki ge a ka, aɗàbà ana kər kà səraba, dukw aaha ka, à lèh a duwa tsìye ka, a dzeye a à wele ana aka sime ika vatwa Mbulum tsìye. Ama sər dər ka, ge metsèhe aɗàbà dàmər yak ana Yesuw Kiristi a mə̀t aɗàbà ŋgat a. 12Na kàa ge duwa zləm ŋa pəra kataya ka, ki ge bakal a dàmər yak, aɗàbà ana ŋgat ka, ndzə̀ɗa ŋgar a riŋ zùkw tsà, dìte a ge a dukw ana a dzala i gər ŋgar, a gwa, i ge dukw aaha ŋgwala tsìye. Ama a dàmər yak ɗekɗek tsà na kì ge bakal ata ya. Ama sər dər, kì ge bakal ata ka, aka gər Yesuw Kiristi mbàŋa. 13Aɗàbà taŋa, na dàmər gà a ge a bakal, aɗàbà ìye, agəra ana i pèpìɗ a slu ata ya ka, ŋgùlùm i pèpìɗ a tsìdze. Aɗàbà ì waya tsà na dàmər gà a dzeye a ika vatwa Mbulum a ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\