1 KURINTIYA 9

1Fə̀rum aà mede gà ana i de a ya. Iye ana, i ziwe a gər gà tsìye? Iye mala meslire Mbulum asa tsìye? Dìte yàa ŋgat a Yesuw Batsàh kwa ŋa nda are gà mbàŋa tsìye? Kurum tserdze kà nwim gà mburma Mbulum ka, aɗàbà ìye, agəra ana ì ge megè ìmir a Yesuw Batsàh kwa ŋa ya. 2Ku mege gà mìsle ŋgìɗ ta gə̀s ìye kàmala ana ìye mala meslire Mbulum tsìye tèkeɗè, i tə̀v kurum ka, kà sərum, ìye ka, mala meslire ŋgar ndzer. Kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ ka, aɗàbà ana ì ɗif a kurum à bazlam ŋgwal ŋa ya. Aɗàbà taŋa, na a sər ba ka, ìye mala meslire ŋgar ndzer kaɗə̀ŋ a. 3Na gà mburma ti yehe a bakal i tə̀v ga ya ka, araha na dukw ana i tsik a ter aaka a ya: 4Duwa a riŋ a peliŋ a àhəm a, na i ŋget a dukw mezime nda dukw mese, aɗàbà megè ìmir gà ana ì gewa ya? 5Kurum kə̀ gwaɗum ana, duwa a riŋ a peliŋ a àhəm a, na i zle a daala, dìte mìi sìweye akaba a i tə̀v ilik ŋa məmà, kàmala gà Piyer ana nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla meslire Mbulum, nda gà dàmər Yesuw ta gewa ya ya? 6Kurum kà dzalum ana, say mə̀r nda Barnabas ɗekɗek, na mì gewa megè ìmir, dìte mì gala dər ba mə̀r nda ahər mə̀r ŋa ya ya? 7Wànà wele ana ŋgat sliwdze ya, a ge a megè ìmir gùvəl ana, aà taf pəra ya? Awaŋ. Dìte weke na, bə̀la aka fə̀t gùvàh, àlə̀ka duwa aka nàh ka, a zim a tsìye? A riŋ tsà. Weke na, à kìv a gà duwa ka, a ɗwits a àwàh ŋa, dìte a se a tsìye? A riŋ tsà asa. 8Dukw aaha ì tsik a kurum ka, taŋa a dara ka, i madzàlà gà gər mburma ya ɗekɗek tsà. Tàa wetse i wàkità məpàlà àhəm Mbulum ka, kàmala taŋa ya mbàŋa. 9Musa a wetse ka, a gwa: "Na sla a riŋ a gek a megè ìmir ka, ka ta tiker tikwirek aka bazlam tsà." Kà dzalum, Mbulum a tsik taŋa dze ana, agəra gà sla ya? 10A tsik taŋa ana, aɗàbà kwa ìvaɗ tsìye? A tsik ka, aɗàbà kwa ndzer dukw ŋgar. Gà mala meslìgè daw nda mala masàsà ŋa ka, gà ŋgwal ŋa ndzer, na ti tike a madzàlà gà gər tar tserdze aka dukw ana ti ta ŋget a iɗəm dukw mayà ba tar a, aka miɗ a mbà ya. 11Mì ɗif a kurum à vatwa Mbulum ka, kàmala ana ti slige duwa a gùvàh a. Dìte kà dzalum dze ana, na bə̀la mìi ŋget a dukw ana ika gər àhə̀ɗ a, i ahər kurum ana, ŋgwala tsìye? 12Na gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ta wiz a dukw ana ti ndze a dər a, i tə̀v kurum ana, mə̀r mìi sle a mewize mbàŋa, a zè a dər biy tar ata tsìye? Ama màa wiz aà kurum duwa ilik tsìdze. Mì bàs gə̀zlə̀ŋ i mesèwère are ana a le aà mə̀r tserdze ya pəra mbàŋa, na dìte ka, mìi hìndìk a a vatwa a bazlam ŋgwal ŋa ata aka gər Yesuw Kiristi, mburma tì dzèr a zləm a tsìye. 13Kurum kà sərum, gà na ta gewa megè ìmir i ga Mbulum batsàh ŋana ya ka, ta ŋgatawa dukw ana ti ndze a dər a, i huɗ dukw ana gà mburma tə dzàwa a fata ya. Gà na ta batsawa duwa a Mbulum a tèkeɗè, ta ŋgatawa iɗəm biy tar a mbàŋa, tà pèpìɗiŋa. 14I tə̀v gà na ti tsik a bazlam ŋgwal ŋana a mburma ya mbàŋa ka, kàmala taŋa ya. Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa a gwa ka: Say gà mburma tì dzè a duwa a gà na ti tsik a bazlam gà ya. 15Ama ku mege kataya tèkeɗè, ìye ka, yàa wiz aà kurum duwa ilik tsìdze. Ku mege kinèhe, yàa gwaɗa a kurum ka, slirwimiŋara duwa ya ka, yàa tsik ɓàv tsà. Ŋgùlùm na ì mə̀t à may a ìvaɗ, na ndəna i wiz aà kurum a duwa ya. Aɗàbà wùra ilik ma tə nəs à dukw maŋgàyà ba gà ana a ŋgeyiŋ dər ba i gə̀zlə̀ŋ a tsà. 16Metsìkè bazlam Mbulum ana i tsik a kurum a ya ka, aka viliŋ vatwa aà megè dər zlapa tsà, aɗàbà megè ìmir ata ka, i Mbulum na taŋa ya. Ŋgat na a gweɗiŋ, tsik a tar a. Aɗàbà bə̀la na yàa tsik a tar tsə̀ka, ndelèɓ ndelèɓ mesèwère are ika gər gà. 17Na mege ì zla megè ìmir ata nda meweye gà ka, ana ka, ŋgùlùm ta viliŋ a dukw mayà ba gà zàakwa. Ama ì zla ka, nda meweye gà tsà. Iye ihər i ge a ka, ka ta gwaɗum nda mezìwè gà gər gà tsà, aɗàbà Mbulum na a viliŋ a ahər a. 18Dukùla na a ne dukw mayà ba gà ata ya? Na a ne ka, bazlam ŋgwal ŋa ana i tsik a a mburma ka, biy taf, yàa wiz duwa tsìye. Vatwa a riŋ te ìbam, na ta viliŋ a duwa agəra bazlam ŋgwal ŋa ata i tsik a ter a ya. Ama ka, yàa gə̀s tsà. 19Ku mege ìye ɓele wùra tsà tèkeɗè, àma ì həna à gər a bə̀ɗ aà menè ɓele mburma tserdze ìvaɗ, na dìte i zlèk a mburma, ti dere a hinne, tà gìs a Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ tar a. 20Na bə̀la ìye riŋ ika màgə̀r gà Yahuda ya ka, i ndze a kàmala tar a mbàŋa, na dìte i zlèk a tar aà magə̀sà Yesuw Kiristi ana tà gə̀s nda gə̀zlə̀ŋ tar a. Məpàlà àhəm Musa ka, a kwere a ìye asa tsà seyiŋ, àma i tə̀v ana ìye riŋ i lìwiŋ gà na ti zezem a məpàlà àhəm ata ya ka, i ge a kàmala tar a mbàŋa, dìte na kìtseŋ kìtseŋ i gese a ter a ahər a tə̀v Yesuw Kiristi ya. 21I tə̀v ana ìye riŋ ika màgə̀r gà mburma ana tə sər məpàlà àhəm Musa ata tsìye ka, ì gewa kàmala tar a mbàŋa, na dìte ka, i gese a ter a ahər aka miɗ Mbulum mbàŋa ya. Yàa gwa ka, i gìs a àhəm aà məpàlà àhəm Mbulum tsə̀ka, yàa tsik tsà, aɗàbà i zezem a ka, məpàlà àhəm Yesuw Kiristi ndzer dukw ŋgar. 22Ama na ìye riŋ ika màgə̀r gà mburma ana tàa sime ika vatwa Mbulum zùkw tsìye ka, ì newa à ba gà kàmala tar a mbàŋa, na dìte i yehere a tar a tə̀v Mbulum a. Ku mege gà dukùla tèkeɗè ka, na yàa ndze a tə̀v tar ka, i ndze a kàmala tar a mbàŋa. I gewa dər kataya ka, aà dìte gà àsìŋ ŋana i lìwiŋ tar a, ta mbala, na mege a ge a ba ya. 23Dukw ata i ge a tserdze ya ka, na dìte bazlam ŋgwal ŋana ma da aka miɗ aka miɗ a. A sèsiŋ ka, i ŋget a dər mipìsè àhəm Mbulum ana a pisiŋ a ya, mə̀r nda gà àsìŋ gà mburma ana ta gə̀s bazlam ata tserdze mbàŋa ya. 24Kurum kà sərum, gà mburma hinne na tì dzèr a ba aà mivele sah lèlè ya. Ama ə̀lə̀k ti ndze a a tə̀v ana tì tìz aɗəm a ya ka, mburma ilik pəra na à lèh a, à zè a dər gà biy ŋgìɗ aaha ya. Ŋgat ka, a ŋget a dukw mayà ba ŋgar. Aɗàbà taŋa, ìye ihər i tsik a kuruməŋa: Mərum àba, kàmala gà ɓə̀zla metìze ata ya, dìte na ki ŋgetwim a dukw mayà ba kurum a. 25Wùr ana a sàsar a vel a sah lèlè ya ka, a tike a ndzə̀ɗa aka ba ŋgar, kilɓesl kilɓesl à tètìɗ a à mile ŋgar dzekwiŋ, na dìte à zè a dər gà biy ŋgìɗ aaha, a ŋget a dukw mayà ba ŋgar a. Dukw mayà ba ŋgar ata kəla ka, kwiɗèy à ndìviŋa, a ndze a hinne tsà. Ama kwa kinèhe ka, tàtə̀ɗakwa à mile ika vatwa Mbulum, na dìte ki ŋgetekwe a dukw mayà ba ana a ndze a aà biybiy a. 26Aɗàbà taŋa, ìye ihər i vel a ka, kàmala wele ana a vel a sah lèlè ya. Dìte ìye tèkeɗè ìbam, i mir a à ba ika vatwa Mbulum kataya mbàŋa kàmala wele ana duzl a ge a madugwazlà ahər a mburma ka, a mè a a bə̀ɗ taf masak ŋa tsìye. 27I gìzl a ba gà nda ahər gà ŋa, dìte na à gìs aà ìye a àhəm a. Aɗàbà a sèsiŋ ka, ìye na i zal a bə̀ɗ aà megè dukw ata ya, dìte ka, i ndze a iɗəm a bə̀ɗ a ka, a ge a ba tsà. Kàmala taŋa ya, a pat sèriyè Mbulum ka, ma ta mà à ìye a dəba tsà, na ìye ana ì ɗif à bazlam ŋgar a mburma ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\