1 YUHANA 1

1Mì wetse a kurumaha wàkità aaha ka, aka gər bazlam ana a vil a mesife a mburma ya. Aka ana tàa ge gər àhə̀ɗ zùkw tsìye ka, bazlam ata a riŋ dukw ŋgar. Mə̀r màa tsaraka bazlam ŋa, màa ŋgatar nda are mə̀r mbàŋa. Màa fə̀r ahər kaɗə̀ŋ, màa lə̀m ahər nda ahər mbàŋa asa. 2Mbulum a pàt à mesife ata ka, ndərzayya, màa ŋgatar. Aɗàbà taŋa mì tsik a kurum ka, bazlam mesife ata mì ŋgatar a. Mìi ɗif a kurum a ka, à mesife ana à ndìv a tsà, a ndze a aà biybiy a. Akahər ata piŋŋè ka, a riŋ i tə̀v Mbulum Tsir kwa. Taŋa na kinèhe Mbulum a pàt a kwa dər kuɗa ya. 3Dukw ana mì ŋgatar a, nda na mì tsaraka ya, na mìi tsik a kurum a mbàŋa, na dìte kurum tèkeɗè ka, ki gewim a à ba nda gà mə̀r i tə̀v gà dukw ata. Magàwà ba ana ki gewekwe a ba ya ka, nda gà Mbulum Tsir kwa, dìte nda gà Yesuw Kiristi Kəla ŋgar asa. 4Mì wetse a kurumaha gà dukw ata ka, na dìte maŋgàyà ba kwa ana ki ŋgeyekwe a ba ya ka, mà ràh a gə̀zlə̀ŋ kwa lèlè ya. 5Mbulum ka, tə̀v dzaydzay ŋa, lùvuŋ a riŋ i tə̀v ŋgar kwizikw tsìdze. Taŋa ka, dukw ana mì tsaraka i tə̀v Yesuw Kiristi ya, na dìte mì tsik a kurum a mbàŋa. 6Na ki gweɗekwe a ka, waytsà kàa sərakwa ba nda gà Mbulum, kàa gawakwa ba, dìte kwa riŋ ki ndzekwe a i lùvuŋ hiywe asa ka, taŋa ka, kà sàsakwa pàrsa, ki gekwe a ka, dukw ana ndzer ŋa ya tsà. 7Ama na kwa mandzà ŋa i tə̀v dzaydzay ŋa kàmala Mbulum ana ŋgat mandzà ŋa i tə̀v dzaydzay ŋa ya ka, kàa gawakwa ba na taŋa ya. Məmbə̀z Yesuw Kəla ŋgar ana a dzà dər aɗàbà kwa ya ka, a bere a gə̀zlə̀ŋ kwa, à pìl a kwa a à bakal ana ki gewakwa ya tserdze. 8Na kwa ihər ki gweɗekwe a, mə̀r ka, gà ɓə̀zla ndzer ŋa, bakal a riŋ i tə̀v mə̀r tsə̀ka, taŋa ka, ki benekwe a ba kwa, ndzer ŋa a riŋ i tə̀v kwa tsìdze. 9Ama na kàa ɗifekwa à bakal kwa ana ki gekwa ya aka miɗ Mbulum ìvaɗ ka, à pìl a kwe a à dukw ana ki gekwa ŋgwal ŋa tsìye. A bere a gə̀zlə̀ŋ kwa, nda mazlàra kwa i bakal kwa ata ya tserdze. Aɗàbà ŋgat ka, mala ndzer ŋa, a ge a ka, dukw ana a gwa, i ge a ya kaɗə̀ŋ. 10Na bə̀la ki gweɗekwe a, màa ge bakal tsə̀ka, taŋa ka, kà nekwa à Mbulum ka, kàmala ana mala pàrsa ya. Bazlam ana a tsik a kwa ya ka, a riŋ i tə̀v kwa tsà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\