1 YUHANA 2

1Gà ɓə̀za gà, ì wetse a kurumaha gà dukw ata ka, dìte ka, ki gwim bakal asa tsà. Ama na bə̀la wùra a ge a bakal ka, sərum dər, wele ŋgìɗ a riŋ mandzà ŋa ika miɗ Mbulum Tsir kwa, a heme a aɗàbà kwa. Wele ata ka, Yesuw Kiristi. Ŋgat ka, bakal ŋgar a riŋ tsà. 2Ŋgat na a dara, a mə̀t kàmala dukw ana ta kə̀ɗ a Mbulum biy taf a, na dìte Mbulum à pìl a kwe a dər à bakal kwa ya. Ama ka, bakal kwa ɗekɗek tsà na à pìl a dər a. A sle a aà məpə̀là à bakal a gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya mbàŋa. 3Na ki gekwe a dukw ana Mbulum a tsik a kwa ya ka, taŋa na a ɗif a kwa dər ka, ka sərakwa dər ŋgat ndzer kaɗə̀ŋ a. 4Na wùra a gweɗe a, waytsà ì sər Mbulum, àma à gìs a àhəm gà dukw ana a tsik a tsə̀ka, a ne mala pàrsa masak ŋa, ndzer ŋa a riŋ i tə̀v ŋgar tsà. 5Ama na wùra a ge a dukw ana Mbulum a tsiker a ka, ŋgat ka, a waya Mbulum nda ndzer lèlè. Kàmala taŋa ya na ki sirekwe a dər, ki ndzekwe a i tə̀v ilik ŋa nda gà Mbulum, ki gewekwe a ba ya. 6Na wùra a gweɗe a, ìye riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Mbulum kə̀la pat ka, say ma zazam mendze Yesuw Kiristi ana a ndza ɗa ya mbàŋa. 7Gà masla gà, dukw aaha ì wetse a kurumaha ya ka, dukw ana awiya ŋa, kàa tsarakum ilik zùkw tsìye tsà. Ama ar ka, ilik nda məpàlà àhəm Mbulum ana kà tsarakum dàgà aà gər ana kà dzùm ba aà mazàzàmà Yesuw Kiristi ya. Məpàlà àhəm ata ka, miviye ŋa, bazlam ana kàa mbə̀r metserekwim piŋŋè ya. 8Ku mege kataya tèkeɗè ka, məpàlà àhəm aaha ì wetse a kurumaha ya ka, awiya ŋa iɗəm mbàŋa asa. Ndzer ŋana ka, aka pàt àba. A pàt àba ka, nda tə̀v Yesuw Kiristi, dìte i tə̀v mendze kurum ana kà ndzum ɗa ya mbàŋa. Kà sərum məpàlà àhəm ata awiya ŋa ya ka, aɗàbà ana lùvuŋ a riŋ à nìkìɗ a ihər a, tə̀v dzaydzay ŋa ana ndzer a, a riŋ à dzè a ba aà medìve wuratətətətà kinèhe kuɗa ya. 9Na wùra a gweɗe a, ìye ka, mandzà ŋa i tə̀v dzaydzay ŋa, àma a ne a are a mburma ka, sərum dər, wele ata ka, ar ka, i lùvuŋ hiywe haa kinèhe mbà. 10Na bə̀la wùr ana a waya mburma ya ka, sərum dər, ŋgat ka, mandzà ŋa ka, i tə̀v dzaydzay ŋa. Duwa a riŋ ilik i tə̀v ŋgar na à gìs a mìsle ŋgìɗ a bakal a tsà. 11Ama wùr ana a ne a are a mburma ya ka, mendze ŋgar ana a ndze a tserdze ya ka, i lùvuŋ. A de a ka, tàm tàm tàm a sər vatwa ana a de a dər a tsà, kàmala ar ka, gùluf ŋa. Aɗàbà lùvuŋ ata təɗàm təɗàm aka ne à ŋgat mala gùluf. 12A kurum gà ɓə̀za gà, ì wetse a kurumaha gà dukw aaha ka, aɗàbà Mbulum aka mbə̀r məpə̀là a kurum à bakal kurum. A pə̀l a kurum dər ka, agəra dukw ana Yesuw Kiristi a ge ya. 13A kurum gà bàba gà mburma ana ki gwim a megè ìmir Mbulum a, ì wetse a kurumaha dukw aaha ka, aɗàbà kàa sərum wele ana ŋgat a riŋ dàgà piŋŋè aka ana tàa ge gər àhə̀ɗ zùkw tsìye ya. A kurum gà gawla ŋana, ì wetse a kurumaha mbàŋa ka, aɗàbà ana kàa pazum àba ə̀bay sitene a bə̀ɗ a. 14A kurum gà ɓə̀za gà, ì wetse a kurumaha asa ka, aɗàbà ana kà sərum Mbulum Tsir kwa ya. A kurum gà bàba gà mburma ana ki gwim a megè ìmir Mbulum a asa, ì wetse a kurumaha ka, aɗàbà ana kàa sərum wele ana ŋgat a riŋ dàgà piŋŋè aka ana tàa ge gər àhə̀ɗ zùkw tsìye ya. A kurum gà gawla ŋana asa, ì wetse a kurumaha ka, aɗàbà ana kurum gà ndzə̀ɗa ŋa nda tə̀v bazlam Mbulum a. A ndze a i gə̀zlə̀ŋ kurum, dìte kà pazum dər ə̀bay sitene a bə̀ɗ mbàŋa. 15Ka ta wayum dukw ana ŋgwal ŋa tsà ika gər àhə̀ɗ a tsà. Na wùra a waya dukw ata ka, a sle a aà mawàyà Mbulum Tsir kwa asa tsà. 16Kurum kà sərum, meme na gà dukw ana ika gər àhə̀ɗ ti ndze a ya. Aɗàbà gà mburma ti zezem a ka, dukw ana gə̀zlə̀ŋ tar a waya ta ge a ya ɗekɗek. Tàa ŋgat a duwa ka, ta ge aaka a are, ta waya dukw ata tsàra, tì sìkèh a à ba tar ika miɗ mburma, ta ge a zlapa nda gà dukw tar ata ta ŋgat a. Gà dukw ata a sàs a tar aà mege tserdze ya, tə dara ka, ika gər àhə̀ɗ a tsə̀ka, i tə̀v Mbulum Tsir kwa ya tsà. 17Sərum dər, gər àhə̀ɗ aaha ka, a ndze a tsà, à ndìviŋa. Ku mege gà dukw ana iɗəm, gà mburma ta ge aaka a are tserdze ya tèkeɗè ka, à ndìv a mbàŋa. Ama wùr ana a ge a dukw ana Mbulum a waya ya ka, ŋgat a ndze a ka, aà biybiy. 18Gà ɓə̀za gà, pat ana gər àhə̀ɗ à ndìv a ya ka, aka à mendzera. Kàmala ana kà tsarakum a ka, mala menè are Yesuw Kiristi a deriŋa. Ama ka, gà ɓə̀zla menè are Yesuw Kiristi kinèhe ka, tàa dara hinne kaɗə̀ŋ. Aɗàbà taŋa na ki sirekwe a dər ka, gər àhə̀ɗ aka à mendìve kaɗə̀ŋ ndzer a. 19Gà mburma ata tə ndzawa piŋŋè ka, ika màgə̀r kwa ana kə̀ gə̀sakwa Mbulum a. Ama tə ndzawa ka, nda ndzer tsà. Aɗàbà taŋa na tə da ika màgə̀r kwa ya ya. Na mege tə ndzawa ika màgə̀r kwa nda ndzer ka, ti de a i tə̀v kwa ya tsà. Ama ta miyak à kwa, dìte na kinèhe kà sərakwa dər ndzer, ku wùra ilik i lìwiŋ gà mburma ata aka ndza nda gà mburma kwa nda ndzer ŋa ilik tsìdze. 20Ama kurum tserdze ka, kà sərum gà dukw ana gà ndzer ŋa ya, aɗàbà Kiristi na a vəl a kurum Mèzìte Mesife ŋgar a. 21I wetse a kurumaha ka, agəra ana kà sərum gà dukw ndzer ŋana zùkw tsìye tsà. Seyiŋ tsà, ì wetse a kurumaha ka, agəra ana kà sərum a ìvaɗ. Ama kà sərum gà ndzer nda pàrsa ka, ti sle aà megewe a ba a tə̀v ilik ŋa tsà mbàŋa. 22Na kataya ana, weke na a ne mala pàrsa ya? Na a ne mala pàrsa ka, say wùr ana a gweɗe a aà Yesuw ka, Kiristi, mala məmbə̀là à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya tsìye, ŋgat ka, kəla mburma pəra ya. Taŋa ka, ŋgat na mala menè are Kiristi ŋa ya. A niw gà Mbulum Tsir kwa nda Kəla ŋgar ŋa mbàŋa. 23Aɗàbà wùr ana aka niw Kəla Mbulum a ka, a niw taŋa ka, Tsir ŋgar ŋa mbàŋa. Ama wùr ana aka gə̀s Yesuw, a sər, ŋgat Kəla Mbulum ndzer a ka, a gə̀s taŋa ka, Mbulum Tsir ŋana dze ya mbàŋa asa. 24Aɗàbà taŋa, i tsik a kuruməŋa: Bazlam ana kà làh metserekwim aka gər Yesuw Kiristi ya ka, gə̀sum a gə̀zlə̀ŋ kurum ə̀dəts lèlè. Na gà dukw ata kà tsarakum dàgà piŋŋè ya, ti ndze a i gə̀zlə̀ŋ kurum lèlè ka, taŋa kurum tèkeɗè ka, kurum riŋ mandzà ŋa i tə̀v Kəla Mbulum nda gà Mbulum Tsir ŋgar ŋa, i tə̀v ilik ŋa hiywe aà biybiy mbàŋa. 25Taŋa ka, bazlam mesife ana Kiristi a tsik a kwa i sìda ya, a gwa, i ta vil a kwe a ya ka, mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. 26I wetse a kurumaha gà dukw aaha ka, aka gər gà mburma ana ti yehe a vatwa aà məbànà kurum a. 27Ama kurum ka, Kiristi aka vəl a kurum Mèzìte Mesife Mbulum ana a ndze a i gə̀zlə̀ŋ kurum a. Aɗàbà taŋa, mala medzèŋgè a kurum ŋgìɗ pàm ka, a riŋ asa tsà. Mèzìte Mesife ŋgar ata na a riŋ a dzeŋge a kurum a gà dukw tserdze kinèhe kuɗa ya. Dukw ana a dzeŋge a kurum a ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. Aɗàbà taŋa na i tsik a kurum a: Gwim kàmala ana a dzeŋge a kurum a ya, kàmala megweɗe ya, ndzum i tə̀v ilik ŋa nda Yesuw Kiristi kə̀la pat. 28Gà ɓə̀za gà, i tsik a kurum a asa ka, ndzum nda gà ŋgat i tə̀v ilik ŋa, na dìte, a pat ana à mère a ya ka, gə̀zlə̀ŋ kwa a ge a magə̀ɗa tsìye, dìte a ndze a hiywekukwà nda hwarwa ŋa ɓàv tsà asa, na aka dara ya. 29Kurum kà sərum, Yesuw Kiristi ka, ŋgat mala ndzer ŋa. Aka ge bakal ilik tsìdze. Aɗàbà taŋa sərum dər, wùr ana a ge a dukw ana ŋgwal ŋa ya ka, ŋgat ka, aka ne kəla Mbulum mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\