1 YUHANA 3

1Fə̀rum kwaŋ, meme na Mbulum a waya kwa hinne ya, dìte ka, a zal a kwa dər gà ɓə̀za ŋgar asa ya? Kàa nekwa ka, gà ɓə̀za ŋgar kaɗə̀ŋ. Gà mburma gər àhə̀ɗ aaha tə sər ka, kwa kàa nekwa gà ɓə̀za Mbulum tsə̀ka, aɗàbà ana tə sər Mbulum tsìye. 2Gà masla gà, kinèhe ka, kàa nekwa gà ɓə̀za Mbulum, dìte ki ti nekwe a gà dukùla na aka miɗ mbà ya ka, ki sirekwe a zùkw tsà. Ama kəlà ka, kà sərakwa ndzer, na Kiristi aka màra ka, ki ti ndzìkìɗekwe a ba kàmala ŋgat a, aɗàbà ki ŋgetekwer a parakkà, kàmala ana ŋgat a ndza ya kaɗə̀ŋ. 3Ku weke na aka tike madzàlà gà gər ŋgar a tə̀v Yesuw Kiristi ana a ge a duwa kàmala taŋa ya ka, a kesle a ba ŋgar i tə̀v gà bakal a tserdze, kàmala Kiristi ana aka ge bakal tsìye mbàŋa. 4Na wùra a gewa bakal ka, a niw məpàlà àhəm Mbulum, aɗàbà megè bakal ka, menìwè Mbulum nda dukw ana a pala ahər àhəm a mburma ya tserdze. 5Kurum kà sərum, Yesuw Kiristi a dara aka gər àhə̀ɗ a ka, aà məbàrà aà kwa bakal kwa ana ki gekwe a ya. Ŋgat ka, bakal ŋgar a riŋ ilik tsìdze. 6Aɗàbà taŋa, wùr ana a ndze a i tə̀v ilik ŋa nda Yesuw Kiristi ya ka, a gewe a bakal asa tsà. Ama wùr ana a gewe a bakal a ka, aka ŋgatar ilik zùkw tsà, a sər ŋgat ɓàv tsà asa mbàŋa. 7Gà ɓə̀za gà, wùra ma ta paza a kurum za tsà. Aɗàbà wùr ana a gewa bakal tsìye ka, ŋgat na mala ndzer ŋa ika miɗ Mbulum kàmala Kiristi ana ŋgat mala ndzer ŋa ika miɗ Mbulum mbàŋa ya. 8Ama wùr ana aka miyak à megè bakal tsìye ka, ŋgat ka, i ahər ə̀bay sitene, aɗàbà ə̀bay sitene ata a gewa ka, bakal dàgà aà gər ana ta ge gər àhə̀ɗ a. Aɗàbà taŋa na Yesuw Kiristi a dara aka gər àhə̀ɗ a ka, aà medzèyè à megè ìmir ə̀bay sitene ata seyiŋ. 9Na wùra aka ne kəla Mbulum ka, a gewe a bakal asa tsà. Aɗàbà mesife ana Mbulum a vəlar a ka, a riŋ mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ ŋgar. A sle aà megewe a bakal asa tsə̀ka, aɗàbà ana Mbulum aka ne Tsir ŋgar a. 10Ama wùr ana a gewa dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ika miɗ Mbulum, kige tsà a waya mburma tsə̀ka, ŋgat ka, mburma Mbulum tsà. Kàmala taŋa ya na ki sirekwe a dər ikaba ya, naha ka, gà ɓə̀za Mbulum, kige tsà gà ɓə̀za ə̀bay sitene ka, aà gà dukw ata ta geye a ya. 11Bazlam ana kà tsarakum dàgà aà malàhalàh ŋa ya ka, araha, a gwa ka: Ka wayakwa ba ilik ilik tserdze. 12Ka ti nekwa kàmala Kayinu ana akahər ata ya tsà. Ŋgat ka, ə̀bay sitene na a vəlar ndzə̀ɗa, dìte na a kə̀ɗ dər dàmər ŋgar ana məmər tar ilik a. Aàmala na a kə̀ɗ ŋgat a? A kə̀ɗ ŋgat ka, a sàmata megè ìmir dàmər ŋgar ata a gewa ya ka, ŋgwal ŋa lèlè. Ama biy ŋgar ka, ŋgwala tsà. 13Gà dàmər gà, i tə̀v ana gà mburma gər àhə̀ɗ ti ne a kurum a are ya ka, ma ta ge aà kurum kàmala dukw menè aà mburma ya tsà. 14Aɗàbà kwa kà sərakwa kinèhe ka, kwa i tə̀v məmə̀ta asa tsà, kàa tàkwara iɗəm a. Kàa ŋgatakwa mesife ana awiya ŋa ya. Dìte meme na ki sirekwe a dər ka, kàa ŋgatakwa mesife ata awiya ŋa ya ya? Ki sirekwe a dər ka, aɗàbà ana ki weyekwe a gà dàmər kwa ana ika vatwa Mbulum a. Na wùra a waya gà dàmər ŋgar ata tsə̀ka, ar ka, i məmə̀ta hiywe mbà. 15Dìte wùr ana a ne a are a dàmər ŋgar a ka, ŋgat a ne ka, mala makə̀ɗà mburma. Aɗàbà kurum kà sərum, mala makə̀ɗà mburma ka, aka ŋgat mesife ana à ndìv a tsìye zùkw tsà. 16Aɗàbà Yesuw Kiristi ka, a waya kwa. A dara, a dzeye à mesife ŋgar aɗàbà kwa. Taŋa na a ɗif a kwa dər ka, meme na ki ta weyekwe a gà dàmər kwa ana ika vatwa Mbulum a ya. Kwa tèkeɗè ka, say vəlakwa mesife kwa aɗàbà gà dàmər kwa mbàŋa. 17Na bə̀la wùra a riŋ, kuɗa duwa a ger a tsà, dìte ka, a ŋget a a dàmər ŋgar a riŋ, kuɗa duwa a sler a za hinne, àma ka, à zlèk a ŋgat tsə̀na, meme na a gweɗe a ka, ì waya Mbulum asa ya? A riŋ tsà. 18Gà ɓə̀za gà, aɗàbà gà dukw ata kataya ya ka, ka ta wayakwa gà dàmər kwa ana ika vatwa Mbulum a ka, nda bazlam ana ki fèfilekwere a ika àràh taf masak ŋa ya pəra tsà. Ama ki weyekwe a tar ka, nda ndzer ŋa ara i gə̀zlə̀ŋ kwa ya mbàŋa, dìte meweye kwa ata ki weyekwe a tar a ka, mə̀ pàt nda tə̀v megè ìmir kwa ana ki gekwe a ter a ŋgwal ŋa ya. 19Na ki gekwe a kataya ka, ki sirekwe a dər, na kwa kà nekwa gà ndzer ŋa ika miɗ Mbulum a, dìte gə̀zlə̀ŋ kwa a ndze a zayya ika miɗ ŋgar a mbàŋa. 20Ku mege madzàlà gà gər kwa ka ɗifekwa à bakal kwa ana ki gekwa ya tèkeɗè ka, ki sirekwe a dər, Mbulum ka, Batsàh ŋa, a zà madzàlà gà gər kwa. Aɗàbà ŋgat ka, a sər gà dukw ana tserdze ya. 21Aɗàbà taŋa, gà masla gà, na bə̀la madzàlà gà gər kwa aà megè bakal asa tsà kaɗə̀ŋ ka, taŋa ka, ki sirekwe a dər, ki slekwe a aà madàra aka miɗ Mbulum a ka, parakkà lèlè, magə̀ɗa a gekwe a tsà. 22A vil a kwe a dukw ana ki wizekwe a aà ŋgat a ya tserdze mbàŋa, aɗàbà ana kàa gə̀sakwa məpàlà àhəm ŋgar, ki gekwer a ka, dukw ana a tsàhən aà ŋgat mbàŋa ya. 23Məpàlà àhəm ŋgar ana a tsik a kwa ya ka, araha. A gwa ka: Gə̀sakwa Yesuw Kiristi ana Kəla ŋgar a nda gə̀zlə̀ŋ kwa, dìte ka wayakwa ba ika màgə̀r kwa ilik ilik tserdze kàmala na Kiristi a tsik a kwa ya mbàŋa asa. 24Wùr ana aka gə̀s məpàlà àhəm Mbulum a ka, a ndze a i tə̀v ilik ŋa nda ŋgat. Mbulum tèkeɗè ka, a ndze a i tə̀v ilik ŋa nda ŋgat mbàŋa. Meme na ki sirekwe a dər ka, Mbulum a ndze a i tə̀v ilik ŋa nda gà kwa ya? Ki sirekwe a dər ka, aɗàbà Mèzìte Mesife ŋgar ana a vəl a kwa ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\