1 YUHANA 4

1Gà masla gà, gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana nda pàrsa ya ka, tar riŋ ika gər àhə̀ɗ pàmpàm hinne. Aɗàbà taŋa, ka ta gə̀sum bazlam wùr ana a gweɗe a kurum a ka, i tsik a kurum a bazlam Mbulum nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife ya bìse tsàra tsà. Say ki ndzekwim a bazlam ŋgar ata ka, nda metsèhe, na dìte ki sirwim a dər ka, a tsik ana, nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum kaɗə̀ŋ a, tsə̀na, pàrsa ya ya. 2Araha, meme na ki sirwim a dər, naha ka, Mèzìte Mesife Mbulum a: Wùr ana a gweɗe a, Yesuw Kiristi a dara aka gər àhə̀ɗ a, a ne mburma ya ka, wele ata na a ndze a nda Mèzìte Mesife ana a dara i tə̀v Mbulum a ya. 3Ama wùr ana a niw gà dukw ata a ɗeme ahər a duwa kataya ya ka, Mèzìte Mesife Mbulum a riŋ i tə̀v ŋgar tsà. Ɗàbà Mèzìte Mesife ŋgar ata a dara ka, i tə̀v mala menè are Yesuw Kiristi ya. Piŋŋè ka, kurum kàa tsarakum na wele ata a ti dere a ya. Ama kinèhe ka, aka ndzera aka gər àhə̀ɗ a kaɗə̀ŋ. 4Gà ɓə̀za gà, kurum kàa nwim ka, gà mburma Mbulum, kàa pazum àba gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ata nda pàrsa a bə̀ɗ a. Aɗàbà Mèzìte Mesife Mbulum ana i tə̀v kurum a ka, a zà mèzìte mesife ana i tə̀v gà mburma gər àhə̀ɗ a, nda ndzə̀ɗa kweleŋ fètìte. 5Gà ɓə̀zla pàrsa ata ti ne ka, gà mburma gər àhə̀ɗ. Aɗàbà taŋa, bazlam tar ana ti tsik a ya tèkeɗè ka, aka gər gà dukw ana ika gər àhə̀ɗ a mbàŋa, dìte gà mburma gər àhə̀ɗ ìbam, tseŋgikkè tì dzè a ter aaka a zləm lèlè kuɗa. 6Ama kwa ka, kàa nekwa gà mburma Mbulum. Wùr ana a sər Mbulum a ka, a dzè a zləm a dukw ana ki tsikikwe a ya. Ama wùr ana aka ne kəla Mbulum tsìye ka, à dzè aà kwe a zləm tsà. Kàmala taŋa ya na ki slekwe a aà masə̀rà dər ikaba à gà mburma ata ya ka, wànà ti ndze a ana, nda Mèzìte Mesife ndzer ŋana ya, kige tsà nda mèzìte mesife ana a bene a mburma ya yà. 7A kurum gà masla gà, wayakwa ba ika màgə̀r kwa ilik ilik tserdze, aɗàbà mawàyà ba kwa ana ki weyekwe a ba ya ka, a dara ka, i tə̀v Mbulum a. Wùr ana a wayawa mburma ya ka, ŋgat aka ne ka, kəla Mbulum. Ŋgat ka, a sər Mbulum mbàŋa. 8Wùr ana a wayawa mburma tsìye ka, a sər Mbulum tsà, aɗàbà Mbulum ka, ŋgat mala mawàyà ba nda gà mburma. 9Kàmala taŋa ya na Mbulum a ɗif a kwe a à mawàyà ba ŋgar a. A slər a kwara Kəla ŋgar ana mifèndèz ŋa ilik a, aka gər àhə̀ɗ a, na dìte kə̀ ŋgatakwa dər mesife awiya ŋa aɗàbà ŋgat a. 10Araha na dukw ana a ne mawàyà ba ya: Mbulum na a làh meweye kwa ya. A slər a kwara Kəla ŋgar a. A dara, a mə̀t kàmala dukw ana ta kə̀ɗ a Mbulum biy taf a, na dìte a pə̀l a kwa dər à bakal kwa ya, tsə̀ka, kwa tsà na kà làhakwa aà mawàyà ŋgat a. 11A kurum gà masla gà, na Mbulum a waya kwa kàmala taŋa ya ka, kwa tèkeɗè ka, say wayakwa ba ika màgə̀r kwa kataya mbàŋa. 12Wùr a riŋ aka ŋgat a Mbulum ilik zùkw tsà. Ama ku mege kàa ŋgatakwar ilik tsà tèkeɗè ka, aka ana ki weyekwe a ba ika màgə̀r kwa ilik ilik tserdze ka, Mbulum a ndze a i tə̀v ilik ŋa nda gà kwa mbàŋa, dìte mawàyà ba ŋgar ana a waya dər kwa ya ka, a ge a megè ìmir i gə̀zlə̀ŋ kwa lèlè. 13Mbulum a vəl a kwa Mèzìte Mesife ŋgar. Aɗàbà taŋa na kà sərakwa dər ka, ki ndzekwe a i tə̀v ilik ŋa nda gà ŋgat a, dìte ŋgat tèkeɗè ka, a ndze a i tə̀v ilik ŋa nda gà kwa mbàŋa. 14Mə̀r ka, màa ŋgatar, na Mbulum Tsir kwa a slər a kwara Kəla ŋgar aka gər àhə̀ɗ a ya, na dìte a mbele a à mburma ya. Mì tsikewa a kurum ka, bazlam ata a ge ba ndzer kaɗə̀ŋ. 15Wùr ana a gweɗe a ka, Yesuw Kiristi ŋgat Kəla Mbulum a ka, Mbulum a ndze a i tə̀v ilik ŋa nda gà ŋgat. Ŋgat tèkeɗè ka, ti ndze a i tə̀v ilik ŋa nda Mbulum mbàŋa. 16Mə̀r ka, mì sər na Mbulum a waya kwa ya. Mì gə̀s taŋa ka, nda gə̀zlə̀ŋ mə̀r lèlè mbàŋa. Mbulum ŋgat ka, mala mawàyà mburma. Wùr ana a waya Mbulum, dìte a waya mburma asa ya ka, ti ndze a i tə̀V ilik ŋa nda Mbulum. Mbulum tèkeɗè, a ndze a i tə̀v ilik ŋa nda ŋgat mbàŋa. 17Na kà wayakwa tar nda ndzer ŋa lèlè kàmala taŋa ya ka, àlə̀ka a pat sèriyè Mbulum ana a ta ge a kwe a ya ka, ki gekwe a magə̀ɗa tsìdze. Ki gekwe a magə̀ɗa tsə̀ka, aɗàbà mendze kwa ana ki ndzekwe a ika gər àhə̀ɗ kinèhe ya ka, ar ka, kàmala mendze Yesuw Kiristi ana a ndza ɗa ika gər àhə̀ɗ a mbàŋa. 18Wùr ana Mbulum a waya ŋgat a ka, a ta ge a magə̀ɗa tsà, aɗàbà meweye Mbulum ana a waya kwa nda ndzer ŋa aka ge megè ìmir i gə̀zlə̀ŋ kwa lèlè ka, a delewe a à kwa magə̀ɗa ya fit dze. Dukw ana a ge a magə̀ɗa a mburma ya ka, sèriyè Mbulum. Aɗàbà taŋa, na wùra a ge a magə̀ɗa ka, meweye Mbulum ana a waya ŋgat a ka, ar i gə̀zlə̀ŋ ŋgar fit kàmala ana a sàs a Mbulum a tsà. 19Kwa ihər ki weyekwe a gà Mbulum nda mburma ka, aɗàbà Mbulum na a làh meweye kwa ya. 20Na wùra a gweɗe a ka: "I waya Mbulum", àma ka, a riŋ a ne a are a mburma asa ka, wele ata ka, a sàs pàrsa masak ŋa. Aɗàbà na bə̀la wùra a weye a gà mburma ana a riŋ ihər a ŋgeter a ya tsə̀na, meme na a sle aà megweɗe a ka, ì waya Mbulum ana aka ŋgatar ilik tsìye ya? A riŋ tsà, na taŋa ya. 21Məpàlà àhəm Yesuw Kiristi ana a tsik a kwa ya ka, araha. A gwa ka: Na wùra a waya Mbulum ka, ma waya mburma mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\