1 YUHANA 5

1Ku weke na aka gə̀s Yesuw Kiristi, a sər, ŋgat mala məmbə̀là à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya ka, ŋgat aka ne ka, kəla Mbulum. Wùr ana a waya tsir gà ɓə̀za ya ka, a weye a gà ɓə̀za ŋgar ŋa mbàŋa. 2Meme na ki sirekwe a dər ka, kà wayakwa gà ɓə̀za Mbulum a? Ki sirekwe a ka, say nda mawàyà ŋgat, nda magə̀sà məpàlà àhəm ŋgar. Kàmala taŋa ya ka, ki weyekwe a tar nda ndzer kaɗə̀ŋ. 3Na kà wayakwa Mbulum nda ndzer ka, kàmala megweɗe ya, say ki gekwe a dukw ana a tsik a kwe a ya mbàŋa. Aɗàbà gà məpàlà àhəm ŋgar ata ka, mawùràba aà mazàzàmà ŋa tsà. 4Aɗàbà gà na ti ne gà ɓə̀za Mbulum a tserdze, ku mege weke tèkeɗè ka, a sle a aà məmbà aà dukw bakal gər àhə̀ɗ. Dìte meme na ki mbèkwe ahər a ya? Ama ki mbèkwe ahər a ka, nda megìse kwa ana kə̀ gə̀sakwa Yesuw Kiristi ya. 5Weke na a sle a aà məmbà aà dukw bakal gər àhə̀ɗ a? Na a sle aà mimbè ahər a ka, say wùr ana aka gə̀s Yesuw, a sər ŋgat ka, Kəla Mbulum ndzer a. 6Yesuw Kiristi ata a dara aka gər àhə̀ɗ a. A dara ka, a pə̀ts a yam ana ti tsilwiɓ aɗəm a à ŋgat a, dìte a dzà à məmbə̀z ŋgar i tə̀v ana a mə̀t a. Ama kəla ka, yam ɗekɗek tsà na a ɗif a kwa dər ŋgat ana kàmala weke ya ya. Nda məmbə̀z ŋgar ana a dzà dər a mbàŋa. Mèzìte Mesife Mbulum na a ɗif a kwa à gà dukw ata ti ne ndzer ŋa ya ya. Aɗàbà Mèzìte Mesife ata ka, a sès a pàrsa tsìdze. 7Ama gà dukw màkər na ti ɗifekwa à Yesuw Kəla Mbulum ndzer a. 8Gà dukw ata màkər a ka, gà Mèzìte Mesife Mbulum nda yam, nda gà məmbə̀z. Gà dukw ata màkər a, ti ne ka, fìh ilik pəra. 9Na bə̀la gà mburma ta ge a sìda, ti ɗeme a dukw ana ta ŋgatar a, bazlam tar aka da akaba a tə̀v ilik ŋa fìh ka, ki gesekwe a bazlam tar ata. Ama sərum dər, bazlam ana Mbulum a tsik a kwa ya ka, à zè a taŋa. Ŋgat ŋa na a ɗif a kwa à gà dukw ata aka gər Kəla ŋgar a. 10Aɗàbà taŋa, na wùra aka gə̀s Kəla Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ŋgar ka, a sir a gà dukw ata ti ne ndzer a i gə̀zlə̀ŋ ŋgar. Ama wùr ana aka gə̀s bazlam Mbulum a gə̀zlə̀ŋ ŋgar tsìye ka, a ne à ŋgat mala pàrsa. Aɗàbà aka gə̀s dukw ana Mbulum a tsik aka gər Kəla ŋgar a tsà. 11Dukw ana Mbulum a tsik a kwa ya ka, araha: A vəl a kwa mesife ana a ndze a aà biybiy a. Dìte mesife ata a dara nda ahər Kəla ŋgar a. 12Wùr ana aka gə̀s Kəla Mbulum a ka, aka ŋgat mesife ata. Ama wùr ana aka gə̀s Kəla ŋgar ata tsìye ka, mesife ata a riŋ i tə̀v ŋgar tsà. 13I wetse a kurumaha gà dukw ata tserdze ya ka, a kurum ana kàa gə̀sum Kəla Mbulum a, na dìte ki sirwim a dər ndzer, kàa ŋgatum mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. 14Na ki gekwe a dukw ana a sàs a Mbulum a ka, à dzè aà kwe a zləm i tə̀v ana ki wizekwe ahər a gà duwa ya. Aɗàbà taŋa na ki tèkwe a aka miɗ ŋgar ka, ki gekwe a magə̀ɗa tsìye. 15Agəra taŋa asa, na kàa sərakwa ka, Mbulum a riŋ à dzè a kwe a zləm i tə̀v dukw ana ki wizekwe ahər a tserdze ya ka, ki sirekwe a dər, aka vəl a kwa gà dukw ata kà wizekwe ahər a tserdze ya mbàŋa. 16Ama bakal ŋgìɗ a riŋ ka, mburma tà mìt a dər tsà. Na bə̀la wùra a riŋ a ŋget a a dàmər ŋgar ana ika vatwa Mbulum a, a riŋ a ge a medzìbe bakal ata ka, ma hama a Mbulum aɗàbà ŋgat, dìte ka, Mbulum mə vəl mesife a dàmər ŋgar ata. I tsik kataya ka, agəra gà mburma ana ta ge a bakal, dìte ka, tà mìt a dər tsìye ɗekɗek. Aɗàbà bakal ŋgìɗ a riŋ ka, tà mìt a dər. Yàa gwa ka, hamum a Mbulum agəra gà mburma ana ta ge a medzìbe bakal ata ya tsà. 17Gà dukw ana ta ge a ŋgwal ŋa tsìye tserdze ka, taŋa ka, bakal na ika miɗ Mbulum a. Ama kəla ka, gà àsìŋ gà bakal ŋgìɗ a riŋ na gà mburma tà mìt a dər tsìye. 18Kà sərakwa dər, gà na ti ne gà ɓə̀za Mbulum a ka, ku mege weke, a gewe a bakal asa tsà, aɗàbà Kəla Mbulum a riŋ a kesle a ŋgat. Kàmala taŋa ya, ə̀bay sitene a sle aà melìme aà ŋget a asa tsà. 19Kà sərakwa dər, kwa ka, gà mburma Mbulum. Ama gà àsìŋ gà mburma gər àhə̀ɗ tserdze ka, i ahər ə̀bay sitene. 20Kà sərakwa dər asa ka, Kəla Mbulum a dara aka gər àhə̀ɗ a ka, a vəl a kwa metsèhe, na dìte ka, kà sərakwa Mbulum ndzer ŋana ya. Kà ndzakwa i tə̀v ilik ŋa nda gà Mbulum ndzer ŋana ka, agəra ana kà ndzakwa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kəla ŋgar a mbàŋa, kàa gawakwa ba ya. Ŋgat na Mbulum ndzer ŋana ya, dìte ŋgat asa na a vəl a kwa mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a asa mbàŋa. 21A kurum gà ɓə̀za gà, kaslum ba kurum i tə̀v gà fəla ana mburma tì zlìbeye a dər taf masak ŋa ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\