1 PIYER 1

1Iye Piyer, mala meslire Yesuw Kiristi. I wetseha wàkità aaha ka, a kurum gà mburma ana Mbulum a pala kurum kàmala gà mburma ŋgar a. Tə dalawa kurum, kà dzàyum aba vatwa sweyèh sweyèh aka gà àhə̀ɗ Pwantus, nda Galatiya, nda gà Kapadukiya, dìte nda gà Asiya, nda gà Bitiniya, ilik ilik tserdze. Kurum gà mandzàyà ŋa a riŋ i gà fata ka, kàmala gà slele ya. 2Dàgà piŋŋè, Mbulum Tsir kwa a sər dukw ana a ta ge a kurum a ya. A pala kurum ka, dìte ka nwim gà mburma ŋgar, nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife ŋgar. A sàsar ka, ki gìswim a àhəm aà Yesuw Kiristi, à gwètseke aà kurum a məmbə̀z ŋgar, na dìte ki ndzwim a tsəɗaŋŋà ika miɗ Mbulum a. Mbulum ma ge a kurum ŋgwal ŋgar hinne, dìte mə vəl a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ kurum aka miɗ aka miɗ mbàŋa. 3Zàmbaɗakwa à Mbulum tsir Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa. Ka ndzekwar are tsèhe hinne, na dìte a vəl a kwa mesife awiya ŋa ya. Kə ŋgatakwa ka, aɗàbà Yesuw Kiristi ana a mbəlara i məmə̀ta ya ya. Agəra taŋa na kà sərakwa i gə̀zlə̀ŋ kwa ka, ki ta mbilekwere a i məmə̀ta ya mbàŋa ya. 4Kwa ka, kà sərakwa, ki ta ŋgetekwe a gà dukw gà ŋgwal ŋa ana Mbulum a ta vil a kwe a, a kwa gà mburma ŋgar a. Gà dukw ata ka, makàhà ŋa a riŋ i mbulum. A ndze a ka, aà biybiy. A gwenek a tsà, àrùwaŋ a ge ahər a tsà, dìte à nìkìɗ a tsà asa mbàŋa. 5Mbulum a riŋ a kesle a kurum dzèŋŋe lèlè, aɗàbà na kàa gə̀sum ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ilik a. Dìte ku weke a sir a dər, i tə̀v ana gər àhə̀ɗ à ndìv a ya ka, Mbulum a ta mbele a à kurum ndzer a. 6Aɗàbà taŋa, ŋgayum ba, ku mege kurum riŋ ihər ki sèwèrwim a are agəra gà medzike ana ti dzik a à kurum a nda dukw ŋgìɗ pàmpàm tèkeɗè ya. 7I huɗ medzike ata ti dzikewa à kurum a ka, aà mesire dər ka, wànà kàa gə̀sum Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ kurum ndzer kaɗə̀ŋ a ya. Ku mege gura ana à sìkim a ba tsìye tèkeɗè ka, a ndze a tsà, a nisiŋa. Ama gura ata tèkeɗè ka, ti zle a, ti dzik a dər nda akwa, wànà akwa a mbà ahər a, tsə̀na, a mbà ahər tsìye? Na dìte ti sir a dər ka, ŋgwal ŋa ya, kige tsà ŋgwal ŋa tsìye ya. Sakwàn megìse kurum ana a zà gura fit kweleŋ tsìye. Kàmala taŋa ya mbàŋa na ti dzik a à megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Mbulum kinèhe ya. Alə̀ka a pat ana Yesuw à mère a, à pèt a àba aka miɗ mburma tserdze ya kuɗa ka, tì zlìb a à kurum, ta gweɗe aà kurum a ka, gà bàba ŋa kaɗə̀ŋ ndzer. 8Ku mege kàa ŋgatum a Yesuw nda are kurum zùkw tsà tèkeɗè ka, kà wayum ŋgat. Ku mege kàa ŋgatumar kinèhe tsà tèkeɗè ka, kàa gə̀sum ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ kurum lèlè. Aɗàbà taŋa na kurum ihər ki ŋgeywim a ba kinèhe hinne, a zà dukw ana mburma a tsik a nda bazlam a. 9Aɗàbà kurum ihər ki ŋgetwim a a dukw ana kà tikwim aaka madzàlà gà gər, kə̀ gə̀sum kinèhe ya. Kàmala megweɗe ya ka, Mbulum ihər a mbil a à gà mesife kurum. 10Akahər ata ka, gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum tàa fàfəl aka gər ŋgwal dukw ata Mbulum a gwa, i ta vil a kurum a ya. Gà mburma ata ka, tàa ge metsèhe hinne. A sàs a tar mesire dukw ata, meme na Mbulum ata mbil a à mburma ya. 11Aɗàbà Mèzìte Mesife Kiristi ana a ge ìmir i gə̀zlə̀ŋ tar a, a ɗif a tar dər dàgà piŋŋè, a gwaɗa a tar: Kiristi a ti sèwèr a are dzekwiŋ, dìte i dəba ŋa ya, a ta ŋget a mezlìbe ana gà mburma tì zlìb a à ŋgat kuɗa ya. Gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ata ta waya mesire bazlam ata nda metsèhe tar, meme na gà dukw ata ti ta ge a ba ya, kige tsà ndeɗime. 12Mbulum a ɗif a tar dər àba ya ka, tar ŋa tsà na ti ta ŋget a gà dukw ata ya. Ama a ɗif a tar dər ka, aɗàbà kurum. Kinèhe ka, gà ɓə̀zla meslire ŋgar ata ti ɗif a kurum à bazlam ŋgwal ŋa ata ya ka, tàa tsik a kurum gà dukw ata. Ti tsik a kurum ka, nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum ana a slərra i gər ŋa ya. Ku mege gà gawla Mbulum tèkeɗè ka, a sàs tar mesire gà dukw ata mbàŋa. 13Aɗàbà taŋa, hàdzàlum madzàlà gà gər kurum aà megè ìmir Mbulum. Kaslum ba kurum lèlè, dìte ka tikwim madzàlà gà gər kurum tserdze aka ŋgwal dukw ata Yesuw Kiristi a ta vil a kurum a, a pat ana à mère a ya. 14Gə̀sawum àhəm aà Mbulum, kàmala gà ɓə̀za ana tà gìs a àhəm aà gà tsir tar a. Akahər ata ka, kà sərum dukw ana ndzer ŋa ya zùkw tsà. Kà wayum dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, hinne. Ama kinèhe ka, ka tə zazamum gà dukw ata asa tsà. 15Kàmala ana ŋgat tsəɗaŋŋà, a zal a kurum, dìte kà nwim gà mburma ŋgar a ka, kurum tèkeɗè, nwim gà tsəɗaŋŋà i tə̀v gà dukw ana ki gwim a ya tserdze mbàŋa. 16Aɗàbà a riŋ mewètsè ŋa i wàkità ka, Mbulum a gwa: "Ki gwim dukw ana ŋgwal ŋa tsìye tsà. Aɗàbà ìye ka, tsəɗaŋŋà lèlè, i ge a dukw ana ŋgwal ŋa tsìye tsìdze." 17I tə̀v ana kà hamawumar a ka, kà zalawumar "Mbulum Tsir mə̀r." Ama taŋa ka, lèlè. Aɗàbà mendze kurum ana ɗa ika gər àhə̀ɗ a ka, kàmala gà slele ya. Ku mege kurum i slele tèkeɗè, ndzum ka, nda magə̀ɗa Mbulum i gə̀zlə̀ŋ kurum lèlè. Aɗàbà ŋgat a ge a sèriyè gà mburma tserdze ka, nda ndzer ŋa, tsə̀ka, a wele a ikaba mburma ya mewele tsà. A ge a ter a sèriyè ka, ku weke nda megè ìmir ŋgar ana a ge ya. 18Kinèhe kurum kà sərum ka, Yesuw Kiristi aka mbùrùɗara kurum i fəla gà tsir kurum ana taf masak ŋa, ti ɗif a kurum a dər a. A mbùrùɗara kurum i gà dukw ata ya ka, nda dukw ana à nis a kàmala siŋgwè ya tsà. 19Ama kə ŋgatum mezìwè gər kurum ka, nda məmbə̀z Yesuw Kiristi ana a zà gà dukw tserdze ya. Ŋgat a ndzìkìɗ ba ka, kəla təmaŋ ana ŋgwal ŋa lèlè, duwa ihər tsìdze, ta kə̀ɗ a Mbulum taf masak ŋa ya. 20Aɗàbà piŋŋè, akahər ana Mbulum aka ge gər àhə̀ɗ zùkw tsìye ka, Mbulum aka mbə̀r mezle ŋgat, dìte ka, Mbulum a pàt a kurum à ŋgat aka mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ aaha kinèhe ya, aà məmbə̀là a kurum. 21Kə̀ gə̀sum Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ kurum ka, aɗàbà ŋgat, ŋgat ana Mbulum a mbəl dərra i məmə̀ta ya, dìte a vəlar mezlìbe ana gà mburma tì zlìb a à ŋgat hinne ya. Aɗàbà taŋa ki slwim a aà məvə̀là gə̀zlə̀ŋ kurum a Mbulum ilik, na dìte ki sirwim a dər ka, a ta mbil a kurum mbàŋa ya. 22Kinèhe ka, kàa barum bakal i gə̀zlə̀ŋ kurum a, aɗàbà kàa gə̀sum àhəm a tə̀v dukw ana ndzer a, na dìte ki slwim a aà mawàyà gà àsìŋ gà dàmər kurum ana ti zezem a vatwa Mbulum mbàŋa ya. Aɗàbà taŋa, wayum ba ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik ŋa, kə̀la pat. Wirwir ma ge iɗəm tsà. 23Aɗàbà kà sərum, Mbulum a vəl a kurum mesife awiya ŋa, nda ndzə̀ɗa bazlam ŋgar ana a vil a mesife a mburma, dìydìy à ndìv a tsìye. Kurum ka, kàa nwim gà ɓə̀za Mbulum ana ŋgat à mìt a tsìdze ya. Ŋgat ka, kàmala kwa ana ki metekwa a ya tsà. 24Kàmala ana ta wetse i wàkità Mbulum akahər ata ya, ta gwa: "Gà mburma tserdze ti ndzìkìɗ ba ka, kwìzir ana a sləl ka, dìte a kula ya. Metsèhine mburma a ndzìkìɗ ba ka, kàmala mibèzè kwìzir ana a bize a ya. Zàkwayiya ka, a ɓwitiŋa, à dzèwe a ihər a bə̀ɗ a tsàra ka, à tsèhin a asa tsà. 25Ama bazlam Mbulum ka, a ndze a aà biybiy, à ndìv a tsà." Bazlam ata ka, bazlam ŋgwal ŋa ana ti tsik a kurum biy maŋgàyà ba ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\