1 PIYER 2

1Aɗàbà taŋa, miyakum àba à gà bakal ana i gə̀zlə̀ŋ kurum a tserdze. Kà sàsum pàrsa asa tsà. Mimbèhè are ma ge i tə̀v kurum tsà. Ki gwim are aka dukw mburma tsà, dìte nda gà mezelme bazlam ana ŋgwal ŋa tsìye tserdze, ma ge i tə̀v kurum tsà asa mbàŋa. 2Nwim ka, kàmala gà ɓə̀za ndirkiz ana ta wa tar kinkin, ta waya masà àwàh kə̀la pat a. Kurum tèkeɗè ka, wayum bazlam Mbulum ndzer ŋana kə̀la pat kataya mbàŋa, dìte ka, ki gilwim a dər ba, Mbulum a ta mbil a à kurum fit. 3Kàmala taŋa ya kaɗə̀ŋ, aɗàbà kurum ka, kàa mə̀ndzərum dukw ŋgwal ŋa ana ti tsik ahər i wàkità dìmis ka, ta gwa, ə̀bay Yesuw Kiristi a ta vil a kwa a ya. 4Ama kinèhe ka, dumara a tə̀v ŋgar a. Aɗàbà ŋgat a ne ka, kur ana mesife iɗəm, gà mburma ti niw, ta gwa, dukw falày masak ŋa ya. Ama tsàatsà, ŋgat ka, ŋgwal kur ana Mbulum a zla, a zà gà dukw tserdze ya ìvaɗ. 5Kinèhe kurum tèkeɗè ka, dumara, nwim gà kur ata mesife iɗəm, Mbulum à ndzìk a, à zlèzle a dər ga ŋgar ana Mèzìte Mesife ŋgar a ndze a iɗəm a. Vəlum vatwa a Yesuw Kiristi a gə̀zlə̀ŋ kurum, dìte ka, mə vəl a kurum ndzə̀ɗa, ma ne à kurum gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ana gà tsəɗaŋŋà lèlè, ta viler a duwa masak ŋa, dìte a tsàhən aà ŋgat a. 6Aɗàbà mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum ka, a gwa: "Tsarakum, i zla ka, ŋgwal kur ana ndzə̀ɗa ŋa hinne, i tike a huɗ kwite ana tə zalar Siyuna ya. Aka kur ata na i zlèzle aaka a ga gà ya. Wùr ana aka gə̀s nda gə̀zlə̀ŋ ŋgar a ka, madzàlà gà gər i tə̀v ŋgar tsà." 7Aɗàbà kur ata a ne i tə̀v kurum ana kə̀ gə̀sum nda gə̀zlə̀ŋ kurum a ka, dukw ŋgwal ŋa, a zà dər gà dukw tserdze ya. Ama i tə̀v gà mburma ana ta gə̀s tsìye ka, kataya tsà. Aɗàbà a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Kur ata gà ɓə̀zla mazlàzlà ga tə zla, ti yà iɗəm a dala ya ka, tsàatsà ŋgwal kur te ìbam. Na a ne madəŋ kur ìvaɗ ka, taŋa." 8Ta wetse i wàkità Mbulum mbàŋa asa ka, ta gwa: "Kur ata ka, gà mburma ti ndif ahər a sik gùp, tì dìɗ aakiŋa." Mendìfè sik ata ka, aɗàbà ana ta gə̀s bazlam Mbulum tsìye. Akahər ata piŋŋè ka, Mbulum a waya a ge dər kataya ka, a gwa: Gà dukw ata ta ge a ba kataya dukw ŋgar. 9Ama kurum ka, gà gwala Mbulum ana a pala kurum a. Dìte kurum gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa ŋgar ana ki gwim a meslire a batsàh ə̀bay a. Kurum ka, gà tsəɗaŋŋà, kurum gà mburma ŋgar ana a ndzə̀kara kurum i lùvuŋ a, a da à kurum a tə̀v dzaydzay ŋgar ana a də̀v hinne kàmala dukw menè aà mburma ya. Dìte a pala kurum ka, aà ka nwim gà mburma ana ki tsikwim a dukw ana a ge ŋgwal ŋa, a zà gà dukw tserdze ya, a mburma. 10Piŋŋè ka, kurum gà mburma Mbulum tsà. Ama kinèhe ka, kàa nwim gà mburma ŋgar. Piŋŋè asa ka, kà ndzum are tsèhe a Mbulum tsà. Ama kinèhe ka, kà ndzumar are tsèhe, kàa gə̀sum kuɗa. 11Gà masla gà ana ì waya kurum hinne ya, mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà. Kurum kà nwim ika gər àhə̀ɗ ka, kàmala gà slele ya. Aɗàbà taŋa, i ge a kurum a kamkam: Gwim metsèhe, ka ta vəlum vatwa a gà dukw bakal ana ba kurum a waya aà mege ya asa tsà. Aɗàbà medzìbe dukw ata ka, a dzeye a à mesife kurum. 12Mendze kurum ana ki ndzwim a i lìwiŋ gà na tə sər Mbulum tsìye ka, bakal ma ge iɗəm tsà, ndzum lèlè. Aɗàbà ku mege gà na ti tsik aà kurum a dukw ana ŋgwala tsìye tèkeɗè ka, tà fə̀r aà mede kurum nda megè ìmir kurum ka, lèlè asa mbàŋa. Dìte bə̀la Mbulum à hìndìk a ter a dər are, tì zèmbeɗe a dər a pat ana a dere a a tə̀v tar a. 13Ama kurum gà mburma ana ki zezemwim a Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya ka, hənum à gər kurum a bə̀ɗ a gà ə̀bay gər àhə̀ɗ. Gə̀sum àhəm aà batsàh ə̀bay ana a kwere a mburma tserdze ya. 14Dìte gə̀sum àhəm aà gà na ə̀bay ata a dzà aɗəm tar a mbàŋa asa. A dzà aɗəm tar ka, aà meɗìfè à metsèhe a gà na ta ge a dukw ana ŋgwala tsìye, dìte ka, tə̀ zàmbaɗa aà gà na ta ge a dukw ana ŋgwal ŋa ya mbàŋa asa. 15Aɗàbà a sàs a Mbulum ka, say ki gwim a dukw ana ŋgwal ŋa ya, na dìte, bə̀la gà mburma ana tə̀ sər duwa tsà, ti niw Mbulum a ka, ma handaka a tar aka bazlam. 16kə̀ ŋgatum mezìwè gər kurum ka, aɗàbà Yesuw Kiristi ana a pə̀l à kurum i bakal a ya. Na kàa ŋgatum mezìwè ger kurum kàmala taŋa ya ka, ka ta kàhum bakal a gə̀zlə̀ŋ kurum asa tsà. Ama kə̀ gə̀sum àhəm aà Mbulum ìvaɗ. 17Zlə̀bum à mburma tserdze, wayum gà àsìŋ gà dàmər kurum ana ti zezem a Yesuw Kiristi ya. Gwim magə̀ɗa a Mbulum kə̀la pat. Zàmbaɗum à ə̀bay batsàh ŋa ana a kwere a mburma ya mbàŋa. 18A kurum gà ɓele ana ki gwim a megè ìmir i ga i bəra gà ɓə̀zla ga kurum a, hənum a tar à gər bə̀ɗ lèlè. Gə̀sum aà tar àhəm, kà zàmbaɗum à tar, ku mege i tə̀v dukùla ya tèkeɗè ya tserdze. Ki hinwim a à gər a bə̀ɗ ka, a gà na ta ge a kurum a ŋgwal na ya ɗekɗek tsà. Ku a gà na ta ge a kurum a ya tèkeɗè mbàŋa. 19Aɗàbà taŋa ka, lèlè na kàa mərum àba a tə̀v Mbulum i huɗ mesèwère are ata ti sèwèr a kurum a taf masak ŋa aɗàbà ŋgat a. A tsàhən aà Mbulum ìvaɗ na taŋa ya. 20Mezlìbe kurum ana tì zlìb a à kurum a dze ana, awara, na bə̀la ta gə̀zl kurum ka, aɗàbà bakal kurum a? Ama na bə̀la ki sèwèrwim a are ka, i tə̀v dukw ana ki gwim ŋgwal ŋa ndzer na məmə̀rà àba ki mirwim a àba a ya ka, a tsàhən aà Mbulum ìvaɗ. 21Aɗàbà aà medzìbe megè ìmir ata na Mbulum a zal a kurum a, na mege kàa gwim dukw ana ŋgwal ŋa ya ya. Aɗàbà Yesuw Kiristi nda gər ŋgar tèkeɗè ka, aka sèwèr are hinne, agəra kurum mbàŋa. Taŋa ka, a ɗif a kurum a à vatwa mesèwère are, dìte ka, ki gwim kàmala ana ŋgat a ge ya. 22Ŋgat ka, aka ge bakal duwa ilik tsìdze, dìte wùra aka tsaraka pàrsa duwa i bazlam ŋgar a ilik tsìdze asa mbàŋa. 23Ku mege ti tsik aà ŋgat dukw ana ŋgwal ŋa tsìye tèkeɗè ka, aka mà a tar aɗəm à bakal ŋa tsà. Ti sèwèrer are hinne tèkeɗè, aka dzà aà tar magə̀ɗa nda bazlam ɓàv tsà asa. Ama a vəl ba ŋgar a ahər ka, a Mbulum ana ŋgat mala masàsà ikaba sèriyè bakal nda ndzer ŋa ya. 24Yesuw Kiristi nda gər ŋgar a zla bakal kwa aka ba ŋgar. Tə ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ka, dìte ka, bakal ma kwara kwa asa tsà, kàmala ana a kwere a gà məmə̀ta asa tsìye mbàŋa. Ama i tə̀v megè dukw ana ŋgwal ŋa ya ka, taŋa kwa riŋ ka, nda gà mesife, aɗàbà megìzle ana ta gə̀zl ŋgat, ta ger mbəlak a, na a mbəl à kurum a. 25Piŋŋè ka, kà nwim kàmala gà təmaŋ ana tàa dzeye ya. Ama kinèhe ka, Mbulum aka màra à kurum a tə̀v mala makə̀và kurum ana a kesle a gà mesife kurum kə̀la pat a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\