1 PIYER 3

1A kurum gà mə̀kəs, hənum à gər a bə̀ɗ a zal kurum. Aɗàbà na kàa gwim kataya ka, gà zal kurum ana tàa gə̀s bazlam Mbulum tsìye ka, bə̀la tà mbìɗ a à gə̀zlə̀ŋ tar. Tà gìs a Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ tar mbàŋa, ku mege kàa fàfəlum a tar agəra bazlam Mbulum tsà tèkeɗè ya. 2Aɗàbà gà zal kurum tì sèmete a ka, mendze kurum ana ki ndzwim a nda gà tar lèlè, tsəɗaŋŋà, bakal i tə̀v kurum tsà, ki gwim a magə̀ɗa a Mbulum nda ndzer ŋa ya. 3Ka ta mə̀tsum ka, aà hala daala ɗekɗek tsà, kàmala malàmàyà gər ŋger ŋgèr ŋger ŋger a, kige tsà malàmbàɗà ba nda zele, nda gà dasa tsìrèslìslsle, kige tsà asa madùwàyà ba nda madzàyà akaba gà petek ŋgulàɗə̀ɗɗa ya. 4Ama ka, ŋgùlùm gà matsàhənà ba kurum mə̀ pàtara ka, i gə̀zlə̀ŋ a ìvaɗ. Hənum à gər kurum a bə̀ɗ tiɓìzl, aɗàbà medzìbe metsèhine ata a ne ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum, à nis a tsìdze ya. 5Kàmala taŋa ya, gà mə̀kəs gà mburma Mbulum ana akahər ata ya, tar tə làmbaɗa ba tar ka, nda madzàlà gà gər tar ana i tə̀v Mbulum a. Tar ka, ta hənawa à gər a bə̀ɗ a gà zal tar. 6Kàmala Sara ana a gə̀s àhəm aà zal ŋgar Abəraham, a zalawar mala ga gà ya. Ama na ki gwim a dukw ana ŋgwal ŋa ya, kàa gwim magə̀ɗa a duwa ilik tsìdze ka, ki nwim a kàmala gà ɓə̀za ŋgar a, ku mege kinèhe mbàŋa. 7Kurum gà asləka tèkeɗè, ndzum nda gà mə̀kə̀s kurum lèlè. Kurum kà sərum, ndzə̀ɗa gà mə̀kəs ka, a sle kàmala biy kurum a tsà. Zàmbaɗum a tar, aɗàbà tar tèkeɗè ka, Mbulum a vil a ter a mesife taf masak ŋana, kàmala ana a vil a kurum a ya mbàŋa. Gwim kataya, aɗàbà duwa ilik ma tə sàs ikaba mahàmà a Mbulum kurum ana ki hemwimer a ya tsà. 8Taŋa, i ndìv a à bazlam aaha nda magwàɗà a kurum tserdze: Ndzum ka, madzàlà gà gər kurum ma ge ka, ilik tserdze na ika màgə̀r kurum a. Ndzayum ba are tsèhe, dìte ka, wayum ba kurum lèlè, aɗàbà kà nwim ka, nda gà dàmər na kurum ika vatwa Mbulum a. Zlàkum ba ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze. Hənum ba à gər a bə̀ɗ lèlè. 9Na wùra aka ge a kurum dukw ana ŋgwala tsìye ka, ka ta mùmar aɗəm à bakal ŋa tsà. Kige tsà bə̀la wùra aka tsik aà kurum dukw ana ŋgwala tsìye ka, ka tə ndavayumar aɗəm ɓàv tsà asa mbàŋa. Ŋgùlùm ki gweɗwimer a ka: Mbulum mi pisek àhəm ìvaɗ. Aɗàbà akahər ana Mbulum a zal a kurum a ka, aka mbə̀r metsike i sìda ya, a gwa: "I ta pise a kurum a àhəm." 10Aɗàbà ta wetse i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Na wùra aka sàsar mendze ana ŋgwal ŋa ya, nda gà bə̀la a waya maŋgàyà ba ka, say a miyek a à metsìkè dukw ana ŋgwal ŋa tsìye, mà sàs pàrsa aà mburma tsà asa. 11Mə məsak à dukw bakal fit. Ma ge ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya ìvaɗ. Ma yaha vatwa ana gə̀zlə̀ŋ ŋgar a ndze a zayya ika miɗ Mbulum a. 12Aɗàbà Mbulum à fìr a ka, aà gà na ta gewa dukw ana ŋgwal ŋa ya. A riŋ à dzè a zləm aà meheme tar ana ta hemer a ya ka, kə̀la pat. Ama gà na ta gewa dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, a waya magə̀sà àhəm tar tsìdze." 13Na ki mirwim aàba a ka, aà megè dukw ana ŋgwal ŋa ya dze ana, weke na a sle a aà minè a kurum a bakal a? 14Ku mege tì sèwèr a kurum a are, aɗàbà ndzer ana ki gwim a ika miɗ Mbulum a ka, ŋgayum ba hinne ika màgə̀r kurum ìvaɗ asa. Aɗàbà taŋa, ka ta gwim magə̀ɗa a gà mburma ata tì sèwèr a kurum a are ya tsà. Metsèhe kurum tèkeɗè, mə̀ mbə̀ɗ tsà asa. 15Ama zàmbaɗum à Yesuw Kiristi i gə̀zlə̀ŋ kurum. Ŋgat ma ne Batsàh kurum ŋa. Hàdzàlum ba kurum kə̀la pat, na dìte ki slwim aà mifèfile a ter aaka a, a gà na ta wiz aà kurum a gà bazlam pàmpàm tserdze, ta gweɗe a kurum a: "Aàmala na kà tikwim madzàlà gà gər ka, a tə̀v Yesuw Kiristi ya?" 16Ama ki tsikwim a ter a gà bazlam ata ka, nda madzà akaba àhəm lìfèɗìɗe lèlè, tsə̀ka, nda maaga tsà. Gwim dukw ana kà sərum i gə̀zlə̀ŋ kurum ŋgwal ŋa ya kə̀la pat mbàŋa, dìte ku mege ti ndeveye a kuruməŋa, nda gà bə̀la ti tsik aà kurum a dukw ana ŋgwala tsìye, agəra mendze kurum ana ŋgwal ŋa lèlè, kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum a tèkeɗè ka, hwarwa a ge a teriŋa. 17Na a sàs a Mbulum kataya ka, ŋgùlùm sèwèrwim are, agəra dukw ana ki gwim a ŋgwal ŋa ya, nda na ki sèwèrwim a are aɗàbà dukw ana ki gwim a ŋgwala tsìye ya. 18Yesuw Kiristi nda gər ŋgar a mə̀t ka, aɗàbà bakal kwa. A pə̀l dər à kwa i bakal a sik ilik pəra, gər melik tsàra. Ŋgat ka, mala ndzer ŋa, bakal ŋgar a riŋ tsà. Ama a mə̀t agəra gà mburma ana ta gewa bakal a, dìte na à ndzìk a kwa a tə̀v Mbulum a. Gà mburma ta kə̀ɗ ŋgat. Ama Mèzìte Mesife Mbulum a mbəl à ŋgat a mesife asa. 19I dəba ŋa ya, nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum ata ka, a daha, a tsik bazlam Mbulum a gà mèzìte mesife ana madzàwàyà ŋa tsambaɗukwɗukw i dàŋgay a. 20Gà mèzìte ata ka, biy gà na akahər ata tàa gə̀s Mbulum tsìye. Mbulum aka baba tar, a gə̀s gə̀zlə̀ŋ hinne, akahər ana Nuhu a làmbaɗa slə̀làh yam ata ya. Gà mburma ana tə da aɗəm ka, tar ndaw tsà. Tar ka, tsàmàkə̀r pəra, na Mbulum a mbala à tar i yam ata ya ya. 21Yam ata a ɗif ka, à mendzìkìɗè ba metsìlwìɓè à mburma ana ti tsilwiɓ dər a yam a. Metsìlwìɓè à mburma ata na a mbele a à kurum a i bakal a ya. Ti tsilwiɓ aɗəm à kurum ka, kàmala ana ki berwim a dər àba àrùwaŋ a tsà. Ama ki wizekwe a aà Mbulum ka, mə bara dərra à kwa bakal i gə̀zlə̀ŋ kwa ya te. Metsìlwìɓè à kwa ata ti tsilwiɓ à kwa a yam, a mbil à kwa a ka, aɗàbà ana Yesuw Kiristi a mbəlara i məmə̀ta ya ya. 22Yesuw Kiristi ka, ŋgat aka tsəl a tə̀v Mbulum. A riŋ mandzà ŋa ika tsèke ahər mezime ŋgar. Ŋgat ka, a kwere a gà gawla Mbulum, nda gà ə̀bay tar ŋa dze, dìte nda gà àsìŋ gà dukw ana tserdze ndzə̀ɗa tar a riŋ hinne i mbulum i gər ŋa ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\