1 PIYER 4

1Kurum kà sərum, akahər ata Yesuw Kiristi aka sèwèreba are ka, hinne. Aɗàbà taŋa, kurum tèkeɗè, gə̀sum gə̀zlə̀ŋ i tə̀v mesèwère are ya, kàmala ŋgat ana a gə̀s gə̀zlə̀ŋ, a sèwèr are ya mbàŋa. Aɗàbà wùr ana à sèwèrebe a are a ba ŋgar kataya ya ka, a ta mè a aka bakal asa tsà. 2Dàgà aà kinèhe ya, na kurum mandzà ŋa ɗa ika gər àhə̀ɗ tə̀ma ka, ndzum ka, kàmala ana a sàs a Mbulum a, tsə̀ka, meèweke ana i ba kurum a, ma ta kwara kurum asa tsà. 3Mendze kurum ana ki ndzwim a ya ka, ka ta mə̀tsum aà megè dukw ana gà na tə sər Mbulum tsà, ta gewa ya asa tsà, ìde na taŋa ya. Aɗàbà piŋŋè ka, kurum i bakal muburnun, nda meèweke, nda gà masà gùzum ndzìrèffe ndzìrèffe, nda gà məmə̀tsà aà megìrìve kə̀la pat, nda mazàmbàɗà à gà fəla kurum ana a tsàhən aà Mbulum tsìdze ya. 4Ama kinèhe ka, mendze kurum a da akaba nda gà na tə sər Mbulum tsìye asa tsà, aɗàbà ana ki ndzwim a a tə̀v ilik ŋa nda gà tar aà megè dukw ata ta geye a ŋgwala tsà pàmpàm asa tsìye. Tà fìr aà kurum a kataya ka, a ge aà ter a kàmala dukw menè aà mburma ya. Aɗàbà taŋa na tì dzè a ba aà mendeveye a kurum a. 5Ama a pat ŋgìɗ ka, Mbulum a zel a a gà mburma ata, ti dere a, ta hitse a aka miɗ ŋgar, a ge a ter a sèriyè kuɗa. Aɗàbà aka hàdzàl ba aà megè sèriyè a gà mburma ana tar riŋ nda are ya, nda gà na tàa mata ya mbàŋa. 6Aɗàbà taŋa na Yesuw Kiristi tèkeɗè, aka tsik bazlam ŋgwal ŋana a gà na tàa mbə̀r mimete piŋŋè ya mbàŋa. Agəra dukw ana ŋgwal ŋa tsà, ta ge akahər ana tar aà bəra mbà ya ka, Mbulum a ge a tar sèriyè məmə̀ta, kàmala ana a ge a a gà mburma tserdze kinèhe ya. Ama ka, a waya məvə̀là a tar mesife nda mandzà zayzay kàmala ŋgat ana a riŋ nda gà mesife hiywe ya mbàŋa te. 7Ama kinèhe ka, pat mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ aka à mendzera. Gwim metsèhe, kaslum ba kurum lèlè, dìte na ki slwim a aà mahàmà a Mbulum a. 8Kəlà ka, duwa a riŋ ilik na a zà gà dukw tserdze ya: Wayum ba kurum nda gə̀zlə̀ŋ ilik kə̀la pat aka miɗ aka miɗ. Aɗàbà na kàa wayum mburma lèlè ka, matsə̀ɓatsə̀ɓ dukw bakal a ge a ika màgə̀r kurum asa tsà, à kèhe a ba fit kweleŋ. 9Vəlum ahər a gà mburma ana tə dawara a tə̀v kurum a, nda maŋgàyà ba lèlè, ki geywim aà ba màgwa tsà. 10Mbulum a pise a kurum a àhəm nda tə̀v gà dukw ŋgìɗ pàmpàm. A vil a ndzə̀ɗa a mburma aà megè gà dukw ŋgìɗ pàmpàm ilik ilik tserdze, aà mazlàkà dər gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ. Ku weke ma ge ndaka vatwa ŋa lèlè. 11Na wùra aka ŋgat ndzə̀ɗa aà metsìkè bazlam ka, ma tsik kàmala na Mbulum a tsiker a ika àràh a, tsə̀ka, ma zle ahər biy ŋgar pàm tsà. Wele ana à zlèk a mburma ya ìbam, à zlèk a ka, nda ndzə̀ɗa ana Mbulum a vəlar a mbàŋa. I huɗ gà dukw ana ki gwim a tserdze ya ka, mezèmbeɗe ma ge ka, biy Mbulum, aɗàbà ana kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi ya. Ŋgat ka, aka ŋgat ndzə̀ɗa ika gər gà duwa ya tserdze aà biybiy, nda gà vatwa mezlìbe ana gà mburma tì zlìb à ŋgat a. Amin. 12A kurum gà dàmər gà ana ì waya kurum hinne ya. Na bə̀la Mbulum a dzik a à kurum nda mesèwère are ana mawùràba ŋa ya ka, àrə̀v ma da aà kurum a, ma ge aà kurum kàmala dukw menè aà mburma ya tsà. A ge a ba kataya dukw ŋgar. 13Ama ŋgùlùm ka, ŋgeywim ba, aɗàbà kàa mbə̀r megìswim mesèwère are ana Yesuw Kiristi a sèwèr a. Dìte a pat ana gà mburma tì zlìb a à ŋgat parakkà aà are mburma tserdze, i fata ya ka, ki ta ŋgeywim a ba hinne. 14Na bə̀la gà na ti tsik aà kurum a dukw ana ŋgwala tsìye, aɗàbà ana kurum ihər ki zezemwim a Yesuw Kiristi ya ka, maŋgàyà ba ika gər kurum ìvaɗ na taŋa ya. Aɗàbà na kàa sèwèrwim are kàmala taŋa ya ka, ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum ana tì zlìb a dər a, a ndze a ika gər kurum. 15Ama na bə̀la wùra ika màgə̀r kurum, a ge a dukw ana ŋgwala tsìye, à kìɗ a mburma nda megè akəl, kige tsà à dzè akaba a mburma hèɗèk hèɗèk, dìte i dəba ŋa ya, à sèwèr a are hinne agəra gà dukw ata ka, ŋgwala tsà na taŋa ya. Medzìbe gà dukw ata ka, ma ge i tə̀v kurum tsà. 16Ama na wùra à sèwèr a are agəra mazàzàmà Yesuw Kiristi ka, ma ta ge hwarwa tsà. Ma ge kəkaàha a Mbulum ìvaɗ, aɗàbà ana tə zalawar nda zləm Yesuw Kiristi ya. 17Pat ana Mbulum a ge a sèriyè a gà mburma ya ka, aka à mendzera. A làh mege a ka, a gà mburma ŋgar dzekwiŋ. Ama na Mbulum à lèh mege a sèriyè ka, biy gà mburma ŋgar dzekwiŋ ana, dìte meme na a ta ge a biy gà mburma ana ti niw bazlam ŋgwal ŋa aaha seyiŋ a? 18Ta wetse i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Na Mbulum a mbele a à gà mburma ŋgar ana gà ŋgwal ŋa ya ka, nda mawùràba ŋana, dìte dukùla na a ta ge a ba nda gà ɓə̀zla bakal ana ta gə̀s àhəm ŋgar tsìye seyiŋ a?" 19Aɗàbà taŋa, na wùra à sèwèr a are aɗàbà vatwa ana Mbulum a waya ya ka, ma ta miyak àba aà megè dukw ana ŋgwal ŋa ya tsà. Ama ka, mə vəl gə̀zlə̀ŋ ŋgar a ahər a Mbulum ana a ge kwa ya. Aɗàbà ŋgat ka, mala slagama ŋgar, a miyek a à ŋgat tsìdze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\