1 PIYER 5

1Kinèhe ka, ìye ihər i fèfil a a gà bàba ŋa ana ika màgə̀r kurum gà mburma Mbulum a. Iye tèkeɗè ka, batsàh ŋa mbàŋa. Na a ne mala sìda mesèwère are Yesuw Kiristi ka, ìye ŋa naha. A pat ana Mbulum à mère a à Yesuw a tə̀v kwa ya ka, gà mburma tì zlìb a à ŋgat parakkà aà are mburma tserdze. Iye tèkeɗè, i ti zlìb a à ŋgat a hinne mbàŋa. Aɗàbà taŋa, ìye ihər i ge a kurum a kamkam: 2Gə̀sum gà mburma Mbulum ana a dzà a kurum tar a ahər a. Gwim a tar gər lèlè, kàmala mala makə̀và gà təmaŋ ana a ge a gər a gà təmaŋ ŋgar a. Gwim a tar gər ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik, kàmala ana a sàs a Mbulum a, tsə̀ka, kàmala ana wùra a fàr aka kurum ndzə̀ɗa ya tsà. Ki gwim a megè ìmir ata ka, nda meweye kurum, kàmala ana madzàlà gà gər kurum a tsik a kurum a. Ka ta gwim are aka maŋgàtà nuba tsà. 3Ka ta kwarum gà mburma ata nda ndzə̀ɗa tsà. Ama zazamum ka, mendze ana ŋgwal ŋa ya, na dìte a ɗif a ter a à vatwa, ti zezem a kurum i dəba ya lèlè ya mbàŋa. 4Na kàa gwim dər kataya ka, a pat ana Yesuw Kiristi ə̀bay gà ɓə̀zla makə̀và gà təmaŋ a dere a ya ka, a vil a kurum a dukw mayà ba kurum ana a zè a gà dukw tserdze, a ndze a aà biybiy a. 5A kurum gà gawla tèkeɗè ka, gə̀sum àhəm aà gà bàba kurum ŋa mbàŋa. I tsik a ka, a gà mburma tserdze: Ka ta gwim àba zlapa tsà. Hənum aba à gər a bə̀ɗ ika màgə̀r kurum. Hàdzàlum ba kurum aà mazlàkà ba ika màgə̀r kurum asa mbàŋa. Aɗàbà ta wetse i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Mbulum a niw a gà ɓə̀zla zlapa. Ama a ge a ŋgwal ŋa a gà na tàa həna à gər tar a bə̀ɗ a." 6Aɗàbà taŋa, hənum à gər a bə̀ɗ ika miɗ Mbulum ana ŋgat mala ndzə̀ɗa, a kwere a gà dukw tserdze ya. Na kàa gwim kataya ka, a sìkèh a à kurum akahər ana ŋgat a waya ya. 7Gà dukw ana ta wise a kurum a gər tserdze ya ka, ɗifwimer dər a ahər, aɗàbà ŋgat riŋ a ge a kurum a gər lèlè. 8Kaslum ba kurum, ka ndzum nda metsèhe lèlè asa. Aɗàbà ə̀bay sitene, mala menè are kurum a riŋ à sìweye a ika màgə̀r kurum kàmala azil ana à ŋgìrìz a, a yehe a dukw mezime ya. 9Dzìrìk hitswim aka miɗ ŋgar nda ndzə̀ɗa megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Mbulum a gə̀zlə̀ŋ kurum a. Aɗàbà kurum kà sərum, gà àsìŋ gà dàmər kurum ana ika vatwa Mbulum, ku mege i ŋga ika gər àhə̀ɗ tserdze ya ka, tar riŋ tì sèwèr a are kàmala kurum a mbàŋa. 10Ama i dəba mesèwère are kurum ana ki sèwèrwim a kinèhe ya ka, Mbulum ana ŋgat mala megè ŋgwal a mburma tserdze ya, à lèmbeɗe a kurum à gər ŋgar, a vil a kurum a ndzə̀ɗa ana dìte, ki hitswim a dər lèlè, ki ta mirwim a àba a nda tə̀v gà dukw ana tserdze ya ya. Aɗàbà a zal a kurum ka, dìte ka dumara, ka ndzum nda gà Yesuw Kiristi i tə̀v mezlìbe ŋgar ana tì zlìb a à ŋgat aà biybiy, à ndìv a tsìye. 11Ŋgat ka, mala ndzə̀ɗa, a ndze a aà biybiy. Amin. 12Silas na a zlèk ìye aà mewètsè a kurumaha kəla wàkità aaha ya. Aɗàbà ì sər, ŋgat ka, dàmər gà ndzer ŋa ana ika vatwa Mbulum a. I wetse a kurumaha bazlam aaha ka, aà məmà a kurumaha à àrə̀v, dìte kə̀ ŋgatum ndzə̀ɗa. I tsik a kurum taŋa ka, aka gər ŋgwal Mbulum ana a ge a kwe a nda ndzer kaɗə̀ŋ a. Kàmala taŋa ya na ì tsik a kurum mbàŋa ya. Mərum àba aà dukw ata. 13Gà mburma Mbulum ana ika àhə̀ɗ Babila, Mbulum a pala tar kàmala ana a pala kurum a, ta ge a kurumaha wusa. Dìte Markus, kəla gà tèkeɗè, a ge a kurumaha wusa asa mbàŋa. 14Geywim ba wusa ilik ilik tserdze nda mendzìwìɗèba àhəm ika màgə̀r kurum, aɗàbà ana kurum nda gà dàmər a. Mbulum mə vəl a kurum mandzà zayzay, nda matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ kurum tserdze, a kurum ana mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\