1 TESALUNIKE 1

1Na a wetse wàkità aaha ka, ìye Pul, mə̀r nda Silas, nda gà Timute. Mì wetseha ka, a kurum gà mburma Mbulum ana i Tesalunike ya. A kurum ana kàa nwim gà mburma Mbulum Tsir kwa, nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya. Mbulum ma ge a kurum ŋgwal, mə vəl a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. 2Mì gewa kəkaàha a Mbulum kə̀la pat aɗàbà kurum tserdze. Ku mege ndeɗime tèkeɗè, i tə̀v ana mìi heme a a Mbulum a ka, mì dzalawa a tə̀v kurum, mìi hemer a ka, aɗàbà kurum tserdze mbàŋa asa. 3Kə̀la pat a màwa a mə̀rra a gər a, meme na kurum ihər ki gwim a megè ìmir ŋgwal ŋa lèlè, aɗàbà megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ a ya. Dìte asa ka, kurum ihər ki mirwim a àba sah hinne, aɗàbà ana kà wayum ŋgat a, dìte ki ndzwim a ɓəŋɓəŋ lèlè, nda metìkè madzàlà gà gər kurum a tə̀v ŋgar a. 4Gà dàmər gà, mì sər ka, Mbulum a waya kurum. A pala kurum ka, dìte ka nwim gà mburma ŋgar. 5Aɗàbà akahər ana mì tsik a kurum bazlam ŋgwal ŋa ya ka, mì tsik a kurum nda mezìwè gà gər mə̀r ɗekɗek tsà, ndzə̀ɗa Mbulum iɗəm. Mèzìte Mesife ŋgar na a zlàk ahər mə̀r a, aɗàbà mì sər ndzer, bazlam ata ka, pàrsa iɗəm tsà. I tə̀v ana mə̀r mandzà ŋa ika màgə̀r kurum a ka, kà sərum, meme na mì ndza ika màgə̀r kurum a. Mì ge kàmala taŋa ya ka, dìte mà zlàk kurum. 6Ama kurum kinèhe ka, kàa dzùm ba aà mazàzàmà mede mə̀r, nda biy Batsàh kwa ŋa. I tə̀v ana kə̀ gə̀sum bazlam Mbulum a ka, ku mege mburma ti sèwèrewa a kurum dər akaba are hinne tèkeɗè, àma kurum ka, kàa ŋgayum ba ìvaɗ. Maŋgàyà ba ata ka, Mèzìte Mesife Mbulum na a vəl a kurum a. 7Kàmala taŋa ya ka, kà ɗifwim à ŋgwal vatwa a gà mburma Mbulum ana ika àhə̀ɗ Makaduniya ya, nda gà na i Akaya ya tserdze, ti sir a dər ka, meme na mendze tar ana ti ndze a ya. 8Aɗàbà kurum na bazlam Batsàh kwa ŋa a ɗe zləm hinne ya. A ɗe zləm ka, ika àhə̀ɗ gà Makaduniya, nda Akaya ata ɗekɗek tsà, àma gà mburma tserdze, ku mege i ŋga, tàa tsaraka megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ lèlè ya. Taŋa bazlam a riŋ na aà metsike a tar aka gər ŋa, a ge a ŋgùlùm a asa tsà. 9Ku mege i ŋga, i tə̀v ana mì dawa aɗəm a ka, ti tsikewa a mə̀r nda ahər tar, meme na kə̀ gə̀sum mə̀r lèlè ya. Ta gwaɗa a mə̀r mbàŋa ka, kàa miyakum àba à gà fəla kurum ana ki gewim a, dìte ka, kà dzàwum gùrmits a bə̀ɗ a Mbulum ana ndzer, ŋgat a riŋ nda gà mesife ya. 10Kinèhe ka, kurum ihər ki vevwim a Kəla ŋgar ana à mère a i gər ŋa i mbulum a ya. Kəla ata ka, Yesuw, wele ana Mbulum a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya ya. Ŋgat na a ta beye a à kwa i matsə̀ɓatsə̀ɓ Mbulum ana mandzà ŋa ika gər gà ɓə̀zla bakal a. A ta ge a ka, a pat sèriyè ŋgar ana aka ndze aɗəm a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\