1 TESALUNIKE 2

1Gà dàmər mə̀r, aɗàbà kurum kà sərum nda gər kurum, mede mə̀r ana mì daha a tə̀v kurum a ka, a ne taf masak ŋa tsà. 2Ama ə̀lə̀k mì ta medeha a tə̀v kurum ka, tàa sèwèr a mə̀r are i Filipiya hinne. Tàa ge a mə̀r matawak ka, kurum kà sərum. Ama ku mege gà ɓə̀zla menè are mə̀r riŋ hinne tèkeɗè, Mbulum aka vəl a mə̀r ndzə̀ɗa, na dìte mì ɗif a kurum à bazlam ŋgwal ŋa ana a dara i tə̀v ŋgar a ya. 3I tə̀v ana mì wiz mburma, dìte tà gə̀s bazlam ata ya ka, mì mà à dukw ana a dara i madzàlà gà gər mə̀r a tsà. Mì tsik ka, lèlè, wirwir iɗəm tsìdze. Dìte kwets mìi bene a mburma tsà asa mbàŋa. 4Ama mì tsik ka, dukw ana a sàs a Mbulum mì ɗif a tar dər a ìvaɗ. Aɗàbà a sàmata, mə̀r ka, mì tsàhən ahər, na dìte a vəl a mə̀r bazlam ŋgwal ŋa ata a ahər, mì ɗif a dər a mburma ya. I tə̀v ana mì tsikewa ya ka, a sàs a mə̀r, dìte na mì da a gər a mburma ya tsà. Ama mì waya ka, na mìi de a a gər a Mbulum a ìvaɗ. Ŋgat na a sər dukw ana i gə̀zlə̀ŋ mə̀r tserdze ya. 5Kurum kà sərum, mə̀r ka, màa tsik a kurum bazlam ana lìfèɗìɗe nda wirwir a ilik tsà, nda gà màa yaha dər duwa tsà asa mbàŋa. Dukw ana ì wetse i faha ya ka, ndzer, Mbulum aka mbə̀r mesire. 6Mìi yehe a ka, mezlìbe ana gà mburma tì zlìb à mə̀r a tsìdze, ku mege i tə̀v kurum, ku mege i tə̀v gà mìsle ŋgìɗ tèkeɗè ya. 7Ama ka, mìi sle a aà mewize aà kurum duwa kàmala ana mə̀r gà bàba ŋa ya dukw ŋgar, aɗàbà ana mə̀r ka, gà ɓə̀zla meslire Yesuw Kiristi ya. Ama mì waya ka, kataya tsà. Mì gə̀s kurum ka, lèlè, kàmala məmər kəla ana a gele a gà ɓə̀za, a ge a ter a gər a ìvaɗ. 8Mì waya kurum ka, hinne. Aɗàbà taŋa, i tə̀v ana mə̀r mandzà ŋa i tə̀v kurum a ka, a sàs a mə̀r na mìi ɗif a kurum a à bazlam ŋgwal ŋa ana a dara i tə̀v Mbulum a ya. Ama ka, taŋa ɗekɗek tsà, a sàs a mə̀r ka, mìi mete a aɗàbà kurum, agəra ana mì waya kurum ka, hinne ya. 9Gà dàmər mə̀r, megè ìmir ana mì ge i tə̀v kurum a ka, nda ndzə̀ɗa na mì mər àba ya. Ama ka, mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà, ndzum dər i gər hiywe: Aɗàbà akahər ata mì ɗif a kurum à ŋgwal bazlam ana a dara i tə̀v Mbulum a ya ka, màa ge ìmir hinne, ku mege ndaàvə̀ɗ, ku mege ndaàpat tèkeɗè ya. Mì ge dər kataya ka, a sàs a mə̀r na mì nìkìɗ à kurum à dukw mezime ya tsìye. 10Kurum ka, kà sərum mede mə̀r ana ŋgwal ŋa ya, dìte Mbulum tèkeɗè, a sər mbàŋa asa. Aɗàbà akahər ana mə̀r mandzà ŋa ika màgə̀r kurum, gà na tàa gə̀s Mbulum a ka, mede mə̀r ata ka, ŋgwal ŋa, bakal iɗəm tsà. Wùra ilik a sle aà metsike aà mə̀r a dukw ana ŋgwal ŋa tsìye tsìdze. 11Kurum kà sərum mbàŋa, mì zlàk kurum ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze ka, kàmala tsir kəla ana a ge a gər a gà ɓə̀za ŋgar a. 12Mì màwa a kurumaha à àrə̀v, mì vəlawa a kurum ndzə̀ɗa, dìte mì hamawa a kurum ka, hinne asa mbàŋa, na dìte mede kurum ana ki dwim a ya, mà tsàhən aà Mbulum a. Ŋgat a zal a kurum ka, na dìte ki dwim a a mekwere ŋgar, ki ti ndzwim a nda gà ŋgat i tə̀v mezlìbe ŋgar ana tì zlìb a dər a ya. 13Mìi misek a à megè kəkaàha a Mbulum tsìdze, aɗàbà akahər ana mì ɗif a kurum à bazlam Mbulum a ka, kàa gə̀sum kàmala taŋa ya. Kurum kà sərum, bazlam ata a dara ka, i tə̀v Mbulum a, tsə̀ka, bazlam gà mburma ana taf masak ŋa ya tsà. Ndzer kaɗə̀ŋ, bazlam ata ka, biy Mbulum dukw ŋgar. Ar ka, ndzə̀ɗa ŋa, a ge a ìmir i ba kurum ana kurum gà mburma Mbulum a. 14A kurum gà dàmər mə̀r, kà nwim ka, kàmala gà mburma Mbulum ana ika àhə̀ɗ Yuda, ta gə̀s Yesuw Kiristi ya. Gà Yahuda ana i fata ya ka, ta vəlawa a tar mesèwère are hinne. Kàmala taŋa ya, kurum kinèhe tèkeɗè, gà gwala kurum ihər tì sèwèr a kurum a are kataya mbàŋa. 15Gà Yahuda ata ka, ta batsawa gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya. Dìte gà àsìŋ ŋa ìbam, tàa kə̀ɗ Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa mbàŋa asa. Dìte araha kinèhe asa ka, hiywe gà àsìŋ ŋa ihər ti ne a mə̀r a are hinne mbàŋa. Ama dukw ana ta ge a ya ka, a tsàhən aà Mbulum tsìdze. Tar ti ne ka, gà ɓə̀zla menè are a mburma tserdze. 16A sàs a tar ka, məpàlà a mə̀r àhəm aà metsike bazlam Mbulum a gà àsìŋ gà slala ŋgìɗ ana pàmpàm tserdze, na dìte Mbulum a mbil à ter a zləmana ya. Kàmala taŋa ya, tə ràh akaba à gà àsìŋ gà bakal tar ana ta gewa ya fit kweleŋ tìsse, kàmala ana ti live a duwa a kə̀zləm a. Ama matsə̀ɓatsə̀ɓ Mbulum tivvè ika gər tar, sèriyè ŋgar ìbam, aka gə̀s tar kuɗa. 17Gà dàmər mə̀r, i tə̀v ana mì màh ba, mì da aà kurum a ka, kàa kə̀vum a mə̀r hinne. Mì da aà kurum a, i ŋgat a kurum a tsə̀ka, nda are ɗekɗek pəra. Ama i gə̀zlə̀ŋ mə̀r ka, kàmala ana mə̀r mandzà ŋa i tə̀v kurum a hiywe. Mì yahawa vatwa ka, hinne na mì waya məfə̀rà aka kurum asa ya. 18Aɗàbà taŋa na a sàs a mə̀r məmbə̀ɗaha gər a tə̀v kurum a. Iye Pul nda gər gà, ì gwaɗawa, i dehe a, i ta fìr aka kurumere a asa te ka, sik dìŋ. Ama ka, ə̀bay sitene aka vəl a mə̀r vatwa tsà. 19Mì dzalawa aka kurum hiywe ka, aɗàbà ana kurum gà mburma Mbulum a. Dìte i huɗ madzàlà gà gər mə̀r ata tèkeɗè, mì dzalawa ka, aka dukw mayà ba ana Mbulum a ta vil a kwe a ya. Mì dzalawa gà gər ata ka, aka gà àsìŋ gà mburma Mbulum ŋgìɗ ɗekɗek tsà, aka kurum mbàŋa, dìte na mì ŋgat maŋgàyà ba a gə̀zlə̀ŋ zayya ka, aɗàbà kurum asa mbàŋa. Kurum kà nwim ka, kàmala petek mendìwìɗè gər mə̀r ana mì ta ge a dər zlapa, nda gà maŋgàyà ba ika miɗ Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, a pat ana à mère a ya. 20Kaɗə̀ŋ ndzer, tar ihər tì zlìb a à mə̀r aɗàbà kurum, dìte mə̀r tèkeɗè, mìi ŋgeye a ba aɗàbà kurum mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\