1 TESALUNIKE 3

1I tə̀v ana màa tsarakara duwa i tə̀v kurum a asa tsìye ka, mì slewa aà magə̀sà gə̀zlə̀ŋ asa tsà, mì gwa ka, mìi slirehe a Timute a tə̀v kurum, dìte mə̀r ka, mìi ndze a ɗa à gər mə̀r i Atina tə̀ma. 2Kurum kà sərum, Timute ka, dàmər kwa ana mə̀r ihər mìi ge akaba a megè ìmir nda gà ŋgat a. Mə̀r nda gà ŋgat ka, mì tsikewa bazlam ŋgwal ŋa ana aka gər Yesuw Kiristi ya. Mì sləraha ŋgat a tə̀v kurum ka, dìte mà zlàk kurum, mə̀ mà a kurumaha à àrə̀v, dìte ka, ki ŋgetwim a ndzə̀ɗa ika vatwa Mbulum ɓəŋɓəŋ lèlè. 3Aɗàbà a sàs a mə̀r ka, wùra ilik ma ta mà aà kurum a dəba ya, agəra mesèwère are ana ki sèwèrwim a ika vatwa Mbulum a tsà. Aɗàbà kurum kà sərum, vatwa ŋgìɗ a riŋ tsà, na dìte kwa gà mburma Mbulum ki sèwèrekwe a are kàmala taŋa ya ya. 4Taŋa, aka na mə̀r riŋ i tə̀v kurum mbà ya ka, màa mbə̀r metsìkè a kurum àba mesèwère are ana ti ti sèwèr a kwe a aka miɗ mbà ya. Dìte araha kinèhe kuɗa ka, kurum tèkeɗè, kàa sərum, aka ge ba kàmala taŋa ya kaɗə̀ŋ. 5Aɗàbà taŋa, i tə̀v ana ì sər, kurum ihər ki sèwèrwim a are ya ka, ì sle aà magə̀sà gə̀zlə̀ŋ asa tsà. Kàmala taŋa ya, ì sləraha Timute a tə̀v kurum ka, na dìte i sir a dər, meme na ki ndzwim a ya ya. Wànà megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum ana, a de a aka miɗ aka miɗ a, tsə̀na, ə̀bay sitene aka bana kurum a. Na bə̀la kataya ka, taŋa megè ìmir mə̀r ana mì ge ika màgə̀r kurum a, a ne ka, taf masak ŋa. 6Ama kinèhe, Timute ana a daha, dìte a màra a tə̀v mə̀r a ka, a tsik a mə̀r dukw ana ŋgwal ŋa ya, na aka gər kurum a. A gwaɗa a mə̀r, megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum a ka, a riŋ a de a aka miɗ aka miɗ, dìte nda gà mawàyà ba kurum ana kà wayum ba ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze ya asa mbàŋa. Dìte a gwaɗa a mə̀r asa mbàŋa ka, kà dzalawum gà gər a tə̀v mə̀r hiywe, nda maŋgàyà ba lèlè. Mìi kìv a kurum a ka, hinne, kàmala kurum ana ki kìvwim a mə̀r a ya mbàŋa. 7Gà dàmər mə̀r, màa sèwèr are ka, hinne, àrə̀v aka da aà mə̀r a. Ama i tə̀v ana Timute a dara, a tsik a mə̀r gà bazlam ata ya ka, a mà a mə̀raha à àrə̀v, aɗàbà ana kurum riŋ ihər ki gìswim a Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum, a de a aka miɗ aka miɗ a. 8Na kurum ihər ki dwim a ika vatwa Mbulum lèlè ka, a ŋgeyewe a mə̀r a ba i gə̀zlə̀ŋ hinne. 9Agəra maŋgàyà ba ata mìi ŋgeye a ba aɗàbà kurum a ka, ku mege mì ge kəkaàha a Mbulum meme tèkeɗè, a sle tsà. 10Mì hamawar ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik, ku mege ndaàpat, ku mege ndaàvə̀ɗ, na dìte ka, mə vəl a mə̀raha vatwa aà məfə̀rà aka kurum asa ya. Aɗàbà a sàs a mə̀r ka, meɗìfè a kurum à dukw ana kà sərum zùkw tsìye, na dìte megìse ana kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum a, à sìkèh a aka miɗ aka miɗ. 11I huɗ meheme ana mə̀r ihər mìi heme a a gà Mbulum Tsir kwa nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya ka, dìte ta vəl a mə̀r vatwa aà madàha a tə̀v kurum. 12Mìi heme a a Batsàh kwa ŋa, dìte mawàyà ba kurum ana ki weywim a ba ika màgə̀r kurum nda gà àsìŋ gà mburma tserdze ya, mà sə̀kàh, ma ge a kurum hayaffà, ma da aka miɗ aka miɗ, na dìte ki weywim a ba ka, kàmala ana mì waya kurum mbàŋa ya. 13Kàmala taŋa ya, Batsàh kwa ŋa ata a vil a kurum a ndzə̀ɗa a gə̀zlə̀ŋ ɓəŋɓəŋ lèlè. A pat ana Yesuw Kiristi à mère a ya ka, bakal a ge a i tə̀v kurum tsìdze, ki ndzwim a tsəɗaŋŋà ika miɗ Mbulum Tsir kwa. A pat ata ka, gà Yesuw Kiristi nda gà mburma ŋgar tserdze na ta mère a ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\