1 TESALUNIKE 4

1Gà dàmər gà, dukw ana a zeha mìi tsik a kurum a ya ka, araha: Akahər ana àvə̀ɗaka mì ɗif a kurum ka, à mede ana a tsàhən aà Mbulum a. Araha kaɗə̀ŋ, mì sər ka, mede kurum aka ne kàmala taŋa ya. Ama kinèhe ka, mì ge a kurumaha kamkam hinne, nda zləm Yesuw Batsàh kwa ŋa: Zazamum ka, mede ata hiywe, sə̀kàhum dər aka miɗ aka miɗ asa. 2Aɗàbà kurum kà sərum, mì ɗif a kurum ka, à dukw ana Yesuw Batsàh kwa ŋa a gwaɗa a mburma, gwim a. 3Aɗàbà taŋa, dukw ana Mbulum a waya ka, nwim gà tsəɗaŋŋà ika miɗ ŋgar. Kàmala megweɗe ya ka, ki gwim mezelme nda tə̀v muva tsà. 4Taŋa ku mege weke ika màgə̀r kurum ka, tə ndza nda mə̀kəs ŋgar ndaka vatwa ŋa lèlè, kàmala ana a tsàhən aà Mbulum a, mburma tə ta ŋgat vatwa aà məmà à kurum a bakal tsìdze. 5Ki ndzwim a nda gà tar ka, kàmala meèweke ba kurum ana ŋgwala tsà, dzə̀lùwùwùrwùr a kwere a kurum a tsà. Aɗàbà na a gewa kàmala taŋa ya ka, gà mburma ana tə sər Mbulum tsìye. Ama kurum ka, ki gwim dər kàmala taŋa ya tə tsà. 6Wùra ilik ma ta ge bakal, a ge a wirwir aà dàmər ŋgar a nda tə̀v mə̀kəs ŋgar a tsìdze. Aɗàbà Batsàh kwa ŋa a ta vil a mesèwère are ka, a gà na ta gewa gà medzìbe gà dukw bakal ata kàmala taŋa ya. Mì be a kurum à ɗaf, mì tsik a kurum àba taŋa ya ka, dàgà piŋŋè. 7Aɗàbà Mbulum a zal a kwa ka, aà megè mezelme tsà. A zal a kwa ka, na dìte ki nekwe a gà tsəɗaŋŋà ika miɗ ŋgar a ìvaɗ. 8Aɗàbà taŋa, na wùra tətstəts aka raraɗaba ahər a zləm, a waya madzà zləm a bazlam ata tsə̀ka, a niw taŋa ka, bazlam mburma tsà. Ama a niw ka, biy Mbulum, wele ana a vəl a kurum Mèzìte Mesife ŋgar ana tsəɗaŋŋà ya ìvaɗ. 9Gà dàmər mə̀r, a ge a ŋgùlùm tsà na i wetse a kurumaha aka gər mawàyà ba kurum ana, ki weywim a gà àsìŋ gà dàmər kurum a. Aɗàbà Mbulum nda gər ŋgar na a ɗif a kurum à mawàyà ba ata ya. 10Haya kaɗə̀ŋ, kàmala taŋa ya, kurum ihər ki weywim a gà mburma Mbulum ana ika àhə̀ɗ Makaduniya ya tserdze mbàŋa. Ama ka, mìi ge a kurum a kamkam hinne asa, na dìte mawàyà ba kurum ata ki weywim a ba ya, à sìkèh a aka miɗ aka miɗ a. 11Mərum àba lèlè, na dìte mendze kurum ana ki ndzwim a ya ka, zayya a ge a ŋgwal ŋa ya. Dzalum aka gà dukw kurum lèlè. Gwim megè ìmir nda ahər kurum ŋa, kàmala ana mì tsik a kurum akahər ata ya. 12Na kàa gwim dər kataya ka, gà na tàa gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ tar zùkw tsìye, ti zlìb a à kurum. Dìte kurum tèkeɗè, dukw mezime kurum riŋ mbàŋa, ki ŋgeleywim a àba duwa ya ɓàv tsà asa mbàŋa. 13Gà dàmər mə̀r, a sàs a mə̀r ka, sərum duwa aka gər gà məmə̀ta. Aɗàbà àrə̀v ma ta da aà kurum a kàmala gà na ta veve a Yesuw tsìye tsà. 14Kwa ka, kà sərakwa ndzer, Yesuw aka mə̀t, dìte i dəba ŋa ya ka, Mbulum a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya. Kàmala taŋa ya tèkeɗè, sərum dər ka, gà na tàa gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ tar a, àlə̀ka tàa mata ka, Mbulum a ta mbilere à ter a i məmə̀ta ya kataya mbàŋa, na dìte ti ndze a i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw a. 15Kàmala taŋa ya, duwa ma wise a kurum gər tsà. Aɗàbà a pat ana Batsàh kwa ŋa à mère a ya ka, gà na tàa mata ya, ti ne a gà ɓə̀zla dəba ika kwa ana kwa riŋ mandzà ŋa nda are ya ɓàv tsìdze. I tsik a kurum taŋa ka, dukw ana Batsàh kwa ŋa a ɗif dər à gər ŋgar a. 16A pat ata ka, Mbulum à fèfil a nda màgàlà ŋgə̀lakəkkà, na dìte dukuməŋa à dzè ahər a ba ya. Əbay ana ika màgə̀r gà gawla Mbulum a, a zeliŋa, dìte tà vèt a mèzleliŋ Mbulum mbàŋa. I dəba ŋa ya ka, Batsàh kwa ŋa a terre a i gər ŋa i mbulum a kuɗa. Dìte gà mburma ana ta mata ya, tàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tar a ka, tar na ti lèh a aà mimbilera i məmə̀ta ya. 17I dəba ŋa ya asa ka, Mbulum a yehe a kwe a gər, a kwa ana kwa riŋ mandzà ŋa nda are ya, à ndzìk akaba a kwa a tə̀v ŋgar nda hùlɓùkw. Kàmala taŋa ya, kwa tserdze ki ti lìmekwe a nda gà Batsàh kwa ŋa i gər ŋa i fata, ki ndzekwe a i tə̀v ŋgar aà biybiy kuɗa. 18Aɗàbà taŋa, màyum baha à àrə̀v nda bazlam ata ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\