1 TESALUNIKE 5

1Gà dàmər mə̀r, a ge a kurum a ŋgùlùm tsà, na i wetse a kurumaha aka gər pat ana gà dukw ata ti ti ge a ba ya. 2Aɗàbà kurum nda gər kurum kà sərum lèlè, pat ana Batsàh kwa ŋa a ta mère a ya ka, paf tsàra, kàmala mala akəl ana a de a a megè akəl ndaàvə̀ɗ, sèrèh sèrèh wùra a sir ahər a tsìye. 3I tə̀v ana gà mburma ta gweɗe a ka, kwite mə̀r zayzay lèlè, duwa a riŋ a ge a a mə̀r a tsìye ka, tsàatsà taŋa ka, tits nda medzeye ana a le aà tar a kuɗa. Ti sle a aà mibeye iɗəm a tsìdze. A ne a ka, kàmala mə̀kəs ana kəla i huɗ zìhhwe, ndzawraw à dzè ahər a ba tsàra ka, a we a ya. 4Ama kurum kinèhe ka, kàmala gà mburma ana i lùvuŋ a asa tsà. Aɗàbà taŋa, a pat ata ka, ma ti le aà kurum kàmala mala akəl ana a de a a bəra mburma ya tsà. 5Aɗàbà kurum tserdze ka, gà mburma ana ta gewa duwa parakkà i tə̀v dzaydzay ŋa ndaàpat a ìvaɗ, tsə̀ka, kurum gà mburma ana ta gewa duwa ndaàvə̀ɗ i lùvuŋ a tsà. 6Aɗàbà taŋa, ka tə ndzakwa ɓìlèffe ika mendze are kàmala gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ a tsà. Ama kwa ka, ndzakwa nda metsèhe lèlè, kwarakwa ba kwa ìvaɗ. 7Ndaàvə̀ɗ na gà mburma ti ndzewa are ya. Dìte ndaàvə̀ɗ asa mbàŋa na bagwal ŋa gà ɓə̀zla mekweye ta kwayawa aà gùzum a. 8Ama kwa kinèhe ka, gà mburma ana mandzà ŋa i tə̀v dzaydzay ŋa ndaàpat a, tsə̀ka, kwa gà na i lùvuŋ a tsà. Aɗàbà taŋa, ka ta kwayakwa tsà, say kwarakwa ba kwa lèlè, tàkwa aka miɗ aka miɗ nda magə̀sà Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kwa, dìte nda mawàyà ba ana ka wayakwa dər ba ika màgə̀r kwa ilik ilik tserdze ya asa mbàŋa. Aɗàbà megè dukw ata ka, a ne kàmala ana kà dùwayakwa ba nda andiw sayaw, na dìte duwa a ndzekwe a asa tsìye ya. Tikekwa madzàlà gà gər kwa ka, aka pat ana Yesuw Kiristi a ta mbil a à kwa fit kweleŋ a. Aɗàbà ar ka, kàmala tazak ana ti tikewa a gər i tə̀v megè gùvəl a. 9Aɗàbà Mbulum a pala kwa ka, na dìte a ta vil a kwe a mesèwère are ya tsà. Ama a pala kwa ka, aà məmbàlà à kwa nda ahər Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ìvaɗ. 10Ŋgat a mə̀t ka, aɗàbà kwa, na dìte ki ti ndzekwe a i tə̀v ilik ŋa nda gà ŋgat a. Ku mege kàa mbə̀r mìtekwa, kige tsà ku mege kwa riŋ mandzà ŋa nda are mbà tèkeɗè, a pat ana à mère a ya ka, ki ndzekwe a i tə̀v ilik ŋa nda gà ŋgat. 11Aɗàbà taŋa, mùm a baha à àrə̀v, kà zlàkum ba ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze, kàmala ana kurum riŋ ihər ki gwim a gà dukw ata kinèhe ya. 12Gà dàmər mə̀r, mə̀r ihər mìi ge a kurumehe a kamkam hinne: Sərum ba nda gà na ta ge a megè ìmir Mbulum ika màgə̀r kurum a. Tar ka, gà na Batsàh kwa ŋa a pala, a dzà aɗəm tar ika màgə̀r kurum, dìte ti ɗif a kurum à vatwa ŋgar a. 13Zlə̀bum à tar, ka wayum tar lèlè mbàŋa, aɗàbà megè ìmir tar ana ta ge a agəra kurum a. Kurum nda gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ana i tə̀v mayàhà ba gər gà mburma Mbulum a tserdze, ndzum ika màgə̀r kurum ka, nda zay lèlè, maaga ma ge iɗəm tsà. 14Gà dàmər mə̀r, mìi ge a kurum a kamkam asa: Bwim à ɗaf a gà ɓə̀zla màsar ana ti ndze a taf masak ŋa ya. Mùmaha à àrə̀v a gà ɓə̀zla magə̀ɗa, dìte kà zlàkum gà na ndzə̀ɗa tar a riŋ tsìye mbàŋa. Gə̀sum gə̀zlə̀ŋ nda tə̀v gà mburma tserdze, kà yum ba ika miɗ mburma tsà. 15Na wùra aka ge a kurum dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, gwim metsèhe, ka ta mùmar aɗəm à bakal ŋa tsà. Ama hiywe geywim ba ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya ika màgə̀r kurum, dìte a gà àsìŋ gà mburma tserdze mbàŋa. 16Ŋgeyewim ba ka, kə̀la pat. 17Ka ta miyakum à mahàmà a Mbulum tsìdze. 18Ku mege ndeɗime tèkeɗè ka, gwim kəkaàha a Mbulum. Aɗàbà a sàsar ka, gwim kataya, na kurum gà mburma ana mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya. 19Ka ta palum àhəm a Mèzìte Mesife ŋgar tsà. 20Dìte ka ta fə̀rum aà bazlam gà na ta mè a kurum a à guma Mbulum a ka, kàmala za ya tsà mbàŋa asa. 21Dzikwim à gà bazlam ana mburma ti tsik a ya tserdze dzekwiŋ, na dìte ki sirwim a dər ka, wànà a dara ana, i tə̀v Mbulum a ya, tsə̀na, pàrsa ya ya, dìte ka, kà gə̀sum dukw ana kà lwim ahər iɗəm ŋgwal ŋa lèlè ya. 22Ama ka, miyakum à megè dukw bakal fit kweleŋ. 23Mìi heme a a Mbulum ana a vil a kwe a matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ a, na dìte ki nwim a gà mburma ŋgar, ki ndzwim a tsəɗaŋŋà kàmala ŋgat ana a ndze a ya mbàŋa. Dìte ma kasla mesife kurum nda madzàlà gà gər kurum nda gà ba kurum ŋa tserdze, na dìte a pat ana Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa à mère a ya ka, bakal a ge a i tə̀v kurum tsìdze ya. 24Mbulum ana a zal a kurum a, na a ge a dukw ata kàmala taŋa ya ya. Aɗàbà ŋgat ka, a ge a dukw ana a gwa, i ta ge a ya ndzer kaɗə̀ŋ. 25Gà dàmər gà, hamum a Mbulum aɗàbà mə̀r mbàŋa. 26Gwim wusa a gà mburma Mbulum tserdze nda gə̀zlə̀ŋ ilik. 27Iye ihər i ge a kurum a kamkam hinne, nda zləm Batsàh kwa ŋa: Ka dzeŋgwim wàkità aaha a gà àsìŋ gà mburma Mbulum ŋgìɗ tserdze mbàŋa. 28Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ma ge a kurum ŋgwal ŋa aka miɗ aka miɗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\