1 TIMUTE 1

1Na a wetse wàkità aaha ka, ìye Pul, mala meslire Yesuw Kiristi. Gà Mbulum mala məmbə̀là à kwa, nda Yesuw Kiristi ata, wele ana kà sərakwa nda madzàlà gà gər kwa ka, a ta ge a dukw ana aka mbə̀r metsìkè a kwa ya, na tə slərra ìye ya ya. 2I wetseha wàkità aaha ka, a kər Timute ana kà ne kəla gà ndzer a, aɗàbà kàa gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ yak ilik. Gà Mbulum Tsir kwa nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ta gik ŋgwal, ka ndza a tar are tsèhe, dìte ta vəlak matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. 3A sèsiŋ ka, na ki ndze a riŋ i Efesiya ya, Timute, kàmala ana ì tsikik piŋŋè akahər ana i məsak riŋ à kər, ì da aka àhə̀ɗ Makaduniya ya. Ndza riŋ i fata, dìte ka palawa àhəm a gà mburma ana tar riŋ i fata, ti tsik a bazlam Mbulum a mburma ndaka vatwa ŋa tsìye ya. 4Ki gweɗe a ter a asa ka, ta miyak à gà bazlam ana taf masak ŋa, ti tsik a i madzàlà gà gər tar a. Dìte tə tə dzala gà gər aka gər zləm gà tsir tar ana akahər ata ya tsà. Ŋgùlùm ŋa a riŋ tsà. Aɗàbà na tàa zazam bazlam tar ata ka, manə̀sà bazlam à sìkèh a ika màgə̀r tar hinne asa. Gà bazlam ata ka, kwets a riŋ à zlèk a gà mburma ana tar riŋ ti yehe a vatwa Mbulum a tsà. Aɗàbà kà sərakwa vatwa ŋgar ka, say nda magə̀sà ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ilik. 5Ki tsik a ter a bazlam ata ka, dìte ta waya mburma. Na aka sàs a tar mawàyà mburma ka, say gə̀zlə̀ŋ tar ma ge lèlè tsəɗaŋŋà, àrùwaŋ ma ge iɗəm tsà. Ta gewa ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya ɗekɗek. Dìte tà gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ tar nda ndzer mbàŋa. Na tàa ge gà dukw ata fit ka, ta waya mburma kaɗə̀ŋ. 6Gà mìsle ŋgìɗ pàm ka, tar ka, tàa dzeye ika vatwa Mbulum a. Ta miyak à megè gà dukw ata. Ti tsik a i tar ka, bazlam ana a ge a ŋgùlùm asa tsìye. 7A sàs a tar medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum a mburma, ta gweɗe a, waytsà mìi dzeŋge a kurum a nda ndzer. Tsàatsà, tə sər dukw ana ti tsik a ya tsà, kige tsà na ti dzeŋge a a mburma ya tsà. 8Kà sərakwa, məpàlà àhəm Mbulum ka, lèlè ndzer, na wùra a ge a megè ìmir ŋa ndaka vatwa ŋa ya. 9Ama kəla ka, dukw a riŋ ilik ma ta mə̀tsakwa gər tsà. Aɗàbà Mbulum a tike məpàlà àhəm ŋgar a bə̀ɗ ka, agəra gà mburma ana tar gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a tsà. A tike a bə̀ɗ ka, agəra gà mburma ana tar riŋ ti nis a à vatwa ŋgar a ìvaɗ, kàmala megweɗe ya, agəra gà na tə tsaraka aaka zləm tsìye, dìte gà na tə sər hwarwa tsìdze ya, nda gà ɓə̀zla bakal, nda gà mburma ana mandzaɗak i gə̀zlə̀ŋ tar, tar riŋ ti sewle ahər a ya. A tike a bə̀ɗ ka, agəra gà na ta bets a gà tsir tar nda gà məmər tar a, dìte ka, ta bets a mburma fit a asa mbàŋa. 10Mbulum a tike məpàlà àhəm ŋgar a bə̀ɗ asa ka, agəra gà na tar riŋ ta ge a mezelme nda tə̀v muva ya, nda gà na ta waya mehineha aà gà asləka ŋgìɗ kàmala gà zal nda mə̀kəs a. Dìte nda gà na tar riŋ ti dzewe a à mburma aà ɓele ya, agəra gà ɓə̀zla pàrsa, nda gà ɓə̀zla sìda ana ti tsik a dukw ana ndzer tsìye. Dìte asa ka, agəra gà mburma ana tar riŋ ta ge a gà dukw ŋgìɗ pàmpàm ŋgwal ŋa tsà, ti nis a dər à guma ŋgar ana ŋgwal ŋa ya ya. 11Batsàh meɗè à dukw aaha ka, a dara i bazlam ŋgwal ŋa ana Mbulum a tsikiŋ, a miyekiŋ dər ɗa a ahər a. Bazlam ŋgwal ŋa ata ka, biy mezlìbe à Mbulum Batsàh ŋana. Aɗàbà ŋgat na a ne tə̀v mipìsè àhəm nda maŋgàyà ba ana kə̀la pat a. 12Iye ihər i ge a kəkaàha a Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, agəra ana a zla ìye kàmala mala ndzer a. I ger a kəkaàha asa ka, aɗàbà aka ne à ìye mala meslire ŋgar asa mbàŋa. Aka viliŋ ndzə̀ɗa aà megè ìmir ŋgar ata asa. 13Aɗàbà piŋŋè ka, yàa tsik ahər dukw ana ŋgwala tsìye hinne, yàa ndavayar hinne asa, yàa sèwèr are a gà mburma ana ti zezem a ŋgat asa mbàŋa. Ama ku mege yàa ge gà dukw ata kataya tèkeɗè ka, yàa ndze are tsèhe a Yesuw Kiristi hinne. Aka giŋ dukw ana ŋgwal ŋa ya. Aɗàbà akahər ata ka, yàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ilik zùkw tsà. Dìte ì sər dukw ana i ge a ya tsà asa. 14Taŋa ŋgat Batsàh kwa ŋa aka pisiŋ àhəm hinne. Dìte na kinèhe a viliŋ ndzə̀ɗa aà magə̀sà ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ gà ilik, nda mawàyà ba ana a riŋ ika màgə̀r kwa mburma nda gà ŋgat a. 15Tsarakum, Yesuw a dara aka gər àhə̀ɗ a ka, aà məmbàlà à gà ɓə̀zla bakal, kàmala ìye ana yàa ge bakal ka, hinne, a zà biy mburma tserdze ya. Bazlam aaha i tsik a ka, ŋgwal bazlam ndzer, pàrsa iɗəm tsà. Say gà mburma tà gə̀s a gə̀zlə̀ŋ tar lèlè. 16Naha ì tsik taŋa ka, ìye mala bakal batsàh ŋana seyiŋ. Ama ka, yàa ndze are tsèhe a Yesuw Kiristi. Aka giŋ ŋgwal ŋa hinne. A giŋ ŋgwal ata ka, dìte a ɗif a dər a mburma, meme na a gə̀s gə̀zlə̀ŋ kaɗə̀ŋ a. I ndzer are tsèhe ka, aɗàbà a sàsar aà mimèhe à àrə̀v a mburma. Dìte gà mburma ata tə sər ka, na tàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ilik ka, ti ta ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a aka miɗ mbàŋa. 17Ku weke mà zàmbaɗa à Əbay Mbulum ana mekwere ŋgar a ndze a aà biybiy a. Ŋgat na nda gà mesife ana à ndìv a tsìye. Ŋgat ilik na Mbulum Batsàh ŋa, mburma a sle aà meŋgeter a tsìye. Mezèmbeɗe ma ge ka, biy ŋgar ilik. Amin. 18Kər kinèhe ka, kàmala kəla gà ya, Timute. Yàa miyak àba à bazlam aaha a ahər yak a, kàmala ana gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ti tsik piŋŋè ndaka ahər yak a. Dzala aka bazlam tar ata lèlè, ma ne dukw ahər yak. Dìte megè ìmir yak ma da aka miɗ aka miɗ nda ŋgwal ŋa. 19Bazlam Mbulum ma ndza i gə̀zlə̀ŋ yak kə̀la pat ndidwè ndidwè, àrùwaŋ ma ta ge iɗəm tsà. Gà mìsle ŋgìɗ pàm ka, tàa niw vatwa ata ŋgwal ŋa ya. Aɗàbà taŋa, tar ka, tàa dzeye ika miɗ Mbulum a. Megìse tar a riŋ tà gìs a Mbulum ndzer asa tsà. 20I lìwiŋ gà mburma ata ka, gà Himanayas nda Aleksandire. Yàa dzà tar a tə̀v mesèwère are ə̀bay sitene, ti sir a gà gər lèlè ŋgwal ŋa, dìte ti ti tsik dukw ana ŋgwal ŋa tsìye, aà Mbulum asa tsà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\