1 TIMUTE 2

1Malàhalàh dukw ana a sèsiŋ metsike a gà mburma Mbulum a ka, araha: Hamum a Mbulum agəra mburma tserdze. Ɗə̀vum a tar zləm a tə̀v ŋgar, dìte ka hamumar agəra tar. Gwimer kəkaàha, aɗàbà tar ata tserdze ya mbàŋa. 2Hamumar agəra gà ə̀bay gà bàba ŋana, nda gà àsìŋ ŋana tar riŋ ta kwere a mburma pàmpàm asa mbàŋa. Hamumar ka, na dìte ki ndzekwe a barbararra zayzay lèlè ya. Ki gekwe a magə̀ɗa a Mbulum, dìte ka, mede kwa tèkeɗè, a ge a ika miɗ ŋgar lèlè ya. 3Na kàa gekwa gà taŋa ka, ŋgwal ŋa hinne, a tsàhən aà Mbulum, mala məmbə̀là à kwa. 4Aɗàbà a waya ka, na mburma tserdze ta mbala ya, dìte tə sər dər guma ana ndzer a. 5Guma ata ka, biy mburma dze. Aɗàbà Mbulum ka, ilik, dìte wele ana a sər ba à gà mburma nda ŋgat a ka, ilik mbàŋa. Taŋa Yesuw Kiristi ana a ne mburma ya. 6A dara ka, a vəl mesife ŋgar aà məmbùrùɗà dərra mburma i bakal tar a tserdze. A ɗif dər a mburma, a sàs a Mbulum ka, mburma ta mbala fit dze. Mbulum nda gər ŋgar mbàŋa na a vəl pat ŋa, na dìte a geba kataya ya. 7Aɗàbà taŋa na Mbulum a slərra ìye ya, ì ne mala meslire ŋgar a. A slərra ìye ya ka, aà meɗife à dukw ata a mburma, i tsik a guma ŋgar ndzer ŋana a gà mburma ana gà Yahuda tsìye, dìte ka, tà gə̀s nda gə̀zlə̀ŋ ilik. I tsik taŋa ka, ndzer, tsə̀ka, pàrsa iɗəm tsà. 8kàmala taŋa ya, a sèsiŋ ka, gà asləka ta hama a Mbulum i tə̀v mayàhàba gər, ku mege i ŋga tserdze. Ta heme a ka, bakal ma ge i gə̀zlə̀ŋ tar tsà. Matsə̀ɓatsə̀ɓ ana tərfə̀ɗ tərfə̀ɗ a, nda mayàhà àhəm tèkeɗè, ma ge riŋ tsà asa mbàŋa. 9I gà mə̀kəs ka, a sèsiŋ na ti dze akaba a gà petek ana a zle a àrə̀v aà mburma ya tsà. Say petek ana ìde zləm ŋa pəra ya. Madùwàyà ba tar ma tə ndaha i tə̀vəməŋa ya tsà. Ti ta behe a à malàmà àmbə̀z ŋger ŋger ŋger, dìte ma zla àrə̀v aà mburma ɓàv tsà asa mbàŋa. Tə tə dzà aàba dukw daala ana tsìrèslìslsle tsakala ŋa a beha hinne ya tsà asa. Tə tə dùwaya ba nda petek ana ɓə̀sl ɓə̀sl ɓə̀sl à sìkim a ba tsìye tsà mbàŋa. 10A sèsiŋ ka, megè ìmir tar ana ta ge a ŋgwal ŋa ya na a ne a madùwàyà ba tar a ìvaɗ. Gà mə̀kəs ana ta gweɗe a, mìi ge a magə̀ɗa a Mbulum a ka, ta ge kàmala taŋa ya nda gə̀zlə̀ŋ tar ilik. 11I tə̀v ana ti tsik a ter a bazlam Mbulum a ka, tə̀ dzà zləm lèlè, tə ndza tìytìy, ta həna à gər a bə̀ɗ a wùr ana a ɗif a ter a dər a. 12I vil a vatwa a gà mə̀kəs, ta hitse a aka miɗ gà asləka, aà meɗe a tar à guma Mbulum tsà. A sèsiŋ na ta kwere a gà asləka ya ɓàv tsà asa. Say ti ndze a ka, tìytìy. 13Ti ndze a kataya ka, aɗàbà malàhalàh ŋa ka, Mbulum a làh mege ka, Adama, dìte a ge Hawa, mə̀kəs ŋgar i dəba ya. 14Masula ŋa ka, aɗàbà ə̀bay sitene a baza za ka, a Hawa, tsə̀ka, a Adama tsà. Kàmala taŋa ya, mə̀kəs na a ya məpàlà àhəm Mbulum a dala ya. 15Ku mege kataya tèkeɗè, gà mə̀kəs ka, ta mbele a mbàŋa, aɗàbà ana tar riŋ ta we a ɓə̀za ya. Ama kəlà ka, say na tar riŋ tà gìs a Mbulum kə̀la pat nda gə̀zlə̀ŋ ilik, ta weye a mburma, ta ge a ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum, dìte ka, tar riŋ ta hine a à gər tar a bə̀ɗ lìɓɓet kə̀la pat asa mbàŋa ya dzekwiŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\