1 TIMUTE 3

1Na aka sàs a wùra aà mene batsàh ŋa ika màgə̀r gà mburma ana tar riŋ ti zezem a Yesuw Kiristi ya, aà meɗife a tar à metsèhe ya ka, ŋgat ka, aka dzala aka ŋgwal megè ìmir kaɗə̀ŋ. Bazlam aaha i tsik a ka, ndzer. 2Ama wùr ana a ge a megè ìmir Mbulum ata ya ka, mede ŋgar ma ge ŋgwal ŋa lèlè nda tə̀v gà mburma dze. Daala ma ge ihər ka, ilik. Ma ta kwaya à gùzum tsà. Say ma ge ka, dukw ana ndaka vatwa ŋa lèlè ya. Dìte gà mburma tə̀ zlə̀b à ŋgat. Say ma ge ka, mala məvə̀là ahər. Dìte ma sər meɗìfè à metsèhe a mburma lèlè mbàŋa. 3Ma ti ne ɓele gùzum tsà. Ma ti ne mala tèrèŋgìz tsà asa mbàŋa. Say ma ne ìvaɗ ka, mala himmè bazlam ana lìfèɗìɗe ya. Ma ti ne mala megè bazlam nda gà mburma tsà. Ma ta vəl gə̀zlə̀ŋ ŋgar a siŋgwè tsà asa. 4Say ma sər magə̀sà gà mburma ana i ga i ma ŋgar a lèlè. Ma ɗif à metsèhe a gà ɓə̀za ŋgar, tà gə̀s ahər àhəm, ta hənar à gər a bə̀ɗ lèlè asa. 5I tsik taŋa ka, aɗàbà na wùra aka sle aà magə̀sà gà mburma ana i ga i ma ŋgar a lèlè tsə̀na, meme na a sle a aà magə̀sà gà mburma Mbulum ɓàv a? 6Wele ana à gìs a gà mburma Mbulum ata ya ka, ma ti ne wùr ana a gə̀s bazlam Mbulum kinkin a tsà, tsə̀ka, biytsà à sìŋgìr a à ba ŋgar hinne ka, sèriyè Mbulum a ta gìs a tar aka miɗ nda ə̀bay sitene mbà. 7Wele ata à gìs a gà mburma Mbulum a ka, mede ŋgar mà tsàhən aà gà mburma ana ti zezem a Yesuw Kiristi tsìye mbàŋa, dìte tà gìs a bazlam ŋgar lèlè. Bə̀la na mede ŋgar ata aka ge ŋgwal ŋa tsə̀ka, ta gweɗe a, ŋgat ka, ŋgwal mburma tsà. I fata ya ka, aka də̀ɗ a ɓele ə̀bay sitene. 8Ama mede gà mburma Mbulum ana tar riŋ tì zlèk a gà àsìŋ gà mburma ŋgar a ka, ma ge lèlè mbàŋa. Ti tsikewa ka, dukw ana ndzer ŋa ya, tà màwa aka mifèfile sula tsà. Ta beha à masà gùzum tsà asa. Ta vəl gə̀zlə̀ŋ a mayàhà siŋgwè hinne tsà asa mbàŋa. 9Say tà gə̀s bazlam ŋgwal ŋa ana Mbulum a ɗif dər a, nda gə̀zlə̀ŋ ilik kalkal lèlè kə̀la pat. 10Ama i tə̀v ana ki dzwìm aɗəm a tar a ka, fə̀rum aà mede tar lèlè dzekwiŋ mbàŋa. Mede tar aka da a kurum a gər ndaka vatwa ŋa lèlè ka, taŋa ka, ti ne gà ɓə̀zla mazlàkà gà mburma Mbulum ana nda ndzer ŋa ya kuɗa. 11Mede gà mə̀kəs tar ìbam, ma ge ka, ilik mbàŋa asa. Ti ti tsik manə̀sà bazlam aà mburma tsà. Ama tà gə̀s gə̀zlə̀ŋ i tə̀v gùzum a, tə ta kwaya tsà. Say megè ìmir tar ma da ka, ndaka vatwa ŋa lèlè nda tə̀v dukw tserdze, ta gawuwa àhəm sula tsà. 12Mə̀kəs ma ge aà mala mazlàkà gà mburma Mbulum ka, ilik pəra. Say mà gə̀s gà ɓə̀za ŋgar, nda gà àsìŋ gà mburma ana i ga i ma ŋgar a ka, lèlè. 13Na gà ɓə̀zla mazlàkà gà mburma ata ta ge a megè ìmir ndaka vatwa ŋa lèlè ka, tàa ŋgat gər tar. I dəba ŋa ya, ta ŋget a vatwa, aà metsìkè bazlam Yesuw Kiristi parakkà lèlè kuɗa, aɗàbà ana tàa gə̀s ŋgat ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik a. 14Yàa dzala aà madàha a tə̀v yak bìse, Timute. Ama ka, yàa ndzeha zùkw tsà. I wetsekaha wàkità aaha pəra. 15Aɗàbà ku mege yàa ndzeha bìse tsà tèkeɗè ka, wàkità aaha a ɗifek a à dukw ana i tsikik a zləmana ya, dìte ka, ki sir a dər ka, meme na gà mburma ti sle a aà mede ika màgə̀r gà mburma Mbulum ndaka vatwa ŋa lèlè ya. Na a ne gà mburma ata ka, gà na tar riŋ i huɗ mayàhàba gər gà mburma Mbulum ana ŋgat a vil a ter a mesife ya. Gà mburma ŋgar ata na ndəzlzlà ti ne mendweŋe bazlam ŋgar ana ndzer a. 16Bazlam ndzer ŋa ata Mbulum a ɗif a kwa dər, dìte meme na kinèhe ki ndzekwe a ika miɗ ŋgar a ka, batsàh bazlam kaɗə̀ŋ ndzer. Wùra a sle a aà mimbetse tsà: Bazlam ata ti tsik ka, aà Yesuw Kiristi ana a dara aka gər àhə̀ɗ a, dìte a ne mburma ya. Mèzìte Mesife Mbulum a ɗif dər ka, ŋgat na ŋgwal ŋa lèlè ya. Gà gawla Mbulum tserdze tàa ŋgatar. Gà mburma ti tsikewa bazlam ŋgar a gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze. Ama gà àsìŋ ŋa, ku mege i ŋga tserdze, tàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ. I dəba ŋa ya, tsəɗak Mbulum a zla ŋgat a tə̀v mezlìbe ŋgar ana tì zlìb a à ŋgat a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\