1 TIMUTE 4

1A pat ana gər àhə̀ɗ aka à mendìve ya ka, gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ta miyek a à megìse tar ana ta gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ ilik a. Aɗàbà tì dzè a zləm ka, a gà mburma ana ti ɗif a ter a à duwa nda pàrsa ya. I dəba ŋa ya, ti zezem a ka, bazlam ana sitene a tsik a ter a ya ɗekɗek pəra. Na a ɗif a à gà dukw ata parakkà lèlè ka, Mèzìte Mesife Mbulum. 2Gà mburma ana ta pese a ter a za ya ka, gà ɓə̀zla mimbèhè are. Dukw ana ti tsik a ya ka, nda pàrsa. Gà mburma ata ka, ti ne kàmala zlir akwa ana aà lùŋguɗ à gìs a ka, a wir ahər a tsìye. Tar tèkeɗè, ti dzele a aka bakal ana i gə̀zlə̀ŋ tar tsà asa. 3Ama tar ta gweɗe a a mburma ka, mazlà daala ka, lèlè tsà, ta pele a ter a àhəm. Ta gweɗe a asa ka, mazə̀mà dukw aaha, kige tsà dukw aaka ka, lèlè tsà, awisl. Tsàatsà, Mbulum a ge gà dukw ata ka, dìte mburma tə zəm. Ama gà na ta gə̀s Yesuw Kiristi, tə sər gà dukw ana nda ndzer a ka, ta ge kəkaàha a Mbulum, dìte tə zəm, a ge a duwa tsà. 4Aɗàbà dukw ana Mbulum a ge a ya ka, ŋgwal ŋa fit dze. Ka tawalakwa ikaba gà dukw mezime ya pàmpàm tsà. Ki gekwe a kəkaàha a Mbulum, dìte ki zimekwe a pəra. 5Aɗàbà dukw mezime tserdze ka, lèlè, agəra ana Mbulum a tsik kataya ya, dìte agəra ana kàa hamakwa aka gər ŋa ya asa mbàŋa. 6Na ki ɗif a à bazlam ata a gà na ti ne gà dàmər yak ika vatwa Mbulum a ka, ki ne a mala megè ìmir Yesuw Kiristi ŋgwal ŋa ndzer. Dìte gà bazlam Mbulum ana kə̀ gə̀sakwa, nda gà guma ŋgwal ŋa ana ki zezem a kàmala dukw mezime ana kər riŋ ihər ki zim a kə̀la pat a ka, tì sìkèhek a à ndzə̀ɗa yak aka miɗ aka miɗ. 7Ka tə dzà zləm a gà guma məfara ŋa ana a tsàhən aà Mbulum tsìye tsà. Say mede yak ma da ka, aka miɗ aka miɗ kàmala ana a sàs a Mbulum a. 8Na wùra a ge a màhaw ika dàɓa, à tètìɗ a à mile ŋgar ka, taŋa ka, a ge a ŋgùlùm a slu ba ŋgar zàakwa. Ama wùr ana à tètìɗ a à magə̀sà àhəm aà Mbulum ika vatwa Mbulum kə̀la pat a ka, taŋa ka, a ger a ŋgùlùm hinne dze. Aɗàbà a ge a ŋgùlùm ka, a mesife ŋgar ana kinèhe ika gər àhə̀ɗ a, dìte a ta ge a ŋgùlùm a mesife ana ika miɗ à ndìv a tsà aà biybiy a asa mbàŋa. 9Bazlam aaha ka, bazlam ana ndzer, biy megìse nda gə̀zlə̀ŋ ilik a lèlè. 10Agəra taŋa na kə̀ gə̀sakwa megè ìmir ŋgar, dìte kà vəlakwar ndzə̀ɗa kwa fit, ki mirekwe ahər a àba sah lèlè ya. Aɗàbà kàa tikekwa madzàlà gà gər kwa fit a tə̀v Mbulum ana a riŋ nda mesife ya. Ŋgat ka, mala məmbə̀là à mburma tserdze. Ndeyndey ŋa ka, gà na tàa gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ tar ilik a. 11Timute, tsik a tar, ta ge gà dukw ata, dìte ka ɗif a tar dər lèlè. 12Aɗàbà na kər gawla, gà ɓə̀za mbà ya ka, wùra ma ta fə̀r aà kər ka, kàmala kəla ndirkiz a ndeyndey ɓàv tsà. Ama say ki ɗif a à vatwa a gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw Kiristi ìvaɗ. Tə də̀ɗ aka bazlam yak ana ki tsik a ya, mege nda gà dukw ana ki ge a ŋgwal ŋa ika miɗ tar tèkeɗè ya, bə̀la nda tə̀v mawàyà mburma ya, kige tsà nda tə̀v guma ana kə̀ gə̀s nda gə̀zlə̀ŋ yak ika miɗ Mbulum a, ku mege nda tə̀v gə̀zlə̀ŋ yak ana lèlè, àrùwaŋ iɗəm tsìye tserdze mbàŋa. Na kàa ge kataya ka, mede yak a ɗe a ter a à vatwa, dìte na ti zezem a vatwa ata ŋgwal ŋa ya. 13Dzeŋge bazlam Mbulum ana i wàkità ŋgar a ika miɗ mburma tserdze kə̀la pat. Tsik a tar bazlam ata, dìte ka ɗif a tar aaka à bazlam ŋa lèlè, haa a pat ana i leha aà kər a ya. 14Ka ta fə̀r aà ndzə̀ɗa ana Mbulum a vəlak a, kàmala dukw masak ŋa ya tsà. A vəlak ndzə̀ɗa ata ka, dàgà piŋŋè, akahər ana gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ti ɗif à madzàlà gà gər Mbulum ana a dzala aɗàbà kər a. A vəlak ka, ndaka ahər gà bàba ŋana ika màgə̀r gà mburma Mbulum, ta hamar, tə dzàya aka kər ahər a. 15Taŋa ka, tike gər aka dukw ata ki ge a ya lèlè. Ki ge nda gə̀zlə̀ŋ yak ilik. Aɗàbà gà mburma tà fə̀r aà kər ka, meme na kər ihər ki sìkèh à mede yak ika miɗ Mbulum a. 16Ge metsèhe a mede yak ana ki de a ika vatwa Mbulum a. Dìte ki ge metsèhe agəra dukw ana ki ɗif a dər a mburma ya asa mbàŋa. Ka zazam gà dukw ata kə̀la pat. Na kàa tiker gər kàmala taŋa ya ka, ki ta mbil a à ba yak, dìte ki mbil a à gà mburma ana ta gə̀s bazlam yak a asa mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\