1 TIMUTE 5

1Ka ti ɗif à metsèhe a màndawal gà asləka nda màgàlà tsà. Say ki ɗifer a dər ka, nda zèyezèye ŋa, kàmala ana ŋgat ka, tsir yak a. Ki ɗif a dər a gà gawla gà mburma ìbam ka, kàmala ana ki tsik a ka, a gà dàmər yak a. 2Ki ɗe a dər a gà màndawal gà mə̀kəs tèkeɗè ka, kàmala ana ki tsik a ka, a gà màma yak a. Dìte a gà daala gà mə̀kəs ìbam ka, kàmala ana ki tsik a ka, a gà dàmər yak gà də̀m ŋana ya mbàŋa. Hwarwa ma ta ge a tar tsìdze. 3Fàfəl a gà madakwa gà mə̀kəs ana wùr tar a riŋ tsìye lèlè, kà zlàk tar. 4Ama na madakwa mə̀kəs ŋa a riŋ nda gà ɓə̀za, kige tsà nda gà ɓə̀za gà ɓə̀za ŋgar ka, say ki ɗif a ter a dər, meme na ti sle a aà magə̀sà gà màma tar lèlè ya, bə̀la məmər tar, kige tsà batsàh məmər tar a. Malàhalàh ŋa ka, say gà ɓə̀za ata ti sinike a ba à mazlàkà tar dzekwiŋ, kàmala gà tsir tar ana ta waya tar, ta gala tar piŋŋè ya. Aɗàbà taŋa ka, a tsàhən aà Mbulum. 5Ama madakwa mə̀kəs ana wùr ŋgar a riŋ tsà, biy mandzà are tsèhe ya ka, ŋgat a tike madzàlà gà gər ŋgar ka, a tə̀v Mbulum ilik, a hemer a kə̀la pat i hàwa i mèkwède, dìte ka, mà zlàk ŋgat. 6Ama kəla ka, madakwa mə̀kəs ana aka waya ka, say dukw gər àhə̀ɗ ɗekɗek a ka, a ne kàmala məmə̀ta ŋa ya, ku mege ŋgat a riŋ nda are ŋgar tèkeɗè ya. 7Aɗàbà taŋa, ɗif a tar à guma ata, tà gə̀s gà mburma tar lèlè. Gà madakwa gà mə̀kəs ata ìbam, wùra ma tə ɗə̀v a tar zləm a tə̀v matsàmà bazlam tsà. 8Na wùr ana a ge a gər a gà mburma ŋgar tsə̀ka, ŋgwal ŋa tsà. Ndeyndey ŋa ka, wùr ana a ge a gər a ga mburma ana i ga i ma ŋgar a tsìye. Taŋa ka, ŋgwìɗik aka miyak à bazlam Yesuw ana kə̀ gə̀sakwa ya. Ama ka, ŋgùlùm wùr ana aka gə̀s Yesuw tsìye. 9Madakwa mə̀kəs ŋa mive ŋgar a sle dzìk ndilik tsə̀ka, ka ta wetse zləm ŋgar a lìwiŋ gà na tì zlèk a tar a tsà. Ki wetse a ŋgat ka, say na a da a zal ka, ilik pəra ya. 10Dìte megè ìmir ŋgar ana a ge a ya, gà mburma tə sər dər ka, ŋgwal ŋa lèlè, kige tsà na aka gala gà ɓə̀za ŋgar nda metsèhe lèlè ya, nda gà bə̀la a gewa gər a gà mbəlakw ana tə dawaha a ma ŋgar a, dìte bə̀la a barawa àhə̀ɗ aà sik a gà mburma Mbulum ana tə dawaha mbàŋa ya, kige tsà na bə̀la a zlàkawa gà ɓə̀zla mesèwère are asa ya. Na kàa ŋgatar, a gewa gà megè ìmir ana ŋgwal ŋa ya kataya ka, wetse ŋgat kuɗa. 11Ama kəlà ka, ka ta wetse zləm gà madakwa gà mə̀kəs ana gà daala ŋa ya tsà. Aɗàbà na bə̀la meèweke gà zal aka gə̀s tar ka, ta miyek a à vatwa Yesuw Kiristi. 12Na tàa miyak dər ka, sèriyè Mbulum à gìs a tar. Aɗàbà megweɗe ana ta gwa ika miɗ Mbulum, mìi ge a meslire ŋgar, a sàs a mə̀r gà zal asa tsìye ka, aka ne pàrsa. 13Ku mege bə̀la tə da a zal tsà ndeɗiŋa tèkeɗè ka, tà mìts a ka, aà mayàhà duwa zilikw zilikw ika bìye hə̀rmaga mburma ya ɗekɗek, sìrètitte ta ge a megè ìmir ɓàv tsà. Ndeyndey ŋa tà mìts a ka, aà melèvekè bazlam aà mburma ɗekɗek. Ta ge a tsàpà nda rawraw hinne, ti tsik a ka, bazlam ana biy metsike tsìye. 14Aɗàbà taŋa na a sèsiŋ ka, ta wetse a zləm gà madakwa gà mə̀kəs ana gà daala ŋa ya tsìye. I waya ka, tə da a zal asa, ta waya mawà kəla, dìte ta ge gər a gà ɓə̀za tar, tà gə̀s tar lèlè. Na tàa ge kàmala taŋa ya ka, gà ɓə̀zla menè are kwa ta ŋget a vatwa aà metsìkè aà kwa dukw ana ŋgwal ŋa tsìye asa tsà. 15I tsik kataya ka, aɗàbà gà àsìŋ gà madakwa gà mə̀kəs ŋgìɗ a riŋ tàa miyak à vatwa Mbulum. Tàa mbə̀ɗ gər aka mazàzàmà ə̀bay sitene. 16Na mə̀kəs ana a zezem a Yesuw Kiristi ya, wùr ŋgar a riŋ madakwa ŋa ka, say mà zlàk ŋgat, na ŋgwal ŋa ya. Aɗàbà mazlàkà medzìbe gà madakwa gà mə̀kəs ata ka, gà mburma ana i ga Mbulum a tsà na à gìs ahər a ahər a. Na aka zlàk ŋgat ka, taŋa gà mburma ana i ga Mbulum a, ta ŋget a vatwa aà mazlàkà gà madakwa gà mə̀kəs ana wùra tar a riŋ tsìye lèlè. 17Gà bàba ŋana tar riŋ ta ge a megè ìmir ndaka vatwa ŋa ika màgə̀r gà mburma Mbulum a ka, zlə̀bum à tar hinne. Ta ŋgat dukw mayà ba tar mbàŋa. Ndeyndey ŋa ka, gà na tar riŋ ti tsik a bazlam Mbulum, ti ɗif a à guma ŋgar a mburma ya. 18Aɗàbà Mbulum a gwa i wàkità ŋgar a ka: "Na sla a riŋ a gik a megè ìmir ka, ka tiker tikwirek aka bazlam tsà." Dìte a gwa asa ka: "Wùr ana aka ge megè ìmir a ka, ma ŋgat dukw mayà ba ŋgar mbàŋa." 19Na wùra aka dara a tə̀v yak a, aà metsikik dukw ana ŋgwala tsà aà wele ana batsàh ŋa ika màgə̀r gà mburma Mbulum a ka, ka ta gə̀s zùkw tsà. Ki gìs a ka, say na kàa tsaraka aà gà mburma ya sula, kige tsà màkər a dzekwiŋ. 20Na gà bàba ŋa ata tàa ge bakal ka, tsik a tar aà metsèhe ika miɗ mburma tserdze, dìte gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ta ge a magə̀ɗa. 21Iye ihər i gik a kamkam, Timute, ika miɗ Mbulum, ika miɗ Yesuw Kiristi asa mbàŋa, dìte ika miɗ gawla Mbulum ana a ndzə̀k tar a: Ama zazam dukw ana i tsikik a nda ndzer. Iye ihər i gik a kamkam asa ka, ka tə dàn bemeze aà wùra a tsà. Ama ka, ka ta wìy ba a wùra aɗàbà ana ŋgat wùr yak a tsà asa. Ka ta ge kataya tsà, na i tə̀v megè ìmir yak a. 22Na aka sàsak mazlà wùra aà megè ìmir i ga Mbulum ka, say fə̀r aà metsèhe ŋgar lèlè dzekwiŋ, dìte na ki tike aɗəm a ŋgat, ki tiker a ahər aka gər a. Ka tə ndàb a bakal gà mìsle ŋgìɗ tsà. Ama say kasla iɗəm ba yak a lèlè. 23Agəra dukw məmə̀ta ana a wurawa aà kər i hitwis a ka, ka sawa yam ɗekɗek tsà, say ki se a meɗwitse mawà dukw ana makwàsà ŋa ya zàakwa, dìte mə pə̀lak à hitwis yak ana ŋgwal ŋa tsà, a wurawa aà kər kə̀la pat a. 24Gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ riŋ ka, ti ndze a aka miɗ sèriyè dzekwiŋ tsà, na bakal tar à pèt a a bəra ndərzayya ya. Ama biy gà mìsle ŋgìɗ à pèt a ka, say na tàa ndze aka miɗ sèriyè ya dzekwiŋ. 25Mege i tə̀v megè ìmir ana mburma ta ge a ŋgwal ŋa kinèhe ya tèkeɗè ka, à pèt a àba bìse kàmala taŋa ya mbàŋa. Ku mege aka pàt àba kinèhe tsà tèkeɗè ka, a sle a aà makàhà ba tsà, à pèt a àba aka miɗ mbà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\