1 TIMUTE 6

1Say gà ɓele ana ika màgə̀r kurum, ti ziwe a gər tar tsìye ka, tə̀ zlə̀b à gà ɓə̀zla ga tar lèlè. Na tàa zlə̀b à tar ka, wùra a tsik a manə̀sà bazlam aà Mbulum asa tsà, kige tsà aà guma ana kwa ihər ki tsikikwe a ya tsà. 2Na bə̀la gà ɓə̀zla ga tar ata tar riŋ ti zezem a Yesuw Kiristi nda gà tar tserdze ka, tə ta dzala ka, mə̀r ilik ika miɗ Yesuw Kiristi tsàm ana, là ŋa ya, aàmala na mìi zlìb a à tar a asa ya tsà. Seyiŋ tsà, ŋgwal ŋa ka, ta ge a tar megè ìmir nda gə̀zlə̀ŋ ilik lèlè, mà zà dər na tə làh ahər piŋŋè ya. Aɗàbà gà ɓə̀zla ga tar ata ta gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ a, ta waya tar, dìte tar tèkeɗè, ta ge ŋgwal a gà mburma aaha mbàŋa. Araha, naha ka, gà dukw ana ki ɗif a dər a mburma, ki mbizle a ter aaka a, ta ge kàmala taŋa ya. 3Na wùra a ɗif a ka, à bazlam ŋgìɗ pàm, à gìs bazlam Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ana ndzer a tsà, nda gà dukw ana ti ɗifewa a kwa dər agəra mede kwa ana ika miɗ Mbulum a tsə̀ka, 4taŋa ŋgat ka, kàmala mala hala gawla ana i lìwiŋ mburma, à sìŋgìr a à ba ŋgar ka, tsàatsà, ŋgat ŋa a sər duwa tsìdze ya. A sər i ŋgar ka, are mimbètsè àhəm, nda mayàhà àhəm pìrèh pìrèh aà gà mburma ɗekɗek. Aɗàbà wele ata aka ge gà dukw ata kataya ka, na ika màgə̀r tar nda gà mburma ka, say menè ba are, nda megè maaga kə̀la pat nda mandàvàyà ba, nda gà madzàlà gà gər gà dukw ana ŋgwal ŋa tsà masak ŋa taf nda tə̀v mìsle ŋgìɗ a. 5Ama bazlam ana ti tsik a ika màgə̀r tar biy maaga ya ka, à ndìv a tsà, vìrìɗìɗɗe kə̀la pat. Aɗàbà metsèhe tar ana ti dzele a ya ka, kəzlah aka ndaha ika vatwa ya, dìte ka, tə sər dukw ana ndzer a tsà asa. Aɗàbà gà taŋa ti dzele a i tar ka, na tàa zazam vatwa Mbulum ka, lìmana tar a ge a riŋ ka, hinne. 6Kaɗə̀ŋ, kàa zazam vatwa Mbulum nda ndzer ka, ki ŋget a lìmana hinne, kàmala megweɗe ya ka, dukw ana à ndìv a tsà i tə̀v ŋgar a. Ama ka, say na kàa ŋgaya ba a dukw ana kə ŋgat a pəra. 7Aɗàbà ta wara kwa ya ka, sakurɗumma kataya, duwa aà kwa i ahər tsà. Ama ki slekwe a aà mendzìke dər duwa a ahər ɓàv tsà na ki metekwe a ya asa mbàŋa. 8Aɗàbà taŋa, na kàa ŋgatakwa dukw mezime nda petek ka, taŋa ka, biy kwa ìde. 9Ama gà na ta waya mesìkèhe à lìmana hinne ya ka, ə̀bay sitene na a beze a ter a za ya, tì dìɗ a a ɓele ŋgar mbà. Ti dzele a gà gər ka, aka meèweke gà dukw pàmpàm. Gà dukw ata na a vil a ter a mendìfè sik masak ŋa ika vatwa ya ya, dìte a nis à ter a, ti dzeye a kweleŋ a. 10Aɗàbà madzàlà gà gər siŋgwè ka, a we a bakal tserdze vìrìɗìɗɗe kàmala dukw ana mawà ŋa ya. Aɗàbà gà mìsle ŋgìɗ a riŋ kataya, tàa məsak à vatwa Mbulum agəra ana tàa vəl gə̀zlə̀ŋ tar a siŋgwè, ti yehe a tsilikw tsilikw a. Dìte ka, gə̀zlə̀ŋ a wir aà ter a hinne asa, aɗàbà dukw ata ti yehe a nda madzàlà gà gər tar a. 11Ama kinèhe ka, Timute, kər ana mburma Mbulum a ka, are yak ma ta ge ika gà dukw ata ŋgwal ŋa tsìye tsà. Mər àba, dìte ka ne mala ndzer ika miɗ Mbulum, zazam vatwa ŋgar lèlè. Vəlar gə̀zlə̀ŋ yak kə̀la pat. Ka waya mburma lèlè. Gə̀s gə̀zlə̀ŋ i tə̀v dukw ana ŋgwal ŋa tsà tserdze ya, dìte kà fàfəl a mburma lìfèɗìɗe asa mbàŋa. 12Ne mala aka miɗ i tə̀v magə̀sà gə̀zlə̀ŋ ana ika vatwa Mbulum a, kàmala gà wele ana tì dzìr a ba aà mivele, ta mir aàba a sah lèlè ya. Gə̀s vatwa mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a nda gə̀zlə̀ŋ yak, dìte ma ne biy yak. Aɗàbà Mbulum a zalak ka, aà mesife ata akahər ata kà tsik ika miɗ mburma hinne, meme na kə̀ gə̀s bazlam Yesuw Kiristi nda ndzer a gə̀zlə̀ŋ yak a ya. 13Iye ihər i gweɗek a nda zləm Mbulum, mala məvə̀là mesife a gà dukw ana tserdze ya, dìte nda zləm Yesuw Kiristi, wele ana a tsik dukw ana ndzer a, ika miɗ ə̀bay Puntiyus Pilatus akahər ata ya: 14Tike gər a guma ata Mbulum a tsikik a. Ma ta mə̀tsak gər tsà. Ka ta ge dukw ana, dìte mburma tà mèk a à bakal ŋa ya tsà, haa a pat ana Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa à mère a i mbulum a. 15A mère a ka, a pat məpàslà ahər ŋgar ana Mbulum a tsiker a. Aɗàbà ŋgat na ndzə̀ɗa ŋgar a zà gà dukw tserdze ya. Ŋgat ka, Mbulum ilik. Ŋgat asa ka, tə̀v mipìsè àhəm nda maŋgàyà ba kə̀la pat. Ŋgat na batsàh ŋa ika gər gà ə̀bay tserdze ya, nda gà ika gər gà bàba ŋana tserdze ya asa mbàŋa. 16Aɗàbà ŋgat ilik na a ndze a aà biybiy a. A ndze a ka, i tə̀v dzaydzay ŋa ana wùra a sle a aà mede aɗəm a tsìye. Wùra a aka ŋgatar ilik tsà, dìte kinèhe tèkeɗè, wùra a riŋ a sle aà meŋgeter a zùkw tsà asa ya mbàŋa. Gà mburma tə̀ zlə̀b à ŋgat, ə̀bay ŋgar ma ndza aà biybiy. Amin. 17Gwaɗa a gà ɓə̀zla lìmana ana ika gər àhə̀ɗ kinèhe ya ka, ti ɗe à gər tar agəra lìmana tsà, dìte tə ta fə̀r aà lìmana tar ata kàmala dukw ana ŋgwal ŋa ndzer a tsà asa. Aɗàbà tə sər pat ana à ndìv a ya tsà. Say tə dzala ka, Mbulum na ŋgwal ŋa ndzer, a vil a kwe a dukw tserdze ya, dìte na ki ŋgeyekwe a dər ba ya. 18Gwaɗa a tar ka, say ta gewa ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya, tə̀ zlàk mburma lèlè, ta vəl ahər fə̀làh fə̀làh. Ta ge gà ɓə̀zla hə̀za tsà. 19Na tàa gewa kataya ka, tà kèhe a àba duwa ya ka, a tə̀v ŋgwal ŋana lèlè, a nis a tsà, àlə̀ka ti ta ŋgeye a dər ba aka miɗ mbà ya, na dìte ka, ta ŋget a mesife ndzer ŋa ana i tə̀v Mbulum a. 20Ana mà Timute: Kasla megè ìmir ana Mbulum a vəlak a ahər a lèlè, manə̀sà bazlam ma tə dara i bazlam yak a tsìdze. Ka tə dzà zləm a bazlam gà mburma ana ti tsik a ka, ta gwa i tar ka, metsèhe, tsàatsà ŋgwal metsèhe duwa tsìye ka, ma tə dara i bazlam yak a tsìdze mbàŋa. 21I tsik taŋa ka, aɗàbà gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ a riŋ ta gwa, metsèhe tar a riŋ ka, hinne. Tsàatsà, metsèhe tar ŋa ka, ndìfwille masak ŋa. Tar ka, tàa dzeye ika vatwa Mbulum a. Taŋa Mbulum mi pisewa a kurum àhəm hinne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\