2 KURINTIYA 1

1Na a wetse a kurumaha wàkità aaha ka, ìye, Pul ana Mbulum a zla ìye, a ne à ìye mala meslire Yesuw Kiristi ya. Mì wetse ka, mə̀r nda Timute, dàmər kwa ana ika vatwa Mbulum a. Mì wetseha ka, a kurum gà mburma Mbulum ana i Kurintiya ya, dìte nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla magə̀sà Mbulum ŋgìɗ ana ta gə̀s nda gə̀zlə̀ŋ, ika àhə̀ɗ Akaya ya tserdze. 2Gà Mbulum Tsir kwa nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, ta ge a kurum ŋgwal nda məvə̀là a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. 3Gekwa kəkaàha a Mbulum ana ŋgat Tsir Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya. Ŋgat ka, a ge a ŋgwal a mburma, kàmala tsir gà ɓə̀za ana a ge a dukw ŋgwal ŋa, a ge a gər a gà ɓə̀za ŋgar a. A mèkwehe a à àrə̀v də̀ɗə̀ffa, a vil a kwe a ndzə̀ɗa kə̀la pat. 4Ku mege ndeɗime, i tə̀v ana mìi sèwèr a are hinne ya ka, ŋgat a vəlawa a mə̀r ndzə̀ɗa, na dìte mə̀r tèkeɗè, mìi dehe a, mìi mèhe a à àrə̀v a gà na tar riŋ ihər tì sèwèr a are ya mbàŋa ya. Mìi zlèk a tar ka, kàmala ana Mbulum a zlàk mə̀r a mbàŋa. 5Kàmala taŋa ya, Yesuw Kiristi aka sèwèr are ka, hinne, dìte kinèhe mə̀r tèkeɗè, mə̀r ihər mìi sèwèr a are ka, hinne mbàŋa. Ama mezlèke ana Mbulum à zlèk a mə̀r a tèkeɗè, hinne mbàŋa asa, aɗàbà ana mə̀r mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Kiristi ata ya. 6Taŋa mə̀r riŋ ihər mìi sèwèr a are ka, aɗàbà kurum, dìte Mbulum à mè a kurumehe a à àrə̀v nda ahər mə̀r, aà kə ŋgatum ndzə̀ɗa ika vatwa ŋgar asa. Taŋa Mbulum a mà a mə̀raha à àrə̀v ka, aɗàbà kurum mbàŋa asa, na dìte ki ŋgetwim a ndzə̀ɗa ɓəŋɓəŋ nda tə̀v megìse mbàŋa ya. Kàmala taŋa ya, ki slwim a aà məbàsà gə̀zlə̀ŋ i tə̀v mesèwère are ana ki sèwèrwim a ya, kàmala mə̀r a mbàŋa. 7Mì sər ndzer, ki ta ŋgetwim a ndzə̀ɗa ika vatwa Mbulum ɓəŋɓəŋ lèlè. Aɗàbà mì sər ka, Mbulum à mè a kurumehe a à àrə̀v kàmala ana a mà a mə̀r dəraha ya mbàŋa, agəra ana kàa gawum ba nda gà mə̀r i tə̀v mesèwère are ana mìi sèwèr a ya. 8Gà dàmər mə̀r, a sàs a mə̀r ka, mìi ɗif a kurum a à mesèwère are ana mì sèwèr ika àhə̀ɗ Asiya ya. Mesèwère are ata ka, a beha, a zà ndzə̀ɗa mə̀r fit kweleŋ fètìte. Mì gwa ka, mesife mə̀r aka ndə̀v, mìi mete a dər pəra. 9I fata ya ka, mì dzala, mì gwa, naha ka, mə̀r ka, i ɗa məmə̀ta kàmala gà na sèriyè a gasa tar, ta bets a tar a. Ama Mbulum a ge dər kataya, dìte mì gə̀s ka, ndzə̀ɗa ba mə̀r asa tsà. A waya mì gə̀s ka, ndzə̀ɗa ŋgar ilik, na a ge a mə̀r a ŋgùlùm a. Aɗàbà ŋgat na a mbəlawa à mburma i məmə̀ta ya ya. 10Dìte ŋgat asa mbàŋa na bizlir bizlir a beye à mə̀r i bìye ɗa məmə̀ta ata mìi mete a zləmana ya. Mì sər ka, a ta beye a à mə̀r i tə̀v gà mesèwère are ŋgìɗ a kataya mbàŋa. Mì tike madzàlà gà gər mə̀r aka ŋgat ka, aɗàbà mì sər, ku mege aka miɗ mbà tèkeɗè ka, a ta mbele a à mə̀r. 11Meheme kurum ana kurum ihər ki hemwim a a Mbulum aɗàbà mə̀r a tèkeɗè, a riŋ à zlèk a mə̀r mbàŋa. Kaɗə̀ŋ, gà mburma hinne na tar riŋ ihər ta heme a a Mbulum aɗàbà mə̀r a. I dəba ŋa ya, na Mbulum tèkeɗè, aka gə̀s meheme tar ata ta hemer a ya ka, gà mburma hinne ti ta ger a kəkaàha mbàŋa, agəra ŋgwal ŋgar ana a ge a mə̀r a. 12Dukw ana mìi ge a dər zlapa ya ka, araha: I gə̀zlə̀ŋ mə̀r ka, mì sər, mede mə̀r ana mì dawa ika vatwa Mbulum a ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik ŋa, nda ndzer, kàmala ana Mbulum a waya ya. Mede mə̀r ata ŋgwal ŋa ndeyndey ka, ika màgə̀r kurum. Ndzə̀ɗa mə̀r ana mì ndza dər kataya ya, a dara ka, i madzàlà gà gər gà mburma gər àhə̀ɗ a tsà. Ama a dara ka, i tə̀v Mbulum ana a ge a mə̀r ŋgwal ŋa ya. 13Aɗàbà dukw ana mì wetse a kurumaha tserdze ya ka, a tsereke ba lèlè, duwa a riŋ iɗəm na makàhà ŋa ya tsà. Mì dzala ka, mì gwa, aka miɗ mbà ka, ki tserekwim a parakkà lèlè kuɗa. 14Kàmala taŋa ya, kinèhe ka, kàa dzùm ba aà matsàràkà ŋa zàakwa zàakwa dukw ŋgar. Ama ka, kà sərum dər, a pat ana Yesuw Batsàh kwa ŋa à mère a ya ka, ki ti sìŋgìrwim a à mə̀r a hinne, kàmala ana mìi ta ge a zlapa nda kurum a mbàŋa. 15- 16Agər ana ì sər gà dukw ata ti ti ne a ndzer a ka, ì gwa, i dehe a a tə̀v kurum dzekwiŋ, na mege a ge a ba ya ya, dìte ka, ì waya i sìrìk a riŋ àba aka àhə̀ɗ Makaduniya zləmana. Alə̀ka i tə̀v ana yàa màhara ba i fata ya ka, i ta mbìɗehe a gər a tə̀v kurum asa. Ama kəla ka, ki ti zlèkwim a ìye, na i tə̀v ana i dzè a ba aà madà aka àhə̀ɗ Yuda ya. I dzala ka, i de a kurumehe a à mipìsè àhəm Mbulum masula ŋa zləmana, aà mà zlàk kurum ika vatwa Mbulum a. Ama araha kinèhe ka, yàa ndzeha a tə̀v kurum asa tsà. 17I tə̀v ana ì ɗifewa kurum à dukw ana i ta ge a ya ana, yàa tsik a kurum nda àràh sula ya? Awaŋ, aɗàbà i tə̀v ana ì dzalawa dukw ana ì gwa, i ta ge a ya ka, yàa dzala gà gər kàmala biy gà mburma gər àhə̀ɗ a tsà. Wànà kà dzalum dze ana, i gweɗe a "haya", i dəba ŋa ya ka, i gweɗe a "awaŋ" asa ya? A ge a ba tsà na taŋa ya. 18Mbulum na mala sìda gà ya. Dukw ana màa tsik a kurum a ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. Taŋa dukw ana mì tsikewa a kurum a ka, màa gwa "haya", kige tsà "awaŋ" nda bazlam sula tsà. 19Aɗàbà Yesuw Kiristi Kəla Mbulum, wele ana mə̀r nda Silas, nda gà Timute mì ɗif a kurum à ŋgat ika màgə̀r kurum a ka, ŋgat a gweɗe a aà duwa "haya", dìte i dəba ŋa ya, a gweɗe a "awaŋ" aka gər bazlam ŋa ilik ka, a gweɗe a tsìdze. A tsik a ka, dukw ana ndzer a hiywe. 20Ŋgat a ɗif a kwa à dukw ana a sàs a Mbulum a ta vil a kwe a nda ndzer a kaɗə̀ŋ. Aɗàbà taŋa, ki slekwe aà megweɗe aaka a "amin" nda zləm ŋgar, aà mazàmbàɗà dər à Mbulum. 21Biy ŋgìɗ asa ka, Mbulum nda gər ŋgar na a vəl a mə̀r ndzə̀ɗa ɓəŋɓəŋ ika vatwa Yesuw Kiristi, dìte a vil a kurum a ndzə̀ɗa ata mbàŋa ya. Ŋgat na a pala kwa aà megè ìmir ŋgar a. 22A dzàya a kwa Mèzìte Mesife ŋgar a gə̀zlə̀ŋ kwa, dìte kà sərakwa dər ka, kàa nekwa gà ɓə̀za ŋgar a. Nda ahər Mèzìte Mesife ŋgar ata mbàŋa, na ki sirekwe a dər ka, ki ta ŋgetekwe a a gà àsìŋ gà dukw ŋgìɗ ana a gwa, a ta vil a kwe a ya. 23Ama Mbulum ka, mala sìda gà. Ma lekiŋ, na kige ì sàs pàrsa ya. Taŋa yàa daha a tə̀v kurum a Kurintiya zùkw tsə̀ka, aɗàbà ì waya tsà na i vil a kurum a matsə̀ɓatsə̀ɓ a gə̀zlə̀ŋ kurum a. 24Ama mə̀r ka, màa ne gà ə̀bay aà makwàrà kurum nda tə̀v megìse kurum ana kə̀ gə̀sum a ɓàv tsà. Aɗàbà mì sər ka, kàa gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum ɓəŋɓəŋ lèlè. Mì waya ka, ki gekwe a megè ìmir nda gà kurum seyiŋ ìvaɗ, na dìte maŋgàyà ba kurum à sìkèh a ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\