2 KURINTIYA 10

1Iye Pul, a sèsiŋ i fèfil a kurum a aka gər ba gà. Kamkam kurum, aɗàbà gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum tar riŋ ihər ta gweɗe a aà ìye ka, akahər ana ŋgat ɗa mandzà ŋa ika màgə̀r kwa ya ka, tiɓìzl a hənawakwa à gər a bə̀ɗ. Ama i tə̀v ana aka da aà kwa ya dìriŋ a ka, ŋgàkŋgàkə̀kka, à fèfil a kwere a nda ndzə̀ɗa ya kuɗa. Ar ka, kàmala ana magə̀ɗa kwa a ger a asa tsìye. Ama ìye ka, a sèsiŋ i ge a ŋgwal ŋa a mburma ìvaɗ, i fèfil a ter a ka, nda himmè bazlam, kàmala Kiristi ya mbàŋa. 2Aɗàbà taŋa, ìye ihər i ge a kurum a kamkam asa mbàŋa: Mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum, na dìte yàa daha a tə̀v kurum ka, ki ŋgwim aà ìye bàlaarì, ì fàfəl a kurum nda ndzə̀ɗa asa tsìye. Gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ riŋ ika màgə̀r kurum i fata ka, tar riŋ ihər ta gweɗe aà ìye a ka, waytsà megè ìmir gà ana i ge a ya ka, biy Mèzìte Mesife Mbulum tsà. I zezem a ka, dukw gər àhə̀ɗ ɗekɗek pəra. Ama medzìbe gà mburma ata ka, ì sər, i sle a aà meɗife a ter a à ndzə̀ɗa gà dukw ŋgar. 3Kaɗə̀ŋ, aɗàbà mə̀r ka, gà mburma taf masak ŋa. Ama gùvəl ana mə̀r ihər mìi ge a ya ka, kàmala biy gà mburma gər àhə̀ɗ a tsà. 4Dukw ahər mə̀r tèkeɗè, kàmala biy gà mburma gər àhə̀ɗ a tsà asa mbàŋa. Gà dukw ahər ata ka, Mbulum ìvaɗ na a vəl a mə̀r a. Ar ka, ndzə̀ɗa ŋa hinne. Nda taŋa na mìi mbezle a dər à tə̀v màŋgwàɓà gà ɓə̀zla menè are Mbulum ana tə dzàyawa aɗəm ba ya. Mìi gìs a dər àhəm aà are a gà na ŋgəraw ti dzele a duwa nda pàrsa ŋa ya. 5Dìte mìi mbete a à bazlam gà mburma ana tə sə̀ŋgə̀rawa à ba tar, tà hìndìk a a vatwa a mburma, dìte ka, tə sər Mbulum nda ndzer tsìye tserdze. Dukw ana mìi tsik a ya ka, a sàs a mə̀r mburma ta miyak à madzàlà gà gər tar ana ŋgwala tsìye, dìte tà gə̀s àhəm aà Kiristi ìvaɗ. 6Na kàa ɗifwim a mə̀r kataya ka, mìi sir a dər ndzer, taŋa ka, ki gìswim aà mə̀r a àhəm lèlè. Mə̀r tèkeɗè, mìi hèdzèl a ba, mìi tètìk a a gà na ta gə̀s aà mə̀r àhəm tsìye ya. 7Kurum kà fə̀rum ka, aà dukw ana a pàt àba, are kurum a ŋgatar a ɗekɗek pəra tsà. Ama na wùra ika màgə̀r kurum, a gweɗe a, waytsà, ìye ka, mburma Kiristi ka, ma sər dər, mə̀r tèkeɗè, gà mburma Kiristi kàmala ŋgat a mbàŋa. 8I sər, ndzə̀ɗa ana Batsàh kwa ŋa a viliŋ a ahər a ka, a zà biy wele ata asa mbàŋa. Biytsà taŋa ka, ì sə̀ŋgə̀r à ba gà hinne, àma ka, hwarwa a giŋ a ɓàv tsà. Aɗàbà Batsàh kwa ŋa na a viliŋ ndzə̀ɗa ata ya. A viliŋ taŋa ka, aà mazlàkà dər kurum, aà magə̀sà ŋgat, tsə̀ka, aà medzèyè à kurum tsà. 9I tsik taŋa ka, aɗàbà a sèsiŋ tsà na ki gweɗwim a ka, ì waya madzà aà kurum magə̀ɗa nda gà wàkità gà ata ya. 10Aɗàbà gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum ta gweɗe a, Pul a wetse a mə̀r wàkità ŋgar ata, dukw ana a wetse aɗəm a ka, mawùrà ba ŋa hinne, nda ndzə̀ɗa na a tsik aɗəm a. Ama akahər ana ŋgat mandzà ŋa ɗa ika màgə̀r kwa ya ka, mbile ŋa, dìte bazlam ŋgar ana a tsikewa ya tèkeɗè ìbam, biy taf masak ŋa ana, meme? 11Gà na tà fèfil a kàmala taŋa ya ka, tə sər dər, dukw ana mì wetse a kurumaha a gà wàkità mə̀r a ka, mìi ta ge a kalkal kàmala taŋa ya mbàŋa, na i tə̀v ana màa daha, mìi ndze a riŋ ika màgə̀r kurum a. 12Gà mburma ata ka, tar ta gweɗe a, waytsà, mə̀r ka, gà bàba ŋa. Ama mə̀r ka, mìi sle a aà megweɗe a, mə̀r ka, gà bàba ŋa tə tsà. A sàs a mə̀r ka, mìi geye akaba a à ba mə̀r nda gà tar ti tsìdze. Aɗàbà tar ta fə̀r aà ba tar ka, kàmala ana wùra a riŋ i dəba tar asa tsìye, dìte ti live a ba à ba tar ŋa ika màgə̀r tar kàmala taŋa ya ɗekɗek pəra. Ama metsèhe tar a riŋ tsìdze na taŋa ya. 13Mə̀r ka, mìi zlìb a à ba mə̀r nda ahər mə̀r ŋa, kàmala taŋa ya tsà. Mìi ŋgeye a ba ka, nda megè ìmir ana Mbulum a vəl a mə̀r a ahər a, tsə̀ka, nda duwa ŋgìɗ tsà. Na a ne megè ìmir ata Mbulum a vəl a mə̀r a ka, ŋgwal bazlam ana mì dawa dər aka àhə̀ɗ ŋgìɗ pàmpàm, haa a tə̀v kurum tèkeɗè ya. 14Kurum ka, ika àhə̀ɗ ana Mbulum a ɗif a mə̀r dər, dìte a sləraha aɗəm mə̀r aà metsike a kurum bazlam ŋgwal ŋa ata aka gər Kiristi ya mbàŋa. Kàmala taŋa ya, i tə̀v ana mì daha a tə̀v kurum a, mì zazam ka, dukw ana Mbulum a tsik a mə̀r a, tsə̀ka, màa tàwàɗ ika kwiye ŋa ya tsà. 15Aɗàbà taŋa, mìi ge a àba zlapa taf nda megè ìmir ana gà mìsle ŋgìɗ ta ge ya tsà. Megè ìmir gà mburma ata ka, àhəm mə̀r tə tsà. Ama mì tike madzàlà gà gər mə̀r ka, aka kurum ìvaɗ. Mì waya ka, megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ kurum a, mà sə̀kàh ɓəŋɓəŋ lèlè, dìte megè ìmir mə̀r ana mìi ge ika màgə̀r kurum a tèkeɗè, à sìkèh a mbàŋa. Ku mege kataya tèkeɗè, mìi ge a ka, à zè a biy na Mbulum a tsik a mə̀r a ɓàv tsà. 16I dəba ŋa ya ka, mìi ŋget a vatwa aà madà aka miɗ aka àhə̀ɗ ana dìriŋ ika miɗ kurum a kuɗa, dìte na mìi ti tsik a bazlam ŋgwal ŋana a gà mburma ana i fata, tàa tsaraka ilik zùkw tsìye mbàŋa ya. Mì waya madà a fata ka, aɗàbà a sàs a mə̀r tsà na gà mburma tì zlìb a à mə̀r agəra megè ìmir gà mìsle ŋgìɗ ana ta geye ya. 17Ama ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum a, ta gwa ka: "Na wùra aka waya maŋgàyà ba agəra megè ìmir ana a ge ya ka, say mà ŋgaya ba agəra dukw ana Batsàh kwa ŋa a ge ya ìvaɗ a." 18Aɗàbà Mbulum a waya ka, gà na tì zlìb a à ba tar a tsà, say à gà na ŋgat à zlìb a à tar a ìvaɗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\