2 KURINTIYA 11

1Kinèhe ka, vilwimiŋ vatwa aà menè à ba gà kàmala mala falày ana taf masak ŋa ya zàakwa, nda megè àba zlapa ŋgàkŋgàkə̀kka. Haya kaɗə̀ŋ, kamkam vilwimiŋ ahər vatwa. 2Iye riŋ i ge a sələ̀k aɗàbà kurum ka, hinne, kàmala biy Mbulum ana a riŋ a ge a sələ̀k aɗàbà kurum ana a waya kurum a mbàŋa. Kurum kà nwim ka, kàmala də̀m ana i ma gà, ì waya i vil a a mìsle ŋgìɗ ilik pəra ya, kàmala megweɗe ya, i vil a ka, a Kiristi. I waya də̀m ata ka, wùra mə bana aà mendze nda ŋgat tsà. Ma ndza tsəɗaŋŋà, na dìte i viler a ya. 3Iye ihər i ge a magə̀ɗa, aɗàbà biytsà wùra a riŋ a peze a kurum a za, metsèhe kurum ana ki zezemwim a dər Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ ilik a ka, a ge a riŋ asa tsà. Aɗàbà kurum kà sərum, meme na mesiwiɗ ata a daha, a paza za a Hawa nda wirwir a mbàŋa ya. 4I ge magə̀ɗa agəra kurum ka, aɗàbà ana bə̀la mala metsìkè kurum bazlam Mbulum nda pàrsa a dehe a a tə̀v kurum, a dzeŋge a kurum a ka, ki vilwimer a vatwa, ki dzwìm a zləm a duwa ana a dzeŋge a kurum a ya lèlè. Ama tsàatsà, bazlam gà mburma ata ti tsik a aka gər Yesuw a ka, pàm nda biy mə̀r, tsə̀ka, ilik tsà. Dìte Mèzìte Mesife ana ti tsikewa ahər, ta gwa, ki ta ŋgetwim a ya tèkeɗè, ar ka, pàm nda biy na kà làh meŋgetwim akahər ata piŋŋè ya mbàŋa. Aɗàbà tar ti tsik a kurum a ka, bazlam ŋgìɗ pàm, tsə̀ka, bazlam ŋgwal ŋa ana mì làh metsìkè a kurum akahər ata ya tsà. Ama kurum ka, ka dzùm zləm a dukw ana ti tsik a ya ana, meme? 5Kurum kə̀ gwaɗum aà gà mburma ata ka, waytsà tar ka, gà bàba gà ɓə̀zla meslire Mbulum kuɗa. Ama ìye ka, ì sər ndzer, tar ka, tə zà dər ìye tsà. 6Bə̀la ìye ka, ì sər mifèfile ana, dìte ka, mà tsàhən aà mburma dzekwiŋ a tsà. Ama nda tə̀v masə̀rà bazlam Mbulum ka, ì sər lèlè dukw ŋgar. Taŋa ka, ì pàtawa a kurum dər ka, parakkà lèlè, ku mege ndeɗime, ku mege meme tèkeɗè ya. 7Akahər ata, i tə̀v ana ì tsikewa kurum bazlam ŋgwal ŋa ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, yàa gwaɗa a kurum, pìlwimiŋ dukw mayà ba gà ka, yàa tsik a kurum tsìdze. I həna à gər a bə̀ɗ tiɓìzl aɗàbà kurum, na dìte i zlèk a kurum ika vatwa Mbulum a ìvaɗ. Tsə̀na, wànà ì ge taŋa ana, bakal ìvaɗ a? 8I tə̀v ana ìye riŋ i ge a megè ìmir Mbulum ika màgə̀r kurum a, na a dzèɗiŋ siŋgwè ka, gà àsìŋ gà mburma Mbulum ŋgìɗ pàm, tsə̀ka, kurum tsà. I ge à tar matawak ìvaɗ, na dìte ì zlàk dər kurum a. 9Aka na ìye riŋ mandzà ŋa i tə̀v kurum mbà ya ka, kuɗa duwa a slewiŋ za hinne tèkeɗè, yàa wiz aà kurum duwa ilik tsìdze. Say gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw ana ika àhə̀ɗ Makaduniya ya na tə dara, ta viliŋ dukw ana ì ndza dər a fit dze ya. Akahər ata ka, yàa sèwèr a kurum are nda tə̀v gà dukw ana ti slewa aà ìye ya tsà. Dìte ka, ì sər, ku mege kinèhe, ku mege aka miɗ mbà tèkeɗè ka, a sèsiŋ i wiz aà kurum a duwa tsìdze. 10Iye ihər i ge a zlapa ka, agəra ana yàa gə̀s siŋgwè i ahər kurum a ilik tsìye. Iye riŋ i ge a riŋ zlapa ata ka, ika àhə̀ɗ Akaya, wùra ilik a sle mimbìɗiŋ a ba aka zlapa gà ata i ge a ya tsà. Aɗàbà dukw ana ì tsik a kurum a ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. Ar ka, kàmala ana Kiristi a tsikewa ndzer a hiywe mbàŋa. 11Aɗàbà la na ì tsik a kurum taŋa ya? Wànà ku gwaɗum ana, ì waya kurum tsà ìvaɗ a? Awaŋ, aɗàbà Mbulum ka, a sər, ì waya kurum nda ndzer dukw ŋgar. 12Yàa gə̀s siŋgwè i ahər kurum a tsà. Ama aka miɗ mbà tèkeɗè, i ta gìs a tsà mbàŋa. Aɗàbà a sèsiŋ ka, i hìndìk a aka bazlam a gà mburma ana tì sìŋgìr a à ba tar, tà gìs a siŋgwè i ahər kurum a, dìte ta gweɗe a, waytsà mə̀r ka, gà ɓə̀zla meslire Mbulum, mìi ger a megè ìmir ka, kalkal kàmala ana ìye Pul i ge a ya. 13Tsàatsà, gà mburma ata ka, tar gà ɓə̀zla meslire Mbulum nda ndzer ŋa tsà. Tar ka, gà ɓə̀zla pàrsa. Ta bene a mburma nda wirwir, ti newa à ba tar kàmala ana tar ka, gà ɓə̀zla meslire Kiristi ya. 14Taŋa ka, ma ge aà kurum kàmala dukw menè aà mburma ya tsà. Aɗàbà pat ŋgìɗ ə̀bay sitene nda gər ŋgar tèkeɗè ka, a ne a à ba ŋgar kàmala ana ŋgat ka, gawla Mbulum ana a dara i tə̀v dzaydzay ŋa ya mbàŋa. 15Aɗàbà taŋa, na gà ɓə̀zla mazlàkà ŋgat tar ihər ti ne a à ba tar kàmala ana tar gà ɓə̀zla meslire Mbulum a ka, ma ne aka kurum kàmala dukw menè aà mburma ya ɓàv tsà. Ama a pat mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ ka, ti ta ŋget a ŋgwal duwa tsà, kalkal megè ìmir tar ana ta gewa ya mbàŋa. 16Say i mè a kurum aà metsìkè ŋa asa: Wùra ma ta gwa aà ìye ka, mala falày taf masak ŋa tsà. Ama na bə̀la ki gweɗwim a aà ìye a kàmala taŋa ya ka, taŋa vilwimiŋ vatwa aà mege àba zlapa zàakwa mbàŋa, kàmala ana kà vəlawum vatwa a gà ɓə̀zla falày ata taf masak ŋa ya mbàŋa. 17Dukw ana ì tsik a kurum i faha ya ka, taŋa: Batsàh kwa ŋa tsà na a slər ahər ìye ya. Awaŋ, i tə̀v ana i ge a àba zlapa kàmala taŋa ya ka, i fèfil a kàmala wele ana metsèhe ŋgar a riŋ tsìye. 18Ama ì sàmata ka, gà mburma hinne na tar ihər ta ge a zlapa nda dukw gər àhə̀ɗ a. Aɗàbà taŋa, ìye tèkeɗè, i ge a àba zlapa kàmala tar a mbàŋa. 19Kurum kə̀ gwaɗum ana, kurum gà ɓə̀zla metsèhe tsə̀na? Aɗàbà taŋa, na bə̀la gà ɓə̀zla falày masak ŋa tàa dara a tə̀v kurum a ka, ki gìswim a tar nda gà maŋgàyà ba hinne. Ki vilwim a ter a vatwa, na dìte tà fèfil a kurum a ya. 20I tə̀v ana ti newa à kurum gà ɓele ya ka, kə̀ gə̀sawum gə̀zlə̀ŋ pəra. Na bə̀la ti ndzeke a aà kurum duwa ya nda wirwir a, nda gà bə̀la ta bene a kurum, dìte tà fìr aà kurum a kàmala za ya, ki ge tsà asa, bə̀la ta ge a kurum a matawak ŋguɗuts ŋguɗuts ka, ki gìswim a ter a gə̀zlə̀ŋ dze ana, meme na taŋa ya? 21Assàh, ìye ka, hwarwa a giŋ a aà metsìkè ŋa hinne. Aɗàbà mə̀r ka, mì ge magə̀ɗa, na mìi ge a à kurum a kàmala taŋa ya. Kinèhe ka, ìye ihər i fèfil a kurum a kàmala ana ìye mala falày masak ŋa ya kuɗa. Ama na bə̀la gà mìsle ŋgìɗ ta ge a zlapa nda dukw ŋgìɗ ka, ìye tèkeɗè, i ge a zlapa nda dukw ata mbàŋa. 22Tar ta gweɗe a ka: "Mə̀r tsìye na gwala gà Yahuda ya?" Ama ìye tèkeɗè, i gwala tar mbàŋa. Ta gweɗe a asa ka: "Mə̀r ana gà Israyel tsìye?" Ama ìye tèkeɗè, kataya mbàŋa. Tar ihər ta gweɗe a asa ka: "Mə̀r ana, gà ɓə̀za Abəraham batsàh tsir mə̀r ana akahər ata ya tsìye?" Yaw, dìte ìye tèkeɗè ana, kəla ŋgar mbàŋa tsìye? 23Tar ta gweɗe a asa mbàŋa ka: "Mə̀r ana gà ɓə̀zla megè ìmir Kiristi tsìye?" Ama ìye tèkeɗè ka, kàmala taŋa ya mbàŋa asa. I zà dər akaba tar kətəɓ kweleŋ kəla. Iye ihər i fèfil a taŋa ka, kàmala ana yàa be a dala ya. Aɗàbà yàa ge megè ìmir ata ka, hinne, a zà biy tar. Dìte tàa tike ìye a dàŋgay ka, sik dìŋ, a zà biy tar asa. Ta gə̀zlawa ìye hinne, ì ndzawa ka, kàmala ana ìye i ɗa məmə̀ta ya sik dìŋ, a zà biy tar asa mbàŋa. 24Dìte gà bàba gà Yahuda tàa gə̀zlawa ìye nda màkùràkur pat ilik ka, dzìk màkər gəra tswiɗ, haa sik ə̀zləm. 25Gà ə̀bay gà Ruma tàa gazla ìye nda zəva ndày ndày sik màkər mbàŋa. Dìte gà mburma duwa tàa kalawa ìye nda kur sik ilik, ta waya makə̀ɗà ìye asa mbàŋa. Dìte medzige màkər asa na slə̀làh yam aka mbazla à ìye a huɗ yam a. Taŋa sik ilik asa ka, yàa vàk ika màgə̀r yam. Ku mege ndaàpat, ku mege ndaàvə̀ɗ tèkeɗè, ìye mandzà ŋa hiywe ika gər yam pəra. 26I huɗ mesìweye gà ana ì sùwayawa hinne ya ka, ì sèwèrewa are agəra maazaw ana a waya mazlà ìye ya. Gà ɓə̀zla makàzàlà mburma tàa sliŋ za ka, hinne. Gà na tar gà Yahuda tsìye, ku mege gà gwala gà, gà Yahuda tèkeɗè, ta gewiŋ matawak mbàŋa. Kàmala taŋa ya, ì sèwèrewa are ka, hinne, ku mege i batsàh kwite, ku mege i kùsak, nda gà ika batsàh dùlùv tèkeɗè ya. Gà na ta gwa, waytsà mə̀r ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw, tsàatsà pàrsa ya, ti sèwèrewiŋ are ka, hinne mbàŋa asa. 27I gewa megè ìmir ka, bàlaarì nda mesèwère are ŋa pəra. Sik dìŋ, yàa ŋat vatwa aà mendze are tsà. A gà pat ŋgìɗ ka, ì ndzawa nda may pəra, mege yam tèkeɗè, yàa sa tsà, i bàsawa. Sik dìŋ yàa ŋgat vatwa aà mazə̀mà duwa tsìdze. Mege mə̀tasl tèkeɗè, a slewiŋ za hinne mbàŋa, agəra ana petek riŋ aà ìye tsìye. 28Kàmala taŋa ya, gà mesèwère are ŋgìɗ tar riŋ asa mbàŋa. Ama ka, taŋa ɗekɗek tsà, aɗàbà kəla pat ì dzalawa gà gər hinne ka, aka gər gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum ana tserdze ya. Megè metsèhe ana i ge a ter a ya, na a riŋ a ŋgiɗits a ìye ya. 29Na wùra a riŋ mbile ŋa, ndzə̀ɗa ihər tsà, na ika vatwa Mbulum a ka, taŋa ìye tèkeɗè, a wir aà ìye a kàmala wele ata ya mbàŋa. Na bə̀la wùr ana ika vatwa Mbulum a, aka də̀ɗ a bakal ka, a wir aà ìye a i gə̀zlə̀ŋ turturtur hinne. 30Kà wayum na i ge zlapa ya tsə̀nà? Ama i ge a zlapa ata ka, à mbile gà ata ika miɗ Mbulum a, tsə̀ka, ndzə̀ɗa gà a riŋ tsà. 31Mbulum Tsir Yesuw Batsàh kwa ŋa ka, a sər, dukw ana ìye ihər i tsik a ya ka, ndzer, tsə̀ka, pàrsa iɗəm tsà. Ku weke mà zlə̀b à ŋgat aà biybiy. 32Akahər ata, i tə̀v ana ìye riŋ mandzà ŋa i Damas mbà ya ka, ə̀bay duwa a riŋ i fata, zləm ŋgar Aretas. Mala sik ŋgar a riŋ a kwere a kwite ata. Wele ata ka, a dzà gà sliwdze aka bìye hə̀rmaga zlagam ana a lawara kwite ata tits a, a waya à gìs a ìye zləmana. 33Ama gà mburma Mbulum ana i fata ya, tə daha, tə zla tàkwasa duwa, tə dàn ahər lìɓir, dìte ti tike aɗəm ìye kùtùz. Sìrìhihhe tə tarra à ìye a bə̀ɗ a ndaka bìye mendiwek zlagam ata ara a bəra ya. Kàmala taŋa ya, na dìte i be aà ŋgat a ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\