2 KURINTIYA 12

1Kinèhe ka, say i de a aka miɗ nda megè àba zlapa, ku mege ì sər ka, a ge a ŋgùlùm a wùra tsà tèkeɗè ya. Ama asa ka, i fèfil a kurum a aka gər dukw ana Batsàh kwa ŋa a pètiŋ dər i sunwa ya ya. 2I sər, mala magə̀sà Yesuw duwa a gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ilik ka, Mbulum aka zla ŋgat a tə̀v ŋgar a gər ŋa. Aka ge kinèhe ka, mive kurwa gər faɗ pəra. Bə̀la a da à ŋgat a fata ka, i huɗ sunwa ŋgar ata a da aaka ya, ki ge tsà bə̀la ba ŋgar ŋa na a da a fata nda ndzer a ka, ì sər ɓàv tsà. Say Mbulum ilik na a sər taŋa ya. 3Iye ihər i tsik a kurum a asa mbàŋa: I sər wele ata ka, Mbulum aka tsəl à ŋgat a tə̀v ŋgar a gər ŋa nda ndzer kaɗə̀ŋ. Ku mege mede ŋgar ata a da ya, bə̀la a da ka, nda gà ba ŋgar fit, kige tsà, bə̀la meme tèkeɗè ka, wùra a sər tsà, say Mbulum ŋa ilik na a sər a. 4I tə̀v ana a ndzeha a fata ya ka, a tsaraka bazlam duwa ka, a màr dər dàɗə̀kɗə̀kka, wùra ilik a sle aà metsìkè ŋa ndaka àhəm ŋgar tsìdze, dìte aka vəl vatwa a wùra aà metsìkè ŋa tsà asa mbàŋa ya. 5Iye ka, i ge a àba zlapa nda ahər gà ŋa, aɗàbà wele ata ka, ìye ŋa naha. Ama nda tə̀v gà dukw ŋgìɗ i tə̀v ga ka, i ge a àba zlapa tsà, say i ɗe a àba zləm ka, nda mbile gà ata ika miɗ Mbulum a. 6Na bə̀la a sèsiŋ megè àba zlapa nda gà duwa ŋgìɗ asa ka, taŋa ka, ìye mala falày masak ŋa ɓàv tsà. Aɗàbà dukw ana i tsik a ya ka, ndzer, tsə̀ka, pàrsa iɗəm tsà. Ama ka, i tsik a tsà. I waya tsà na mburma tì zlìb à ìye a ka, ta gweɗe a, ŋgat ka, batsàh ŋa, agəra dukw ana i ge a dər zlapa zləmana ya ya. Seyiŋ tsà, a sèsiŋ ìvaɗ ka, na tì zlìb à ìye a agəra ana tə tsaraka dukw ana ndzer a, i bazlam gà ya ya, nda gà na ta ŋgatawa a dukw ana i gewa ya, tsə̀ka, tə̀ zlə̀b à ìye, mà zà i gər a taŋa ya tsà. 7Iye ka, i sle a aà menè à ba gà mala zlapa hinne dukw ŋgar, agəra ana Mbulum aka ɗifiŋ à gà ŋgwal gà dukw ana pàmpàm, wùra aka ŋgatar ilik zùkw tsìye ya. I fata ya ka, Mbulum a giŋ dukw ana a wir aà ìye a hinne ya mbàŋa, dìte ka, na i ge zlapa asa tsìye. Mesèwère are gà ata ka, ar ka, kàmala ana gawla ə̀bay sitene a lekeyiŋ a, dìte ka, i ne àba mala meɗe zləm asa tsìye. 8I fata ya ka, ì hama a Batsàh kwa ŋa medzige màkər, aɗàbà dukw məmə̀ta ata. I gwaɗar: "Be aà ìye i mesèwère are aaha ya te." 9Ama ka, a gweɗiŋ aakara: "Ŋgwal gà ana ì gik a ana, a slek a tsìye na ki bis a dər a. Aɗàbà akahər ana kər mbile ŋa ya ka, ndzə̀ɗa gà a ge a megè ìmir i tə̀v yak hinne." I tsaraka taŋa ka, ì gə̀s gə̀zlə̀ŋ nda maŋgàyà ba lèlè kuɗa, i ge a zlapa ka, aɗàbà ana ìye mbile ŋa ika miɗ Mbulum a, dìte gà mburma tə sər dər ka, ndzə̀ɗa Kiristi na a ndze a i tə̀v ga ya. 10Agəra taŋa na i ŋgeye a ba lèlè, i huɗ mendze gà ana i ndze a ka, ndzə̀ɗa aà ìye tsìye ya. Ku mege ta giŋ a dukw ana ŋgwal ŋa tsìye, ta giŋ a matawak, nda gà bə̀la mesèwère are ŋgìɗ a le a aà ìye, kige tsà duwa a wisiŋ a gər aɗàbà ana i zezem a Kiristi ya ka, i ndze a lèlè. Aɗàbà i tə̀v ana ndzə̀ɗa gà a riŋ asa tsìye ìvaɗ, na ì ŋgatawa ndzə̀ɗa ndzer ŋa ana i tə̀v ŋgar a ya. 11Iye ihər i ge a zlapa kataya ka, aɗàbà ì ne à ba gà kàmala ana ìye mala falày masak ŋa taf a. Ama kəla ka, kurum na kà fàrum aka ìye ndzə̀ɗa aà megè à ba gà kataya ya. I ge a àba zlapa ka, aɗàbà ana kàa zlə̀bum à ìye tsìye. Ana ka, say kurum na ki zlìbwim a à ìye ya ìvaɗ, tsə̀na, kataya tsìye? Aɗàbà ku mege ìye ka, duwa taf masak ŋa tèkeɗè, gà àsìŋ gà ɓə̀zla meslire Mbulum kurum ata kə̀ gwaɗum, tar gà bàba ŋa ya ka, tə zà dər ìye tsìdze. 12Aɗàbà kurum kà sərum, akahər ana ìye riŋ mandzà ŋa i tə̀v kurum a ka, ì gewa megè ìmir Mbulum ka, nda magə̀sà gə̀zlə̀ŋ, dìte na a geye gà dukw menè aà mburma ŋgìɗ pàmpàm hinne nda ahər gà ya. Nda taŋa na ki sirwim a dər ka, ìye na mala meslire ŋgar nda ndzer a. 13Dukw ana ì gewa a gà àsìŋ gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw ana nda gə̀zlə̀ŋ a i tsèke ŋgìɗ a ka, yàa ge i tə̀v kurum mbàŋa, tsə̀ka, yàa wala ikaba mburma ya tsà. Say duwa ŋgìɗ ilik pəra, na yàa ge i tə̀v kurum tsìye. Kàmala megweɗe ya ka, yàa wiz aà kurum duwa, yàa gwaɗa a kurum ka, zlàkum ìye nda dukw mezime ka, yàa wiz tsà. Kamkam, pìlwimiŋ à bakal gà, agəra ana ì ne à kurum bakal kàmala taŋa ya ya. 14Kinèhe ka, yàa hàdzàl ba, ì waya na i dehe a a tə̀v kurum məmàkər ŋa ya asa. Ama kinèhe tèkeɗè, a sèsiŋ na i wiz aà kurum a duwa ya tsà. A sèsiŋ ka, ki gìswim a ìye lèlè ìvaɗ, tsə̀ka, ì waya siŋgwè kurum ɓàv tsà. A ne ka, kàmala ana i tə̀v gà tsir nda gà ɓə̀za tar a mbàŋa. Aɗàbà gà tsir na ta gele a gà ɓə̀za ya ìvaɗ, tsə̀ka, gà ɓə̀za na ta ge a ter a gər a tsà. 15Kàmala taŋa ya, ku mege i vil a gà dukw gà fit, nda gà bə̀la i vil a ba gà, i mìt a, na dìte i zlèk a dər kurum a tèkeɗè ka, a wir aà ìye a tsà, i ŋgeye a ba ìvaɗ. Wànà kà wayum ìye hinne asa tsə̀na, aɗàbà ana ì waya kurum hinne, a zà dər meweye ana ì waya gà mìsle ŋgìɗ a kəla ya? 16Kurum kà sərum, ìye ka, yàa gwaɗa a kurum: "Zlàkum ìye nda dukw mezime" ka, yàa tsik a kurum tsà. Wànà kataya tsìye? Ama gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum ka, ta gwa: "Biy tsà, Pul a bene a mburma nda wirwir hinne, a bene a aà kwa siŋgwè ya." 17Aɗàbà meme na i bene a kurum kàmala taŋa ya ya? Wànà kà dzalum dze ana, yàa slala aà kurum i yam a nda tə̀v gà mburma ana i sləraha tar i tə̀v ga ya ya? Awaŋ, yàa ge dər kataya tsà. 18Iye ka, yàa ge kamkam a Titus, dìte ka, ma daha a tə̀v kurum. I sləraha tar ka, nda dàmər kwa ana ika vatwa Mbulum, kà sərum ŋgat a. Dìte wànà Titus a daha a tə̀v kurum ana, aka ndzə̀k dərra aà kurum duwa nda wirwir a ya? Awaŋ, aɗàbà dukw ana Titus a ge a ya, ndəna ìye i ge a ya ka, ilik, dìte madzàlà gà gər mə̀r tèkeɗè, ilik asa mbàŋa. 19Bə̀la akahər ana mì wetse a kurumaha a huɗ wàkità aaha ya, na kà dzalum, kə̀ gwaɗum ka: "A ge a ka, gà mburma aaha ta geye ikaba tar a pəra, na ika miɗ mə̀r a." Ama ka, kataya tsà. Aɗàbà mìi fèfil a ka, ika miɗ Mbulum kàmala ana a sàs a Kiristi ya. A kurum gà masla mə̀r ana mì waya kurum hinne ya: Mì tsikeye a kurum gà dukw ata tserdze ya ka, aà mà zlàk kurum. A sàs a mə̀r ka, ki dwim a aka miɗ aka miɗ, ki ŋgetwim a ndzə̀ɗa ika vatwa Mbulum a. 20Iye ihər i ge a magə̀ɗa aɗàbà kurum ka, hinne, na bə̀la i tə̀v ana i dehe a a tə̀v kurum ka, i le aà kurum a ika vatwa ŋa, kàmala ana ì waya ya tsìye. Na aka ge kataya kaɗə̀ŋ ka, mede gà ata i dehe a a tə̀v kurum a tèkeɗè, à tsèhin aà kurum a tsà mbàŋa. I fata ya ka, ìye riŋ nda magə̀ɗa hinne, aɗàbà na bə̀la yàa daha ka, i le aà kurum a, kurum riŋ ihər ki gwim a maaga, ki ge tsà, ki gwim a àba sələ̀k nda gà matsə̀ɓatsə̀ɓ riŋ ika màgə̀r kurum, ki ge tsà mimbètsèba àhəm a riŋ ika màgə̀r kurum wùràpə̀ppa, dìte kurum riŋ ihər ki ndzekwim a ba ikaba ya tə̀v pàmpàm, ki tsikwim a dukw ana ŋgwala tsìye aà gà mìsle ŋgìɗ, nda gà bə̀la ki lèvèkwim a àhəm aà mburma. Ki ge tsà asa, bə̀la kurum ihər ki gwim a àba a zlapa, nda gà bə̀la mewìsè bazlam a riŋ hinne ika màgə̀r kurum a. 21Iye riŋ ihər i ge a magə̀ɗa hinne, aɗàbà i tə̀v ana bə̀la yàa daha a tə̀v kurum asa ya ka, Mbulum Tsir kwa ma ta mà à ìye a bə̀ɗ ika miɗ kurum tsà. I ge a magə̀ɗa ka, agəra ana bə̀la i ta ŋget a a gà ɓə̀zla bakal ana ika màgə̀r kurum hinne, a sàs a tar məmbə̀ɗà à madzàlà gà gər tar tsìye ya. Na bə̀la tar riŋ ti de a aka miɗ aka miɗ nda megè muva, nda mayàhà gà mə̀kəs ana tsilikw tsilikw a, dìte nda megè dukw mezelme ana biy hwarwa dukw metsike tsìye asa ka, i ti tiwe a aɗàbà tar hinne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\