2 KURINTIYA 13

1Kinèhe ka, ìye riŋ i dehe a a tə̀v kurum məmàkər ŋa mbà asa. Yàa daha ka, i ta ge a sèriyè gà na ta gewa dukw ana ŋgwala tsìye. I ta ge a ka, kalkal kàmala ana wàkità Mbulum a tsik a, a gwa ka: "Na wùra a de a à mìsle ŋgìɗ aka miɗ sèriyè ka, say na bə̀la gà mburma sula, ki ge tsà màkər tàa ŋgatar aka megè bakal ŋa ɗigìrgìr ndzer a, tsə̀ka, ti sle a aà madà à ŋgat aka miɗ sèriyè tsà." 2Aka ana ì daha a tə̀v kurum masula ŋa ya ka, yàa be à ɗaf a gà na ta ge bakal a, nda gà àsìŋ ŋa ana ika màgə̀r kurum tserdze ya mbàŋa. Kinèhe, yàa ndzeha a tə̀v kurum zùkw tsə̀ka, i be a kurumehe a à ɗaf asa mbàŋa. Aɗàbà ì gwaɗa a kurum: Na yàa màra asa ka, i ti tètìk a a gà mburma ata tserdze ya. 3Wànà a sàs a kurum ana, na ki sirwim a dər ka, Kiristi na a fàfəl a kurum nda bazlam gà ya tsìye? Yaw, na kataya ka, i ɗif a kurum a dər kaɗə̀ŋ. Aɗàbà i tə̀v ana ŋgat a ge a ìmir i tə̀v kurum a ka, ŋgat mbile ŋa tsà. Ama ŋgat ka, a ge a nda ndzə̀ɗa ana i tə̀v kurum a ìvaɗ. 4I tə̀v ana tə ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ya ka, aka həna à gər ŋgar a bə̀ɗ kaɗə̀ŋ, a ne à ba ŋgar kàmala ana ŋgat mbile ŋa ya. Ama kinèhe ka, aka mbəlara i məmə̀ta ya, a riŋ a ndze a nda mesife, aɗàbà ndzə̀ɗa Mbulum kuɗa. Mə̀r mandzà ŋa ka, i tə̀v ilik ŋa nda gà ŋgat. Kàmala taŋa ya, mə̀r tèkeɗè, mì həna à gər a bə̀ɗ, mì ne à ba mə̀r gà mbile ŋa mbàŋa. Ama mə̀r mìi ndze a kəla ka, nda mesife ŋgar mbàŋa. I tə̀v ana màa ndzeha a tə̀v kurum a ka, mìi ge a megè ìmir nda ndzə̀ɗa ana Mbulum a vəl a mə̀r a. 5Kinèhe ka, dzikwim à ba kurum nda tə̀v megìse dzekwiŋ. Kà sàmatum lèlè, aà ka sərum dər, wànà kàa gə̀sum Yesuw ana, nda ndzer a? Aɗàbà kurum kà sərum, Yesuw Kiristi ka, ŋgat mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ kurum ana, wànà kà sərum tsìye? Na kataya tsə̀ka, kàa dzawum ika vatwa ŋgar a. 6Ama ku mege meme tèkeɗè, ì dzala ka, ki sirwim a dər ndzer, mə̀r ka, màa dzàwa ika vatwa Mbulum a tsìdze. Mə̀r ka, gà ɓə̀zla meslire Mbulum nda ndzer. 7Ama a sàs a mə̀r na mìi ne a à ba mə̀r gà ŋgwal ŋa, dìte aà gà mburma ta gwa aà mə̀r, tar ka, gà ɓə̀zla meslire Mbulum a tsà kəla. Aɗàbà dukw ana mə̀r mì waya ya ka, mìi heme a a Mbulum, na dìte ki gwim a dukw bakal asa tsìye. Ki gwim a ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya, ku mege mì ne i tə̀v gà mìsle ŋgìɗ ka, gà ɓə̀zla meslire Mbulum nda ndzer tsà tèkeɗè ya. 8I huɗ meheme mə̀r ana mì hamawa a Mbulum kàmala taŋa ya ka, mì waya mìi ge a ka, dukw ana ndzer a, tsə̀ka, mìi nis a à dukw ana ndzer a tsà ìvaɗ. 9Na bə̀la kurum ka, gà ndzə̀ɗa ŋa ika vatwa Mbulum, àma mə̀r ka, gà mbile ŋa na i tə̀v are kurum a tèkeɗè ka, mìi ŋgeye a ba ìvaɗ. Aɗàbà taŋa, mìi heme a a Mbulum, dìte mà zlàk kurum, aà ka simwim ika vatwa ŋgar a. 10I wetse a kurumaha gà dukw ata tserdze ya ka, yàa daha a tə̀v kurum zùkw tsà. Aɗàbà ə̀lə̀k i ti dehe a ka, kàa mbə̀r məmbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum, dìte na i fèfil a kurum a nda màgàlà asa tsìye. Aɗàbà Mbulum ka, aka viliŋ ndzə̀ɗa aà meɗife a kurum à metsèhe ndzer kaɗə̀ŋ. Ama ì ŋgat ndzə̀ɗa ata ka, aà manə̀sà dər à kurum tsà kəla. A viliŋ ka, dìte ì zlàk dər kurum nda tə̀v mede kurum ana ki sìkèhwim a dər aka miɗ aka miɗ ika vatwa ŋgar a. 11Gà dàmər gà, kinèhe ka, bazlam gà aka ndə̀v a faha. Ndzum zayzay lèlè. Gə̀sum àhəm aà dukw ana ì tsik a kurum a lèlè, dìte ka simwim àba ika vatwa Mbulum. Bazlam kurum ma ge ka, ilik pəra. Ndzum ika màgə̀r kurum ka, zayzay lèlè. Na ki ndzwim a kataya ka, Mbulum ana ŋgat mala mawàyà kwa ya, nda məvə̀là a kwa matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ a ka, a ndze a i tə̀v kurum mbàŋa. 12Geywimeba wusa ika màgə̀r kurum nda gə̀zlə̀ŋ ilik lèlè mbàŋa, kàmala ana kurum nda gà dàmər a. Gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum ana ɗa i faha ya tserdze, ta ge a kurumaha wusa. 13Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa mə vəl a kurum ŋgwal ŋgar ana a ge a kwa ya, aka miɗ aka miɗ. Meweye Mbulum ana a waya kwa ya tèkeɗè, ma ndza i gə̀zlə̀ŋ kurum, dìte Mèzìte Mesife ŋgar ìbam, ma gaw akaba kurum a tə̀v ilik ŋa asa mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\