2 KURINTIYA 2

1Aɗàbà taŋa, i dehe a a tə̀v kurum asa tsə̀ka, agəra ana ì dzala ka, i ta vil a kurum a matsə̀ɓatsə̀ɓ a gə̀zlə̀ŋ asa ya. 2Aɗàbà na matsə̀ɓatsə̀ɓ i gə̀zlə̀ŋ kurum ka, ìye tèkeɗè, matsə̀ɓatsə̀ɓ i gə̀zlə̀ŋ ga mbàŋa. Dìte ana, weke na a ta mìŋgehe a àrə̀v asa kuɗa ya? Wùra a riŋ tsà. 3Aɗàbà taŋa na ì wetse a kurumaha wàkità ŋgìɗ ata ya. Taŋa ka, avùkw ana i dehe a a tə̀v kurum zləmana ya. Na mege i daha a tə̀v kurum akahər ata ka, ki vilwimiŋ a matsə̀ɓàtsə̀ɓ a gə̀zlə̀ŋ ìvaɗ. Ama ana ka, say kurum ìvaɗ na ki vilwimiŋ a maŋgàyà ba a gə̀zlə̀ŋ zləmana ya. Ama ì sər ndzer, na ìye riŋ nda gà maŋgàyà ba ka, kurum tserdze tèkeɗè, ki ndzwim a nda maŋgàyà ba mbàŋa. 4I tə̀v ana ì wetse a kurumaha wàkità ata ya ka, nda madzàlà gà gər ŋa hinne, aɗàbà gə̀zlə̀ŋ a wir aà ìye a tusswa hinne, haa ì tuwa ka, tuwa yemere tsàkw tsàkw hinne mbàŋa asa. I waya tsà na i vil a kurum a matsə̀ɓatsə̀ɓ a gə̀zlə̀ŋ a. Ama ì wetse a kurumaha ka, dìte ka sərum dər ka, ì waya kurum hinne ìvaɗ. 5Na wùra ika màgə̀r kurum aka vəl matsə̀ɓatsə̀ɓ a gə̀zlə̀ŋ a mburma ka, a ìye ɗekɗek tsà na a vəl matsə̀ɓatsə̀ɓ ata ya. Ama a vəl ka, a kurum tserdze, kige tsà ŋgùlùm i gweɗe a, a vəl matsə̀ɓatsə̀ɓ ata ka, a gà àsìŋ ŋa ika màgə̀r kurum a ìvaɗ, tsə̀ka, a sèsiŋ i niw a dukw ana ndzer a ɓàv tsà. 6Aɗàbà kurum bagwal ŋa, dukw ana ki gwim a wele ata, kà tàtə̀kumar a ka, ìde kuɗa na taŋa ya. 7Ama kinèhe ka, say pə̀lumar à bakal ŋgar, kà mùmaraha à àrə̀v. Aɗàbà na kàa gwimer kataya tsə̀ka, à mìt a à àrə̀v ndeyndey, a miyek a à madzàlà gà gər ika vatwa Mbulum a fit kweleŋ. 8Aɗàbà taŋa, ìye ihər i ge a kurum a kamkam: Pə̀lumar à bakal ŋgar, na dìte a sir a dər ka, kà wayum ŋgat nda ndzer a. 9I wetse a kurumaha wàkità ata, ì waya ka, i dzik dər à kurum, aà mesèmete ka, wànà kurum ihər ki gwim a dukw ana ì tsikewa a kurum a ya, tsə̀na, ki gwim a tsiye ya. Araha, kàa tàtə̀kum a wele ata ka, hinne. Ama kinèhe ka, say pə̀lumar à bakal ŋgar kuɗa pəra na a zeha ya. 10Na kàa pə̀lum à bakal a wele ata ka, ìye tèkeɗè, i pìler a dər mbàŋa. Na bə̀la aka giŋ duwa biy na i pìler a dər a ka, taŋa ka, yàa pə̀lar dər nda ndzer dukw ŋgar. I pə̀lar dər ka, aɗàbà kurum, ika miɗ Kiristi. 11I ge dər kataya ka, aɗàbà a sèsiŋ tsà na ə̀bay sitene a sewle aà kwe a ya. Aɗàbà kwa ka, kàa mbə̀r mesirekwa wirwir ŋgar ana a gewa ya lèlè, makàhà ŋa tsà. 12I màh ba ka, ì da a Turuwas aà metsìkè bazlam ŋgwal ŋa ana aka gər Yesuw Kiristi ya, a mburma. I ndzeha a fata ka, Batsàh kwa ŋa aka lèmbeɗiŋ àba tə̀v a, a viliŋ vatwa aà metsìkè ŋa parakkà lèlè. 13I gwa zləmana ka, i lehe aà Titus, dàmər kwa i fata. Ama ka, aka daha tsà. I fata ya ka, ìye riŋ nda gà madzàlà gà gər hinne. Aɗàbà taŋa na ŋgwìɗik ì miyak à gà mburma Mbulum ana i Turuwas a, ì màh ba i fata ya tsàra, ì da aka àhə̀ɗ Makaduniya. 14Gekwa kəkaàha a Mbulum, aɗàbà ana a dzà mə̀r a ahər a Yesuw Kiristi, dìte ŋgat a ne Batsàh mə̀r ŋa, a de à mə̀r a aka miɗ kə̀la pat. Kàmala taŋa ya, a sàs a Mbulum ka, a ɗif a dər a mburma tserdze, dìte ka, ku weke ma sər dər, Kiristi na a mbà aà duwa tserdze ya. A slər mə̀r, aà metsìkè bazlam ata aka gər Kiristi ya, dìte ka, aà gà mburma tə sər ŋgat. Bazlam ata mìi tsik a ya ka, ar kàmala wirdè ana a ze hwaŋŋà ya. A zehe a ka, aà gà mburma tserdze, ku mege a ŋga. 15Kaɗə̀ŋ, màa ne ka, kàmala wirdè ana a ze hwaŋŋà, a tsàhən aà Mbulum a, aɗàbà ana mə̀r ihər mìi tsik a bazlam Kiristi a mburma ya. Mìi tsik a ka, a gà na Mbulum riŋ ihər a mbele a à ter a ya, nda gà na ti dzeye a ya mbàŋa. 16A gà na Mbulum a mbele a à ter a ya ka, wirdè ata a ze aà ter a hwaŋŋà lèlè, tà gìs a bazlam mə̀r, dìte ta ŋget a dər mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Ama gà na ti dzeye a ya ka, wirdè ata a zehe aà ter a ka, sìwìkìkìkke biy mimete dər mbàŋa. Dìte kinèhe ana, weke na a sle a aà megè ìmir ata ya? 17Ama mə̀r ka, mìi sle a aà megè ŋa, agəra ana Mbulum a slər ahər mə̀r a, tsə̀ka, mìi sle a ɓàv tsà. Aɗàbà gà mburma hinne, na ti tsikewa bazlam Mbulum a mburma ka, ta fə̀r ahər kàmala dukw metsèkèle ya. A sàs a tar aà maŋgàtà dər nuba. Ama mə̀r ka, mì gewa dər kàmala taŋa ya tsà. Mì tsikewa bazlam ŋgar a mburma ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik ika miɗ ŋgar, agəra ana mə̀r ka, gà ɓə̀zla meslire Kiristi ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\