2 KURINTIYA 3

1Aka biy kurum ana, mìi zlìb a àba nda ahər mə̀r ŋa kàmala ana kə̀ gwaɗum a asa ya? Tsə̀na, mì wetsera gà wàkità i tə̀v mburma ya, dìte mì da dəraha a tə̀v kurum, mì pat a kurum dər, na dìte ki sirwim a dər ka, mə̀r gà ɓə̀zla meslire Mbulum gà ndzer ŋana ya ya? Awaŋ, ku mege a tə̀v kurum tèkeɗè, màa wiz medzìbe wàkità ata, dìte mìi de a dər a tə̀v gà mìsle ŋgìɗ aà məpàtà a tar dər ka, màa wiz ɓàv tsà. Gà mìsle ŋgìɗ ka, ta gewa dər kàmala taŋa ya seyiŋ. Ama mə̀r ka, mì gewa dər kataya tə tsà. 2Kurum na kà nwim wàkità mə̀r, mewètsè ŋa a riŋ i gə̀zlə̀ŋ mə̀r a. Ku mege weke a sle a aà medzeŋge, a tsereke a lèlè. 3Ku weke a sir a dər ka, Kiristi na a wetse wàkità ata nda ahər mə̀r, na dìte mì da dəraha a tə̀v kurum a. A wetse ka, nda yam dukw mewètsè duwa tsà. Ama a wetse ka, nda Mèzìte Mesife Mbulum ana ŋgat a riŋ nda mesife ya. Dìte dukw ata mewètsè ŋa asa ka, ika beliŋ kur tsà, àma ar ka, i gə̀zlə̀ŋ mburma ìvaɗ. 4Mì tsik taŋa ka, aɗàbà Yesuw Kiristi ana a ɗif a mə̀r dər ndzer, Mbulum na a ge a megè ìmir ata nda ahər mə̀r a. 5Mì sər, ndzə̀ɗa mə̀r ana mìi ge a dər megè ìmir ata ya, a dara ka, i tə̀v Mbulum a, tsə̀ka, mìi gweɗe a, mìi ge a megè ìmir ata nda ahər mə̀r ka, mìi tsik a tsà, aɗàbà ana mì sle tsìye. 6Ŋgat na a vəl a mə̀r ndzə̀ɗa ata, na dìte mì ne gà ɓə̀zla meslire ŋgar, mìi tsik a bazlam masə̀rà ba ŋgar ata awiya ŋa, tə sər ba nda gà mburma ya. Masə̀rà ba ŋgar awiya ŋa ata ka, ar ka, kàmala məpàlà àhəm ana ta wetse akahər ata piŋŋè ya tsà. Ama ki zezemekwe a ka, Mèzìte Mesife Mbulum ìvaɗ. Aɗàbà məpàlà àhəm ana ta wetse akahər ata piŋŋè ya ka, a dzeye a à mburma a məmə̀ta ana ika miɗ Mbulum a. Ama Mèzìte Mesife Mbulum ka, a vil a ter a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. 7Akahər ata, Mbulum a wetse məpàlà àhəm ŋgar ka, aka beliŋ kur. I fata ya ka, gà mburma ta ŋgat a ndzə̀ɗa Mbulum ana tì zlìb a dər, a zà duwa tserdze ya. Dìte yemere Musa a də̀v dzaydzay agəra ndzə̀ɗa Mbulum ata mbàŋa. Ku mege dzaydzay ata a ndze a hinne tsà tèkeɗè ka, gà mburma Israyel ti sle məfàrà aà yemere Musa tsà, aɗàbà ana a də̀v hinne, à wìwizl a are twiy twiy twiy kàmala pat a. Ama na megè ìmir məpàlà àhəm ata a zlere a məmə̀ta aka mburma ya ya, a riŋ nda gà ndzə̀ɗa kàmala taŋa ya ka, 8taŋa ka, megè ìmir Mèzìte Mesife Mbulum ana a vil a mesife a mburma ya, a ge a ìmir, à zè a taŋa kweleŋ fètìte. 9Na megè ìmir məpàlà àhəm ata a gese a mburma i sèriyè Mbulum a, a riŋ nda gà ndzə̀ɗa seyiŋ ana, sakwàn nda biy masə̀rà ba awiya ŋa ana Mbulum a ne à ter a gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar, a ɗif a à ndzə̀ɗa ŋgar ana, à zè a taŋa ìvaɗ tsìye? 10Ndzə̀ɗa Mbulum ana tə zlə̀b dər akahər ata piŋŋè, a pàt a kwa dər a ka, ta gaya akaba nda ndzə̀ɗa ŋgar ana tì zlìb a dər awiya ŋa kinèhe ya tsà, a zà dər taŋa fètìte kweleŋ. 11Kaɗə̀ŋ, na masə̀rà ba miviye ŋa ata aka ndza hinne tsìye, aka ɗifekwa à ndzə̀ɗa Mbulum ata seyiŋ ana, sakwàn nda masə̀rà ba awiya ŋa aaha a ndze a aà biybiy a ya, à zè a taŋa tsìye. 12Aɗàbà taŋa, mìi tsik a bazlam aka gər dukw ata ka, parakkà, mìi himbir a duwa asa tsà. Aɗàbà mì sər, dukw ata ka, ndzer, pàrsa iɗəm tsà. 13Mìi ge a dər kàmala Musa ana akahər ata a kàha dzaydzay Mbulum ata à dìv a ika yemere ŋgar nda petek a tsà. A ge dər kataya ka, a waya tsà na gà mburma Israyel ta ŋgeter a, à ndìv a ihər a ya. Mə̀r ka, mìi ge a dər kàmala taŋa ya tə tsà. Mìi tsik a ka, parakkà lèlè. 14Ama gà mburma Israyel ana akahər ata ya ka, ndakazləmzləm tàa tsaraka bazlam ata tsìdze, haa kinèhe hiywe mbà. Aɗàbà i tə̀v ana ti dzeŋge a bazlam wàkità biy masə̀rà ba miviye ŋa ata ya ka, ti ne kàmala gà ɓə̀zla mandakazləm a, tə sər tsà. Are tar makàhà ŋa zimìrmìr nda petek kàmala biy Musa ana akahər ata ya. Say wùr ana aka gə̀s Yesuw Kiristi ya, na petek ata wurat, a de a ika are ŋgar a ya. 15Ku mege kinèhe tèkeɗè, i tə̀v ana tar riŋ ihər ti dzeŋge a wàkità məpàlà àhəm Musa ya ka, metsèhe tar mahə̀ndə̀kà ŋa titstsè pəra, kàmala ana petek ata a riŋ à kèhe a are tar a. 16Ama dukw ana a ge ba nda Musa akahər ata ya ka, a ge a ba nda gà tar mbàŋa. Ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum, ta gwa: "Na wùra aka mbə̀ɗ àba a tə̀v Batsàh kwa ŋa ka, petek ata a ge a ikəka tsà, tàa zla ikəka ya." 17Ama wele ana tə zalar Batsàh kwa ŋa i faha ya ka, tar magàwà ba ŋa nda Mèzìte Mesife Mbulum. I tə̀v ana Mèzìte Mesife Mbulum iɗəm a ka, gà mburma ti ziwe a gər tar i fata kuɗa. Tar ti ne a kàmala gà ɓele ya asa tsà. 18Taŋa, kwa ana tserdze kàa gə̀sakwa ŋgat a ka, kwa i lùvuŋ ika miɗ Mbulum kàmala ana petek ata a riŋ à kèhe a are kwa ya asa tsà. Kwa ihər ki ŋgetekwe a ndzə̀ɗa Batsàh kwa ŋa ana ti zlìb a dər, a zà duwa tserdze ya. Dìte kwa asa tèkeɗè, ki ti ndzìkìɗekwe a ba kàmala ŋgat a. Kàmala taŋa ya, ki ŋgetekwe a ndzə̀ɗa nda mezlìbe ŋgar mbàŋa, à sìkèh a aka miɗ aka miɗ. Batsàh kwa ŋa na a ge a taŋa ya. Tar nda Mèzìte Mesife Mbulum ka, i tə̀v ilik ŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\