2 KURINTIYA 4

1Mbulum a ge a mə̀r ŋgwal ŋa hinne. A vəl a mə̀r megè ìmir aaha a ahər, na dìte mìi tsik a bazlam ŋgwal ŋana a mburma ya. Aɗàbà taŋa na mìi zle a ihər madzàlà gà gər mə̀r a tsìdze ya. 2Màa niw gà dukw ana mburma ta ge a nda wirwir kìtsèh kìtsèh, a ndeɗe aka mə̀r a hwarwa ya tserdze. Mə̀r ka, mìi kèhe a dukw ana mìi ge a ya tsà. Dìte mìi bene a mburma, kige tsà mìi mbìɗ a à bazlam Mbulum tsà asa mbàŋa. Ama mìi ɗif a ka, à ndzer ŋana parakkà ìvaɗ. Mì waya ka, ku weke mà sər dər, bazlam ana mìi tsik a ya ka, ika miɗ Mbulum ndzer, pàrsa iɗəm tsà. 3Gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ka, tì dzè a zləm a bazlam ŋgwal ŋa aaha mə̀r ihər mìi ɗif a dər a mburma ya tsà. A ne i tə̀v tar ka, kàmala ana are tar makàhà ŋa nda petek a. Ama ku mege kataya tèkeɗè ka, sərum dər, a ne makàhà ŋa ka, i tə̀v gà na ti dzeye a ya ɗekɗek pəra, na ti tsereke a tsìye. 4Tə tsaraka bazlam ŋgwal ŋa ata tsə̀ka, aɗàbà ana ə̀bay sitene, mala makwàrà gər àhə̀ɗ aaha, aka ge à tar gùluf i huɗ metsèhe tar, dìte tà gə̀s tsìye. Aɗàbà a waya tsà na ta ŋget a a dzaydzay ana à dìv a i tə̀v tar a ya. Dzaydzay ata a dara ka, i huɗ ŋgwal bazlam ata aka gər ndzə̀ɗa Yesuw Kiristi ana tì zlìb a dər a. Aɗàbà Mbulum nda gər ŋgar a pàt à ba ka, nda tə̀v Kiristi. 5I tə̀v ana mìi tsik a bazlam ŋgwal ŋa ata ya ka, mìi tsik a aka gər ba mə̀r ŋa tsà. Mìi tsik a ka, aka gər Yesuw Kiristi. Mì gwaɗawa a tar ka, ŋgat na Batsàh ŋa ika gər gà mburma tserdze ya. Mə̀r mì ne ka, gà ɓə̀zla meslire kurum pəra, aɗàbà Yesuw. 6I tə̀v ana Mbulum a ge gər àhə̀ɗ akahər ata ya ka, a gwa: "Dzaydzay mà də̀v i lùvuŋ." Ama Mbulum ŋa ka, taŋa ilik hiywe na a vəl dzaydzay ŋgar ata à dìv a i gə̀zlə̀ŋ mə̀r a mbàŋa. A ge dər kataya ka, aà məpàtà à ndzə̀ɗa ŋgar ana tì zlìb a dər, à dìv a ika miɗ Kiristi ya. Aɗàbà taŋa na mə̀r ihər mìi tsik a bazlam ŋgwal ŋa ata a mburma ya. 7Mə̀r ka, ndzə̀ɗa mə̀r a riŋ tsà. Mì ne ka, kàmala mesigire dwaɗwa ana mbùrùf a keɗe a bìse ya. Ama kəla ka, Mbulum aka tike ŋgwal dukw ata a gə̀zlə̀ŋ mə̀r. Aɗàbà a sàsar gà mburma tə sər dər ndzer, ndzə̀ɗa ana a zà duwa tserdze biy megè ìmir Mbulum a, a dara ka, i tə̀v ŋgar a, tsə̀ka, a dara i tə̀v mə̀r a tsà. 8Gà mesèwère are ŋgìɗ pàmpàm ta ŋgiɗits a mə̀r hinne, àma ka, tàa ndə̀v à gà mesife mə̀r kweleŋ tsà. Mì sər dukw ana mìi ge a ya asa tsà, a wise a mə̀r a gər hinne, àma mìi gìs a gə̀zlə̀ŋ hiywe. 9Gà ɓə̀zla menè are mə̀r hinne tar riŋ ta ge a mə̀r a matawak, àma Mbulum aka miyak à mə̀r tsà. Tar riŋ ihər ta peze a mə̀r a bə̀ɗ, àma màa hitse aà mbulum hiywe, màa mata ɓàv tsà. 10Ti yehe a vatwa aà məbàtsà mə̀r kəla pàt, kàmala ana ta kə̀ɗ Yesuw Kiristi ya mbàŋa. Ama mìi ndze a nda mesife, na dìte mburma ti sir a dər ka, Yesuw ŋgat a riŋ nda mesife hiywe ya. 11I huɗ mandzà aà bəra mə̀r ana mìi ndze a ya, mə̀r ka, i ɗa məmə̀ta agəra ana mìi zezem a Yesuw a. Ama ba mə̀r aaha ndzə̀ɗa iɗəm tsà, tsèfek tsèfek à mìt a mbà ya ka, aka mə̀t zùkw tsà. Kàmala taŋa ya, mburma ti sir a mesife Yesuw ka, nda tə̀v mə̀r. 12Kàmala megweɗe ya, mə̀r ka, i ɗa məmə̀ta hiywe. Ama kurum ka, mesife awiya ŋana a riŋ a ge a ìmir i tə̀v kurum. 13A riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka, a gwa: "I tsik bazlam Mbulum a mburma ka, agəra ana ì gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a." Ama mə̀r ka, màa gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ mə̀r ɓəŋɓəŋ lèlè, kàmala wele ata a wetse ya mbàŋa. Aɗàbà taŋa na mə̀r tèkeɗè, mìi ɗif a à bazlam ŋgar a mburma ya. 14Mə̀r ka, mì sər, Mbulum ana a mbəlara à Yesuw Batsàh kwa ŋa i məmə̀ta ya ka, a ta mbil à mə̀r a kàmala ana a mbəl à Yesuw a mbàŋa. A ti ndzìk akaba a kwa aka miɗ ŋgar nda gà kurum tserdze. 15Mbulum a vəl a mə̀r megè ìmir ata ka, aɗàbà kurum, dìte a ta mbele a à gà mburma hinne, aɗàbà ŋgwal ŋgar ana a ge a ter a ya. Kàmala taŋa ya, gà na tar riŋ ta ger a kəkaàha, tì zèmbeɗe a à ŋgat a ka, tì sìkèh a aka miɗ aka miɗ lèlè mbàŋa. 16Aɗàbà taŋa na ki zlèkwe a ihər madzàlà gà gər kwa tsìdze ya. Aɗàbà ku mege ndzə̀ɗa ba kwa mà nìkìɗ tèkeɗè ka, Mbulum a vil a kwe a ndzə̀ɗa awiya ŋa a gə̀zlə̀ŋ, aà mazàzàmà vatwa ŋgar kə̀la pat. 17Gà mesèwère are ana kwa ihər ki sèwèrekwe a kinèhe ya ka, ti ndze a tsà, tì ndìv a mbà. Ki ta ŋgetekwe a dər ka, mezlìbe ana batsàh ŋa ya. Mezlìbe ata ka, a ti zè a dukw tserdze, dìte a ndze a ka, aà biybiy. Agəra taŋa na ki fìrekwe a aà gà mesèwère are ata ka, kàmala ana mawùrà ba ŋa tsìye ya. 18Aɗàbà kàa tikekwa madzàlà gà gər kwa aka dukw ana a ŋgeter a ba tsìye, tsə̀ka, aka dukw ana mburma a ŋgeter a nda are ya tsà. Aɗàbà gà dukw ana mburma ta ŋgeter a nda are ya ka, ti ndze a aà biybiy tsà. Ama ka, gà dukw ana mburma ta ŋgeter a nda are tsìye ìvaɗ, na a ndze a aà biybiy a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\