2 KURINTIYA 5

1Kà sərakwa, i tə̀v ana mekìrìwè ga kwa aaha leyèh aka mbazla ya ka, Mbulum a ta vil a kwe aɗəm a ga ŋgìɗ pàm, i gər ŋa i mbulum. I tsik taŋa ka, aka gər ba kwa aaha kinèhe ya. I tə̀v ana aka mə̀t a ka, a ta vil a kwe aɗəm a ba ana i gər ŋa i mbulum a. Ŋgat à gər ŋgar na a ge ga ata a ndze a aà biybiy a ya. 2Kinèhe kwa mandzà ŋa ɗa ika gər àhə̀ɗ ka, kwa ihər ki ŋgìrìzèkwe aàbiŋa, aɗàbà kà wayakwa hinne, na Mbulum a ta vil a kwe a ba awiya ŋa ata i gər ŋa i mbulum a ya. 3Na kàa ŋgatakwa ka, ki ti ndzekwe a nda ba awiya ŋa ata aà biybiy kuɗa, tsə̀ka, ki ti ndzekwe a sàgùrɗùmma kàmala wele ana petek ikaba tsìye asa tsìdze. 4I tə̀v ana kwa mandzà ŋa nda gà ba kwa aaha hiywe mbà ya ka, kwa ihər tə̀pasəssà ki bèsekwe a ba hinne. I fata ya ka, a sàs a kwa aà megweɗe a Mbulum, zla aà mə̀r ba aaha ya ka, a sàs a kwa ɓàv tsà. Ama ka, a sàsakwa a vil a kwe a ba awiya ŋana, a ta mìt a tsà, a ndze a aà biybiy a, na dìte ka, ba awiya ŋa ata à mbìɗ aɗəm a ba avùkw miviye ŋa aaha à mìt a ya. 5Mbulum nda gər ŋgar na a ge megè ìmir i gə̀zlə̀ŋ kwa ya, aà kə ŋgatakwa ba awiya ŋa ata. A vəl a kwa Mèzìte Mesife ŋgar, dìte ki sirekwe a dər ka, a ta vil a kwe a ba awiya ŋa ata mbàŋa ya. 6Aɗàbà taŋa na ku mege ndeɗime, ki ndzekwe a ɓəŋɓəŋ lèlè ya. Taŋa kà sərakwa ndzer, akahər ana kwa nda gà ba kwa aaha ya ka, kwa dìriŋ aà Batsàh kwa ŋa ya. 7Kàmala megweɗe ya, kàa ŋgatakwar zùkw tsà. Ama kà sərakwa ki ta ŋgetekwe a a gà dukw ata ndzer ka, aɗàbà ana kə̀ gə̀sakwa ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a. 8Ama kaɗə̀ŋ, ki ndzekwe a ɓəŋɓəŋ lèlè dukw ŋgar. A sàsakwa ka, ki miyekikwe a à ba aaha, na dìte ki ti ndzekwe a i tə̀v ilik ŋa nda gà Batsàh kwa ŋa ya. 9Aɗàbà taŋa, ku mege kwa mandzà ŋa ɗa dìriŋ aà ŋgat a, ku mege kwa mandzà ŋa bìse nda gà ŋgat tèkeɗè, a sàsakwa ka, megè dukw ana ŋgat a waya ya ɗekɗek hiywe. 10Aɗàbà kwa tserdze ka, bàlaarì, ki ta hitsekwe a aka miɗ Yesuw Kiristi, na dìte à sès a kwe a ikaba sèriyè kwa ya ya. Ku weke a ŋget a duwa kalkal kàmala megè ìmir ŋgar ana a gewa ɗa ika gər àhə̀ɗ a mbàŋa. Na bə̀la kàa gekwa dukw ana ŋgwal ŋa ya ka, a ta vil a kwe a dukw mayà ba kwa. Ama na bə̀la kàa gekwa dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, a ti sèwèr a kwe a are. 11Na Batsàh mə̀r ŋa a ta ge a mə̀r a sèriyè kàmala taŋa ya ka, mìi ger a magə̀ɗa. Aɗàbà taŋa mbàŋa, na mə̀r ihər mìi yehe a vatwa aà mandzàkàra mburma aka miɗ ŋgar a, dìte na ti sir a dər ka, mə̀r gà ndzer ŋa ya. Mbulum ka, a sər mə̀r ka, lèlè. Ama ì dzala ka, kurum tèkeɗè, ki sirwim a ìye i gə̀zlə̀ŋ kurum mbàŋa. 12A sàs a mə̀r na mìi ge a zlapa à ba mə̀r ika miɗ kurum a ɓàv tsà. A sàs a mə̀r ka, mìi ɗif a kurum a à vatwa ana ki ta ŋgeywim a dər ba aɗàbà mə̀r a ìvaɗ. Taŋa ka, bə̀la gà mìsle ŋgìɗ ta wele a aà mə̀r a ka, ki sirwim a mifèfile a tar aakiŋa. Tar tə sə̀ŋgə̀rawa àba i tar ka, nda dukw ana ta ŋgeter a tsàra ya, tsə̀ka, tà fìr a aà dəba tar dzekwiŋ tsà. Dìte na bə̀la gə̀zlə̀ŋ tar manə̀sà ŋa tèkeɗè ka, i tar duwa tsà. 13Wànà kà dzalum dze ana, mə̀r gà mibè dala ŋa kàmala ana gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ti tsik a ya? Ta fə̀r aà mə̀r ka, kàmala ana mə̀r gà mibèyè a dala ŋa ya ka, aɗàbà ana mì vəl ba mə̀r a ahər a Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ilik a. Ama na bə̀la mə̀r gà ɓə̀zla metsèhe na aà are kurum a ìvaɗ ka, i fata ya ki sirwim a dər, a sàs a mə̀r mazlàkà kurum. 14Megè ìmir ana mìi ge a tserdze ya ka, agəra ana mì sər, Kiristi a waya kwa hinne ya. Ŋgat a mə̀t ka, aɗàbà mburma tserdze. Kàmala taŋa ya, kà sərakwa ndzer, tar ata tserdze ya ka, tàa mata akaba nda gà ŋgat, na i tə̀v are Mbulum a. 15Ŋgat a mə̀t agəra mburma tserdze, na dìte gà na tar riŋ nda mesife mbà ya ka, ta ge dukw ana ba tar a waya ya asa tsìye, ama ka, ti yaha vatwa aà megè dukw ana a tsàhən ahər a ìvaɗ. Ta ge kataya ka, agəra ana a mə̀t, dìte Mbulum a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya ka, aɗàbà tar a mbàŋa. 16Aɗàbà taŋa, mə̀r kinèhe ka, mìi fìr a aà gà dukw ana mburma ta ge a i metìkè ba tar ana nda bəra pàmpàm asa ya tsà. Akahər ata piŋŋè ka, màa ge kataya kaɗə̀ŋ, màa fə̀r aà Kiristi kàmala taŋa ya. Ama kinèhe ka, pàm, tsə̀ka, mìi ge a dər kàmala taŋa ya asa tsà. 17Aɗàbà wùr ana mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda Kiristi ya ka, aka ne mburma awiya ŋa. Mendze ŋgar ana piŋŋè ya ka, a riŋ asa tsà. Aka mbə̀ɗ àba awiya ŋa. 18Mbulum na a geye gà dukw ata tserdze ya. A slərra Kiristi ya, dìte na a sər ba à kwa nda gà ŋgat a. Kinèhe ka, a vəl a mə̀r megè ìmir metsìkè bazlam ata a mburma. A sàsar ka, kà sərakwa ba nda gà ŋgat. 19Ndzer ŋana Mbulum a slərra Kiristi ya ka, aà mà sər ba à tar tserdze nda gà ŋgat. A ɗeme a bakal tar asa tsà. I fata ya ka, a slər mə̀r aà metsìkè bazlam masə̀rà ba ŋgar ata a sər ba à mburma nda ŋgat a, a gà mburma. 20Aɗàbà taŋa, mə̀r ka, màa ne gà ɓə̀zla meslire Kiristi. Ar ka, kàmala ana Mbulum nda gər ŋgar a zel a a mburma nda bazlam mə̀r a. Mìi ge a kurum a kamkam, aɗàbà Kiristi: Vəlumar vatwa, ma sər ba à kurum nda Mbulum. 21Kiristi ka, aka ge bakal duwa ilik tsìdze. Ama ka, Mbulum a zla bakal kwa tserdze, a tike aka gər ŋgar. A ge dər kataya ka, aɗàbà kwa, dìte i tə̀v ana kwa mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Kiristi ya ka, a ne a à kwa gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\