2 KURINTIYA 6

1Kàmala taŋa ya, mìi ge akaba a megè ìmir ka, i tə̀v ilik ŋa nda Mbulum. Agəra taŋa, mìi ge a kurum a kamkam: Ŋgwal Mbulum ana a ge a kurum a ka, ma ne taf masak ŋa tsà. 2Mbulum a gwa ka: "I tə̀v ana məpàslà ahər gà aka sle, i ge a ŋgwal ŋa a mburma ya ka, i tsereke a meheme kurum ana ki hemwimiŋ a ya. Dìte pat ana a sèsiŋ i mbele à ter a ya tèkeɗè ka, i zlèk a kurum." Gà dàmər gà, və̀ɗəna ka, pat ana Mbulum a sàsar megè a kwa ŋgwal a, aka ndze aɗəm kuɗa. Dìte kinèhe asa na a sàsar məmbə̀là à kwa ya. 3A sàs a mə̀r na mìi ge a dukw ana a vil a mendìfè sik a mburma ya te tsìdze. Aɗàbà mì waya na ta wele a aà megè ìmir mə̀r a ya tsà. 4Seyiŋ tsà, i huɗ dukw ana mìi ge a tserdze ya ka, a sàs a mə̀r na mìi pèt a dər a mburma parakkà, mə̀r ka, gà ɓə̀zla megè ìmir Mbulum a ìvaɗ. Ku mege gà mesèwère are a riŋ hinne, ta ge a mə̀r a matawak, nda gà kuɗa duwa ŋgìɗ pàmpàm ta geye a mə̀r a tèkeɗè, mìi gìs a gə̀zlə̀ŋ kataya pəra. 5Aɗàbà gà mburma ta gazlawa mə̀r hinne. Pat ŋgìɗ asa ka, ta gasa mə̀r, tə dzà mə̀r a dàŋgay. Ti lèvekeye aà mə̀r àhəm hinne, nda mewìsè bazlam. Mì gewa megè ìmir ka, nda bàlaarì. A gà pat ŋgìɗ asa ka, mì ndzewa are tsà, dìte mì vàkawa wùrwas nda may, mì məndzərawa dukw mezime asa tsà mbàŋa. 6I huɗ mendze mə̀r ana mìi ndze a ya, a sər ba ka, mə̀r gà ɓə̀zla megè ìmir Mbulum. Mə̀r mì pat ka, à tsəɗaŋŋà. Mìi ge a ka, dukw ana ndzer a. Mì bàsawa gə̀zlə̀ŋ, mì gewa gər a mburma lèlè. Mèzìte Mesife Mbulum a vəlawa a mə̀r ndzə̀ɗa aà megè ìmir. Mì wayawa gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ tserdze nda gə̀zlə̀ŋ ilik. 7Mì ɗifewa à bazlam ndzer ŋana a mburma, Mbulum na a vəlawa a mə̀r ndzə̀ɗa ŋgar a. Nda gà dukw ata tserdze ya, na gà mburma tə sər ka, mə̀r gà ɓə̀zla megè ìmir Mbulum a. Mede mə̀r ana ika miɗ Mbulum nda ndzer ŋa ya, a ne ka, dukw ahər mə̀r ana mìi ge a gùvəl aà gà ɓə̀zla menè are mə̀r a. Ama dukw ahər ata ka, a ne dukw ana mìi geye a dər ikaba ya nda tə̀v tar a mbàŋa. 8I huɗ mendze mə̀r a ka, gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ tì zèmbeɗe à mə̀riŋa. Gà biy ŋgìɗ ka, ti ndeveye a mə̀r a pìslìɗìɗe. Gà àsìŋ ŋa tì zlìb à mə̀riŋa. Ama gà biy ŋgìɗ ti tsik a dukw ana ŋgwala tsìye aka gər mə̀r. Tà fìr aà mə̀r a ka, kàmala ana mə̀r ka, gà ɓə̀zla pàrsa ya. Ama tsàatsà, mə̀r mìi tsik a ka, dukw ana ndzer ŋa ya ìvaɗ. 9Ta gwaɗawa ka, tə sər mə̀r tsà, mə̀r ka, gà ɓə̀zla falày taf masak ŋa. Ama tsàatsà, gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ tserdze tə sər mə̀r lèlè dukw ŋgar. Ta fə̀rawa aà mə̀r ka, kàmala ana mə̀r ka, gà məmə̀ta ŋa ya. Ama ka, mə̀r riŋ nda mesife lèlè dukw ŋgar mbàŋa. Ti sèwèrewa a mə̀r are hinne, àma tàa bats mə̀r zùkw tsà seyiŋ. 10Ku mege ta vil a mə̀r a matsə̀ɓatsə̀ɓ a gə̀zlə̀ŋ hinne tèkeɗè ka, mìi de a aka miɗ aka miɗ nda maŋgàyà ba lèlè hiywe. Mə̀r ka, mì ne kàmala gà ɓə̀zla matawak a, àma mə̀r ihər mìi ge a ə̀bay à gà mburma hinne ika vatwa Mbulum seyiŋ ìvaɗ. Mi ne kàmala ana duwa mə̀r a riŋ tsìdze ya. Ama nda ndzer kəla ka, dukw tserdze a riŋ aà mə̀r dukw ŋgar. 11A kurum gà mburma ana i Kurintiya ya. Mì fàfəl a kurum ka, parakkà, màa həmbər aà kurum duwa ilik tsìdze. 12Dìte màa niw mawàyà ba nda gà kurum ilik tsìdze asa. Ama kurum na kà wayum mə̀r tsìye ìvaɗ. 13I fèfil a kurum a ka, kàmala ana kurum gà ɓə̀za gà ya. Ka həmbərum aà mə̀r duwa tsà. Pàtum à dukw ana i gə̀zlə̀ŋ kurum a. Wayum mə̀r kàmala ana mə̀r tèkeɗè, mìi weye a kurum a mbàŋa. 14Kə gawum ba a tə̀v ilik ŋa nda gà na tàa gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ tar tsìye tsà. Ka ta gwim akaba megè ìmir i tə̀v ilik ŋa nda gà tar tsìdze. Aɗàbà meme na gà dukw ana ŋgwal ŋa ya, nda na ŋgwala tsìye ka, ti sle aà mendze akaba a i tə̀v ilik ŋa ya? Wànà gà tə̀v dzaydzay ŋa ti sle aà megewe a ba nda tə̀v lùvuŋ a? 15Kà sərakwa, gà Kiristi nda ə̀bay sitene ka, ti sle a aà madzà akaba àhəm tsìdze. Aɗàbà taŋa, wele ana aka gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ a, nda wele ana aka gə̀s tsìye ka, ti sle a aà madzà akaba madzàlà gà gər tar a tə̀v ilik ŋa ɓàv tsà mbàŋa. 16Wànà kà dzalum dze ana, dukw ana gà mburma ti ne dər mbulum nda ahər tar ŋa ya ana, a sle a aà mendze i ga Mbulum batsàh ŋana ya? Awaŋ, a ge a ba tsìdze. Yaw, sərum dər ka, kwa na kà nekwa ga Mbulum batsàh ŋa ata ŋgat a riŋ nda mesife ya. Aɗàbà Mbulum a gwa ka: "I ti ndze a ika màgə̀r gà mburma gà, i ta ŋget a tə̀v mendze gà i fata. Iye i ti ne a Mbulum tar, dìte tar tèkeɗè, ti ti ne a gà mburma gà mbàŋa." 17Aɗàbà taŋa, Mbulum a tsik a gà mburma ŋgar asa mbàŋa, a gwaɗa a tar: "Dumara ika màgə̀r gà mburma ana tàa gə̀s ìye tsìye. Miyakum à tar ŋgwìɗik. Kà lə̀mum aà dukw ana àrùwaŋ ihər a tsìdze. Na kàa gwim dər kataya ka, i gìs a kurum lèlè. 18I ti ne a Tsir kurum, dìte kurum tèkeɗè, ki ti nwim a gà ɓə̀za gà mbàŋa, ku mege gà asləka ŋa, ku mege gà də̀m ŋa tèkeɗè ya. Na a tsik taŋa ka, Mbulum ana a kwere a duwa tserdze ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\