2 KURINTIYA 7

1A kurum gà masla gà ana ì waya kurum hinne ya. Mbulum aka tsik a kwa i sìda ya, a gwa, a ta vil a kwe a gà dukw ata tserdze ya. Aɗàbà taŋa, say barakwa dukw ana ŋgwala tsìye, aà ba kwa ya, dìte ma ne tsəɗaŋŋà na i tə̀v are Mbulum a. Kà barakwara dukw ana ŋgwala tsà i gə̀zlə̀ŋ kwa ya asa mbàŋa. Mede kwa ana ki tèkwe a ika vatwa Mbulum a, ma ge ka, kàmala ana ŋgat a waya ya. Ka hənakwar à gər a bə̀ɗ tiɓìzl lèlè. 2Gə̀sum mə̀r nda gə̀zlə̀ŋ kurum lèlè. Aɗàbà mə̀r tèkeɗè, màa ge dukw ana ŋgwala tsìye, a wùra ika màgə̀r kurum a ilik tsìdze. Asa ka, wùra aka dzeye ika vatwa Mbulum a agəra mə̀r tsà, dìte màa zla duwa aà wùra ya nda wirwir a ɓàv tsà asa mbàŋa. 3Ka ta gwaɗum, ì tsik taŋa ka, biy na ì mà a kurum à bakal a ɓàv tsà. Ar ka, kàmala ana ì làh metsike a kurum ndeɗiŋa ya. Mì waya kurum hinne, duwa ilik ma ta mà ba à kwa tsà. Ku mege kàa matakwa, kwa i tə̀v ilik ŋa, ku mege kwa riŋ nda mesife tèkeɗè, kwa i tə̀v ilik ŋa hiywe mbàŋa. 4I sər, kurum ka, gà ɓə̀zla megìse ndzer dukw ŋgar. Aɗàbà taŋa, ìye ihər i ndze a barbararra, aɗàbà kurum ìvaɗ. I huɗ mesèwère are mə̀r ana mìi sèwèr a ya tèkeɗè, i ye a ba tsà, i ŋgeye a ba ìvaɗ. Maŋgàyà ba gà ata a rèhiŋ a gə̀zlə̀ŋ ka, tsìsl lèlè. 5Màa sèwèr are ka, hinne kaɗə̀ŋ. Ku mege i tə̀v ana mì ndze aka àhə̀ɗ Makaduniya ya tèkeɗè, màa ŋgat vatwa aà mesìfìkà ba tsìdze. Dukw ana mawùràba ŋa ya, a lewa aà mə̀r ku mege i ŋga, ndaka vatwa ŋgìɗ pàmpàm hinne. Gà mburma ti newa a mə̀r are hinne, ta gewa aà mə̀r maaga. Mì dzalawa gà gər i gə̀zlə̀ŋ mə̀r hinne agəra gà ɓə̀zla mazàzàmà Mbulum mbàŋa. 6Ama na bə̀la gà mburma ta gweɗe a, dukw ata mìi sle a asa tsə̀ka, Mbulum na a mè a terehe a à àrə̀v a. A mà a mə̀raha à àrə̀v ka, nda mede Titus ana a dara ya. 7Ama mede ŋgar ana a dara ya ɗekɗek tsà. A mà a mə̀raha à àrə̀v ka, nda bazlam ana a tsik a mə̀r a mbàŋa. A tsik a mə̀r ka, meme na kà mùmaraha à àrə̀v a. A gwaɗa a mə̀r asa ka, a sàs a kurum aà meŋgetiŋ asa zləmana ŋa, nda gà na kurum riŋ ihər ki dzelwim a gà gər aka dukw kurum ana ki gwim ŋgwala tsìye ya. Dìte a sàs a kurum hinne na ki wiywimiŋ a ba, ki geywim a ika ìye ya nda tə̀v gà ɓə̀zla menè are gà ana ti niŋ a ya. I tə̀v ana ì tsaraka taŋa ya ka, ì sə̀kàh à maŋgàyà ba hinne asa kuɗa. 8I sər wàkità gà ana ì wetse a kurumaha akahər ata ya ka, aka vəl a kurum matsə̀ɓatsə̀ɓ a gə̀zlə̀ŋ hinne dukw ŋgar. Ama yàa dzala aɗəm duwa hinne ɓàv tsà. Malàhalàh ŋa ka, ì dzala, ì gwa, assàh, ì wetse kataya ana, meme kuɗa ya. Aɗàbà ì sàmata, wàkità ata ì wetse a kurumaha ya ka, aka vəl a kurum matsə̀ɓatsə̀ɓ a gə̀zlə̀ŋ zàakwa dukw ŋgar. 9Ama kinèhe ka, ìye riŋ ihər i ŋgeye a ba. Ama ka, agəra ana ì vəl a kurum matsə̀ɓatsə̀ɓ a gə̀zlə̀ŋ a tsà. Iye ihər i ŋgeye a ba ka, agəra ana kà dzalum gà gər aka dukw ata ki gwim ŋgwala tsìye, dìte i dəba ŋa ya, kà mbə̀ɗum à gà madzàlà gà gər kurum kuɗa ya. Aɗàbà madzàlà gà gər kurum ata kà dzalum a ka, kàmala ana Mbulum a waya ya. Agəra taŋa, màa ge a kurum dukw ana ŋgwala tsìye nda wàkità ata tsìdze. 10Na bə̀la wùra a riŋ a ge a matsə̀ɓatsə̀ɓ kàmala ana a sàs a Mbulum a, i fata ya ka, à mbìɗer a à madzàlà gà gər ŋgwal ŋana ìvaɗ. Kàmala taŋa ya ka, Mbulum a mbil a à ŋgat. Medzìbe matsə̀ɓatsə̀ɓ ata ka, wùra a dzele a dər akaba gà gər tsìdze. Ama na bə̀la wùra a ge a matsə̀ɓatsə̀ɓ kàmala ana gər àhə̀ɗ a waya ya ka, taŋa na a de a à ŋgat a məmə̀ta ana ika miɗ Mbulum a ya. 11Kaɗə̀ŋ, kì gwim matsə̀ɓatsə̀ɓ kurum ata ka, kàmala ana Mbulum a waya ya. Ama kinèhe ka, sàmatum kuɗa kwaŋ, na kà mbə̀ɗum dər à madzàlà gà gər kurum a. A sàs a kurum meɗife dər parakkà, na kà wayum megè dukw bakal asa tsìye. Ki gwim matsə̀ɓatsə̀ɓ i gə̀zlə̀ŋ kurum, nda magwàɗà ika màgə̀r kurum ka, aàla dze ya, na dukw ata a ge ba ya? Aɗàbà taŋa, ki gwim magə̀ɗa hinne agəra dukw ata a ge ba ika màgə̀r kurum a. Iye riŋ ihər i kìv a kurum a ka, hinne, aɗàbà ana a sàs a kurum ki ŋgetwimiŋ a asa ya. A sàs a kurum ka, megè dukw ana Mbulum a waya ya, na kà tàtə̀kum a wele ata a ge bakal a ya. Taŋa dukw ata tserdze ya, a dara ka, i tə̀v Mbulum a. Kàmala taŋa ya, kà pàtum dər parakkà, aɗàbà ana gər kurum aà megè dukw ata asa tsìdze ya. 12Aɗàbà taŋa, wàkità ata ì wetse a kurumaha ya ka, ì wetse aɗàbà wele ana a ge bakal ata ya, kige tsà, agəra wele ana ta ge ihər bakal a ya ɓàv tsà asa. Ama ì wetse ka, dìte mə vəl a kurum vatwa ika miɗ Mbulum parakkà, ku weke ma sər dər ka, kà wayum mə̀r ndzer nda gə̀zlə̀ŋ ilik. 13Aɗàbà taŋa na kinèhe àrə̀v a mà a mə̀raha ya. Arə̀v aka mà a mə̀raha lèlè kaɗə̀ŋ. Ama ka, taŋa ɗekɗek tsà. Mì ŋgaya ba ndeyndey ka, aɗàbà Titus ana maŋgàyà ba i gə̀zlə̀ŋ ŋgar hinne ya. A ŋgaya ba ka, agəra ana kurum tserdze kà mùmaraha à àrə̀v a. 14Aka ana ì sləraha ŋgat a tə̀v kurum a ka, yàa zlə̀b à kurum ika miɗ ŋgar. Ama kinèhe, mezlìbe gà ata ì zlə̀b à kurum a ka, a ne aka ìye hwarwa taf masak ŋa tsà. Aɗàbà gà dukw ana mì tsikewa a kurum tserdze ya ka, ndzer, pàrsa iɗəm tsà. Kàmala taŋa ya, mezlìbe mə̀r ana mì zlə̀b à kurum ika miɗ Titus a tèkeɗè, ar ka, ndzer mbàŋa. 15Aka ana a daha a tə̀v kurum a ka, kàa gə̀sum ŋgat lèlè, nda magə̀ɗa ŋa, nda gà medzedzere i ba kurum hinne. Kurum tserdze na a gə̀s ahər àhəm a. Ama kinèhe, a sàmata dukw ana ki gwimer ŋgwal ŋa ya ka, a sə̀kàh à mawàyà kurum hinne asa ìvaɗ. 16I ŋgaya ba hinne ka, aɗàbà ì sər, kurum ka, gà ɓə̀zla ndzer kaɗə̀ŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\