2 KURINTIYA 8

1Gà dàmər gà, a sàs a mə̀r ka, mìi ɗif a kurum a à dukw ana gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw ana ika àhə̀ɗ Makaduniya ta ge ya. Ta ge dukw ata ka, agəra ŋgwal Mbulum ana a ge ìmir nda gà tar a. 2Ti dzikewa à megìse tar ana ta gə̀s a, nda mesèwère are hinne. Ama ku mege kataya tèkeɗè, maŋgàyà ba tar riŋ hinne ìvaɗ. Tar gà matawak ŋa hinne seyiŋ, àma ka, tàa dzàya siŋgwè hinne aà megè ìmir Mbulum mbàŋa. 3Iye ihər i tsik a kuruməŋa: Tàa dzàya siŋgwè hinne, kàmala ana ndzə̀ɗa tar a sle ya. Awaŋ, kataya tsà. Ŋgùlùm i gweɗe a ka, tə dzà ka, a zà ndzə̀ɗa tar kweleŋ fètìte. Madzà siŋgwè ata tə dzà ya ka, nda meweye tar, tsə̀ka, wùra na a tsik a tar a tsà asa mbàŋa. 4Ta ge a mə̀r kamkam hinne, ta gwaɗa a mə̀r: "Vəlum a mə̀r vatwa aà metìkè aɗəm ahər mə̀r te," na tì zlèk a dər gà mburma Mbulum ana ika àhə̀ɗ Yuda ya. 5Dukw ana ta ge ya ka, a zà dukw ana mì dzala, mì gwa, ti ta ge a zləmana ya. Ta ge dukw ata ka, kàmala ana a sàs a Mbulum a. Kàmala taŋa ya, ta vəl ba tar a Batsàh kwa ŋa dzekwiŋ, dìte na ta ge dukw ana mì tsik a tar a mbàŋa ya. 6I tə̀v kurum ka, Titus aka làh medeha, aka dzà ba aà mayàhà gər a siŋgwè i tə̀v kurum a akahər ata. Aɗàbà taŋa na mì wiz ŋgat asa ka, mə̀ mbə̀ɗaha gər a tə̀v kurum, dìte mà ndə̀v à megè ìmir dukw taf kurum ata kà vəlum a, ika màgə̀r kurum a ya. 7Kurum ka, gà ə̀bay ŋa, na ika vatwa Mbulum a, kà zùm dər gà mìsle ŋgìɗ kweleŋ. Megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ a ka, ɓəŋɓəŋ lèlè. Kurum ihər ki tsikwim a bazlam ŋgwal ŋana a mburma parakkà. Kurum ka, kà sərum dukw ana ndzer a, kà vəlum ba kurum a megè ìmir Mbulum ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik. Meweye kurum ana kà wayum mə̀r a tèkeɗè, hinne asa mbàŋa. Aɗàbà taŋa, gwim megè ìmir ŋgwal ŋa ata ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik mbàŋa, mà zà biy gà mìsle ŋgìɗ. 8Dukw ana ì tsik a kurum i faha ya ka, ì fàr aka kurum ndzə̀ɗa na aà məvə̀là siŋgwè ata ya tsà. Ama ì fàfəl aka gər gà mìsle ŋgìɗ ka, dìte mà zlàk kurum mbàŋa. Aɗàbà a sèsiŋ ka, i vil a kurum a vatwa, dìte ku weke ma sər dər ka, kà wayum gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ nda ndzer kaɗə̀ŋ a. 9Kurum kà sərum ŋgwal ana Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa a ge a kurum a. Ŋgat ka, ə̀bay ŋa hinne. Ama ku mege kataya tèkeɗè, a ne à ba ŋgar mala matawak aɗàbà kurum ìvaɗ. A ge àba matawak kataya ka, dìte na kurum ki nwim a gà ə̀bay ŋa i gə̀zlə̀ŋ kurum a. 10I tsik a kurum a ka, dukw ana ì dzala aka gər bazlam siŋgwè ata ya ɗekɗek, tsə̀ka, məpàlà àhəm iɗəm tsà. Aɗàbà də̀z ka, malàhalàh ŋa kurum na kà wayum mayàhà gər a siŋgwè ata ya dukw ŋgar. Dìte kurum na a làh medzìbe aà megè ìmir ŋa ya asa mbàŋa. I sàmata ka, lèlè na mandə̀và à megè ìmir ŋa ya kuɗa. 11Kinèhe ka, gwim nda gə̀zlə̀ŋ ilik kàmala ana kà làh medzwim ahər ba ya mbàŋa. Ndə̀vum à megè ìmir ŋa lèlè. Dzum ka, kàmala ana ndzə̀ɗa kurum a sle ya. 12Aɗàbà na ki vilwim a duwa a Mbulum nda maŋgàyà ba kàmala ana kàa ŋgatum a ka, à gìs a lèlè. Ama na bə̀la kàa ŋgatum duwa tsə̀ka, Mbulum a gweɗe a: "Vilwimiŋ dukw" ka, a gweɗe a tsà. 13Ka tə dzalum ka, i zle a mesèwère are ika gà mìsle ŋgìɗ a, i tike a aka gər kurum, dìte ka, tar tə ndza barbararra, dìte kurum ka, kà sawarum are ya tsà. Awaŋ, a sèsiŋ ka, ki ndzwim a kalkal, tsə̀ka, maturək duwa ma ge a kurum ba a gər tsà. 14Kinèhe ka, kurum kàa ŋgatum duwa hinne, a zà biy tar. Aɗàbà taŋa, ŋgùlùm ka, vəlum a gà na tàa ŋgat duwa tsìye mbàŋa te. Na bə̀la pat ŋgìɗ duwa aka sle aà kurum hinne, dìte tar tàa ŋgat duwa hinne ka, ti ti zlèk aɗəm a kurum mbàŋa. Kàmala taŋa ya, na ki dzèywim a ba a gà dukw kurum, ku mege weke a ŋget a kalkal a. 15Ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum a, a gwa ka: "Wùr ana aka ŋgat dukw mezime hinne ya, àlə̀ka i tə̀v ana a zəm a ka, aka zeha ihər a ɓàv tsà. Dìte wùr ana a ŋgat zàakwa pəra ya tèkeɗè, a zəm ka, a sle i ŋgar ìde mbàŋa." 16Titus ka, a vəl ba ŋgar aà mazlàkà kurum, kàmala mə̀r ana a sàs a mə̀r mazlàkà kurum a mbàŋa. Mə̀r ihər mìi ge a kəkaàha a Mbulum, agəra ana a làmbaɗa gə̀zlə̀ŋ ŋgar kàmala taŋa ya. 17Ŋgat ka, aka gə̀s kamkam mə̀r ana mì ger a. Ama ka, taŋa ɗekɗek tsà. Ŋgat nda gər ŋgar na a dzala, a gwa, i dehe a a tə̀v kurum a dukw ŋgar. Aɗàbà a sàsar ka, à zlèk a kurum ndzer. 18Mìi slirehe a tar ka, nda mìsle ŋgìɗ ilik asa. Wele ata ka, gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum ana ɗa i faha ya tserdze, tə zlə̀bawa à ŋgat, aɗàbà ana a tsikewa bazlam ŋgwal ŋa aka gər Kiristi ya ka, lèlè ya. 19Ama mìi slirehe a ŋgat ka, agəra taŋa ɗekɗek ɓàv tsà. Aɗàbà gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum ana ɗa i faha ya, na tə zla ŋgat a. A sàs a tar ka, mà laka mə̀r i tə̀v ana mìi de a à siŋgwè ata aka àhə̀ɗ Yuda ya. Kàmala taŋa ya na ŋgwal megè ìmir ata a ti sìkèh a à mezlìbe ana ti ti zlìb a dər à Batsàh kwa ŋa, dìte a ti ɗif a dər a mburma mbàŋa, ti sir a dər ka, a sàs a mə̀r mazlàkà mburma nda ndzer, wirwir iɗəm tsìye. 20Siŋgwè ata ka, hinne, dìte mìi kesle a à gər mə̀r ka, biytsà, gà mburma ti ti wele a aà mə̀r a, ta gweɗe a, waytsà gà mburma aaha ka, ti zimiŋa. Ama ka, mì waya kataya tsà. 21Aɗàbà a sàs a mə̀r megè dukw ana ŋgwal ŋa ya, ika miɗ mburma mbàŋa, tsə̀ka, ika miɗ Batsàh kwa ŋa ɗekɗek tsà. 22Mìi slirehe a mìsle ŋgìɗ pàm asa, ti dehe a nda gà mburma ata sula ya. Wele ata ka, màa dzik à ŋgat sik dìŋ, dìte mì sàmata ka, a waya mazlàkà kurum nda ndzer dukw ŋgar. Kinèhe tèkeɗè, a sàsar à zlèk a kurum, à zè a taŋa asa mbàŋa, aɗàbà ana a tsaraka meɗè zləm mede kurum ana ika vatwa Mbulum ŋgwal ŋa lèlè ya. 23Titus ka, mì gewa akaba megè ìmir Mbulum nda ŋgat. Mì vəlawa a ba ahər ŋa, aà mazlàkà dər kurum. Ama gà mburma ata sula ti de akabaha a nda gà Titus a ka, gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum na tə sləraha tar a tə̀v kurum a. Na gà mburma tàa ŋgat a megè ìmir tar ana ta ge a ya ka, ti ti zlìb a à Kiristi. 24Wayum gà mburma ata nda gə̀zlə̀ŋ ilik, dìte gà mayàhà ba gər gà mburma Mbulum ata tə sləraha tar a tə̀v kurum a, ti tsereke taŋa ka, ti sir a dər, dukw ana mì tsik aà tar ŋgwal ŋa nda tə̀v kurum a ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\