2 KURINTIYA 9

1A ge a ŋgùlùm tsà na i wetse a kurumaha a wàkità aka gər siŋgwè ana ki ti slirwimehe a a gà mburma Mbulum ana ika àhə̀ɗ Yuda ya asa ya. 2Aɗàbà ì sər ka, a sàs a kurum mazlàkà tar nda gər kurum ndzer dukw ŋgar. Yàa zlə̀b à kurum ika miɗ gà mburma Mbulum ana ɗa ika àhə̀ɗ Makaduniya i faha ya ka, hinne. I gwaɗa a tar ka: "Gà mburma Mbulum ana ika àhə̀ɗ Akaya ya, tàa dzà ba aà matsàkàlà ŋa dàgà də̀z. A sàs a tar, tì zlèk a dər gà mburma Mbulum ana ika àhə̀ɗ Yuda ya." I tə̀v ana ì tsik a tar taŋa ya ka, gà àsìŋ ŋa ika màgə̀r tar hinne, ta ŋgat metsèhe aà mazlàkà tar mbàŋa. 3Ama kinèhe ka, i slirehe a gà dàmər kwa ata a tə̀v kurum, dìte ki yehwim a riŋ à ba gər a siŋgwè ata ya dzekwiŋ, kàmala ana ì tsik a gà mburma ata, ì gwaɗa a tar ka, ki ta gwim a ya. I fata ya na màa ndzeha a tə̀v kurum a ka, dukw ana ì zlə̀b dər à kurum ika miɗ tar a ka, a ne a ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsìye. 4Tsə̀ka, na bə̀la mə̀r nda gà mburma ana ɗa ika àhə̀ɗ Makaduniya i faha ya, màa le aà kurum, àma kàa yahum gər a siŋgwè ata, aka sle tsə̀ka, hwarwa a ta giŋ a i tə̀v tar ka, hinne. Aɗàbà yàa mbə̀r mezlìbe à kurum, ì gwaɗa a tar ka: "I sər ndzer, ti yehe a gər a siŋgwè ata." Tsàatsà ka, pàrsa. Ama ka, hwarwa a ta ge a ndeyndey ka, a kurum na ika miɗ tar a mbàŋa. 5Aɗàbà taŋa na i dzala ka, ì gwa, ŋgùlùm i wiz a gà dàmər kwa ata màkər a, ti lehehe a a tə̀v kurum dzekwiŋ, na dìte ə̀lə̀k mìi ti dehe a ya. A sèsiŋ ka, kurum nda gà tar ata ki yehwimer a gər kàmala ana kà tsikwim i sìda ya, ku gwaɗum, mìi ta ge a ya. Kàmala taŋa ya, ə̀lə̀k i ndzehe a a tə̀v kurum ka, kàa mbə̀r meyehwim àba gər a siŋgwè ata ya. Taŋa na a ti ɗif a dər a mburma parakkà, ti sir a dər ka, kàa vəlum duwa nda gə̀zlə̀ŋ ilik, wùra a fàr aka kurum ndzə̀ɗa mifère tsìye. 6Dukw ana a sèsiŋ i tsik a kurum a ya ka, araha: Na wùra aka slige hinne tsà dùts pəra ka, dukw ana a ta pele a i bə̀ɗ a tèkeɗè, hinne tsà, kwizikw pəra mbàŋa. Na wùra aka slige gìllìm hinne ka, a ŋget a dukw mezime hinne mbàŋa. 7Ama siŋgwè ata ka, ku mege weke mə vəl kàmala ana a dzala i gər ŋgar a, tsə̀ka, mə vəl nda madzàlà gà gər ŋa tsà. Dìte ka, mə vəl kàmala ana wùra a fàr aaka ndzə̀ɗa aà məvə̀là ŋa ya tsà asa mbàŋa. Aɗàbà Mbulum a waya ka, wele ana a vil a duwa nda maŋgàyà ba ya ìvaɗ. 8Aɗàbà ŋgat ka, a sle a aà məvə̀là a kurum duwa hinne, dìte ki ziwim a gər kurum fàgàr fàgàr, kuɗa duwa a ge a kurum a asa tsà. Kàmala taŋa ya, duwa aà kurum hinne ka, ki gwim a dər ŋgwal a gà mìsle ŋgìɗ hinne mbàŋa. 9Ar ka, kàmala ana a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum, ta gwa ka: "Wùr ana a vil a ahər fə̀làh fə̀làh a gà ɓə̀zla matawak a ka, ŋgwal ŋgar ata a ndze a aà biybiy." 10Taŋa Mbulum na a vil a hwilfe a gà ɓə̀zla meslìgè duwa ya, dìte dukw mezime ana ti zim a ya tèkeɗè, a vil a ter a mbàŋa. A ta vil a kurum a wùr duwa kàmala ana gər kurum a waya ya mbàŋa. A slil a dər, a ge a ba hinne, dìte gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ta ŋget a duwa hinne i ahər kurum a mbàŋa. 11A ta pise a kurum a àhəm hinne, aà ka vəlum ahər a gà mìsle ŋgìɗ fə̀làh fə̀làh. Kàmala taŋa ya, gà mburma hinne ti ta ge a kəkaàha a Mbulum, agəra dukw ana ki vilwim a ka, mìi de a ter a dəraha nda ahər mə̀r a. 12Siŋgwè ata ki vilwim a ya, à zlèk a ka, gà mburma Mbulum ndzer dukw ŋgar. Ama duwa ŋgìɗ a riŋ asa. Aɗàbà gà mburma hinne na ti ta ge a kəkaàha a Mbulum agəra taŋa ya mbàŋa asa. 13Məvə̀là dukw taf kurum ata na à pèt a à ndzer kurum a mburma parakkà, ti sir a dər, gə̀zlə̀ŋ kurum ŋgwal ŋa, kàa gə̀sum ŋgwal bazlam ata aka gər Yesuw Kiristi ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ, dìte kàa gə̀sum ahər àhəm lèlè asa ya. Na tàa sàmata, ki gwim a kataya ka, gà mburma hinne ti ti zèmbeɗe a à Mbulum. Ti ti zlìb a dər mbàŋa, agəra ana ki vilwim a ter a gà dukw kurum fə̀làh fə̀làh, dìte ki vilwim a a gà àsìŋ gà mburma Mbulum ŋgìɗ tserdze mbàŋa ya. 14Dukw ana ki ta vilwim a ter a ya ka, a ti ɗif a dər, Mbulum na a ge a kurum a ŋgwal ŋa hinne, a zà duwa tserdze ya. I tə̀v ana tàa sàmata, ŋgat na a ge a kurum ŋgwal kataya ya ka, ti ta weye a kurum hinne, ta heme a a Mbulum aɗàbà kurum mbàŋa. 15Gekwa kəkaàha a Mbulum aɗàbà dukw ana a vəl a kwa ya. Taŋa ka, a zà duwa tserdze, biy megèr wusa ŋa ka, nda bazlam asa tsà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\