2 YUHANA 1

1Iye batsàh mburma ana ika màgə̀r gà mburma Mbulum a, ì wetseha wàkità aaha ka, a kər mayàhàba gər gà mburma Mbulum ana kà ne màma gà ɓə̀za, Mbulum a zla kər a, dìte a gà ɓə̀za yak ana ti yahawuba gər a tə̀v yak, i waya tar ndzer a mbàŋa. Iye ɗekɗek tsà na ì waya kurum a. Gà mburma ana tə sər bazlam ndzer ŋa ana i tə̀v Mbulum a tèkeɗè ka, ta waya kurum mbàŋa asa. 2I waya kurum ka, aɗàbà ana bazlam ata ndzer ŋa mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ kwa ya. A ndze a i tə̀v kwa ka, aà biybiy. 3Gà Mbulum Tsir kwa nda Yesuw Kiristi Kəla ŋgar ti ta vil a kwe a ŋgwal tar ana kà ndzakwa a tar dər are tsèhe ya, dìte ti ta vil a kwe a matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ. Gà dukw ata ka, ki ŋgetekwiŋa, na kwa ana ki zezemekwe a bazlam ndzer ŋana i tə̀v Mbulum a, ki weyekwe a ba ika màgə̀r kwa mbàŋa. 4Yàa ŋgaya ba hinne, aɗàbà ì sàmata, gà mìsle ŋgìɗ i lìwiŋ gà ɓə̀za yak ka, tar ihər ti zezem a gà dukw ana ndzer ŋa, kàmala ana Mbulum Tsir kwa a tsik a kwa, kà zazamakwa ya. 5A kər màma gà ana ì waya kər hinne ya, i gek a kamkam: Wayakwa ba ika màgə̀r kwa ilik ilik tserdze. Məpàlà àhəm aaha ì wetse a kurumaha ya ka, biy na awiya ŋa kàa tsarakum ilik zùkw tsìye tsà. Kà sərakwa ka, dàgà piŋŋè, aà gər ana kà dzàkwa ba aà mazàzàmà Yesuw Kiristi ya. 6Mawàyà Mbulum ata ki weyekwe a ŋgat a ka, kàmala megweɗe ya, gekwa dukw ana Mbulum a tsik a kwa ya kə̀la pat. Mbulum a gwaɗa a kurum ka: Wayum mburma tserdze kə̀la pat. Taŋa ka, dukw ana kà tsarakum dàgà piŋŋè ya. 7I tsik a kurum taŋa ka, aɗàbà ana gà ɓə̀zla məbànà mburma a riŋ tì sìweye a ika gər àhə̀ɗ hinne ya. Aɗàbà tar ka, ti niw megìse Yesuw Kiristi ana a dara aka gər àhə̀ɗ kàmala mburma ya. Ama wùr ana a niw taŋa ya ka, ŋgat ka, mala məbànà mburma, dìte ŋgat asa ka, mala menè are a Yesuw Kiristi mbàŋa. 8Aɗàbà taŋa kinèhe ka, gwim metsèhe, megè ìmir kurum ana kì geywim tserdze ya ka, ma ti ne taf masak ŋa tsà. Ama ka, ɗum, ki ŋgetwim a dukw mayàba kurum ata Mbulum a gwa, i vil a kurum a ya fit dze ìvaɗ. 9Sərum der ka, wùr aaha a zazamawa bazlam ana Yesuw Kiristi a dzeŋge a kwa ya tsà, hə̀rə̀ts hə̀rə̀ts à sès aakiŋa. Wele ata ka, wala a gə̀s Mbulum tsà. Ama wùr ana a zezem a dukw ana Yesuw Kiristi a dzeŋge a kwa ya ka, ŋgat a gə̀s gà Mbulum Tsir kwa, nda Kəla ŋgar fit məmà mbàŋa. 10Aɗàbà taŋa ì tsik a kuruməŋa: Na wùra a dere a a tə̀v kurum a, a dzeŋge a kurum a dukw ana Yesuw Kiristi a dzeŋge a kwa ya tsə̀ka, ka ta gə̀sum aàba ŋgat a ga a ma kurum tsà. Ka ta gwimer wusa ɓàv tsà asa mbàŋa. 11Aɗàbà na wùra a ge a wusa a medzìbe gà mburma ata ka, ta gew a ba nda wele ata a tə̀v bakal ŋgar ana a gewa ya mbàŋa. 12Gà bazlam pàmpàm na ì waya aà metsike a kurumaha zləmana ya, àma a sèsiŋ na i wetse a kurumaha aka wàkità ya tsà. I dzala ka, ìye ŋa i dehe a tsìm a tə̀v kurum, ki fèfilekwe akaba a nda bazlam, na dìte maŋgàyà ba kwa ana ki ŋgeyekwe a ba ya ka, mà ràh a gə̀zlə̀ŋ kwa lèlè ya. 13Ama mayàhà ba gər gà mburma ata a ne dàmər yak də̀m ŋa, gà ɓə̀za ŋgar ana ti yahawuba gər a tə̀v ŋgar a ka, ta ge a kurumaha wusa asa mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\