2 PIYER 1

1Na a wetse a kurumaha wàkità aaha ka, ìye Simun Piyer ana ìye mala megè ìmir Yesuw Kiristi ana ì gewar meslire ya. I wetseha wàkità aaha ka, a kurum ana kà gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum tserdze, kalkal kàmala mə̀r ana mì gə̀s ŋgat mbàŋa ya ya. Vatwa megìse ata ka, dukw ŋgwal ŋa. Yesuw Kiristi a vəl a kwa vatwa ata ka, dìte ku weke mà gə̀s ŋgat. Aɗàbà ŋgat ka, mala ndzer ŋa, a wele a ikaba mburma ya tsà. Ŋgat ka, Mbulum, a mbəl à kwa i bakal kwa ya. 2I heme a a Mbulum, dìte mà sə̀kàh a kurum à masə̀rà ba kurum nda gà Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa aka miɗ aka miɗ. Kàmala taŋa ya, a pise a kurum a àhəm, à sìkèh a kurum a dər, a vil a kurum a matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ kurum mbàŋa. 3Kà sərakwa Mbulum ana a zal a kwa ya ka, aɗàbà Yesuw Kiristi. A zal a kwa ka, na dìte kə̀ ŋgatakwa magàwà akaba a tə̀v mezlìbe ŋgar ana tì zlìb a à ŋgat, ki zezemekwe a mendze ŋgar ana ŋgwal ŋa, a zà gà dukw tserdze ya mbàŋa. Kàmala taŋa ya, ŋgat nda ndzə̀ɗa ŋgar ana hinne ya, a vəl a kwa dukw ana a sle aà kwe a tserdze ya, na dìte araha, kə̀ ŋgatakwa mesife ana awiya ŋa ya, ki zezemekwe a ŋgat lèlè kàmala ana a tsàhən ahər mbàŋa ya. 4Kàmala taŋa ya mbàŋa asa, a vəl a kwa gà dukw gà bàba ŋa ana akahər ata a tsik i sìda ya, a gwa, i ta vil a kurum a ya. Gà dukw ata ka, ŋgwal ŋa ndzer, duwa a riŋ kàmala taŋa ya tsìdze. A ge kataya ka, dìte ki beywim a aà dukw meèweke ana ŋgwal ŋa tsà ika gər àhə̀ɗ, a bene a mburma ya, na dìte ka, ki zlwim a ba ŋgar ŋgwal ŋa lèlè tsəɗaŋŋà ìvaɗ a. 5Aɗàbà taŋa, ìye ihər i gweɗe a kurum a ka: Yahum vatwa nda ndzə̀ɗa kurum fit, dìte magə̀sà Yesuw Kiristi ana kə̀ gə̀sum a ka, mà sə̀kàh a gə̀zlə̀ŋ kurum, mə̀ pàt à mede kurum ana ŋgwal ŋa ya mbàŋa. Na kàa zazamum aka miɗ aka miɗ kataya ka, yahum vatwa aà menè gà ɓə̀zla metsèhe mbàŋa asa. 6Ama ka, metsèhe ɗekɗek tsà. Gə̀sum gə̀zlə̀ŋ i tə̀v duwa ya tserdze mbàŋa. I tə̀v ana kurum ihər ki kwerwim a ba kurum kàmala taŋa ya ka, mərum àba. I tə̀v məmə̀rà àba kurum ata ya tèkeɗè ka, gə̀sum àhəm aà Mbulum lèlè. 7Na kàa hənum à gər a bə̀ɗ ka, wayum ba lèlè, aɗàbà kurum ka, nda gà dàmər na ika vatwa Mbulum a. I tə̀v mawàyà ba kurum ata ya mbàŋa ka, wayum gà àsìŋ gà mburma ilik ilik tserdze mbàŋa. 8Na kàa gwim gà dukw ata aka miɗ aka miɗ kataya ka, mesire kurum ana ki sirwim a Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya ka, à sìkèh a a gə̀zlə̀ŋ kurum, dìte mendze kurum ana ki ndzwim a ya ka, à pèt a à dukw ana ŋgwal ŋa ya mbàŋa. 9Ama na wùra a ge a gà dukw ata tsə̀ka, a sər Batsàh kwa ŋa tsà. Ŋgat a ne ka, kàmala mala gùluf ana a ŋget a a duwa ka, zimìrmìr pəra ya. Ŋgat ka, məpə̀là à bakal ŋgar ana Mbulum a pə̀lar dər piŋŋè ya ka, aka mə̀tsar gər na taŋa ya. 10Aɗàbà taŋa, gà dàmər gà, mərum àba, ka miyakum à megè gà dukw ata tsìdze, aɗàbà mezele ana Mbulum a zal a kurum, a pala kurum a ka, ki gwim kataya. Na kàa gwim gà dukw ata ka, ki dzeywim a ika vatwa Mbulum a tsìdze. 11Kàmala taŋa ya kaɗə̀ŋ ndzer, Mbulum a ta vil a kurum a vatwa aà madà a mekwere Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ana a kwere a ya, dìte ŋgat na mala məmbə̀là à kwa ya mbàŋa. Mekwere ata a ndze a ka, aà biybiy. 12Aɗàbà taŋa na a sèsiŋ məmà a kurumaha à gà dukw ata a gər kə̀la pat, dìte ka, ka dzalum aaka gà gər a. Ku mege kà sərum, kàa zazamum gà bazlam ata ti ɗif a kurum dər nda ndzer a tèrihhwè tèkeɗè. 13Ama na mesife gà a riŋ mbà kàmala naha ya ka, lèlè na i mè a kurumaha a à gà dukw ata a gər, na dìte ki ndzwim a are tsìye. 14Aɗàbà ì sər ka, mandzà aà bəra gà a riŋ hinne asa tsà, na i miyek a à gər àhə̀ɗ, i mìt a ya, kàmala ana Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa a tsikiŋ akahər ata ya. 15Aɗàbà taŋa na i yehe a vatwa nda ndzə̀ɗa gà fit dze, aà megè gà dukw ana yàa sle ahər a tserdze, na dìte ka, ki slwim a aà matə̀kə̀rà aà gà dukw ata ya. Tà mə̀ts a kurum gər tsà, ku mege i dəba məmə̀ta gà tèkeɗè ya. 16Akahər ata ka, màa ɗif a kurum à ndzə̀ɗa Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ana a ta mère a ya tserdze. Gà dukw ata mì tsik a kurum a ka, kàmala àhəm hiyeŋ ana gà mburma ti ɗemere a ika àràh a birek birek nda metsèhe tar taf masak ŋa ya tsà. Ama mə̀r ŋa nda ahər mə̀r na mì ŋgatar parakkà nda ndzə̀ɗa ŋgar ana ika gər gà duwa tserdze ya dukw ŋgar. 17I tə̀v ana Mbulum Tsir ŋgar a zàmbaɗa à ŋgat, a vəlarra ndzə̀ɗa mezlìbe ana tì zlìb a à ŋgat a ka, mə̀r riŋ i tə̀v ŋgar i fata mbàŋa. Mbulum ana ŋgat mala ndzə̀ɗa, a zà gà dukw tserdze ya, a gwaɗarra: "Naha ka, Kəla gà ana mandərkwasla ŋa, ì zla ŋgat a. Maŋgàyà ba gà fit dze ka, ika gər ŋgar." 18Mə̀r ŋa nda zləm mə̀r na mì tsarakara mifèfile ata i gə̀zà mbulum a ya, i tə̀v ana mə̀r mandzà ŋa nda gà ŋgat ika miɗ Mbulum i gər kwite ata ya. 19Taŋa ka, a sə̀kàh a kwa à magə̀sà dukw ana gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ti tsik akahər ata ya asa. Ama kinèhe ka, gwim metsèhe aà madzà zləm a bazlam tar ata lèlè, aɗàbà a ndzìkìɗ ba ka, kàmala làlampà ana à pèt a à dzaydzay i tə̀v lùvuŋ a. Ki dzwìm a zləm ka, haa a pat ana à mbìzere a ya. A pat ata ka, a ge a i gə̀zlə̀ŋ kurum parakkà kàmala màwùsàwus madə̀và mbulum ana à dìv a ya. Kàmala megweɗe ya ka: Kiristi na a dere a nda gà dzaydzay ŋgar ata à wìtiɗe a i gə̀zlə̀ŋ kurum a. 20Ama dukw ana a sèsiŋ metsike a kurum ndeyndey a ka, araha: Bazlam ana gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ti tsik akahər ata ya ka, ta wetse i wàkità Mbulum, ta gwa, wùra ilik a sle a aà masə̀rà ŋa nda metsèhe ŋgar tsà. 21Aɗàbà gà bazlam tar ata tserdze ya ka, a dara ka, i metsèhe mburma ya ilik tsìdze. Mèzìte Mesife Mbulum na a da a gə̀zlə̀ŋ tar a, na dìte ti tsik dukw ana tə tsaraka i tə̀v Mbulum a ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\