2 PIYER 2

1Akahər ata ka, gà ɓə̀zla məmà à bazlam Mbulum ana nda pàrsa ya ka, tar riŋ ika màgə̀r gà mburma Mbulum gà Israyel hinne. Ama kinèhe ka, gà ɓə̀zla pàrsa ti ti ɗe a àba ika màgə̀r kurum kataya mbàŋa. Ti dere a, ta pèt a àba ka, nda wirwir, na ti dzeŋge a guma pàrsa tar ana ti dzeye a dər à mburma ya. Ti niw a Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ana a mbala à tar i bakal tar piŋŋè ya. Aɗàbà gà dukw ata ta geye a kataya ka, sèriyè Mbulum a ta gìs a tar ka, bìse tsàra, a dzeye à ter a fit kweleŋ. 2Gà mburma hinne ti ti zezem a vatwa tar ana ŋgwal ŋa tsìye. Aɗàbà taŋa na gà mburma ana tə sər Mbulum tsìye, ti ti tsik a dukw ana ŋgwal ŋa tsìye aà vatwa Mbulum ana ndzer ŋa ya. 3Gà ɓə̀zla medzèŋgè a mburma nda pàrsa ata ka, ta geye a are aka dukw mburma hiywe pəra. Ta bene a kurum nda wirwir, tì sès a pàrsa, na dìte ki dzwìm a ter a siŋgwè ya. Dàgà piŋŋè, Mbulum ana ŋgat mala masàsà ikaba sèriyè mburma ya ka, aka hàdzàl ba aà megè a tar sèriyè. Pat ana a dzeye a à tar fit a ka, aka à mendze aɗəm. 4Ku mege gà gawla Mbulum ana ta ge bakal akahər ata ya tèkeɗè ka, Mbulum aka məlak à tar kataya tsà. A gasa tar, a dzà tar a akwa ana a mbete a tsà aà biybiy a. Tar ka, mandzà ŋa i lùvuŋ ana tìtìktìkka ya. Ti ndze a i fata, haa a pat ana Mbulum a ge a ter a sèriyè ya. 5Gà mburma ana akahər ata ta ge bakal a ka, Mbulum aka miyak à tar ɓàv tsà asa. Ama a slərra batsàh yam aka gà mburma ata ta gə̀s ŋgat tsìye. A ràh aka gər àhə̀ɗ peɗik peɗik, ti dzeye aɗəm fit. A mbala iɗəm a ka, à gà mburma tsàmàkə̀r a ɗekɗek pəra. Gà Nuhu ana a tsikewa bazlam ŋgar a mburma ya, dìte ka, a waya tə zazam vatwa ŋgwal ŋa, tar nda gà mburma ana i ga i ma ŋgar təsəla ya. 6Ama gà kwite ata tə zal a tar gà Suduma nda Gumura ya tèkeɗè ka, i tə̀v ana gà mburma ana i fata ya, ta ge bakal a ka, Mbulum aka gə̀s tar a sèriyè mbàŋa. A wana hilɓèk hilɓèk ika àhə̀ɗ ata ya fit. Say na a zeha ka, bìtekwe ŋa pəra. Kàmala taŋa ya, a pàt dər kataya ka, dìte gà mburma tə̀ sàmata, meme na a ta ge a sèriyè a gà na ta gə̀s àhəm ŋgar tsà tserdze ya. 7Akahər ata a mbəl à mburma ka, ilik pəra. A mbəl ka, à Ludu, agəra ana ŋgat ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a. Ama gə̀zlə̀ŋ a wurawa aà ŋgat hinne, agəra dukw ana gà mburma ata i fata, ta gewa ŋgwala tsìye. 8A ndzawa ka, i lìwiŋ gà mburma ata gà ŋgwal ŋa tsìye. Kə̀la pat a ŋgatawa a bakal tar ana ta gewa ya, nda mezelme bazlam ana ti tsikewa ya. A wur aà ŋgat i gə̀zlə̀ŋ turturtur hinne, aɗàbà ana ŋgat ka, mala ndzer ŋa ya. 9Gà dukw ata ta geye ba akahər ata ya ka, ti ɗif a kwa dər ka, Mbulum a səraba dukw ŋgar, meme na a ta mbele a à gà mburma ŋgar i mesèwère are tar ana tì sèwèr a ya. Ama a ɗif a kwe a dər asa ka, a sər dər, meme na a ta vil a mesèwère are a gà na ta ge a dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ya. A veve a dər haa a pat ana a ta ge a ter a sèriyè ya. 10Ama a ta vil a mesèwère are ata ndeyndey ŋana ka, a gà na ta gewa dukw ana ŋgwal ŋa tsà, ti niw dər bazlam Əbay Mbulum a, ta waya mezezeme ka, dukw meèweke ba tar ɗekɗek a. Ga ɓə̀zla medzèŋgè bazlam ata a mburma nda pàrsa ya ka, ta gewa magə̀ɗa a wùra tsìdze. Ti ndze a ka, ŋgàkŋgàkə̀kka, tì sìŋgìr a à gər tar ka, hinne. Ta ge a magə̀ɗa a gà dukw ana i gə̀zà mbulum, gà ndzə̀ɗa tar a riŋ hinne ya tsà asa, ti sewle aà teriŋa. 11Ku mege gà gawla Mbulum ana tə zà gà ɓə̀zla medzèŋgè bazlam Mbulum aaha nda pàrsa ya tèkeɗè ka, ti sewle aà ter a ika miɗ Mbulum ɓàv tsà. 12Ama gà mburma ata ta gewa ka, dukw ana nda madzàlà gà gər tar taf masak ŋa ya. Tar ka, kàmala gà dukw dala ana ta weye a gà ɓə̀za, dìte gà mburma ta gese a aà mibetseye ya. Ti tsik a dukw ana ŋgwal ŋa tsìye, aà gà dukw ana tə sər tsìye mbàŋa asa. Mbulum a ta bets a tar tìteh tìteh aà bəra ya kaɗə̀ŋ, kàmala na gà mburma ta batsawa gà dukw dala ata ya. 13Mbulum a vil a ter a mesèwère are kàmala na tar ti sèwèr a gà mburma ya mbàŋa. Gà mburma ata, a sàs a tar ka, mazə̀mà gər àhə̀ɗ, nda mazàzàmà meèweke ba tar ɗekɗek pəra. Ku mege nda pat ndərzayya ika miɗ mburma tèkeɗè ka, ta ge a kataya pəra. Mendze tar ana ti ndze a ŋgwal ŋa tsìye ka, à nis a à zləm kurum. I tə̀v ana tar mandzà ŋa i tə̀v kurum, ki zimwim akaba a dukw mezime i tə̀v ilik ŋa ya ka, ti ndeɗe aka kurum a hwarwa masak ŋa. Ta bene a kurum nda wirwir. Tar ka, ta ŋgeye a ba hinne, agəra mibene tar ata ta bene a kurum a. 14Tar ta waya ka, məfə̀rà aà gà mə̀kəs ɗekɗek pəra. Meèweke ba a be a tar i ba tar ka, hinne. Megè bakal a tsàhən aà tar ka, hinne, ti ye a ba tsìdze. Tàa ŋgat a wùr ana ika vatwa Mbulum, ndzə̀ɗa ŋgar a riŋ tsìye ka, ta bene a ŋgat, dìte mà də̀ɗ a bakal kàmala tar a mbàŋa. Tar ka, tàa mbə̀r mesinike ba à megè are aka dukw mburma, nda megè pərzəz hiywe pəra. Medzìbe gà mburma ata ka, sèriyè Mbulum ika gər tar ndzer. 15Tar ka, tàa məsak à vatwa Mbulum, tə sər dukw ana ta ge a ya asa tsà, tàa dzeye. Tar ti zezem a ka, vatwa Biliyam, kəla Bawur, mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya. Akahər ata ka, Biliyam, ŋgat a sàsar megè dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, hinne, na dìte a ŋget a siŋgwè ya. 16Ama Mbulum a palar àhəm, a ɗifer à metsèhe, agəra ana a gə̀s ahər àhəm tsìye. Aɗàbà hezwèŋè ŋgar a fàfəlar kàmala mburma ya. Ku mege hezwèŋè a fàfəlawa tsà tèkeɗè ya ka, aka fàfəlar, na a pat ata ya. A hə̀ndə̀k a vatwa a mala məmà à guma Mbulum ata, dìte ka, ma ta ge dukw gà welewele ata asa tsà. 17Gà mburma ata ti dzeŋge a bazlam pàrsa ya ka, ta bene a mburma. Tar ka, ti ndzìkìɗ ba kàmala bìye yam ana ndèwsèlèŋŋe yam aka se iɗəm a ya. Dìte ka, ti ndzìkìɗ ba asa ka, kàmala hùlɓùkw ana himbiɗ à sìweye a dər aà gə̀zà mbulum pakàr pakàr masak ŋa, yam à dzèr a iɗəm a tsìye ya. Ama tar ka, Mbulum aka làmbaɗa tar tə̀v mawùràba ŋa ana i lùvuŋ tìtìktìkka, are a da àba ya tsìye. 18Tar riŋ tì sìkèh a à ba tar ika miɗ mburma nda metsìkè aà tar bazlam ana taf masak ŋa ya. Ta bene a dər gà mburma ana kinèhe tar riŋ ihər ti dere a i lìwiŋ gà na mandzà ŋa i lùvuŋ, tə sər Mbulum tsìye, nda gireŋ a asa. Aɗàbà a sàs a tar ka, tə dara a tə̀v tar a, ta ge dukw ana gà meèweke ba tar ana ta gewa ya mbàŋa. 19Ta gweɗe a a gà mburma ata ka: Mìi vil a kurum a vatwa ana ki ziwwim a gər kurum a kuɗa. Ama tar ŋa ka, gà ɓele bakal, ti ziwe a ger tar ɓàv tsà. Aɗàbà kurum kà sərum, dukw ana a kwere a mburma ya, na a ne a ɓele à mburma ya. 20Na wùra a sər Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ana a mbil a à kwa ya ka, aka be aà gà dukw ana ŋgwal ŋa tsà ika gər àhə̀ɗ, à nis a à mburma ya. Ama zàkwayiya ka, à mbìɗ a gər aka megè dukw ata ŋgwal ŋa tsìye, dìte gà dukw ata ta kwere a ŋgat asa ana, meme? Kàmala taŋa ya, mandə̀vandə̀v mendze ŋgar ana i dəba taŋa ya ka, ŋgwal ŋa tsà ndeyndey, à zè a dukw ana ŋgwal ŋa tsà, a ge akahər ana a sər Yesuw Kiristi zùkw tsìye ìvaɗ. 21Na kataya ka, ŋgùlùm na ma sər vatwa ana ndzer ŋa ya tsìdze ya, ndəna a sər vatwa ana ndzer ŋa ya lèlè ka, dìte i dəba ŋa ya, a məsak dər àba ya, a gə̀s àhəm dukw ana Mbulum a tsiker a asa tsìye ya. 22Dukw ata a le a aà medzìbe gà mburma ata ya ka, kàmala ana ti tsik i huɗ bazlam minew ata ya kaɗə̀ŋ. Ta gwa ka: "Kəra aka və̀naha ka, kə̀ɗats kə̀ɗats à mèh a à dukw ana a və̀naha ya." Ta gwa asa ka: "Tàa bara wèdèlìŋ lèlè ka, à mbìɗ a gər a dùluɓ, a mbeɗe aɗəm a àba tambàlum tambàlum asa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\