2 PIYER 3

1Gà masla gà ana ì waya kurum hinne ya. Araha naha ka, wàkità masula ŋa ana ì wetse a kurumaha ya. I huɗ gà wàkità ata sula ya ka, a sèsiŋ məmà a kurumaha a gər ka, à gà dukw ana kàa mbə̀r mesirwim a, na dìte ki dzelwim aaka gà gər lèlè asa ya. 2I wetse bazlam ata ka, a sèsiŋ dukw ana gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ti tsik akahər ata ya ka, mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà. Gà biy ŋgìɗ tsà dukw ana Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ana mala məmbə̀là à kwa a tsik a kurum a ka, mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà, mə̀ mà a kurumara a gər a asa. A tsik a kurum bazlam ata ka, nda ahər gà ɓə̀zla meslire ŋgar ana a sləraha tar a tə̀v kurum a. 3Dukw ana ì tsik a kurumaha malàhalàh ŋa ya ka, wur bazlam. Sərum dər lèlè, mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà asa: I tə̀v ana gər àhə̀ɗ à ndìv a ya ka, gà àsìŋ gà mburma ana ti zezem a gà dukw meèweke ba tar ɗekɗek a ka, ti dere a, ti sewle aà kuruməŋa. 4Ta gweɗe a kurum a: "Aàla na Yesuw Kiristi a gwa, i mère a ka, aka màra kàmala ana a tsik a tsìye? Araha, gà tsir mə̀r tàa mata ka, ŋgat aka màra tsə̀na, meme? Aɗàbà dukw ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya ka, hiywe, kàmala ana piŋŋè akahər ana Mbulum a ge ya dukw ŋgar, haa kinèhe duwa aka mbə̀ɗ ilik tsìdze ana, aàla?" 5Gà mburma ata ti tsik bazlam ata kataya ya ka, a sàs a tar masə̀rà dukw ana akahər ata Mbulum a ge ya tsà. Kàmala megweɗe ya: Mbulum a ge gə̀zà mbulum nda gər àhə̀ɗ ka, nda bazlam ŋgar ata a tsik a. A làh megè gər àhə̀ɗ ka, nda yam. Dìte a vəl a ba vatwa a gà yam nda àhə̀ɗ pàmpàm kuɗa. 6Nda yam ata asa mbàŋa na siyèkw Mbulum a dzeye à gər àhə̀ɗ akahər ata ya. Yam ata ka, batsàh yam ana a ràh aka gər àhə̀ɗ fèɗìɗe, mburma ta mata aɗəm a. 7Ama gər àhə̀ɗ nda gə̀zà mbulum ana kinèhe ya ka, ti ndze a ɓàv tsà. Tits a tə̀v ana Mbulum a tsik a ka, a wene a nda akwa hilɓèk hilɓèk kuɗa. Aɗàbà kinèhe ka, Mbulum a waya mandzà zàakwa tə̀ma, haa a pat ana a ta ge a sèriyè a gà mburma tserdze, a bets a iɗəm gà na ta gə̀s àhəm ŋgar tsìye ya. 8A kurum gà masla gà ana ì waya kurum hinne ya. Duwa ilik ma ta mə̀ts a kurum gər, ku gwaɗum ka, gà pat ilik nda mive dəbuw ka, tə zà ba làŋa dìriŋ a tsà, na ika miɗ Mbulum a. Aɗàbà tar ka, ilik. 9Gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ihər ta gweɗe a: "Mbulum ka, mala mèhìnèkw, a dere a bìse tsà, aɗàbà dukw ana a tsik i sìda ya, a gwa, i ge a ya ka, a ge a ba bìse tsà ana, meme?" Ama ka, kataya tsà, a riŋ a ge a mbà dukw ŋgar. A veve a ka, kurum seyiŋ ìvaɗ. Aɗàbà a sàsar ka, a ze a kurumaha aà mendze kataya ka, ki mbìɗwim a à madzàlà gà gər kurum, wùra ilik ma dzeye tsà. A waya mburma tserdze tà mbə̀ɗ à gə̀zlə̀ŋ tar, ta miyak à bakal tar ìvaɗ. 10Ku mege kataya tèkeɗè, pat ŋa aka ndze aɗəm ka, Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa à mère a ndzer, pàrsa iɗəm tsà. A mère a kəla ka, kàmala mala akəl ana sèrèh a dere a ka, wùra a sir ahər a tsìye. A pat ata ka, gà mburma ti tsereke a meɗè gà dukw ana a ɗe a ŋgùzlàr ŋgùzlar kàmala malàkà mbulum a, na gə̀zà mbulum à ndìv a ya. Akwa a wene a gà dukw ata tserdze gà madzàvà ŋa aà gə̀zà mbulum a, sirikw sirikw. Dìte gà àhə̀ɗ nda gà dukw ana ikəka tserdze ya tèkeɗè ka, ndìrɓek ndìrɓek a weniŋa. 11Na gà dukw ata tserdze ya, tì ndìv a kataya ka, gwim metsèhe lèlè na i tə̀v mendze kurum ana ki ndzwim a ya. Ama say ki ndzwim a ka, tsəɗaŋŋà lèlè. Zazamum nda gə̀zlə̀ŋ kurum ilik. Gə̀sum ahər àhəm nda tə̀v gà duwa tserdze. 12Vavum pat ana Mbulum à mère a ya, kə̀la pat. Gwim megè ìmir ŋgar tserdze lèlè, na dìte à mère a bìse ya. A pat ata ka, gə̀zà mbulum a wene a sirikw sirikw, fit a nisiŋa. Dìte màwùsàwus ana gà madzàvà ŋa aà gə̀zà mbulum a ka, wàfùfùfùffa ta wilezliŋa, a tèkwe a, duwa ilik a zehe a tsìdze. 13Ama ka, Mbulum a tsik i sìda ya, a gwa: "I ge a gə̀zà mbulum awiya ŋa, nda gər àhə̀ɗ awiya ŋa asa mbàŋa." Na a ndze a i fata ka, gà na ta ge a dukw ana ŋgwal ŋa ndzer a ɗekɗek. Taŋa na dukw ana ki sirwim a dər ka, a dere a ndzer, ki vevekwe a ya. 14Aɗàbà taŋa, a kurum gà masla gà ana ì waya kurum hinne ya. I tsik a kurum a ka, a kurum ana kurum riŋ ihər i vevwim a pat ana Yesuw Kiristi à mère a ya ka: Mərum àba nda ndzə̀ɗa kurum fit dze, na dìte mendze kurum ana ika miɗ Mbulum a ge a ŋgwal ŋa, ə̀lə̀k a fata ka, bakal a ge a i tə̀v kurum tsìdze ya. Sərum ba nda gà ŋgat i gə̀zlə̀ŋ kurum zayzay lèlè. 15Sərum dər ka, Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa à mère a bìse tsə̀ka, aɗàbà aka vəl a kwa vatwa ana a sàsar ki mbìɗekwe a à gə̀zlə̀ŋ kwa, dìte a mbele a à kwa ya. Pul, dàmər kwa ana kà waya kwa ŋgat hinne ya tèkeɗè ka, aka dzeŋge a kurum dukw ata i huɗ wàkità ŋgar a mbàŋa kaɗə̀ŋ. A tsik ka, nda metsèhe ana Mbulum a vəlar a. 16A tsikewa taŋa ka, kə̀la pat na a wetse aka gər gà dukw ata i huɗ gà wàkità ŋgar a. Ama kəla ka, dukw ŋgìɗ a riŋ i huɗ gà wàkità ŋgar ata ka, mawùràba ŋa, a tsereke a ba bìse tsà. Gà mburma ata tə səraha duwa tsà, gə̀zlə̀ŋ tar a ndze a wèkit wèkit a ka, tà mbìɗ a à dukw ana bazlam ata a sàsar aà megweɗe ya. Ti dzev aaka a ka, wìrɗìɗìɗe nda pàrsa. Ta ge a dər ka, kàmala ana ta gewa à gà àsìŋ gà bazlam ana i wàkità Mbulum a mbàŋa. Kàmala taŋa ya, tar ka, ta bets a ba tar nda ahər tar ŋa. 17Ama ka, a kurum gà masla gà ana ì waya kurum hinne ya: Yàa tsik a kurum àba ya. Aɗàbà taŋa, gwim metsèhe lèlè, tsə̀ka, gà mburma ata ta gə̀s àhəm aà Mbulum tsìye ka, ta bene a kurum aà mazàzàmà dukw bakal tar ata, dìte ka, ka miyakum à tə̀v mendze kurum ana ŋgwal ŋa, a ɓezle a tsìye. 18Ama kurum ìvaɗ ka, dum aka miɗ nda mazàzàmà Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ana ŋgat mala məmbə̀là à kwa ya, na dìte a ge a kurum a ŋgwal ŋa nda mesire kurum ana ki sirwim a ŋgat a ka, à sìkèh a aka miɗ aka miɗ bə̀ba ŋa. Mezlìbe ŋgar ana gà mburma tì zlìb a à ŋgat a ka, tə̀ zlə̀b dər dàgà aà kinèhe ya, haa aà biybiy. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\