2 TESALUNIKE 1

1Iye Pul, mì wetseha wàkità aaha ka, mə̀r nda gà Silas nda Timute. Mì wetseha ka, a kurum gà mburma ana i Tesalunike, kurum gà biy Mbulum Tsir kwa, nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya. 2Mìi heme a a gà Mbulum Tsir kwa ata nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, ta ge a kurum ŋgwal, ta vəl a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ kurum zayya lèlè. 3Gà dàmər mə̀r, ku mege meme tèkeɗè, say mìi ge a kəkaàha a Mbulum kə̀la pat aɗàbà kurum. Taŋa ka, ŋgwal ŋa na mìi ge a kàmala taŋa ya, aɗàbà megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ kurum a ka, a riŋ à sìkèh a hinne ya. Dìte mawàyà ba kurum ana ki weywim a ba ika màgə̀r kurum a tèkeɗè, a riŋ a de a aka miɗ aka miɗ kàmala taŋa ya mbàŋa ya. 4Aɗàbà taŋa, i tə̀v ana mì yahawa ba gər nda gà mburma Mbulum ŋgìɗ a ka, mì tsikewa a tar bazlam aka gər mendze kurum ana ki ndzwim a ya, nda maŋgàyà ba lèlè. Aɗàbà ku mege gà mburma tar a riŋ ihər ti sèwèr a kurum a are, ti newa a kurum are hinne tèkeɗè, kàa tə̀zum tsà, dafarəkrək kàa mərum àba ìvaɗ. Dìte megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi ya ka, a riŋ a de a aka miɗ aka miɗ mbàŋa. Maŋgàyà ba i tə̀v mə̀r hinne na taŋa ya. 5Taŋa na a ɗif a kwa dər parakkà, Mbulum a ti sès a ikaba sèriyè a gà mburma ya ka, nda ndzer ndaka vatwa ŋa ya. Agəra mesèwère are kurum ata ka, sərum dər, Mbulum na a ta vil a kurum a vatwa, na dìte ki slwim a aà madà a mekwere ŋgar a. Aɗàbà mekwere ŋgar ata na kinèhe kurum ihər ki sèwèrwim a are ya. 6Kaɗə̀ŋ, Mbulum a ta ge a sèriyè ka, ndaka vatwa ŋa lèlè. Kàmala megweɗe ya, a ta vil aɗəm a mesèwère are a gà na tì sèwèr a kurum are ya. 7Dìte kurum ana kinèhe kurum ihər ki sèwèrwim a are ya ka, a ta vil a kwe akaba a mandzà zayzay lèlè. Dukw ata a ta ge a ba ka, aka tə̀v ana Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa a dere a i gər ŋa i mbulum a ya. Tar nda gawla ŋgar ana gà ndzə̀ɗa tar a riŋ hinne ya, na ti lekere a ŋgat a ya. 8A dere a ka, ŋgàr ŋgàr, nda gà akwa məvàtà ŋa. A ti sèwèr a dər are a gà na ti niw Mbulum a, dìte nda gà na tì dzè a zləm a bazlam ŋgwal ŋa ana ti ɗif a dər aka gər ŋgar a tsìye mbàŋa. 9Mesèwère are tar ana ti ti sèwèr a ya ka, Mbulum a dzeye à ter a aà biybiy. A pele a ter a àhəm, dìte na ti sle a aà madà a tə̀v Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa tsìye ya. Tar ka, ta ŋget a a ndzə̀ɗa ŋgar ana ika gər gà duwa tserdze ya tsà. Dìte ti ti ndze a i tə̀v mezlìbe ŋgar ana tì zlìb a dər a tsà asa mbàŋa. 10Gà dukw ata ti ta ge a ba kàmala taŋa ya ka, a pat ana à mère a ya. A mère a ka, gà mburma ŋgar tì zlìb a à ŋgat. Gà na ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a tserdze, a ge a ter a hayaffà i gə̀zlə̀ŋ, tì zèmbeɗe a à ŋgat. Ta gweɗe a, ŋgat ka, Batsàh ŋa kaɗə̀ŋ. Dìte kurum tèkeɗè, ika màgə̀r gà mburma ata mbàŋa, aɗàbà ana kə̀ gə̀sum bazlam ŋgar ana mì ɗif a kurum dər a ya. 11Aɗàbà taŋa, mìi heme a a Mbulum kə̀la pat agəra kurum. Mìi hemer a ka, dìte ma ne à kurum gà tsəɗaŋŋà, mendze kurum mə̀ pàt ka, ŋgwal ŋa, kàmala ana ŋgat a waya, a zal a kurum a. Mìi hemer a asa ka, dìte mə vəl a kurum ndzə̀ɗa ŋgar aà megè gà dukw ana ŋgwal ŋa tserdze, a sàs a kurum ki gwim a ya. Dìte nda gà megè ìmir ana ki gwim a ka, agəra ana kə̀ gə̀sum ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ kurum a ya. 12Na kàa gwim kàmala taŋa ya ka, mburma tì zlìb a à zləm Yesuw Batsàh kwa ŋa, aɗàbà kurum, dìte tì zlìb a à kurum mbàŋa asa ka, aɗàbà megè ìmir ŋgar ana a riŋ a ge a i gə̀zlə̀ŋ kurum a. Gà dukw ata ti ta ge a ba kàmala taŋa ya ka, aɗàbà ana gà Mbulum Tsir kwa nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ta ge a kurum a ŋgwal ŋa ya. a


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\