2 TESALUNIKE 2

1Gà dàmər mə̀r, kurum ihər ki vevwim a ka, pat ana Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa à mère a ka, dìte ki yehekwebe a gər a tə̀v ŋgar a. Ama kəla ka, mìi ge a kurum a kamkam: 2Wàkit wàkit gər ma ta wise a kurum bìse tsàra tsà, na i tə̀v ana gà mìsle ŋgìɗ ta gweɗe a kurum a ka, pat məmàra Batsàh kwa ŋa ya ka, aka ndze aɗəm kuɗa ya. Na bə̀la wùra a ne à ba ŋgar kàmala mala məmà à guma Mbulum a, aka mà a kurum dər ka, magə̀ɗa ma ta ge a kurum tsà. Kige tsà na kàa tsarakum à gà na ti tsikewa a kurum bazlam Mbulum a, nda gà bə̀la ta gweɗe a, ìye Pul na a wetse taŋa ya ka, ka ta gə̀sum tsà. 3Wùra ilik ma ta bana kurum tsìdze. Aɗàbà a pat ana à mère a ya ka, kataya tsà. Malàhalàh ŋa ka, say gà mburma hinne ti niw a Mbulum, nda gà wele ana a ner a are, a ti dzeye a iɗəm à ŋgat a, a dere a dzekwiŋ. Dìte i dəba ŋa ya ka, pat ŋa a ndzere a kuɗa. 4Mala menè are ŋgar ata ka, a ge a gùvəl aà gà dukw ana gà mburma tì zlìb a dər a tserdze, ku mege nda tə̀v Mbulum, mege nda tə̀v dukùla tèkeɗè ya. A gweɗe a ka, ìye na a zà gà dukw ata tserdze ya. Ama ndeyndey ŋa ka, a de a a ga Mbulum Batsàh ŋana, a ti ndze a aka tə̀v mendze ana gà mburma tì zlìb a dər a. A gweɗe a ka, ìye na Mbulum a. 5Aka ana ìye riŋ mandzà ŋa i tə̀v kurum a ka, yàa tsik a kurum àba gà dukw ata ya dze ana, kà sərum asa tsìye? 6Kinèhe ka, duwa a riŋ na a peler a àhəm aà madàra ya tə̀ma. Aɗàbà kurum kà sərum dukw ana a ge a dər kàmala taŋa ya ya. Ama i tə̀v ana məpàslà ahər Mbulum aka ndze aɗəm a ka, mala menè are ŋgar ata a dere a kuɗa. 7Kaɗə̀ŋ, ku mege kinèhe, gà mburma hinne tàa mbə̀r medzè ba aà menìwè Mbulum kàmala taŋa ya. Dìte kà sərakwa ndzə̀ɗa wele ata ŋgwala tsìye a riŋ ka, aɗàbà Mbulum na a ɗif a kwa dər a. Ama gà dukw ata ka, ti dere a zùkw tsà. Say na wele ata a riŋ a peler a àhəm aà madàra kinèhe ya, a de a iɗəm a dzekwiŋ, 8dìte ka, mala menè are a Mbulum ata à pèt a àba kuɗa. Ama i tə̀v ana Yesuw Batsàh kwa ŋa à mère a nda ndzə̀ɗa ŋgar ana ika gər gà duwa tserdze ya ka, a dzeye a iɗəm à ŋgat a nda ndzə̀ɗa mesife ŋgar ana a vizl aakara tìrr i bazlam ŋgar a kàmala himbiɗ a ya. 9Mala menè are a Mbulum ata a dere a ka, nda ndzə̀ɗa ə̀bay sitene ya. Kàmala taŋa ya, a ta ge a gà dukw menè aà mburma pàmpàm hinne, a sàsar na a bene a dər mburma nda dukw pàrsa ŋgar ata ya. 10A ta ge a ka, gà dukw ana ŋgwala tsìye pàmpàm aà məbànà dər gà na ti ti dzeye a akwa ana a mbete a tsà aà biybiy a tserdze nda dukw ŋgar ata. Ti ti sèwèr a are hinne, aɗàbà ana a sàs a tar magə̀sà dukw ana ndzer a tsà, ti niw a. Na mege ta gə̀s ka, ana ka, Mbulum a mbil a à tar. 11Agəra ana ta gə̀s ŋgat tsìye ka, Mbulum a ta vil a ter a madzàlà gà gər ana ŋgwala tsà hàɓəragawwa, a bene a tar aà tà gə̀s dukw pàrsa ata ya. 12Aɗàbà taŋa na sèriyè Mbulum a ta gìs a gà na ta gə̀s dukw ana ndzer a tsà, ta ŋgeye a ba ka, aà megè dukw ana ŋgwala tsà tserdze ya. 13Ama kurum kinèhe ka, gà dàmər mə̀r, say mìi ge a kəkaàha a Mbulum kə̀la pat, aɗàbà kurum. Ŋgat ŋa na waya kurum a. Aɗàbà a pala kurum ka, dàgà aà gər ana aka ge gər àhə̀ɗ zùkw tsìye, na dìte ka, a mbil a à kurum nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife ŋgar ana a ne à kurum gà mburma ŋgar a. A mbil a à kurum ka, aɗàbà ana kə̀ gə̀sum dukw ana ndzer a mbàŋa ya. 14Mbulum a zal a kurum ka, i tə̀v ana mì ɗif a kurum à bazlam ŋgwal ŋa ana aka gər Yesuw Kiristi ya ya. A sàsar ka, ki ŋgeywim a ba agəra ndzə̀ɗa Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ana ika gər gà duwa tserdze ya mbàŋa. 15Aɗàbà taŋa, gà dàmər mə̀r, mərum àba nda tə̀v megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ a. Dum dər aka miɗ aka miɗ nda metìkè madzàlà gà gər aka dukw ana mì ɗif a kurum dər a. Ku mege mì tsik a kurum nda bazlam, nda gà ku mege mì wetse a kurumaha aka wàkità tèkeɗè ka, gə̀sum, tikwim a gər lèlè. 16Aɗàbà Mbulum Tsir kwa a waya kwa. A ge a kwa ŋgwal ŋa. A vəl a kwa madzàlà gà gər aka ŋgwal dukw ana ka sərakwa, ki ta ŋgetekwe a aka miɗ mbà ndzer a. Kàmala taŋa ya, a riŋ à mè a kwe a dəraha à àrə̀v hiywe. Mìi hemer a ka, a tar nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, 17na dìte tà mè a kurumehe a à àrə̀v, ta vil a kurum a ndzə̀ɗa aà megè dukw ana ŋgwal ŋa ya kə̀la pat, nda metsìkè dukw ana ŋgwal ŋa ya hiywe mbàŋa asa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\